elektro.info

Problematyka zabezpieczeń przetężeniowych oraz zasady doboru ograniczników przepięć po stronie DC elektrowni fotowoltaicznej PV

ETI Polam Sp. z o.o. | 2021-04-08

Systemy i elektrownie fotowoltaiczne PV kojarzą się często tylko z modułami fotowoltaicznymi PV, jednak typowa elektrownia fotowoltaiczna jest znacznie bardziej technicznie rozbudowana. Chcąc wymienić jej części składowe, otrzymamy układ jak na rysunku 1. Elektrownia fotowoltaiczna jest złożona z modułów fotowoltaicznych PV, rozdzielnic z zabezpieczeniami DC (przeciążeniowymi i zwarciowymi, ogranicznikami przepięć) przekształtników, rozdzielnic pomiarowych AC – przystosowanych do podłączenia do sieci energetycznej, specjalnych przewodów solarnych i elementów łączących, konstrukcji wsporczych itd.

treść sponsorowana
rys1

Rys. 1. Części składowe systemu fotowoltaicznego PV

Strona DC prądu stałego systemu PV

Na ogół elektrownia fotowoltaiczna PV – prosumencka wygląda bardzo prosto: na dachu budynku umieszczone są moduły fotowoltaiczne PV, w budynku są przekształtniki i rozdzielnice, na budynku jest zamocowana rozdzielnica pomiarowa z licznikiem wyprodukowanej energii, a wszystko to połączone jest dwu- lub czterożyłowymi przewodami jak pokazano na rysunku 1. Na niebiesko oznaczone są obwody prądu stałego – DC z rozdzielnicami, które zawierają wszystkie niezbędne zabezpieczenia DC. Zwykle w rozdzielnicach DC zamontowane są aparaty zabezpieczające przed przeciążeniem, zwarciem, ograniczniki przepięć i rozłącznik obwodu DC. Główną funkcją aparatów zabezpieczających w rozdzielnicach DC jest ochrona modułów fotowoltaicznych PV przed zwarciami, przeciążeniami i prądami zwarciowymi wstecznymi, które mogą płynąć przez moduły PV, ochrona przed przepięciami – łączeniowymi i wywołanymi wyładowaniami  atmosferycznymi. Ponadto rozłącznik DC służy do odłączania modułów PV w przypadku awarii lub prac prowadzonych na części stałoprądowej DC instalacji PV. W artykule skupimy się jednak na części związanej z doborem ograniczników przepięć.

Zabezpieczenie przed przepięciami systemu modułów PV

Ochrona przeciwprzepięciowa to bardzo ważny rodzaj ochrony, którą należy zastosować do części DC systemu modułów PV. Źródłem niebezpiecznych przepięć w systemach PV najczęściej są wyładowania atmosferyczne i przepięcia indukowane w pętlach szeregowo połączonych modułów PV. Na powiększenie napięcia w systemie PV wpływa również zależność temperaturowa samych modułów PV. Przy obliczaniu poziomu ochrony przed przepięciami, jak również przy wyborze typu ochrony przeciwprzepięciowej (typu T1 lub T2), istnieją pewne wytyczne, które zostaną zaprezentowane poniżej. Dowiedz się więcej >>

Prawidłowy dobór napięcia trwałej pracy Uc ograniczników przepięć (SPD) DC

Tak jak w przy doborze zabezpieczenia przetężeniowego, również w przypadku ochrony przeciwprzepięciowej, przy określaniu Uc (maksymalne napięcie trwałej pracy) wymagane jest branie pod uwagę odpowiednich współczynników korekcyjnych. Wg normy EN 50539 oraz wg zaleceń większości producentów ograniczników przepięć (SPD) napięcie Uc projektowanego ogranicznika określone jest zależnością:

Uc ≥ 1,2 x Uoc stc

gdzie:
Uoc stc – jest to napięcie na zaciskach nieobciążonego modułu PV (przy jego otwartych stykach) lub rzędu szeregowo połączonych modułów PV w standardowych warunkach testu (Open Circuit Voltage under Standard Test Conditions). Standardowe Warunki Testu są zdefiniowane w normie PN-EN 60904-3. Parametr ten można znaleźć w danych technicznych producenta danego modułu PV.
EN 60904-3  (gęstość strumienia świetlnego  1000 W/m2, rozkład widmowy AM 1.5, temperatura modułu PV  25 ± 2°C).


Przykład:

W danych technicznych producenta modułów PV podano: Uoc stc = 36 V, w rzędzie mamy 24 moduły PV, to znaczy, że Uoc stc rzędu = 24 x Uoc stc, a więc Uoc stc całego nieobciążonego rzędu wynosi 864 V.
Używając współczynnika korekcyjnego 1,2, otrzymamy wartość  Uc ogranicznika DC (maks. napięcie trwałej pracy) do ochrony pierwszego rzędu modułów:
Uc ≥ 1,2 x Uoc stc rzędu, Uc ≥ 1,2 x 864 V = 1036,8 V 

Oznacza to, że ogranicznika przepięć DC (SPD) o napięciu trwałej pracy Uc = 1000 V nie można zastosować.
Należy użyć ogranicznika DC na napięcie Uc najbliższe, tj. Uc = 1100 V lub Uc = 1200 V.

Skąd wziął się współczynnik korekcyjny 1,2? Napięcie na zaciskach nieobciążonego modułu PV podane jest dla temperatury 25⁰C, a moduły PV mają charakterystykę napięciową z ujemnym współczynnikiem temperaturowym, to oznacza, że w niższych temperaturach (zima), napięcie na zaciskach nieobciążonego modułu PV może wzrosnąć nawet o 20%. Konsekwencje nieprawidłowego doboru napięcia trwałej pracy Uc ogranicznika – bez zastosowania współczynnika 1,2 – są pokazane na rysunku 2

rys 2

Rys. 2. Spalona rozdzielnica DC

Dobór właściwego typu ogranicznika (SPD) typu 1 (T1)

lub typu 2 (T2) wg EN/IEC 61643-32

W elektrowniach fotowoltaicznych PV, w zależności od ich wielkości, stosuje się dwa typy ograniczników przepięć (SPD): typ 1 (T1) jest przeznaczony do ochrony przed przepięciami spowodowanymi bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w system ochrony – w instalację odgromową zewnętrzną (LPS), a typ 2 (T2) przed przepięciami spowodowanymi pośrednim wyładowaniem, tj. wyładowaniem w pobliżu chronionego obiektu. Ponieważ energia pochodząca od wyładowania bezpośredniego w system ochrony LPS zwykle jest bardzo duża, to ogranicznik T1 ma wbudowany element ograniczający (iskiernik lub warystor) o większej wytrzymałości, który przeniesie większą energię przy przepływie prądu wyładowczego piorunowego Iimp (10/350 µs) i przez to jest droższy. Ogólna zasada jest taka, że w obiektach wyposażonych w zewnętrzną instalację odgromową (LPS) trzeba stosować ograniczniki typu 1, a w obiektach bez zewnętrznej instalacji odgromowej (LPS) możemy stosować tylko ograniczniki typu 2. Zostają jeszcze do ustalenia szczegóły, które zależą od zestawu systemu PV, długości linii, miejsc zainstalowania ograniczników przepięć itp.

rys3

Rys. 3. Ogólny schemat systemu modułów fotowoltaicznych  PV i ochrony przeciwprzepięciowej, gdzie: A – AC rozdzielnica pomiarowa (z licznikiem), B – DC rozdzielnica (przed przekształtnikiem), C – AC wyjście przekształtnika, D – PV rozdzielnica pomiędzy modułami PV a przekształtnikiem

Przykład 1: Instalacja PV bez zewnętrznej instalacji odgromowej (LPS).
W punktach A i B jest SPD typu 2 bez względu na odległość d1 i d2.
Jeżeli d1 > 10 m, w punkcie C należy dodać SPD typu 2.
Jeżeli d2 > 10 m, w punkcie D należy dodać SPD typu 2.

Przykład 2: Instalacja PV z izolowanym systemem zewnętrznej ochrony odgromowej, pomiędzy instalacją odgromową a modułami PV istnieją zachowane wymagane odległości izolacyjne S wg normy IEC 62305 (rys. 4.).

W punkcie  A jest bez względu na odległość d1 i d2 zainstalowany SPD typu 1, a w punkcie               B – SPD typu 2.

Jeżeli d1 > 10 m, to w punkcie C należy dodać SPD typu 1.
Jeżeli d2 > 10 m, to w punkcie D należy dodać SPD typu 2.

rys4

Rys. 4. Przykład izolowanego systemu ochrony odgromowej

Przykład 3: System PV z nieizolowanym systemem zewnętrznej ochrony odgromowej, moduły PV i  instalacja odgromowa są ze sobą połączone lub nie są zachowane odległości izolacyjne S.
W każdym przypadku, bez względu na odległości, muszą być zanstalowane w punkcie A ograniczniki T1, a w punkcie B w zależności od odległości d2.
Jeżeli d2 < 10 m, to w punkcie B będzie zainstalowany SPD T2.
Jeżeli d2 > 10 m, to w punkcie B będzie zainstalowany SPD T1, w punkcie D należy dodać SPD T1.
Jeżeli d1 > 10 m, to w punkcie C należy dodać SPD T2.

Z powodu własności fizycznych przewodów – szczególnie indukcyjności, w czasie wyładowania bezpośredniego lub pośredniego w pętlach przewodów indukuje się napięcie:

Zatem przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej należy stosować ogólną zasadę, że przewody powinny mieć 10 metrów.

W instalacjach fotowoltaicznych PV z zewnętrzną istalacją odgromową (LPS) w niektórych sytuacjach na stronie prądu stałego DC można stosować ograniczniki typu 2 (T2), ponieważ napięcie na stronie DC jest zwykle dużo wyższe od napięcia Uc na stronie prądu przemiennego AC, gdzie używany jest ogranicznik typu 1 (T1). Zatem w przypadku bezpośredniego wyładowania wcześniej zareaguje ogranicznik przepięć na stronie AC. Sprawdź >>

Najnowsze serie nowych ograniczników przepięć ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y
(typu 1 oraz typu 2) oraz ETITEC SM T2 PV 1200/20 (typu 2) są przeznaczone do ochrony instalacji fotowoltaicznych – modułów PV przed skutkami przepięć: łączeniowych lub pochodzących od wyładowań atmosferycznych pośrednich lub bezpośrednich. Układ wewnętrzny ograniczników zawiera 1 warystor (w obydwu biegunach bocznych) i 1 iskiernik (tylko w biegunie środkowym) w układzie Y. Każdy biegun ma wewnętrzne zabezpieczenie termiczne – odłącznik. Budowa ogranicznika została przedstawiona na schemacie poniżej.

Rys. 5. ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y oraz ETITEC SM T2 PV 1200/20 Y

Rys. 6. Moduły wymienne ograniczników przepięć – ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y oraz ETITEC SM T2 PV 1200/20 Y

Serie tych ograniczników charakteryzują się brakiem prądu upływu. Spełnienie tego warunku osiągnięto poprzez zastosowanie w tych urządzeniach iskiernika ograniczającego przepięcia, który również eliminuje występowanie prądu upływu między przewodem bieguna dodatniego lub bieguna ujemnego a ochronnym PE. Ograniczniki te obniżają znacząco wartość przepięcia do znamionowego poziomu ochrony.

rys7

Rys. 7. Schemat połączeń przedstawiający budowę ograniczników z serii ETITEC SM PV

Dokładne dane techniczne prezentowanych ograniczników można znaleźć na naszej stronie w sekcji ULOTKI I KARTY KATALOGOWE:

https://www.etipolam.com.pl/wsparcie-techniczne/katalogi-poradniki-ulotki
https://www.etipolam.com.pl///images/userfiles/pl-PL/ETI%20POLAM/Wsparcie%20Techniczne/Broszury_ulotki_karty_katalogowe/ETITEC%20SM%20PV.pdf

Firma ETI Polam Sp. z o.o. oferuje wszystkie potrzebne aparaty zabezpieczające przed przetężeniami i przepięciami do obwodów prądu stałego DC instalacji fotowoltaicznych PV łącznie z gotowymi rozdzielnicami PV z wyposażeniem. Wyposażenie rozdzielnic PV jest uzależnione od konfiguracji systemu modułów PV, do których są przeznaczone  ̶  od liczby modułów PV w łańcuchu, od liczby łańcuchów modułów PV połączonych równolegle, od typu i mocy przekształtnika, od liczby wejść przekształtnika na stronie DC. Na rynku dostępnych jest wiele typów przekształtników, co oznacza, że praktycznie każdy przypadek elektrowni fotowoltaicznej PV wymaga zestawienia odpowiedniej rozdzielnicy DC.

Komentarze

Powiązane

ETI Polam Sp. z o.o. Straty mocy w nożowych wkładkach topikowych NH

Straty mocy w nożowych wkładkach topikowych NH

Wkładki topikowe NH stosowane są jako zabezpieczenie instalacji elektrycznych niskiego napięcia prądu przemiennego (obiekty przemysłowe, mieszkaniowe oraz biurowe) zarówno w sieciach publicznych, jak i...

Wkładki topikowe NH stosowane są jako zabezpieczenie instalacji elektrycznych niskiego napięcia prądu przemiennego (obiekty przemysłowe, mieszkaniowe oraz biurowe) zarówno w sieciach publicznych, jak i prywatnych. Wkładka topikowa jest typowym urządzeniem elektrycznym, które pobiera energię elektryczną i zamienia ją w energię cieplną podczas przepływu prądu elektrycznego. Pobór mocy przez zabezpieczenie nie powinien przekraczać określonych wartości, ze względu na typ oraz napięcie znamionowe, tak...

Rozdzielnica EPV DC

Rozdzielnica EPV DC Rozdzielnica EPV DC

Rozdzielnica EPV DC/AC

Rozdzielnica EPV DC/AC Rozdzielnica EPV DC/AC

WKŁADKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE CH10X38, C14X51, CH10X85

WKŁADKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE CH10X38, C14X51, CH10X85 WKŁADKI TOPIKOWE CYLINDRYCZNE CH10X38, C14X51, CH10X85

Bezpieczniki cylindryczne CH10x38, C14x51, CH10x85

Bezpieczniki cylindryczne CH10x38, C14x51, CH10x85

Seria obudów hermetycznych ECH

Seria obudów hermetycznych ECH Seria obudów hermetycznych ECH

Wkładki topikowe nożowe NH

Wkładki topikowe nożowe NH Wkładki topikowe nożowe NH

Ograniczniki przepięć ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y

Ograniczniki przepięć ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y Ograniczniki przepięć ETITEC SM T12 PV 1200/12,5 Y

Podstawy bezpiecznikowe EFH 10 DC, EFH 14 DC

Podstawy bezpiecznikowe EFH 10 DC, EFH 14 DC Podstawy bezpiecznikowe EFH 10 DC, EFH 14 DC

Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-4M

Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-4M Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-4M

Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-2M

Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-2M Wyłącznik różnicowoprądowy KZS-2M

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4 Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P2

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P2 Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P2

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-4 B

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-4 B Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-4 B

ETI Polam Sp. z o.o. Modelowanie wkładek topikowych nożowych NH w środowisku 3D jako wspomaganie procesu projektowania w firmie ETI Polam

Modelowanie wkładek topikowych nożowych NH w środowisku 3D jako wspomaganie procesu projektowania w firmie ETI Polam

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcji wkładek topikowych nożowych NH przeznaczonych do różnych zastosowań, między innymi w budownictwie, przemyśle, jak i innych gałęziach gospodarki.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań konstrukcji wkładek topikowych nożowych NH przeznaczonych do różnych zastosowań, między innymi w budownictwie, przemyśle, jak i innych gałęziach gospodarki.

ETI Polam Sp. z o.o. Problematyka zabezpieczeń przetężeniowych oraz zasady doboru ograniczników przepięć po stronie DC elektrowni fotowoltaicznej PV

Problematyka zabezpieczeń przetężeniowych oraz zasady doboru ograniczników przepięć po stronie DC elektrowni fotowoltaicznej PV

Systemy i elektrownie fotowoltaiczne PV kojarzą się często tylko z modułami fotowoltaicznymi PV, jednak typowa elektrownia fotowoltaiczna jest znacznie bardziej technicznie rozbudowana. Chcąc wymienić...

Systemy i elektrownie fotowoltaiczne PV kojarzą się często tylko z modułami fotowoltaicznymi PV, jednak typowa elektrownia fotowoltaiczna jest znacznie bardziej technicznie rozbudowana. Chcąc wymienić jej części składowe, otrzymamy układ jak na rysunku 1. Elektrownia fotowoltaiczna jest złożona z modułów fotowoltaicznych PV, rozdzielnic z zabezpieczeniami DC (przeciążeniowymi i zwarciowymi, ogranicznikami przepięć) przekształtników, rozdzielnic pomiarowych AC – przystosowanych do podłączenia do sieci...

Obudowy do rozdzielnic nn ECH

Obudowy do rozdzielnic nn ECH Obudowy do rozdzielnic nn ECH

Przekaźnik czasowy CRD-18

Przekaźnik czasowy CRD-18 Przekaźnik czasowy CRD-18

Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/12,5 4+0

Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/12,5 4+0 Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/12,5 4+0

Ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/12,5 4+0 – sprawdź parametry

Ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/12,5 4+0 – sprawdź parametry

Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/25 4+0

Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/25 4+0 Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/25 4+0

Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/25 4+0 – sprawdź parametry

Kombinowany ogranicznik przepięć ETITEC SM T12 300/25 4+0 – sprawdź parametry

Rozdzielnica nn DIDO (ECT,ECM,ECG,ERP)

Rozdzielnica nn DIDO (ECT,ECM,ECG,ERP) Rozdzielnica nn DIDO (ECT,ECM,ECG,ERP)

Rozdzielnice nn DIDO (ECT,ECM,ECG,ECH,ERP). Zobacz szczegóły techniczne.

Rozdzielnice nn DIDO (ECT,ECM,ECG,ECH,ERP). Zobacz szczegóły techniczne.

Obudowy do rozdzielnic nn SOLID GSX

Obudowy do rozdzielnic nn SOLID GSX Obudowy do rozdzielnic nn SOLID GSX

Rozdzielnica nn SOLID GSX. Zobacz szczegóły techniczne.

Rozdzielnica nn SOLID GSX. Zobacz szczegóły techniczne.

Układ SZR ATC-E

Układ SZR ATC-E Układ SZR ATC-E

Układ SZR ATC-E produkcji ETI Polam. Zobacz dane techniczne.

Układ SZR ATC-E produkcji ETI Polam. Zobacz dane techniczne.

Wyłączniki mocy ETIPOWER/ETIBREAK

Wyłączniki mocy ETIPOWER/ETIBREAK Wyłączniki mocy ETIPOWER/ETIBREAK

Wyłączniki mocy ETIPOWER/ETIBREAK

Wyłączniki mocy ETIPOWER/ETIBREAK

Ograniczniki przepięć typu 2 ETITEC C T2 275/20 4+0

Ograniczniki przepięć typu 2 ETITEC C T2 275/20 4+0 Ograniczniki przepięć typu 2 ETITEC C T2 275/20 4+0

Ograniczniki przepięć typu 2 ETITEC C T2 275/20 4+0

Ograniczniki przepięć typu 2 ETITEC C T2 275/20 4+0

Wybrane dla Ciebie

Jak wygląda praca instalatora?

Jak wygląda praca instalatora? Jak wygląda praca instalatora?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać? Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe? Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike? Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć? Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

9 cech dobrej kamery termowizyjnej » 9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED » Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania? Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Nowoczesne modułowe systemy UPS » Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty » Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport » Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać? Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez?

Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez? Jaki UPS wybrać? Z wyświetlaczem czy bez?

Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...»

Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...» Przełączniki KVM kablowe z selektorem portów - Przełączanie pomiędzy dwoma komputerami może by...»

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać? Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych?

Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych? Gdzie szukać pomocy przy sterownikach i instalacjach fotowoltaicznych?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz. Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia » Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Najnowsze produkty i technologie

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej uzupełniają ofertę Ideal TS by Kanlux. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i...

Obudowy metalowe własnej produkcji KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej uzupełniają ofertę Ideal TS by Kanlux. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale ich zakres pozwala na zastosowanie również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny MOWION TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION to stworzona przez Kanlux marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W serii TEKNO znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki...

MOWION to stworzona przez Kanlux marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W serii TEKNO znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

merXu Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej...

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej w jednym miejscu. Zrób większe zakupy i otrzymaj rabat, a dodatkowo zyskaj bezpłatną dostawę .

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Jak sprawdzić działanie bezpiecznika Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami....

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest spalony i co zrobić w takiej sytuacji.

STILO ENERGY Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie...

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie powoduje zagrożenia pożarowego. Bezpieczeństwo systemu zależy także od rodzaju zastosowanego falownika.

merXu Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych...

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych w funkcji oświetlenia ogólnego, a także źródła emitujące światło o silnym natężeniu, pozwalające na wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.

AS ENERGY Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać? Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?

merXu Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.