elektro.info

Instalowanie uniwersalnych ograniczników przepięć w obwodach dystrybucji zasilania, szafach automatyki jak i innych

Każdy aparat czy urządzenie elektryczne posiada skończoną odporność udarową Uw określoną przez swego producenta. Wartość ta jest opisywana bardzo wąską krzywą 1,2/50 μs. Oznacza to tylko tyle, że możliwym jest zniszczenie izolacji takich urządzeń czy systemów, jeśli na ich zaciskach pojawią się wyższe niż producent określił poziomy napięć przejściowych.

treść sponsorowana

Takie wartości odporności dla różnych poziomów napięć w instalacjach można znaleźć na przykład w normie: PH-HD 60364-5-534:2016, tabela 534.1. Dalej, aparaty i urządzenia należy grupować w obszarach uwzględniając ich odporność udarową Uw. Wszystko po to, aby te o podobnej czy identycznej odporności znalazły się w tym samym obszarze, co ułatwia ich zabezpieczanie przed groźnymi zjawiskami.

Wszelkie aparaty i urządzenia instalowane wewnątrz szaf zasilania na napięcie 230/400 V powinny posiadać kategorię przepięciową III. Oznacza to, że poziomy przepięć nie powinny przekraczać 4 kV, 1,2/50 μs. O ile z szafami dystrybucji zasilania jest to relatywnie proste, ponieważ urządzenia tam zastosowane powinny posiadać relatywnie wysoką odporność o tyle z szafami sterowania już nie jest to oczywiste. Zdarza się, że aparaty w nich posiadają niższą odporność niż deklarowana. Jeśli więc w instalacji szafy sterowania istnieją źródła przepięć, jak styczniki czy przekaźniki, maszyny lub obwody, które wychodzą daleko poza szafy, ale w kubaturze budynku, to należy instalować ogranicznik testowany klasą testu II (8/20 μs). Poziom ochrony Up oferowany przez te ograniczniki przepięć powinien być nie gorszy niż 2,5 kV To odpowiada ogranicznikowi przepięć typu 2. W tych obwodach, mając trudności z długościami przewodów, warto stosować ograniczniki o połączeniu wewnętrznym 3+1, które zapewniają istotnie lepszy poziom ochrony niż popularne aparaty dzięki cenie wersje w układzie 4+0. Jest to bardzo ważne dla dyspozycyjności systemu, patrz poniżej. Dowiedz się więcej >>

Dalsze wymagania wynikające z Dzienników Ustaw i norm: Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065

Rozdział 8 Instalacja elektryczna

§ 180. Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:

2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;

Dz. Ustaw, Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285 zawiera wykaz powołanych a interesujących norm.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 wnioski z niej płynące: ochronę przed przepięciami należy stosować min w obiektach, gdzie awaria może spowodować konsekwencje w zakresie działalności handlowej lub przemysłowej jak i inne tam wskazane a dalej jeśli nie przeprowadzono analizy ryzyka należy wyposażyć obiekt w ograniczniki przepięć. 

PH-HD 60364-5-534:2016, ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane tak blisko, jak to możliwe, do początku instalacji, dla przykładu wejścia zasilania szafy lub odpływu na zewnątrz. Dla ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przed przepięciami od procesów łączeniowych należy stosować ogranicznik testowane w klasie II ( 8/20μs) Nie słabsze niż 5 kA 8/20 μs. Należy pamiętać, aby ostatni ogranicznik był nie dalej niż 10 metrów od chronionego aparatu. Inaczej należy powtórzyć ogranicznik aby chronić przed ewentualnymi oscylacjami powstałymi przy wyładowaniach.

PN-EN 62305-3:2011 wskazuje, że ograniczniki przepięć należy sprawdzać w odstępach co 12 miesięcy oraz po każdym stwierdzonym a nawet podejrzewanym wyładowaniu w kubaturę obiektu. Należy też okresowo sprawdzać instalacje piorunochronną i elementy zabezpieczające nie rzadziej niż raz na 4 lata oraz raportować. Dalej: ograniczniki przepięć powinny być tak instalowane aby można było je sprawdzać. W warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mowa jest o tym, że nie rzadziej jak raz na 5 lat należy sprawdzać instalacje zasilania, prawo budowlane mówi (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.). Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnościpołączeń, osprzętu, zabezpieczeńi środków ochronyod porażeń, oporności izolacjiprzewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Skorzystaj z konsultacji z naszymi ekspertami >>

Ważne dla użytkowników końcowych: należy unikać ograniczników typu 2 połączonych w układzie 4+0, które są najchętniej kupowane, ponieważ są tańsze niż te z układem połączeń 3+1. Zaleta tych drugich to rzeczywisty poziom ochrony Up, który jest połową wartości uzyskanej dla wersji 4+0 , oznacza średnio znacznie dłuższy czas pracy aparatów po ograniczniku 3+1.

Ważna uwaga z normy PH-HD 60364-5-534:2016: jeśli jest zastosowany ogranicznik w układzie 4+0 należy rozważyć kolejny ogranicznik bezpośrednio przy chronionym urządzeniu elektronicznym, może ono wymagać ochrony wzdłużnej, jak i poprzecznej.

Wskazany będzie ogranicznik typu 3, patrz rysunek nr 2.

 Ochrona przed częściowymi prądami piorunowymi opisana jest w kolejnej części.
Rys. 1. Ochrona przed częściowymi prądami piorunowymi opisana jest w kolejnej części.
Wymaganie ogranicznika typu 3 jesli poprzedzający typu 2 jest w układzie 4+0
Rys. 2. Wymaganie ogranicznika typu 3 jesli poprzedzający typu 2 jest w układzie 4+0

Ograniczenie obecności przepięć w instalacji polega na wprowadzaniu do szaf zasilania/sterowania ogranicznika testowanego testem klasy II, czyli typu 2.

Wprowadzane ograniczniki przepięć powinny być konfrontowane pod kątem konieczności zastosowania dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego w jego obwodzie. Procedura doboru osobnego dobezpieczenia jest prosta. Jeśli od strony źródła zasilania są obecne bezpieczniki o większej wartości niż dopuszczalne dla rozważanego ogranicznika należy go osobno dobezpieczyć, wartość ta ma być nie większa niż dopuszczalna dla tego ogranicznika. Ta informacja jest do pozyskania z danych katalogowych ogranicznika. Przykład poniżej, rys. 3., dla VAL-SEC-T2-3S-350 zawiera relacje przekroju przewodu PE w stosunku do wartości poprzedzającego bezpiecznika dla dwóch różnych układów połączeń. Jeśli jest poprzedzający bezpiecznik ma mniejszą wartość to nie ma obowiązku zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia. Warto zweryfikować przy dokładaniu ograniczników przepięć czy obecne zastosowane przewody ochronne są poprawne w kontekście rzeczywistych zabezpieczeń nadprądowych. Tutaj znowu pomocne mogą być instrukcje instalacyjne dołączane do ograniczników.

 Fragment instrukcji instalacyjnej o relacji przekroju przewodu ochronnego do zastosowanego zabezpieczenia nadprądowego
Rys. 3. Fragment instrukcji instalacyjnej o relacji przekroju przewodu ochronnego do zastosowanego zabezpieczenia nadprądowego

Długości przewodów to kolejna bardzo istotna sprawa przy łączeniu ogranicznika do chronionego obwodu. W przypadku ogranicznika typu 2 cenną jest możliwość włączenia się do układu chronionego poprzez podwójne zaciski. Tworzy się tzw. układ przelotowy lub układ zwany „V”. Granicą jest maksymalny prąd roboczy płynący poprzez te zaciski ogranicznika. Nie może być on większy niż dopuszczalny dla nich. Zwłaszcza przydatne dla szaf z automatyką. Jeśli to nie jest możliwe, włączamy ogranicznik dwoma przewodami poprzecznie do obwodu chronionego a równolegle do chronionej izolacji układu zasilania czy aparatu końcowego. Istnieje ograniczenie: suma długości takich przewodów nie powinna być większa niż 0,5 metra, patrz rysunek 3.2 odcinki a oraz b. Przy klasycznym podejściu to zadanie trudne do zrealizowania. Remedium jest wykorzystanie ściany metalowej szafy, w której umieszczony jest taki ogranicznik przepięć. Ściana ta powinna mieć skuteczne połączenie galwaniczne z pozostałą częścią konstrukcji metalowej, połączoną elektrycznie z obwodem PE lub PEN. Połączenia do chronionych obwodów faz oraz N wykonujemy możliwie jak najkrótsze, natomiast do PE wykonujemy podwójne. Jedno połączenie prowadzimy klasycznie najkrótszą, prostoliniową drogą do lokalnej szyny wyrównania potencjałów w szafie. Drugie wykonujemy od drugiej części zacisku PE krótkim przewodem do blachy, która jest za ogranicznikiem. Jak widać podwójne zaciski na biegunach ograniczników mają głębszy sens. Znakomitym rozwiązaniem w takiej sytuacji dla sieci pięcioprzewodowej jest ogranicznik posiadający podwójne zaciski jak to VAL-SEC-T2-3S- 350-FM – 2905340, patrz rys. 4. Maksymalne dopuszczalne zabezpieczenie nadprądowe to aż 315 A gG. Maksymalny prąd roboczy podwójnych zacisków ogranicznika to 63 A.

niwersalny ogranicznik typu 2: VALSECT2- 3S-350-FM.
Rys. 4. Uniwersalny ogranicznik typu 2: VALSECT2- 3S-350-FM.

Wewnętrzny układ połączeń to 3+1. Jest o 20 mm węższy na szynie DIN od wersji standardowych. Doskonały do zastosowań modernizacyjnych w szafach zasilania, jak i sterowania. Zabezpieczenia nadprądowe na poziomie do 315A gG nie wymagają, jak łatwo się domyśleć, nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń w automatyce jak też w dystrybucji zasilania. Wskazówki instalacyjne zawiera (dla każdego wykonania ogranicznika jest inna) tzw. ulotka do opakowania, dostępna jest na stronach www firmy Phoenix Contact. Ważną rzeczą jest relacja przekroju przewodu ochronnego PE a wartością prądu bezpiecznika poprzedzającego ogranicznik. Minimalny przekrój przewodu PE dla ogranicznika typu 2 to 6 mm². Może wzrosnąć dla dużych wartości tego prądu, dokładną informację zawiera wspomniana ulotka do opakowania każdego ogranicznika Phoenix Contact. Są tam umieszczone dwie tabelki relacji bezpiecznika i przekroju PE tak dla układu „V”, jak i gałęziowego. Przekrój ten należy zawsze sprawdzić w przypadku modernizacji instalacji. Przykład tabela na rys 3.

Ogranicznik typu 2 to podstawowy element ochrony i służy do ograniczania poziomów przepięć w jego otoczeniu a tym samym dla wydłużenia czasu pracy aparatów i systemów.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Instalowanie uniwersalnych ograniczników przepięć w obwodach dystrybucji zasilania, które chronią też przed częściowymi prądami piorunowymi

Instalowanie uniwersalnych ograniczników przepięć w obwodach dystrybucji zasilania, które chronią też przed częściowymi prądami piorunowymi

Najważniejszym aparatem w instalacjach zasilania chroniącym od przepięć, zwłaszcza w instalacjach przemysłowych, jest ogranicznik typu 2. O cechach i parametrach, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze...

Najważniejszym aparatem w instalacjach zasilania chroniącym od przepięć, zwłaszcza w instalacjach przemysłowych, jest ogranicznik typu 2. O cechach i parametrach, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze i montażu wspomniane było już wcześniej.

Drukarka etykiet Thermomark Roll 2.0

Drukarka etykiet Thermomark Roll 2.0

Drukarka etykiet Thermofox

Drukarka etykiet Thermofox

Drukarka etykiet Thermomark Prime

Drukarka etykiet Thermomark Prime

Ograniczniki przepięc typu 2 VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Ograniczniki przepięc typu 2 VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Ograniczniki przepięć typu 1 FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Ograniczniki przepięć typu 1 FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - 2907260

Kombinowane ograniczniki FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Kombinowane ograniczniki FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

test

test

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

PROJECT COMPLETE - Phoenix Contact

PROJECT COMPLETE - Phoenix Contact

Intuicyjne oprogramowanie PROJECT COMPLETE od Phoenix Contact, służy do drukowania i projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli,...

Intuicyjne oprogramowanie PROJECT COMPLETE od Phoenix Contact, służy do drukowania i projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji.

Zasilacz UPS QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA

Zasilacz UPS QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA

Nowy zasilacz UPS z serii QUINT na szynę DIN zapewnia niezawodne zasilanie urządzeń AC. Dzięki topologii online zasilacz UPS AC ma przebieg sinusoidalny w trybie zasilania sieciowego i bateryjnego. Zasilacz...

Nowy zasilacz UPS z serii QUINT na szynę DIN zapewnia niezawodne zasilanie urządzeń AC. Dzięki topologii online zasilacz UPS AC ma przebieg sinusoidalny w trybie zasilania sieciowego i bateryjnego. Zasilacz UPS online można łączyć z różnymi zasobnikami en

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o.

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak znakować i identyfikować przewody? »

Jak znakować i identyfikować przewody? »

Czy widziałeś już dźwignię w nowych złączkach?

Czy widziałeś już dźwignię w nowych złączkach?

Unosisz dźwignię, wsuwasz przewód, opuszczasz dźwignię i gotowe! Dzięki zastosowaniu dźwigni łączenie przewodów na szynie montażowej jest jeszcze bardziej intuicyjne i bezpieczne, a Twoja praca jeszcze łatwiejsza.

Unosisz dźwignię, wsuwasz przewód, opuszczasz dźwignię i gotowe! Dzięki zastosowaniu dźwigni łączenie przewodów na szynie montażowej jest jeszcze bardziej intuicyjne i bezpieczne, a Twoja praca jeszcze łatwiejsza.

Jak zabezpieczyć swoje źródło energii?

Jak zabezpieczyć swoje źródło energii?

Dla projektanta: osprzęt kablowy dla niskich, średnich i wysokich napięć »

Dla projektanta: osprzęt kablowy dla niskich, średnich i wysokich napięć »

Agregat prądotwórczy - jak wybrać najlepszy generator prądu?

Agregat prądotwórczy - jak wybrać najlepszy generator prądu?

Co zrobić gdy następuje awaria prądu?

Co zrobić gdy następuje awaria prądu?

Prosty sposób na oznaczanie osprzętu elektrycznego - zobacz ile to kosztuje »

Prosty sposób na oznaczanie osprzętu elektrycznego - zobacz ile to kosztuje »

Rozdzielnica elektryczna - jaką wybrać? »

Rozdzielnica elektryczna - jaką wybrać? »

Nowoczesne rozwiązania w elektryce - zobacz »

Nowoczesne rozwiązania w elektryce - zobacz »

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Zobacz jak miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Zobacz sekcje dla instalatora - sterowanie urządzeniami ppoż.

Zobacz sekcje dla instalatora - sterowanie urządzeniami ppoż.

Jesteś instalatorem? W tej sekcji w szybki i łatwy sposób znajdziesz niezbędne dla Ciebie informacje.

Jesteś instalatorem? W tej sekcji w szybki i łatwy sposób znajdziesz niezbędne dla Ciebie informacje.

Jaki agregat prądotówrczy na budowę spełni oczekiwania?

Jaki agregat prądotówrczy na budowę spełni oczekiwania?

Planujesz zabezpieczyć się na wypadek awarii prądu? Poznaj bezpieczne systemy ups »

Planujesz zabezpieczyć się na wypadek awarii prądu? Poznaj bezpieczne systemy ups »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwom w dostawię prądu?

Jak nie dać się zaskoczyć przerwom w dostawię prądu?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Rodzaje systemów szaf do rozdziału energii elektrycznej »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, Modbus, MID »

Gdzie zlecić przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych?

Gdzie zlecić przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych?

czególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20 % wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe...

czególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20 % wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe...

„Oświetlenie” – pobierz bezpłatny poradnik

„Oświetlenie” – pobierz bezpłatny poradnik

Nowość! Przedstawiamy poradnik „Oświetlenie”, w którym można znaleźć m.in. uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego, artykuł o energooszczędnych źródłach światła oraz zasady oświetlenia miejsc...

Nowość! Przedstawiamy poradnik „Oświetlenie”, w którym można znaleźć m.in. uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego, artykuł o energooszczędnych źródłach światła oraz zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz.

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Oświetlenie awaryjne i wyznaczanie punktów ppoż.

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Nowa seria stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Jak zablokować dowolne źródło energii?

Jak zablokować dowolne źródło energii?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Czy wiesz, jakie są rozwiązania systemów bateryjnych i akumulatorowych?

Czy wiesz, jakie są rozwiązania systemów bateryjnych i akumulatorowych?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.