elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

Plan instalacji w pomieszczeniu ZSE

Plan instalacji w pomieszczeniu ZSE

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego. Pomieszczenie ZSE zostało wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacji sanitarnych, który obejmuje czerpnie powietrza, wyrzutnię oraz wentylację. Projekt konstrukcyjny oraz projekt sanitarny stanowią osobne opracowania. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia adaptowanego na potrzeby instalacji ZSE, należy w nim wykonać instalację potrzeb własnych, która obejmie potrzeby własne ZSE, oświetlenie oraz układy automatyki sterowania wentylacją i sterowania przepustnicami (żaluzjami czerpni powietrza i wyrzutni).

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Podstawa opracowania

 • PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 • PN-86/E 05003-1, -3, -4 Instalacje odgromowe w obiektach budowlanych.
 • N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 oraz DzU nr 109/2004, poz. 1156). Rozporządzenie obowiązywało w dniu złożenia artykułu do druku. W najbliższym czasie planowana jest jego zmiana (projekt został złożony do Rady Europy).
 • Projekt konstrukcyjny posadowienia zespołu spalinowo-elektrycznego.
 • Projekt wentylacji pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego.
 • Uzgodnienia z użytkownikiem podczas wizji lokalnej w obiekcie.
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcą ds. bhp.

Opis projektowanej instalacji

Układ zasilania awaryjnego należy wykonać zgodnie z rysunkiem 1. Zespół spalinowo-elektryczny (ZSE) o mocy 440 kVA (moc zespołu została określona przez inwestora) należy zainstalować w miejscu wskazanym na rysunku 4. Instalację ZSE należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami projektu budowlano-konstrukcyjnego, który stanowi osobne opracowanie, oraz DTR producenta. W pomieszczeniu ZSE należy zainstalować Rozdzielnicę Potrzeb Własnych (RPW) wykonaną zgodnie z rysunkiem 2. i rysunkiem 3.

RPW służy do zasilania pomieszczenia ZSE oraz potrzeb własnych ZSE. Zainstalowany w niej układ automatyki po zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej przełącza zasilanie instalacji elektrycznej zasilanej z RWP na zasilanie z ZSE oraz odłącza zasilanie potrzeb własnych ZSE. Po powrocie napięcia z sieci elektroenergetycznej następuje automatyczne przełączenie na zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Od chwili powrotu napięcia w sieci elektroenergetycznej, ZSE pracuje na biegu jałowym przez około 3 minuty, w celu wychłodzenia generatora. W tym czasie wentylatory oraz sterowniki Belimo przeznaczone do sterowania położeniem żaluzji czerpni powietrza i wyrzutni w pomieszczeniu ZSE, są zwolnione (przepustnice są otwarte). Ich unieruchomienie następuje automatycznie z chwilą wyłączenia ZSE (przepustnice automatycznie zamykają się). Plan instalacji w pomieszczeniu ZSE przedstawia rysunek 4. Elektroenergetyczną linię kablową zasilania awaryjnego należy wykonać kablem 4×[2×YKXS 185] + YKXSżo 185.

Układ automatyki SZR sieć/ZSE jest wyposażony w blokadę elektryczną i mechaniczną uniemożliwiającą podanie napięcia z pracującego ZSE do sieci elektroenergetycznej. Z układu automatyki SZR sieć/ZSE należy wyprowadzić kabel zasilania rozdzielnicy potrzeb własnych (RPW) pomieszczenia ZSE (rys. 1.) typu YKYżo 5×16.

Obliczenia

Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Kabel zasilania awaryjnego:

Zgodnie z DTR producenta prąd znamionowy zabezpieczenia głównego ZSE, In=630 A (In=IB), zatem:

gdzie:

In – znamionowa wartość prądu zabezpieczenia, w [A],

Iz – wymagana długotrwała dopuszczalna obciążalność prądowa przewodu, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, przy którym zapewnione jest zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, w [-],

InG – prąd znamionowy generatora ZSE, w [A],

UnG – napięcie znamionowe generatora ZSE, w [V],

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A].

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523, warunki spełni kabel 4×[2×YKXS 120] + YKXSżo 120, dla którego Iz=2⋅399⋅0,8=638,40 A, jednak ze względu na dopuszczalny spadek napięcia należy przyjąć kabel 4×[2×YKXS 185] + YKXSżo 185.

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

gdzie:

x’ – jednostkowa reaktancja indukcyjna kabla, w [Ω/km],

Xl – reaktancja indukcyjna linii kablowej, w [Ω],

Rl – rezystancja linii kablowej, w [Ω],

ΔU – spadek napięcia, w [%],

cosϕ – współczynnik mocy (w tym przypadku określony przez inwestora w odniesieniu do mocy zapotrzebowanej przez RZA), w [-], (cosϕ=0,8):

Sprawdzanie samoczynnego wyłączenia przy zwarciu w szafie SZR sieć/ZSE, przy zasilaniu z ZSE:

gdzie:

Xk1G – reaktancja indukcyjna generatora ZSE dla zwarć jednofazowych, w [Ω],

RkG – rezystancja generatora ZSE, w [Ω],

n – krotność prądu znamionowego gwarantowana przez producenta ZSE podczas zwarć na zaciskach generatora w czasie t≤10 s,

UnG – napięcie znamionowe generatora, w [kV],

SnG – znamionowa moc pozorna generatora ZSE, w [MVA],

Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych, w [Ω],

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie przy zasilaniu z ZSE zostanie zachowana. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w pomieszczeniu rozdzielnicy systemu zasilania awaryjnego, należy zastosować połączenia wyrównawcze. Wymagany przekrój przewodów wyrównawczych:

gdzie:

γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ωmm2)],

Ia – prąd o wartości zapewniającej samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie dłuższym od podanego w zeszycie 41. normy PN-IEC 60364,

l – długość największego odcinka przewodu wyrównawczego, w [m].

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, należy przyjąć przewód LgYżo 25.

Kabel potrzeb własnych (zasilania RPW):

Bilans mocy:

Bilans mocy potrzeb własnych ZSE oraz pomieszczenia, w którym zostanie on zainstalowany:

 • potrzeby własne ZSE według DTR producenta: 3000 VA,
 • oświetlenie pomieszczenia ZSE: 4×2×36+8=296 VA,
 • gniazdka remontowe pomieszczenia ZSE: 600 VA,
 • wentylacja pomieszczenia ZSE według projektu branży sanitarnej: 1000 VA,
 • siłowniki Belimo do sterowania położeniem żaluzji czerpni powietrza, oraz wyrzutni według projektu instalacji sanitarnych: 100 VA.

Razem moc zapotrzebowana przez RPW: SPW=4996 VA.

Do dalszych obliczeń zostanie przyjęta moc zapotrzebowana przez RPW: SPW=5000 VA:

gdzie:

SPW – moc pozorna potrzeb własnych ZSE oraz pomieszczenia, w którym zostanie on zainstalowany, w [VA],

Warunki spełnia kabel YKXSżo 5×4.

Sprawdzenie dobranego kabla potrzeb własnych z warunku spadku napięcia:

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia w rozdzielnicy potrzeb własnych:

Warunek samoczynnego wyłączenia nie zostanie spełniony.

Należy zatem zwiększyć przekrój kabla do 16 mm2 oraz ze względu na zapewnienie wybiórczości działania zabezpieczeń instalowanych w RPW, w szafie SZR sieć/ZSE zainstalować zabezpieczenie R303.50:

Warunek spełniony.

Dobór przewodu zasilającego obwody RPW z ZSE na warunki zwarciowe (zabezpieczenie DOII gG 50):

gdzie:

I2tw – całka Joule’a wyłączenia bezpiecznika topikowego, w [A2s],

x”d – względna wartość reaktancji podprzejściowej wzdłużnej generatora, w [-],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

Zk3G – impedancja generatora dla zwarć symetrycznych w stanie podprzejściowym, w [Ω],

k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość prądu zwarciowego, w [A/mm2],

ZT – impedancja transformatora (tabela Z3. „Poradnik projektanta elektryka”, J. Wiatr, M. Orzechowski, DW Medium, Warszawa 2008), w [Ω].

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia podczas zwarć w instalacji pomieszczenia ZSE przy zasilaniu z ZSE:

Wszystkie obwody projektowanej instalacji w ramach pomieszczenia ZSE zostaną wykonane przewodem YDYżo 3×2,5 lub YDYżo 4×2,5, dlatego wystarczające jest sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia w najdłuższym obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym typu S301C10 (obliczenia powinny dotyczyć wszystkich obwodów; w tekście wprowadzono uproszczenie stosowane w praktyce w przypadku wielu obwodów wykonywanych przewodem o takim samym przekroju oraz zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami nadprądowymi tego samego typu – w tym także o takiej samej charakterystyce):

Należy uznać, że warunek samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z ZSE zostanie spełniony.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia w instalacji pomieszczenia ZSE przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej:

Należy uznać, że warunek samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej zostanie spełniony.

Uwagi końcowe

 • Montaż i uruchomienie ZSE oraz układu automatyki SZR sieć/ZSE należy wykonać zgodnie z DTR producenta.
 • Dodatkowe wyposażenie SZR sieć/ZP, przedstawione na rysunku 1., wykonuje serwis dostawcy ZSE. Podczas prac instalacyjnych należy ułożyć kable, pozostawiając 2-metrowy zapas kabla OWYżo 5×16 przy ZSE oraz przy szafie automatyki SZR sieć/ZSE. Podobna uwaga dotyczy przewodów sterujących stycznikami, których typ należy przyjąć zgodnie z DTR producenta ZSE i po ułożeniu pozostawić po 2 m zapasu przy tablicy przyłączy ZSE i szafie SZR sieć/ZP.
 • W pomieszczeniu ZSE należy wykonać Szynę Wyrównawczą (SW), którą trzeba uziemić. Rezystancja uziemienia musi spełniać warunek: RB≤5 Ω. Sposób wykonania uziemienia należy uzgodnić z inwestorem podczas prac instalacyjnych.
 • Zacisk neutralny generatora ZSE należy połączyć z SW.
 • Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić pomiary oraz próby odbiorcze określone w DTR producenta oraz normie PN-IEC 60361-6-61.
 • Miejsce instalacji przycisku uruchamiającego wyłącznik awaryjny ZSE należy uzgodnić z inwestorem podczas wykonywania prac instalacyjnych.
 • Zasilanie wyłącznika awaryjnego ZSE należy wykonać przewodem o odporności ogniowej nie mniejszej niż 90 minut, np. przewodem NKGs 2×2,5.
 • W pomieszczeniu ZSE wszystkie dostępne obce części przewodzące należy objąć połączeniami wyrównawczymi wykonanymi przewodem LgYżo 25.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka

Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka

W artykule opisano fizyczne właściwości łuku elektrycznego. Omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi, w wyniku których poszkodowani doznali urazów oparzenia ciała. Przedstawiono również zmiany...

W artykule opisano fizyczne właściwości łuku elektrycznego. Omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi, w wyniku których poszkodowani doznali urazów oparzenia ciała. Przedstawiono również zmiany patologiczne w tkankach organizmu człowieka powodowane łukiem elektrycznym.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.)

W trzynastej części kursu zostaną zaprezentowane proste układy energoelektroniczne: prostowniki 1-fazowe i 3-fazowe oraz falownik 1-fazowy. Mogą one stanowić punkt wyjściowy do samodzielnego modelowania...

W trzynastej części kursu zostaną zaprezentowane proste układy energoelektroniczne: prostowniki 1-fazowe i 3-fazowe oraz falownik 1-fazowy. Mogą one stanowić punkt wyjściowy do samodzielnego modelowania w EMTP bardziej skomplikowanych układów energoelektronicznych.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie...

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie średniego napięcia. Specjalna grupa elementów dedykowana do takich zastosowań zostanie dodatkowo szczegółowo opisana.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia...

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach...

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach parametry. Wszystkie inne niezbędne parametry, takie jak m.in. reaktancje podłużne i susceptancje poprzeczne, są automatycznie przeliczane przez ATP i nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.