elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Zastosowanie ogniw słonecznych w autonomicznych systemach zasilania

Przykładowa instalacja autonomicznie zasilana energią słoneczną stacji użytkowników Veturilo – Warszawskiego Roweru Publicznego przy pl. Konstytucji.
fot. G. Mazurek

Przykładowa instalacja autonomicznie zasilana energią słoneczną stacji użytkowników Veturilo – Warszawskiego Roweru Publicznego przy pl. Konstytucji.


fot. G. Mazurek

Ogniwa i moduły fotowoltaiczne (PV) są jednymi z najczęściej stosowanych generatorów energii odnawialnej. Umożliwiają one bezpośrednią konwersję promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Zobacz także

Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych

Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych

Zamierzeniem autora jest to, aby czytelnik zapoznał się z metodami projektowania i budowy systemów PV, a także z istotnymi aspektami ich eksploatacji i metodami badań. Dużo uwagi poświęcono również metodyce...

Zamierzeniem autora jest to, aby czytelnik zapoznał się z metodami projektowania i budowy systemów PV, a także z istotnymi aspektami ich eksploatacji i metodami badań. Dużo uwagi poświęcono również metodyce komputerowego wspomagania projektowania systemów PV. Publikacja ma charakter monograficzny i nie opisuję w niej innych odnawialnych źródeł energii.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

W odróżnieniu od innych źródeł „czystej” energii najprostsze instalacje PV nie zawierają elementów ruchomych i cechują się prostą konstrukcją mechaniczną. Dzięki temu znajdują one liczne zastosowania przy zasilaniu małych, energooszczędnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Instalacje PV stosuje się głównie w lokalizacjach, gdzie nie jest możliwe przyłączenie do sieci energetycznej lub koszt takiego przyłączenia okazuje się zbyt wysoki.

Najprostszymi instalacjami PV są systemy autonomiczne [6] (znane również jako: samodzielne, wyspowe, wolnostojące, ang. off-grid, stand-alone). Na rys. 1. pokazano przykładowy schemat takiego systemu.

zastosowanie ogniw slonecznych rys1

Rys. 1. Schemat blokowy autonomicznego systemu fotowoltaicznego; rys. G. Mazurek

Moduł PV (lub grupa kilku połączonych modułów) jest jedynym źródłem energii, ponieważ system nie jest dołączony do sieci energetycznej.

Energia wytworzona w module PV jest przesyłana do obciążenia oraz do akumulatora, poprzez odpowiedni kontroler ładowania. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie zasilania również w nocy i w okresach bez aktywności słonecznej, z nadwyżki energii zgromadzonej wcześniej w akumulatorze.

Jeżeli dołączone są tylko obciążenia zasilane niskim napięciem stałym (np. 12 V lub 24 V), to w systemie nie występuje falownik ani przetwornica DC/DC.

Fot. 1-2. Przykładowe instalacje autonomiczne zasilane energią słoneczną; fot. G. Mazurek

Fot. 1-2. Przykładowe instalacje autonomiczne zasilane energią słoneczną; fot. G. Mazurek

Autonomiczne systemy PV znajdują zastosowania [5] m.in.:

 • w sektorze telekomunikacyjnym (np. do zasilania stacji bazowych, aparatów telefonicznych na obszarach pustynnych),
 • w budynkach oddalonych od skupisk ludzkich (np. schroniska górskie, domki letniskowe),
 • a także do zasilania parkometrów, znaków drogowych, tablic informacyjnych, świateł nawigacyjnych, oświetlenia przystanków komunikacji miejskiej.

Znane są także zastosowania przy uzdatnianiu wody i nawadnianiu, a także w zasilaniu chłodni medycznych oraz ochronie katodowej. Przykłady autonomicznych systemów PV pokazano na fot. 1. i fot. 2.

Dobór elementów autonomicznej instalacji PV

Podstawowe elementy autonomicznej instalacji PV, jak pokazano na rys. 1., to:

 • moduł PV (lub grupa modułów),
 • akumulator
 • i kontroler ładowania.

W praktyce najczęściej stosowane są moduły PV wykonane w technologii krzemu krystalicznego [5]. Napięcie nominalne modułów jest dobrane w ten sposób, aby umożliwić efektywne ładowanie typowych akumulatorów (12 V lub 24 V) i wynosi ono ok. 16 V lub 35 V, w zależności od wykonania modułu.

Moce nominalne dostępnych na rynku modułów PV rozciągają się od 5 Wp do 230 Wp [5]. W przypadku potrzeby uzyskania większej mocy generatora PV należy zastosować grupę (panel) kilku połączonych ze sobą modułów.

Do utrzymania dostępności zasilania również w chwilach braku aktywności słonecznej w systemach PV stosuje się akumulatory elektrochemiczne, zazwyczaj kwasowo-ołowiowe [5].

Akumulator pracujący w takim systemie powinien być dostosowany do częstych i głębokich cykli ładowania i rozładowania, z możliwością występowania stanów całkowitego rozładowania. Dlatego też zaleca się stosowanie specjalnych akumulatorów przeznaczonych dla instalacji PV (np. z elektrodami rurowymi [5]), tolerujących dużą liczbę cykli ładowania, a co za tym idzie – gwarantujących większą trwałość i niezawodność.

Pojemność akumulatora musi być tak dobrana, aby zapewnić wymagany czas autonomii, tzn. podtrzymania zasilania przy braku energii z modułów PV.

Dla zastosowań niekrytycznych oraz instalacji w miejscach o wysokim nasłonecznieniu zaleca się 5–7 dni autonomii, a w pozostałych przypadkach: 7–14 dni [4].

Sposób wyznaczania wymaganej pojemności akumulatorów można znaleźć w literaturze [6].

Kontroler (regulator) ładowania jest odpowiedzialny za utrzymywanie w pełni naładowanego akumulatora, a także za zapobieganie jego przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu.

Regulator musi być dobrany stosownie do natężenia prądu dostarczanego przez moduły PV i pobieranego przez obciążenie. Dostępne są kontrolery przystosowane do prądów roboczych od 5 do 40 A [5].

Istotnym czynnikiem jest również pobór prądu zasilania przez sam kontroler, który powinien być jak najniższy ze względu na wnoszone straty energii. Typowo pobór prądu kontrolera nie przekracza wartości 4 mA lub 14 mA [5], w zależności od modelu i dopuszczalnego natężenia prądu roboczego.

Głównym problemem systemów zasilanych energią słoneczną jest sezonowa oraz krótkoterminowa zmienność warunków nasłonecznienia.

Poziom nasłonecznienia zależy głównie od położenia geograficznego oraz warunków klimatycznych w miejscu instalacji.

Przykładowo, według danych z systemu PVGIS [3] dla lokalizacji w Warszawie średnie dzienne sumy nasłonecznienia płaszczyzny poziomej mogą się wahać od 0,6 kWh/m2 w styczniu do 5,6 kWh/m2 w czerwcu.

Około 80% całkowitego rocznego nasłonecznienia przypada w Polsce na sezon wiosenno-letni, tzn. pięć miesięcy liczonych od kwietnia do końca września [5], [10]. W związku z tym, aby zagwarantować określony poziom dostępności źródła zasilania podczas całego okresu eksploatacji, przy założeniu stałego poziomu poboru energii, moc nominalna zainstalowanych modułów PV powinna być dobrana odpowiednio dla miesiąca o najbardziej niekorzystnym nasłonecznieniu [2], [4].

Minimalną moc modułów PV, które powinny być zainstalowane w autonomicznym systemie zasilania, najprostszym sposobem można wyznaczyć z zależności [2], [6]:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor1

Wzór 1

gdzie:

W – dzienne zapotrzebowanie energetyczne zasilanych urządzeń, w [Wh],

Z1 – efektywny czas nasłonecznienia płaszczyzny poziomej w ciągu dnia, w [h], w którym natężenie promieniowania słonecznego odpowiada warunkom STC (E0 = 1 kW/m2),

Z2 – współczynnik związany z pochyleniem płaszczyzny modułów PV,

Z3 – współczynnik związany z temperaturą modułu,

V – łączny współczynnik sprawności, uwzględniający straty w przewodach, przy ładowaniu akumulatora oraz wynikające z wahań nasłonecznienia i temperatury modułu (w pierwszym przybliżeniu [2] można przyjąć V = 0,76),

PPV – poszukiwana moc nominalna modułów PV.

Współczynnik Z1 jest równy liczbowo średniemu dziennemu napromieniowaniu płaszczyzny poziomej w [kWh/m2] i jest związany z położeniem geograficznym miejsca instalacji i numerem miesiąca w roku. Wartości współczynników Z1, Z2, Z3 dla konkretnego miesiąca i miejsca instalacji należy odczytać z odpowiednich tabel [2], [6].

Przykładowo szacuje się [6], że do zasilania domku letniskowego, wyposażonego wyłącznie w kilka urządzeń małej mocy (6 lamp, lodówka, telewizor, hydrofor), w sezonie letnim każdego dnia wymagana jest energia 516 Wh, natomiast w sezonie zimowym: 248 Wh.

Dla polskich warunków, przy kącie pochylenia modułów b = 45°, w sierpniu można przyjąć [6]: Z1 = 4, Z2 = 1, Z3 = 0,88, natomiast w grudniu: Z1 = 0,48, Z2 = 1,55, Z3 = 0,99 (w tych miesiącach przypadają minimalne wartości nasłonecznienia Z1 odpowiednio dla lata i zimy).

Zgodnie z (1) dla sezonu letniego wymagany będzie moduł PV (lub połączenie kilku modułów) o mocy nominalnej przynajmniej 193 Wp, a w sezonie zimowym: 439 Wp – ze względu na znacznie niższy poziom nasłonecznienia.

Zatem przy założeniu całorocznej eksploatacji należy zastosować moduły PV o łącznej mocy około 500 Wp [6]. W miesiącach letnich instalacja taka będzie przewymiarowana – ilość produkowanej energii może być ponaddwukrotnie wyższa od przewidywanego zapotrzebowania.

Aby uniknąć efektu przewymiarowania, można zastosować przeciwne kryterium [11], eliminujące nadprodukcję energii.

Maksymalna efektywność systemu będzie osiągnięta, jeżeli moc modułów zostanie dobrana odpowiednio dla miesiąca o najwyższym poziomie nasłonecznienia w rozpatrywanym okresie eksploatacji. Takie podejście daje najlepsze rezultaty, gdy występuje idealna korelacja pomiędzy nasłonecznieniem i zapotrzebowaniem na energię elektryczną [11].

W przypadku zasilania odbiorników o stałym poborze energii ten warunek nigdy nie będzie spełniony. Ponadto w pozostałych miesiącach, cechujących się niższym poziomem nasłonecznienia, będą występować niedobory produkowanej energii, skutkujące przestojami w zasilaniu i obniżonym poziomem dostępności systemu.

Ilość energii wytworzonej w systemie PV łącznie w ciągu miesiąca lub roku można z dość dobrą dokładnością prognozować na podstawie ogólnodostępnych tabel i baz danych ze średnimi wartościami nasłonecznienia, jak pokazano w [9]. Jednak aby oszacować poziom dostępności (niezawodności) autonomicznego systemu zasilania opartego na modułach PV w konkretnym miesiącu, nie wystarczają już długookresowe średnie. W takim przypadku konieczna jest analiza wyników pomiarów zbieranych w krótszych okresach.

Pomiary nasłonecznienia w warunkach Polski centralnej

W ramach przeprowadzonych badań wykonano kilkuletnie pomiary nasłonecznienia z wykorzystaniem eksperymentalnej mikroinstalacji PV [7] zlokalizowanej w Starachowicach (51°03’ N, 21°04’ E) na dachu 2-poziomowego budynku mieszkalnego. W pobliżu instalacji nie występują przeszkody mogące powodować zacienienie ogniw PV. Do pomiarów wykorzystano typowy moduł PV małej mocy (Celline CL005-12P) wykonany na bazie krzemu polikrystalicznego, którego parametry zebrano w tab. 1. Powierzchnia modułu jest skierowana na południe i pochylona pod kątem równym szerokości geograficznej (b = 51°) w celu zwiększenia uzysku energetycznego poza sezonem letnim [5].

zastosowanie ogniw slonecznych tab1

Tab. 1. Parametry modułu PV wykorzystywanego w pomiarach nasłonecznienia

W ramach badań wykonano nieprzerwaną serię rejestracji ilości energii wytwarzanej przez moduł PV [7] w odstępach 5-minutowych, w okresie czterech lat (01.04.2012–31.03.2016).

Dla każdego dnia obserwacji sumowano ilość uzyskanej energii Wd [Wh] i na jej podstawie, po unormowaniu względem mocy modułu PV, estymowano dzienne sumy efektywnego nasłonecznienia Hd powierzchni pochylonej:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor2

Wzór 2

Stała E0 = 1 kW/m2 odpowiada standardowej wartości natężenia promieniowania (STC), przy której osiągana jest moc nominalna modułu (Pmax).

Uzyskane wartości nasłonecznienia Hd uwzględniają wszystkie realne czynniki wpływające na wytwarzanie energii w module PV, jak np. orientację i kąt pochylenia, temperaturę, zapylenie powierzchni, chwilowe pokrycie śniegiem w czasie zimy, reflektancję otoczenia, a więc również współczynniki Z1, Z2, Z3 we wzorze (1).

Wyniki przeprowadzonych pomiarów zostały zweryfikowane [8] przez porównanie z wartościami z bazy danych Helioclim-3 [1], uzyskanymi na podstawie obserwacji satelitarnych.

Odchyłki wartości nasłonecznienia wyznaczonych obiema metodami w miesiącach letnich były na poziomie 5%, a w miesiącach wiosennych i jesiennych: 10%. Rozbieżności dla rocznej sumy nasłonecznienia nie przekraczały 2%.

Analiza dostępności fotowoltaicznego systemu zasilania

Dla każdego miesiąca, w którym rejestrowane były wyniki pomiarów, na podstawie dziennych sum nasłonecznienia Hd estymowana jest funkcja niezawodności (dystrybuanta komplementarna):

zastosowanie ogniw slonecznych wzor3

Wzór 3

gdzie:

N (Hd > p) – liczba dni w miesiącu, dla których zmierzona dzienna suma nasłonecznienia Hd przekraczała zadany próg p,

Nd – całkowita liczba dni w badanym miesiącu,

F(p) – dystrybuanta empiryczna dziennej sumy nasłonecznienia.

Funkcja (3) pozwala oszacować prawdopodobieństwo, z jakim ilość energii wytworzonej w instalacji PV w ciągu dnia przekroczy wymagany poziom p. Przykładowe wykresy funkcji Fc(p) uzyskane dla dwóch miesięcy o skrajnie różnych poziomach nasłonecznienia przedstawiono na rys. 2.

zastosowanie ogniw slonecznych rys2

Rys. 2. Wykresy funkcji niezawodności dla miesięcy o najniższym i najwyższym nasłonecznieniu; rys. G. Mazurek

Projektując autonomiczny system PV należy z góry założyć poziom dostępności D źródła zasilania, tj. prawdopodobieństwo wygenerowania w każdym dniu ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania energetycznego W zasilanych urządzeń. Rzutując założoną wartość D na wykres funkcji niezawodności otrzymujemy maksymalną wartość Hdmax dziennej sumy nasłonecznienia, która jest osiągana z wymaganym prawdopodobieństwem D, tak jak pokazano na rys. 3.

zastosowanie ogniw slonecznych rys3

Rys. 3. Wyznaczanie progowej wartości nasłonecznienia przy zadanym poziomie dostępności D; rys. G. Mazurek

zastosowanie ogniw slonecznych rys4

Rys. 4. Względna moc modułu PV wymagana do uzyskania wymaganego poziomu dostępności D; rys. G. Mazurek

Wiedząc, że ilość energii elektrycznej wytworzonej w ciągu dnia w instalacji z modułem PV o mocy nominalnej PPV jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do dziennej sumy nasłonecznienia Hd:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor4

Wzór 4

oraz że dobowe zapotrzebowanie systemu na energię elektryczną (przy średnim poborze mocy zasilania Pz [W]), można w najprostszym przypadku określić wzorem:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor5

Wzór 5

Można określić minimalną moc modułu PV niezbędną do uzyskania zasilania systemu z zadanym poziomem dostępności D, czyli przy dziennej sumie nasłonecznienia Hdmax wyznaczonej na podstawie funkcji niezawodności (rys. 3.):

zastosowanie ogniw slonecznych wzor06

Wzór 6

W ogólnych rozważaniach wygodniej będzie posługiwać się mocą nominalną modułu PV unormowaną do średniego poboru mocy Pz przez obciążenie dołączone do systemu:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor7

Wzór 7

Po wyznaczeniu funkcji niezawodności (3), stosując interpolację liniową, wyznaczono wartości PPV/Pz dla wszystkich miesięcy, w których rejestrowane były pomiary nasłonecznienia i dla czterech wybranych poziomów dostępności: D = 99%, 95%, 90%, 50%.

zastosowanie ogniw slonecznych tab2

Tab. 2. Względna moc modułu PV wymagana do uzyskania poziomu dostępności zasilania D

Ponieważ do określenia wymaganej mocy modułu PV należy przyjąć dane z miesiąca o najniższym nasłonecznieniu [4], dla każdego miesiąca kalendarzowego wybrano najmniejsze wartości Hdmax spośród wszystkich lat obserwacji (2012–2016). Na tej podstawie wyznaczono względne moce modułów PV (7), dla których osiągany będzie wymagany poziom dostępności zasilania D. Uzyskane wyniki zestawiono w tab. 2. oraz, w skali logarytmicznej, na rys. 4.

Jak widać na rys. 4., względne moce modułów PV w odniesieniu do poboru mocy zasilania (PPV/Pz), wymagane dla poszczególnych miesięcy, zmieniają się w bardzo szerokich granicach: od 34 w sierpniu do ponad 100000 w styczniu (dla D = 99%). W miesiącach zimowych wartości te osiągają ekstremalnie duże poziomy, ze względu na bliskie zeru dzienne sumy nasłonecznienia Hdmax występujące w mianowniku wzorów (6), (7). Wysokie poziomy dostępności (D ³ 90%) w grudniu, styczniu i lutym wydają się zatem praktycznie nieosiągalne ze względu na nierealne wymagania odnośnie do mocy modułów PV.

Przykładowe obliczenia

Uzyskane wyniki mogą posłużyć do oszacowania wymaganej mocy modułów PV wykonanych z krzemu polikrystalicznego, skierowanych na południe i pochylonych pod kątem 51°, pracujących w instalacjach autonomicznych zlokalizowanych na terenie Polski.

Załóżmy, że do systemu PV dołączone jest obciążenie pobierające średnią moc Pz = 0,5 W, akumulator ma pojemność wystarczającą na 24 godziny pracy autonomicznej, a współczynnik sprawności całego systemu wynosi V = 0,76. Dla zapewnienia dostępności zasilania w styczniu na poziomie D = 90%, z tab. 2. odczytujemy największą względną moc modułów PV wymaganą od stycznia do grudnia: PPV/Pz = 10187 (wartość dla stycznia). Zatem łączna moc modułów w instalacji powinna wynosić:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor8

Wzór 8

Wykorzystanie mikroelektrowni PV o mocy 5 kWp do zasilania obciążenia o mocy zaledwie 0,5 W wydaje się nierealne. Załóżmy teraz, że rozpatrywany system ma pracować z wyższym poziomem dostępności (D = 99%), ale tylko w miesiącach wiosennych i letnich, tzn. od kwietnia do września. Z tab. 2. odczytujemy największą względną moc modułów wymaganą w tym okresie: PPV/Pz = 137 (dla kwietnia i września). Zatem w tym przypadku minimalna wymagana moc generatora PV wynosi:

zastosowanie ogniw slonecznych wzor9

Wzór 9

Generator PV o takiej mocy może być z powodzeniem zrealizowany z wykorzystaniem jednego większego lub kilku mniejszych, równolegle połączonych modułów PV.

Kiedy porównamy wartości PPV/Pz dla rozpatrywanego okresu, generator PV okazuje się 3–4-krotnie przewymiarowany w lipcu i sierpniu, zatem znaczna część energii produkowanej w tych miesiącach zostanie bezpowrotnie utracona. Jest to naturalny koszt wynikający z zapewnienia wysokiej dostępności zasilania PV w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu.

Poza sezonem wiosenno-letnim dostępność zasilania w takim systemie można oszacować na poziomie: 40% w styczniu, 75% w lutym i 93% w marcu.

Wnioski

W artykule zaproponowano metodę wyznaczania mocy modułów PV wymaganej w autonomicznym systemie zasilania ze względu na jego poziom dostępności w poszczególnych miesiącach.

Wyniki uzyskano na podstawie rejestracji pomiarów efektywnego nasłonecznienia przeprowadzonych w Polsce centralnej (szerokość geograficzna ok. 51°N), jednak powinny być one reprezentatywne dla większości kraju.

Średnia roczna suma nasłonecznienia wyznaczona dla większości obszarów Polski [3] znajduje się w przedziale 1200…1300 kWh/m2 (dla obszarów górskich: 1100–1200 kWh/m2). Tymczasem roczne sumy nasłonecznienia zmierzone w latach 2012–2014 w konkretnej lokalizacji geograficznej [8] wahają się w granicach 1016…1242 kWh/m2.

Zmiany poziomów nasłonecznienia związane z lokalizacją geograficzną na terenie Polski są zatem mniejsze od sezonowych wahań wynikających z fluktuacji klimatycznych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia podobnej analizy niezawodności systemu PV dla dowolnego miejsca instalacji, z wykorzystaniem wyników pomiarów dziennej sumy nasłonecznienia uzyskanych z obserwacji satelitarnych. Dane takie są osiągalne np. w systemie SoDa [1], przy czym wyniki z lat 2004–2005 są dostępne bezpłatnie, natomiast późniejsze (aż do chwili obecnej) – na zasadach komercyjnych. W takim przypadku trzeba jednak mieć na uwadze, że wyniki pomiarów satelitarnych w miesiącach zimowych mogą być znacznie zawyżone w stosunku do pomiarów naziemnych wykonanych z wykorzystaniem modułu PV [8], [9].

Aby w polskich warunkach zapewnić odpowiednio wysoką dostępność źródła zasilania w miesiącach zimowych, należy zastosować moduł PV o mocy nominalnej znacznie większej, niż wynikałoby to z analizy dla miesięcy letnich.

Takie podejście wiąże się ze znaczącym przewymiarowaniem systemu, wzrostem kosztów instalacji i wysoką nadprodukcją energii w miesiącach letnich. Przy projektowaniu autonomicznego systemu zasilania PV konieczny jest zatem kompromis między poziomem dostępności w okresie zimowym a mocą zainstalowanego modułu PV, determinującą koszty instalacji.

W przypadku niektórych zastosowań (np. stacji wypożyczania rowerów) można z góry założyć niedostępność systemu w trakcie zimy i zastosować moduł PV o mniejszej mocy, wynikającej z nasłonecznienia w pozostałych porach roku. W innych zastosowaniach, kiedy wymagana jest nieprzerwana dostępność zasilania (np. w systemach alarmowych, telekomunikacyjnych lub przy podświetlaniu znaków drogowych) takie podejście jest niedopuszczalne.

zastosowanie ogniw slonecznych fot3

Fot. 3 Przykład hybrydowego autonomicznego systemu zasilania; fot. G. Mazurek

Typowym rozwiązaniem problemu przewymiarowania modułu PV jest zapewnienie pomocniczego źródła zasilania, np. w postaci generatora wiatrowego, spalinowego lub turbiny gazowej [5], [11]. W takim przypadku mamy już do czynienia z autonomicznym hybrydowym systemem zasilania, którego typowy przykład pokazano na fot. 3. Stwarza to jednak inne problemy, np. konieczność wykonywania częstszych przeglądów i ewentualnie dostawy paliwa. Ponadto nadal występuje ryzyko jednoczesnej niedostępności obu źródeł zasilania, np. w niektórych zimowych tygodniach zarówno moduł PV, jak i turbina wiatrowa mogą nie dostarczać wymaganej ilości energii.

Idealnym rozwiązaniem wydaje się być system z możliwością długookresowego magazynowania nadwyżki energii wytworzonej w miesiącach letnich. Zmagazynowana energia mogłaby być później wykorzystana do podtrzymania zasilania w trakcie zimy, co znacznie obniżyłoby wymaganą moc modułów PV.

W obecnej chwili problem ten nie został jeszcze w pełni rozwiązany, gdyż właściwości akumulatorów elektrochemicznych nie spełniają tak wysokich oczekiwań. Przewiduje się jednak kilka alternatywnych sposobów magazynowania energii.

Przykładem może być gromadzenie sprężonego powietrza i późniejsze wykorzystanie go do zasilania pneumatycznego silnika napędzającego generator prądu [10].

Idealnym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie ogniwa paliwowego jako pomocniczego źródła zasilania [11]. Istotą tego rozwiązania jest wytwarzanie i magazynowanie wodoru i jego późniejsze wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej w trakcie zimy. Ogniwa paliwowe o takich właściwościach są jednak na chwilę obecną zbyt trudno dostępne i zbyt kosztowne, aby mogły trafić do powszechnych zastosowań.

Literatura

 1. Centre Energétique et Procédés, Mines ParisTech, Transvalor S.A., Solar radiation data intelligent system (SoDa IS), http://www.soda-is.com, 2016.
 2. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, Planning and installing photovoltaic systems: a guide for installers, architects and engineers, 2nd ed., Earthscan, London -Sterling 2008.
 3. European Commision, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/, 2014.
 4. IEEE Std 1562-2007, IEEE Guide for Array and Battery Sizing in Stand-Alone Photovoltaic Systems, IEEE Standards Coordinating Committee 21, New York 2007.
 5. G. Jastrzębska, Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie, WKŁ, Warszawa 2013.
 6. E. Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Legionowo 2010.
 7. G. Mazurek, Performance study of solar power source for wireless systems, International Journal of Electronics and Telecommunications, 59(3), pp. 271–276, 2013.
 8. G. Mazurek, Estimation of PV energy production based on satellite data, Proc. SPIE 9662, pp. 966215, 2015.
 9. G. Mazurek, Prognozowanie produkcji energii w domowej mikroelektrowni słonecznej, „elektro.info” 1–2/2015.
 10. Z. Porada, Autonomiczne systemy fotowoltaiczne w warunkach Krakowa i okolic, „elektro.info” 3/2010.
 11. M. T. Sarniak, Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych, Grupa MEDIUM, Warszawa 2015.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news Samowystarczalne energetycznie szklarnie dzięki fotowoltaice

Samowystarczalne energetycznie szklarnie dzięki fotowoltaice Samowystarczalne energetycznie szklarnie dzięki fotowoltaice

Zespół inżynierów, biologów i fizyków z North Carolina State University uważa, że szklarnie mogą stać się samowystarczalne energetycznie dzięki przejrzystym panelom solarnym pozyskującym energię głównie...

Zespół inżynierów, biologów i fizyków z North Carolina State University uważa, że szklarnie mogą stać się samowystarczalne energetycznie dzięki przejrzystym panelom solarnym pozyskującym energię głównie z promieniowania, którego rośliny nie wykorzystują do fotosyntezy.

news Pierwsza instalacja fotowoltaiczna na wodzie od Energa

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna na wodzie od Energa Pierwsza instalacja fotowoltaiczna na wodzie od Energa

Grupa Energa wdraża innowacyjną technologię optymalizującą wytwarzanie zielonej energii, polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie. Wykonawcą jest Energa OZE SA. W ramach programu NFOŚiGW...

Grupa Energa wdraża innowacyjną technologię optymalizującą wytwarzanie zielonej energii, polegającą na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie. Wykonawcą jest Energa OZE SA. W ramach programu NFOŚiGW „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” spółka złożyła wniosek o wsparcie na wdrożenie wspomnianej inwestycji.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.