elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Zasada doświetlenia pomieszczenia z oknem

Zasada doświetlenia pomieszczenia z oknem

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe. Oświetlenie dzienne, zwane także naturalnym, stosowane do oświetlenia wnętrz zapewnia najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Źródłem oświetlenia dziennego jest promieniowanie słoneczne. Jest to światło, do którego przyzwyczajone są organizmy ludzkie, w tym nasze oczy.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Oświetlenie dzienne charakteryzuje się dużą dynamiką zmian natężenia promieniowania, zależną od pory dnia oraz od stanu pogody, może być też źródłem nadmiernej insolacji i nagrzewania pomieszczeń, ale jego wielką zaletąjest wierne oddawanie barw oświetlanych przedmiotów. W zależności od rozmieszczenia otworów okiennych we wnętrzach rozróżniamy oświetlenie boczne, górne lub mieszane. W ostatnim czasie do doświetlenia światłem dziennym pomieszczeń pozbawionych okien stosowane są specjalne świetliki rurowe oraz systemy światłowodowe.

Przepisy

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 roku, poz. 690 – z późniejszymi zmianami), odległość budynku od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczone na pobyt ludzi. § 57 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że pomieszczenie przeznaczone do pobytu ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. W ust. 2 postanowiono, że w pomieszczeniu przeznaczonym na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na ich przeznaczenie – co najmniej 1:12.

W wymienionym rozporządzeniu brak jest jednak wymagań dotyczących oświetlenia światłem dziennym miejsc pracy, czy określenia minimalnej wartości współczynnika oświetlenia dziennego. Dane tego rodzaju zwykle znajdują się w normach. Niestety brak jest aktualnej Polskiej Normy dotyczącej oświetlenia dziennego. W PKN dostępne są dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące oświetlenia dziennego. Pierwszym jest norma archiwalna (wycofana bez zastąpienia) PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne, a drugim norma PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W tej ostatniej istnieje niewielki fragment poświęcony oświetleniu dziennemu. Są to jedyne dokumenty normatywne w języku polskim dotyczące tego obszaru techniki świetlnej.

Oprócz tego istnieją dokumenty wydane przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE), takie jak np.CIE S 008/E – 2001 Lighting of Indoor Work Places, ale są to opracowania nietłumaczone na język polski, a ponadto trudno dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Współczynnik oświetlenia dziennego

Do obliczeń natężenia oświetlenia przyjmuje się współczynnik oświetlenia dziennego „D” (Day light factor „DF”). Jest to stosunek natężenia oświetlenia Ewew do natężenia oświetlenia Ezewn.

Dla obu natężeń oświetlenia wyłącza się udział bezpośredniego światła słonecznego. Współczynnik ten we wspomnianej wyżej normie z 1971 roku i wielu innych publikacjach oznaczany jest także małą literą „e”. W każdym przypadku, bez względu na przyjęte oznaczenie, określa on w procentach stosunek jednocześnie występujących wartości natężenia oświetlenia we wnętrzu do wartości natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej na zewnątrz budynku.

Ciekawe dane podaje w wydanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP komentarzu do normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, profesor Jerzy Bąk. Powołując się na materiały wydane przez CIE podaje, że w pomieszczeniach z oknami bocznymi wielkość współczynnika oświetlenia dziennego na stanowisku pracy usytuowanym w odległości 3 metrów od ściany zewnętrznej oraz 1 metr od ściany bocznej nie powinna być mniejsza niż 1 %. W przeciwnym przypadku stanowisko pracy wymaga doświetlenia światłem elektrycznym. W najmniej korzystnych warunkach, rankiem i przed zachodem słońca, 1 % odpowiada ok. 50 luksom. W pozostałych porach dnia jest to wartość 500 i więcej luksów.

Rozwiązania standardowe

W większości przypadków oświetlenia wnętrza światłem dziennym mamy do czynienia z oświetleniem bocznym przez otwory umieszczone w ścianie zewnętrznej. Ten typ oświetlenia dziennego występuje przede wszystkim w budynkach wielokondygnacyjnych mieszkalnych i biurowych. Charakteryzuje się dużą nierównomiernością współczynnika oświetlenia dziennego „e”, a w konsekwencji natężenia oświetlenia. Przy tym typie oświetlenia dziennego mamy do czynienia z dobrym oświetleniem przestrzeni usytuowanych w pasie przyokiennym. Dalsze partie pomieszczenia zwykle wymagają doświetlenia światłem elektrycznym. Oświetlenie górne występuje w budynkach, w których otwory okienne umieszczone są w stropodachu. Mogą to być świetliki pasmowe, łukowe, trójkątne czy też kopułkowe. W budynkach mieszkalnych do oświetlenia najwyższej kondygnacji stosowane są także okna dachowe.

Świetliki stosowane w halach jednokondygnacyjnych zapewniają lepszy rozkład wartości współczynnika oświetlenia dziennego i w efekcie lepsze oświetlenie całego wnętrza. W tego typu obiektach mogą występować także boczne okna. W takim przypadku w ich pobliżu mamy do czynienia z oświetlenie m typu mieszanego. Na efekt oświetleniowy w rejonie ściany bocznej z oknami składa się suma oświetlenia górnego i bocznego.

Systemy kształtowania oświetlenia dziennego

W budynkach występuje szereg pomieszczeń pozbawionych okien, takich jak wewnętrzne korytarze, magazyny oraz piwnice. Zwykle muszą być one oświetlane przez całą dobę światłem elektrycznym. Jeżeli pomieszczenie pozbawione dostępu do światła dziennego jest użytkowane przez wiele godzin podczas doby, do jego oświetlenia potrzeba dużo energii elektrycznej. Ponadtoprzebywanie i praca przez dłuższy czas w pomieszczeniu bez kontaktu ze światem zewnętrznym wywiera niekorzystny wpływ na samopoczucie ludzi.

Z tych względów stosowane systemy doprowadzania światła dziennego w głąb tego typu pomieszczeń pozwalają na znaczne oszczędności energii elektrycznej, a ponadto poprawiają komfort pracy). Jednym z systemów jest stosowanie świetlików rurowych. Świetlik rurowy przy długości rury światłonośnej wynoszącej 1 metr wprowadza przy pogodnym letnim dniu strumień świetlny o wartości 6500 lm. W porównaniu do standardowych źródeł światła jest to znacząca wartość. Wydłużenie rury oraz jej zagięcia (kolanka) proporcjonalnie ją zmniejszają. Wielkość strumienia świetlnego wprowadzanego przez świetlik rurowy zależy ponadto od pory roku oraz od stanu zachmurzenia, a także od pory dnia. Świetlik rurowy składa się z kopułki dachowej, rozpraszacza światła i rury łączącej. Kopułka powinna być wykonana z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i nieulegającego żółknięciu. Taki materiał posiada wysoki współczynnik przepuszczania, sięgający 92 %. Następnym elementem jest rura światłonośna łącząca kopułkę z rozpraszaczem. Rura ta, zwana także tunelem, jest wykonana z anodyzowanego aluminium zapewniającego wielokrotne wewnętrzne odbicie światła przy współczynniku odbicia od 95 do 98 %, a nawet wyższym. W zależności od potrzeb, rura światłonośna może posiadać średnicę od ok. 25 cm do ok. 1,5 metra. Zakończona jest rozpraszaczem światła. Elastyczna rura światłonośna układana jest między kopułą a rozpraszaczem przez poddasze lub strych, omijając wszelkie przeszkody architektoniczne. Dzięki stosowaniu odpowiednich kształtek może mieć załamania nawet pod kątem prostym. Estetyczny rozpraszacz, dzięki elastycznej rurze, może być montowany praktycznie w dowolnym miejscu na suficie w pomieszczeniu pozbawionym normalnych okien. Osadzany w dolnej części rury rozpraszacz składa się z dwóch płyt rozpraszających światło, jednej przeźroczystej i drugiej matowej. Opcjonalnie można wewnątrz rury nad płytami rozpraszającymi umieścić oprawę z elektrycznym źródłem światła włączanym po zapadnięciu zmroku. Świetlik rurowy można także zastosować w pomieszczeniu wyposażonym w boczne okna w celu doświetlenia przestrzeni od nich oddalonej. W takim przypadku można zaoszczędzić na energii potrzebnej do doświetlenia pomieszczenia.

Świetliki rurowe nadają się również do oświetlania pomieszczeń, które znajdują się poniżej poziomu gruntu piwnic, podziemnych garaży, ciągów komunikacyjnych, basenów, magazynów itp. W takim przypadku rura światłonośna wprowadzona jest poniżej poziomu gruntu, a kopuła osadzona w opasce budynku. W takim przypadku prowadzi się ją w szachcie, z którego należy zapewnić odprowadzanie wody. Sama rura wymaga natomiast ocieplenia wełną mineralną. Kopułki świetlików rurowych wymagają częstych zabiegów konserwacyjnych, mycia ich zewnętrznych powierzchni oraz usuwania gromadzących się liści, a zimą śniegu.

Innym rozwiązaniem jest system szwedzki, oparty na sieci światłowodów rozprowadzających światło do poszczególnych pomieszczeń. Panele świetlne umieszczone na dachu oraz na bocznych ścianach budynku połączone są kablami światłowodowymi z elementami emitującymi światło w wybranych wnętrzach budynku. W budynkach posiadających przeszklone elewacje występuje problem nadmiernego nasłonecznienia i nagrzewania przestrzeni położonych w pobliżu ścian zewnętrznych z jednoczesnym niedoświetleniem głębi pomieszczeń. Nadmiar światła słonecznego występuje głównie latem, powodując nadmierne zużycie energii na klimatyzację. Drugim czynnikiem wymagającym ograniczenia jest możliwość olśnienia osób przebywających lub pracujących w pobliżu okien. Z tego względu stosuje się szereg zabiegów mających na celu ograniczenie nadmiernego nasłonecznienia wnętrz. Należą do nich: odpowiednie usytuowanie okien w stosunku do stron świata, zadrzewienie, zasłony, żaluzje, markizy, specjalne szyby, usytuowanie stanowisk pracy bokiem do otworów okiennych, czy systemy pryzmatów lub luster.

Przy projektowaniu lub modernizacji tego typu obiektów stosowane są różne metody mające na celu z jednej strony, ograniczenie nadmiernej insolacji, a z drugiej – wprowadzenie światła dziennego w głąb większych pomieszczeń oddalonych od bocznych okien. Wśród systemów służących ograniczeniu insolacji występują takie, które są ściśle związane z elewacją budynku. Jednym ze sposobów ograniczenia nasłonecznienia wnętrz jest stosowanie szyb ze szła zmieniającego swoją strukturę fizykochemiczną. Przykładem mogą być szyby termotropowe lub termochromowe reagujące na temperaturę. Innym sposobem zmiany przepuszczalności szkła jest stosowanie szyb złożonych z dwóch warstw szkła białego (lub kolorowego) i dwóch warstw folii, pomiędzy którymi umieszczona jest trzecia folia zawierająca ciekłe kryształy. W normalnych warunkach szyba jest matowa i rozprasza światło. Po przyłożeniu napięcia i spolaryzowaniu kryształów szyba staje się przeźroczysta.

W celu ograniczenia nasłonecznienia oraz regulacji ilości światła dziennego wprowadzanego do wnętrz, stosowane są również specjalne panele elewacyjne z wbudowanymi lustrami lub pryzmatami. W celu wprowadzenia światła dziennego w głąb pomieszczeń stosowane są m.in. półki świetlne. Światło padające na powierzchnię półki odbija się i pada na sufit, a odbijając się od niego doświetla wnętrze.

We wnętrzach budynków należy w maksymalnie możliwym stopniu wykorzystywać światło dzienne. W miarę potrzeby oświetlenie to może być wspomagane przez oświetlenie elektryczne. Taka współpraca ma wiele zalet. Należą do nich:

 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej do oświetlenia,
 • doświetlenie miejsc oddalonych od okien przy oświetleniu bocznym,
 • doświetlenie pomieszczeń w dni pochmurne,
 • oświetlenie pomieszczeń o zmroku i o świcie.

Aby w optymalnym stopniu ta współpraca przynosiła dobre efekty, należy stosować się do zasad zawartych m.in. w dawnej polskiej normie [7]:

 • elektryczne źródła światła muszą dawać światło o barwie zbliżonej do barwy światła dziennego,a więc o temperaturze barwowej 4000 - 4500 K,
 • kierunki padania światła dziennego i elektrycznego powinny być takie same lub przynajmniej zbliżone,
 • podział opraw na obwody oraz grupy włączane jednocześnie musi być dostosowany do współpracy z oświetleniem dziennym,
 • w systemach PSALI (stałego uzupełniającego doświetlania) poziom natężenia oświetlenia elektrycznego powinien być rzędu 300 - 500 lx.

Systemy sterowania oświetleniem elektrycznym współdziałającym z oświetleniem dziennym

Sterowanie oświetleniem elektrycznym w najprostszej formie polega na załączaniu lub wyłączaniu obwodów zasilających oprawy oświetleniowe. W takim przypadku współdziałanie z oświetleniem dziennym polega na załączaniu opraw usytuowanych w przestrzeniach oddalonych od okien w sytuacjach, gdy poziom natężenia oświetlenia dziennego jest niewystarczający, a w całym pomieszczeniu – po zapadnięciu zmroku. Lepsze efekty daje dostosowywanie strumienia źródeł światła elektrycznego tak, aby oświetlenie elektryczne uzupełniało natężenie oświetlenia dziennego do wymaganego poziomu. Wykonuje się to za pośrednictwem regulatorów strumienia świetlnego, zwanych popularnie „ściemniaczami”. Mogą to być aparaty sterowane ręcznie lub automatycznie. W tym drugim przypadku system sterowania oświetleniem elektrycznym musi współdziałać z czujnikiem mierzącym poziom natężenia oświetlenia, a cały układ posiadać cechy tzw. „inteligentnej instalacji”. System „inteligentny” zapewnia:

 • samoczynne dostosowanie wielkości strumienia świetlnego elektrycznych źródeł światła do zmian udziału (poziomu) światła dziennego, utrzymując zadany poziom natężenia oświetlenia,
 • automatyczne wyłączanie oświetlenia elektrycznego, gdy przez zadany przez użytkownika czas nikt nie przebywa w pomieszczeniu oraz włączanie oświetlenia w momencie, gdy użytkownik wchodzi do pomieszczenia.

W efekcie optymalizujemy zużycie energii przy zachowaniu parametrów oświetleniowych, przedłużamy trwałość źródeł światła, istnieje też możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji oświetlenia w dowolnym momencie użytkowania systemu – bez ingerencji w instalację elektryczną. Zastosowanie systemu „inteligentnego” wymaga odpowiednich typów źródeł światła i aparatury do współpracy z regulatorami strumienia świetlnego oraz dostosowania instalacji zasilającej.

Jednym z bardziej rozpowszechnionych systemów „inteligentnych instalacji” dostosowanych do zarządzania nie tylko oświetleniem jest system KONNEX KNX-EIB. W standardzie tym współdziała 125 renomowanych firm. Dzięki temu ich wyroby można stosować wymiennie.

Literatura

 1. J. Bąk, Wydajność energetyczna oświetlenia według PN-EN 15193:2007 (org.), „Doradca Energetyczny” nr 6/2008.
 2. K. Zielonko-Jung, Optymalizacja energetyczna, a obudowa elewacyjna budynku, „Doradca Energetyczny” nr 6/2008.
 3. Krzysztof A. Sukiennik, Światełko w tunelu, „Doradca Energetyczny” nr 7-8/2008.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 roku, poz.690 – z późniejszymi zmianami).
 5. PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
 6. Komentarz do normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP. Warszawa 2006 (autorem komentarza jest prof. dr hab. inż. Jerzy B. Bąk. W tytule COSiW podał skrócony tytuł normy).
 7. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
 8. CIE S 008/E-2001 Lighting of Indoor Work Places.
 9. Materiały katalogowe firmy Partners Solar Lighting.
 10. Materiały katalogowe firmy Switch Lite Division.
 11. Materiały katalogowe firmy PC PARTNERS.
 12. Materiały katalogowe firmy MAXI SOLAR.
 13. Materiały katalogowe firmy MEGA 1000.
 14. Materiały katalogowe firmy SOLATUBE INTERNATIONAL. INC.
 15. Materiały katalogowe firmy SITECO
 16. Materiały katalogowe firmy GULAJSKI
 17. Materiały katalogowe firmy VELUX.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • System Columbus System Columbus, 16.02.2012r., 14:36:05 Polskim inteligentnym systemem do sterowania oświetleniem w halach produkcyjnych i magazynach jest System Columbus firmy TRIMAX. Automatycznie dostosowuje on poziom natężenia oświetlenia do warunków oświetleniowych zgodnie z wymogami normy europejskiej. Współpracuje on ze wszystkimi typami źródeł światła: wysokoprężnymi lampami sodowymi, halogenkowymi, świetlówkami oraz LED.
 • kier kier, 28.04.2012r., 22:53:23 "system szwedzki, oparty na sieci światłowodów rozprowadzających światło do poszczególnych pomieszczeń" - ktoś zna więcej info o takich systemach świetlików? (producent, cena, sposób montarzu, dystrybutor). Nie interesuje mnie archaiczny transport światła rurą z "odblaskowym wnętrzem" o przekrojach kilkudziesięciu centymetrów, których to jest masa w sieci. Potrzebuję nowoczesnego rozwiązania "niskoprzekrojowego". System rurowy dobry jest może dla budynku jednokondygnasyjnego, potrzebuję rozwiązania dla wielokondygncyjnego więc światłowód jedyną alternatywą. pozdrawiam Marcin

Najnowsze produkty i technologie

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.