elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Określanie podstawowych własności powszechnie używanych źródeł światła

Fot. 1. Sfera całkująca wraz z modułem elektroniki
M. Filipowicz

Fot. 1. Sfera całkująca wraz z modułem elektroniki


M. Filipowicz

W ostatnich latach dokonuje się dynamiczny rozwój źródeł światła, opartych na technologii wyładowczej CFL (ang. compact fluorescent lamp) czy półprzewodnikowych źródeł światła – LED (ang. light emitting diode). Obie technologie cechują się coraz wyższą skutecznością świetlną i dostępnością dla konsumentów. Ciągłe prace nad podnoszeniem jakości światła białego, uzyskiwanego w tych typach źródeł, uczyniły je atrakcyjnymi zamiennikami dla tradycyjnych żarówek.

Zobacz także

Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych

Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych

Polscy inwestorzy sektora publicznego będą zwiększać efektywność energetyczną instalacji oświetleniowych w związku z nową ustawą.

Polscy inwestorzy sektora publicznego będą zwiększać efektywność energetyczną instalacji oświetleniowych w związku z nową ustawą.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano i porównano podstawowe parametry powszechnie stosowanych źródeł światła takich jak: żarówki, świetlówki i diody elektroluminescencyjne. Na podstawie wyników wykonanych pomiarów możliwe jest określenie jakości światła emitowanego przez dane źródło, pobór mocy czynnej i biernej oraz inne parametry. Zbadano również trwałość wybranego źródła żarowego.


Abstract

Determination of basic properties of commonly used light sources

In the paper basic properties of commonly used light sources are described and compared. Light sources like: incandescent, fluorescent and electroluminescent are tested using a special equipment. Results show quality of generated light, active and passive power demand and others. The stability of a selected incandescent light source was checked.

Główne powody transformacji asortymentowej na rynku oświetlenia to rosnąca świadomość ekologiczna i energetyczna konsumentów oraz dynamiczny rozwój technologii i spadek cen. Potrzeby oświetleniowe, zarówno gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych, jak i całych miast, generują znaczące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Istnieje możliwość częściowego ograniczania tego zjawiska, między innymi przez stosowanie energooszczędnych źródeł światła.

Nie można zaprzeczyć, że najlepsze światło pod względem jakościowym, wciąż wytwarzane jest przez tradycyjne żarówki ze skrętką wolframową. Dużo wątpliwości budzą regulacje unijne, polegające na wycofywaniu żarówek i zastępowaniu ich źródłami wyładowczymi, czy półprzewodnikowymi, tym bardziej że w źródłach typu CFL używana jest rtęć, a w przypadku źródeł półprzewodnikowych cena wciąż jest poważną barierą. Odrębną kwestię stanowią zniekształcenia przebiegu napięcia i prądu zasilającego, czego przyczyn należy upatrywać w zasadzie działania i budowie tych źródeł [1].

Celem prac opisanych w niniejszym artykule jest przedstawienie na przykładzie testów, przeprowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, możliwie dokładnych informacji, na temat wymienionych aspektów funkcjonowania wyżej wymienionych źródeł.

Przebieg badań

Do pomiarów wybrano kilkanaście różnych źródeł światła, pogrupowanych według technologii jego generacji. W pierwszej kolejności badano tradycyjne żarówki, następnie świetlówki kompaktowe oraz chronologicznie najmłodsze lampy LED. Głównym zamierzeniem było sprawdzenie jakości emitowanego światła, poprzez ocenę widmowego rozkładu natężenia oświetlenia. Dane zarejestrowane zostały przez spektrometr optyczny Science – Surplus [2], wyposażony w detektor firmy Sony ILX511 linear CCD [3] posiadający efektywną liczbę kanałów równą 2048, skalibrowany w zakresie długości fali 200–860 nm.

Pomiary zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. Źródło światła może być umieszczane w sferze (fot. 1.), jeżeli ma być badane jego widmo, lub na specjalnym gnieździe, w module elektroniki sterującej (fot. 2.), gdzie sprawdza się jego trwałość.

Dedykowane oprogramowanie urządzenia zostało napisane w środowisku Labview. Przy zastosowaniu przedstawionego sprzętu możliwe było określenie następujących wielkości: skuteczna wartość napięcia i prądu płynącego przez źródło, napięcie sieci, moc czynna oraz bierna pobierana przez obciążenie, cosF, temperatura wewnątrz sfery. Urządzenie posiada wbudowany regulator fazowy, sterowany z komputera. Zakres regulacji wynosi 0–100%, z rozdzielczością 1%.

Rezultaty badań

W trakcie pomiarów przebadano 18 źródeł światła. Parametry tych źródeł, wraz z najważniejszymi, możliwymi do odczytania informacjami, podanymi przez producentów, zostały przedstawione w tabeli 1. Fotografia 3. przedstawia widok części opakowań, z których pobrano informacje na temat właściwości wytypowanych lamp.

Oznaczenie kodowe ma na celu uproszczenie identyfikacji poszczególnych źródeł światła na wykresach prezentowanych w dalszej części opracowania: Z – żarówka; L – LED; C – świetlówka, R – żarówka rtęciowa.

Przeprowadzono cztery serie pomiarowe, mające na celu:

  • porównanie widm tradycyjnych żarówek, LED oraz świetlówek;
  • badanie ściemniacza fazowego polegające na dokonywaniu pomiarów przy współczynniku wypełnienia od 100–30%. W niniejszym teście zastosowano żarówkę Z005;
  • pomiar trwałości wybranej żarówki, poprzez symulację jej pracy. Ostatnie badanie trwało przez 11 dni. Sprawdzana żarówka pracowała w tym czasie w następującym trybie: 30 s – świecenie, 60 s – przerwa. Pomiary odbywały się co 48 h przepracowanego cyklu. Łączna liczba cykli wyniosła ponad 10 500.

Podczas pracy kolejnych źródeł światła dokonano równocześnie pomiarów wielkości elektrycznych. Zarejestrowano napięcia sieciowe, prąd płynący przez dołączone obciążenie, moc czynną oraz moc bierną. Ponadto, odnotowano temperatury barwowe poszczególnych źródeł w trakcie pracy.

Wyznaczanie widm światła

Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów w formie graficznej. Wykresy ilustrują widma poszczególnych źródeł światła w zakresie widzialnym.

Na podstawie kształtu przebiegów otrzymanych krzywych oraz znajomości mechanizmu generacji światła przez wybrane źródła dokonano interpretacji zdobytych danych. W oparciu o te informacje wyciągnięto zamieszczone poniżej wnioski.

Jak widać na załączonych wykresach (rys. 1–3), poszczególne grupy źródeł światła cechują się różnymi widmami, charakterystycznymi dla technologii wykonania. Najlepiej rozbieżności te obrazuje wykres prezentowany na rysunku 4, podsumowujący informacje na temat badanych źródeł, we wspólnym układzie współrzędnych. W przypadku żarówek, można powiedzieć, że natężenie oświetlenia osiąga jedno wyraźne maksimum w okolicach 700 nm, widoczne na rysunku 1 Otrzymane wyniki potwierdzać może fakt, iż światło emitowane przez żarówkę jest zbliżone do słonecznego, czyli rejestrowane przez oko, jako „bardziej żółte”. Niemal dla wszystkich żarówek biorących udział w badaniu, osiągnięto bardzo podobne rezultaty. Rozkłady natężenia wszystkich wybranych do doświadczenia lamp LED są zbieżne. Dla oświetlenia bazującego na diodach elektroluminescencyjnych (rys. 2.) widzimy, że wyższą intensywność światła obserwuje się dla mniejszych długościach fal – w porównaniu do tradycyjnych żarówek. W odniesieniu do nich, widmo praktycznie nie zawiera składowych, odpowiedzialnych za barwy czerwone. Wykres charakteryzują dwa szerokie piki, zlokalizowane odpowiednio dla fal o długości 450 oraz 550 nm. Występowanie tych pików związane jest z emitowaniem przez diody promieniowania zasadniczo monochromatycznego. Rzeczywiste warunki rekombinacji sprawiają jednak, że zauważalna jest pewna szerokość widma. Podane długości fal odpowiadają maksymalnej mocy promieniowania LED niebieskiej, zielonej oraz częściowo czerwonej. Zmieszanie w odpowiednim stosunku światła trzech diod składowych może być jednym ze sposobów uzyskiwania światła białego. Zupełnie odmienny jest rozkład natężenia, obserwowany dla świetlówki. Wyróżnić można kilkanaście pików. Różnice w kształcie przebiegów dla poszczególnych źródeł fluorescencyjnych, zamieszczonych na rysunku 3., można tłumaczyć zastosowaniem odmiennych luminoforów, które w głównej mierze odpowiadają za konwersję promieniowania UV w zakres widzialny.

Badanie współpracy ze ściemniaczem fazowym

Pomiary przeprowadzono dla żarówki Z005 (100 W). Celem badania było stwierdzenie wpływu mocy zasilania zadanej przez regulator fazowy na widmo generowanego światła. Kolejne serie pomiarowe odbywały się od wartości maksymalnej mocy (100%) do 30%, ze skokiem równym 10%.

Na rysunku 5. zaobserwować można wyraźne zmiany widma światła w zależności od mocy dostarczonej do badanej żarówki. Wyniki pomiarów temperatury barwowej również mówią o przechodzeniu barwy światła w kierunku pomarańczowo-czerwonym. W tabeli 2. zestawiono wyniki pomiarów elektrycznych, skuteczne wartości zadanego napięcia, moc pobieraną przez żarówkę oraz odczyt zarejestrowanej temperatury barwowej.

Pomiar trwałości

Z otrzymanych przebiegów wnioskować można, że żarówka po przepracowaniu ponad 10 500 cykli symulujących pracę (30 s świecenia oraz 60 s przerwy), praktycznie nie odniosła uszczerbku pod kątem jakości emitowanego światła. W dalszym ciągu rozkład natężenia oświetlenia pozostał niemal bez zmian. W przypadku tradycyjnych żarówek producenci podają nominalny czas pracy rzędu 1000 h. Uszkodzenie następuje w momencie przepalenia się wolframowego włókna. W powyższym doświadczeniu, obserwowane źródło zasilano przez blisko 90 h. Tryb pracy naśladował praktyczne zastosowanie, jakim może być przykładowo oświetlenie klatki schodowej. Aby zarejestrować widoczne zmiany, prawdopodobnie konieczne byłoby przeprowadzenie powyższego badania w zdecydowanie dłuższym okresie. Jedyną niewiadomą jest liczba cykli, którą żarówka jest w stanie przetrwać. Niewykluczone, że aż do momentu przepalenia, widmo światła pozostaje w przypadku żarówek niezmienne, jak ma to miejsce na otrzymanym wykresie, prezentowanym na rysunku 6.

Porównanie parametrów znamionowych z wyznaczonymi na drodze pomiarów

W tabeli 3. zestawiono wyniki pomiarów najważniejszych wielkości elektrycznych, w tym: aktualne napięcie sieci, prąd płynący przez badane źródło światła, pobór mocy czynnej oraz biernej w odniesieniu do danych znamionowych podawanych przez producentów. Skonfrontowano również wartości temperatur barwowych, zarejestrowanych przez spektrometr.

Jak widać, rzeczywiste wyniki pomiarów mocy pobieranej przez wymienione źródła nieco odbiegają od wartości znamionowych. W przypadku mocy żarówek są to różnice rzędu 6%. Testy lamp LED skutecznie potwierdziły minimalne zapotrzebowanie tych źródeł na moc elektryczną, co jest zgodne z informacjami podawanymi przez producentów. Wyniki analiz świetlówek, podobnie jak żarówek, mieszczą się w niewielkim zakresie rozbieżności względem parametrów zamieszczanych na opakowaniach. Należy podkreślić, że odczytu dokonano z dokładnością do 1 W, co trzeba uwzględnić w przypadku źródeł o mniejszej mocy nominalnej. Jednoznacznie można stwierdzić, że źródła światła typu LED są najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia energooszczędności.

Temperatury barwowe dla badanych lamp żarowych znajdują się w zakresie pomiędzy 2180 K a 3060 K. Są to barwy ciepłobiałe, charakterystyczne dla żarówek. Dla źródeł fluorescencyjnych niemal w każdym przypadku (poza L002) zarejestrowano temperatury barwowe rzędu, 5000 K, czyli chłodnobiałe. Podobne wartości zmierzono dla LED, z wyjątkiem źródła L002, które wykazało powyższy parametr na poziomie blisko 3000 K.

Podsumowanie

Pomiary przeprowadzone na próbce źródeł oświetleniowych z trzech zasadniczych rodzajów (żarowe, fluorescencyjne, półprzewodnikowe) pokazują, że żarówki w dalszym ciągu wiodą prym pod względem jakości światła. Świadczy o tym ciągłe widmo i wysoki współczynnik oddawania barw. Ponadto, nie stwarzają żadnych problemów dla sieci elektroenergetycznej. Ich jedyną, choć istotną wadą, jest duża konsumpcja energii elektrycznej. Do zalet można też zaliczyć dużą odporność na częste włączanie i wyłączanie.

Wykorzystywany w niektórych modelach regeneracyjny cykl halogenowy w znaczący sposób wpływa na podniesienie sprawności zamiany energii elektrycznej na światło. Dodatkową zaletą jest niewątpliwie dłuższy czas pracy. Podczas gdy większość producentów popularnych żarówek deklaruje czas ich pracy na poziomie 1000 h, halogenowe źródła światła osiągają lepszy wynik (różny w zależności od konstrukcji).

Drugim rodzajem badanych źródeł były lampy LED. Szereg pozytywnych cech, a nade wszystko o rząd wielkości mniejsze zapotrzebowanie na moc sprawiają, iż to rozwiązanie tak dobrze wpisuje się w kryteria obecnie stawiane źródłom światła. Widmo światła wykazujące dwa piki jest w dalszym ciągu widmem ciągłym, dobre są też wskaźniki oddawania barw. Niestety, do wad należy tu zaliczyć pobór mocy biernej.

Trzecią grupę stanowią świetlówki, czyli źródła o charakterze fluorescencyjnym. W pomiarach zbadano jedynie świetlówki kompaktowe. Widmo tych świetlówek jest zdecydowanie najgorsze z badanych źródeł. Zaskakujące jest wprowadzanie na rynek źródeł, które w zasadzie generują dwa silne piki, a pomiędzy nimi bardzo niewiele światła. Do wad należy także duży pobór mocy biernej.

Z punktu widzenia wyników pomiarowych, bardzo problematyczne staje się stosowanie źródeł typu CFL. Zdaniem autorów, niewielki pobór mocy nie jest w stanie zrekompensować kosztów ich wielu wymienionych i opisywanych w literaturze wad. Dobre perspektywy rysują się przed półprzewodnikowymi źródłami światła, jednakże m.in. cena jest w tym momencie wciąż odstraszająca. W związku z powyższym, żarówka mimo wszystko powinna wciąż pozostać podstawowym źródłem światła. Co więcej, ostatnie decyzje UE [4, 5], dotyczące wycofywania żarowych źródeł światła, w świetle zaprezentowanych wyników pomiarowych nie mogą zyskać aprobaty.

***

Pomiary wykonano przy wykorzystaniu stanowiska badawczego zakupionego dzięki wsparciu finansowemu firmy RWE Polska Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez Pana dr. Krzysztofa Miśkiewicza. Pomiary wsparła firma Helios, która udostępniła przetestowane źródła światła.

Praca wykonana w ramach działalności statutowej Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, WEiP, AGH.

Literatura

  1. W. Żagan, Podstawy techniki świetlnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  2. http://www.science-surplus.com
  3. http://www.spectralproducts.com
  4. Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:PL:PDF.
  5. Rozporządzenie Komisji nr 244/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:pl:PDF.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu...

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu [1]. Analiza tego rodzaju odbiorników nastręcza pewnych trudności, co wynika z samej istoty odbiorników nieliniowych – nie spełniają one bowiem zasady superpozycji.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację  (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych  do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła? Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.