elektro.info

Ocena instalacji oświetleniowych

w świetle certyfikacji energetycznej budynków

Ocena instalacji oświetleniowych

Ocena instalacji oświetleniowych

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania oraz obiektów budowlanych, które właściciel chce sprzedać lub wynająć.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Jednak zgodnie z informacjami podawanymi na stronie Ministerstwa Infrastruktury, nie będą wyciągane żadne sankcje w przypadku braku certyfikatów przy wynajmie i sprzedaży obiektów. Można się więc spodziewać, że certyfikaty energetyczne będą przygotowywane (w chwili obecnej) jedynie dla nowych obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania, gdyż nadzór budowlany nie ma prawa wyrazić zgody na użytkowanie obiektu bez tego dokumentu.

Zakres oceny instalacji oświetleniowych w świetle certyfikacji energetycznej

Z punktu widzenia elektroenergetyki, wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji energetycznej budynków było szansą na znaczne oszczędności energii użytkowanej do celów oświetleniowych. W tej chwili mniej więcej trzecia część zużywanej w budynku energii przeznaczona jest na cele oświetleniowe, więc potencjał redukcji zużycia energii na cele oświetleniowe jest bardzo duży.

Zgodnie z pierwotnym projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej z marca 2008 roku [1], obowiązek oceny instalacji oświetleniowej (obejmującej oświetlenie wbudowane) dotyczył wszystkich obiektów budowlanych użyteczności publicznej (§ 12, pkt 4).

Taka grupa obiektów, w których obowiązkowa byłaby ocena instalacji oświetleniowej, dawała dużą szansę, że certyfikacja energetyczna budynków przyczyniłaby się do realnego (w skali kraju) obniżenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe. Jednak zdaniem autora szansa ta została zmarnowana.

Obowiązujące od listopada ubiegłego roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków z dnia 6 listopada 2008 r. [2] (tzw. metodologia) wprowadza obowiązek oceny instalacji oświetleniowej tylko w budynkach, w których zastosowano instalację chłodzenia (instalacja klimatyzacyjna). Przy czym jako instalację chłodzenia, zgodnie z § 2, pkt 13 rozporządzenia [2], należy rozumieć instalację i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza.

Zapis ten powoduje, że z obowiązku oceny instalacji oświetleniowej zwolniona została większość budynków użyteczności publicznej. Stosowane powszechnie klimatyzatory zaokienne typu „split” przeznaczone są z reguły do regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu, co powoduje, że w przypadku takich obiektów (niezależnie od liczby klimatyzatorów), nie ma potrzeby oceny instalacji oświetleniowej. Ponadto z punktu widzenia elektroenergetyka nasuwa się jeszcze jedno pytanie: jaki związek występuje pomiędzy koniecznością oceny instalacji oświetleniowej a stosowaną w budynku instalacją chłodzenia?

Instalacje chłodzenia są wykorzystywane w największym stopniu w budynkach w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy stopień wykorzystania instalacji oświetleniowej jest najmniejszy. Natomiast w okresie jesienno-zimowym, kiedy zapotrzebowanie na energię ze strony instalacji oświetleniowej jest największe, instalacje chłodzenia są z reguły nieużywane. Tym samym oddziaływanie zastosowanych źródeł światła (poprzez występujące w nich straty ciepła) na pracę instalacji chłodzenia jest niewielkie i z punktu widzenia zapotrzebowania budynku na energię pierwotną, wpływ ten jest pomijalnie mały.

Jedyną logiczną odpowiedzią na postawione wcześniej pytanie jest chęć ograniczenia konieczności oceny instalacji oświetleniowej. Większość osób, która będzie wykonywała certyfikaty energetyczne budynków, będzie posiadać wykształcenie z zakresu budownictwa lub instalacji sanitarnych. Ich wiedza na temat oceny instalacji oświetleniowej ograniczy się do materiału przedstawionego na 4 godzinach wykładów z zakresu oceny instalacji oświetleniowej, wymaganych na szkoleniach przygotowujących do zdania egzaminu na uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych. W ciągu tych kilku godzin zajęć można przekazać jedynie podstawowe informacje na temat sposobów sterowania instalacjami oświetleniowymi, wykorzystania światła dziennego czy też możliwości ograniczania zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe, jednak nie ma możliwości przekazania pełnej wiedzy z zakresu instalacji oświetleniowych. Dlatego też autor przypuszcza, że osoby odpowiedzialne za kształt ostatecznej wersji metodologii [2] wprowadziły to ograniczenie, w celu ułatwienia opracowywania certyfikatów w ramach zasady „nie róbmy rzeczy, na których się nie znamy”. Ale czy taki sposób postępowania jest akceptowalny społecznie oraz uzasadniony ekonomicznie?

Metodologia wyznaczania zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego

Przedstawiona w rozporządzeniu [2] metoda wyznaczania zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego jest na tyle nieskomplikowana, że każda osoba, która ukończyła szkolenie i posiada minimalną wiedzę techniczną, jest w stanie w sposób prawidłowy (zgodnie z metodologią) ocenić instalację oświetleniową. Ocena ta, co prawda, będzie oceną mocno uproszczoną, jednak pozwoli na chwilę refleksji nad stanem istniejącej instalacji oświetleniowej i może być przyczynkiem do podjęcia prac modernizacyjnych.

Ocena instalacji oświetleniowej w świetle certyfikacji energetycznej budynków ogranicza się do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową zużywaną na cele oświetlenia wbudowanego oraz porównania jej z wielkościami referencyjnymi podanymi w rozporządzeniu zmieniającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zmiana z dnia 6 listopada 2008 r.) [3]. Ze względu na brak w zdecydowanej większości w instalacjach elektrycznych oddzielnego opomiarowania zużywanej energii na cele oświetleniowe, zapotrzebowanie to wyznacza się w sposób analityczny, posługując się metodą przedstawioną w metodologii [2].

Metoda ta jest szczegółowo opisana w normie PN-EN 15193:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (oryg.) [5], przy czym do celów certyfikacji energetycznej budynków została ona okrojona o część dotyczącą wyznaczenia zapotrzebowania na energię przez systemy oświetlenia awaryjnego. Zgodnie z metodologią [2] roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie EK,L wyznacza się według zależności:

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor1

Wzór 1

gdzie:

EL,j – roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię do oświetlenia j-tego pomieszczenia, w [kWh/(m2rok)],

Af – powierzchnia ogrzewana lub chłodzona (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu mieszkalnego, w [m2].

Natomiast roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię do oświetlenia j-tego pomieszczenia EL,j wyznacza się z zależności (2), przy czym należy zwrócić uwagę, że forma zależności (2) nie jest jednoznaczna (w artykule zachowano oryginalny zapis z metodologii [2]). Zapis równania może sugerować, że część zależności zawierająca współczynniki FO, FD oraz czasy tD i tN znajduje się w mianowniku równania. Dopiero na podstawie analizy jednostek można wywnioskować, że ta część równania jest w liczniku zależności.

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor2

Wzór 2

gdzie:

PN – moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego w danym wnętrzu lub budynku użyteczności publicznej przyjmowana na podstawie projektu oświetlenia budynku, lub na podstawie § 180a przepisów techniczno-budowlanych, w [W/m2],

tD – czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia (zgodnie z tabelą 1.), w [h/rok],

tN – czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy (zgodnie z tabelą 1.), w [h/rok],

FC – współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego (zależność 3). W przypadku braku regulacji prowadzącej do utrzymywania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym wartość współczynnika FC=1,

FO – współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy (zgodnie z tabelą 3.),

FD – współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu (zgodnie z tabelą 2.),

1) – zapis zależności zgodny z metodologią [2].

Wartości cząstkowe przedstawione w zależności (2), zgodnie z metodologią [2], w pierwszej kolejności należy wyznaczać na podstawie:

 • obowiązujących przepisów,
 • dokumentacji technicznej budynków oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wiedzy technicznej i wizji lokalnej w obiekcie,
 • dostępnych danych katalogowych urządzeń i elementów instalacji oświetleniowych.

Dopiero przy braku tych danych (dla budynków istniejących) można skorzystać z danych zawartych w tabeli 1., tabeli 2. i tabeli 3. Można jednak przypuszczać, że podstawowym źródłem danych o wartościach cząstkowych wielkości wykorzystywanych w zależności (2), dla osób sporządzających świadectwa, będą dane zawarte w metodologii [2], gdyż dokładne wyznaczenie wartości współczynników FD i FO wymaga przeprowadzenia skomplikowanej procedury obliczeniowej przedstawionej w PN-EN 15193:2007 [5]. Natomiast wyznaczenie uśrednionych czasów użytkowania tD i tN oświetlenia w budynkach jest wręcz niewykonalne na etapie certyfikacji energetycznej budynku (dokumentacja techniczna obiektów z reguły nie zawiera takich danych, a przeprowadzenie pomiarów byłoby zbyt czasochłonne).

Dlatego jedyną wielkością w zależności (2), której źródłem powinna być dokumentacja techniczna obiektu lub wizja lokalna, jest moc jednostkowa zastosowanych źródeł światła w obiekcie. Jest to o tyle ważne, że w przypadku skorzystania do wyznaczenia zapotrzebowania na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego z wartości przedstawionych w § 180a warunków technicznych [3] (tab. 4.), na co jest przyzwolenie w metodologii [2], uzyskany wynik będzie zgodny z wartościami referencyjnymi (dla kryteriów oświetlenia klasy B [4]). W takim przypadku wykonanie oceny instalacji oświetleniowej w obiekcie mija się z celem, jakim jest obiektywna ocena efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej, gdyż oceniana instalacja zawsze będzie zgodna z wartościami referencyjnymi.

Współczynnik FC uwzględniający obniżenie poziomu natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego oblicza się według wzoru:

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor3

Wzór 3

gdzie:

MF – współczynnik utrzymania poziomu natężenia oświetlenia, przyjmowany na podstawie projektu, gdy stosowana jest regulacja natężenia oświetlenia; w praktyce jego wartość wynosi przeważnie 0,8 - 0,9; gdy nie zastosowano regulacji to przyjmuje się 1,0 [2].

Wartość współczynnika MF, przy założeniu stałej wartości iluminancji, można także odczytać z charakterystyki przedstawionej na rysunku 1.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na rozbieżności, jakie występują pomiędzy metodologią [2] a warunkami technicznymi [3] dotyczącymi sposobu przeliczania energii końcowej zużywanej na cele oświetleniowe na energię pierwotną – zależność (4):

ei 4 2009 ocena instalacji oswietleniowych wzor4

Wzór 4

gdzie:

EK,L – energia końcowa zużywana na potrzeby oświetlenia wbudowanego,

wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie energii końcowej

Zgodnie z metodologią [2] współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej do obiektu wel=3,0, co odpowiada sprawności wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej η=33 %. Natomiast z analizy zależności podanej w § 329.3 warunków technicznych [3] wynika, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii elektrycznej do obiektu wynosi wel=2,7 (η=37 %).

Nasuwa się więc pytanie, czym spowodowana jest ta różnica w wartościach współczynnika wel. Oba akty prawne dotyczą tej samej problematyki oraz zostały podpisane przez Ministra Infrastruktury w tym samym dniu. Czyżby te rozbieżności wynikały z pośpiechu, w jakim były przygotowywane, czy też niekompetencji urzędników odpowiedzialnych za ich przygotowanie?

Podsumowanie

Wprowadzenie obowiązku posiadania świadectw energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej na pewno jest krokiem w dobrą stronę, jeśli chodzi o promowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych. Pomimo wielu niedociągnięć, jakie występują w aktach prawnych regulujących kwestię sporządzania świadectw, obiektywna ocena stanu technicznego instalacji oświetlenia wbudowanego w obiektach użyteczności publicznej może być przyczynkiem do podjęcia przez administratorów obiektów działań mających na celu modernizację tych instalacji. Dzięki nim będzie możliwe nie tylko ograniczenie energii elektrycznej zużywanej na cele oświetleniowe, ale także poprawa komfortu użytkowania tych instalacji poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Jednak najwięcej do powiedzenia w osiągnięciu tych celów będą miały osoby, które są odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie osób mających sporządzać świadectwa energetyczne. Regulujące kwestię sporządzania świadectw energetycznych akty prawne [2] i [3] dają w tej chwili zbyt dużą swobodę w wyborze źródeł wartości cząstkowych wielkości niezbędnych do oceny instalacji oświetleniowej. Dopiero odpowiednie przygotowanie osób mających sporządzać świadectwa energetyczne i uświadomienie im, jakie korzyści można uzyskać modernizując „stare” instalacje oświetleniowe, może być zachętą do przeprowadzania obiektywnej oceny instalacji oświetleniowej w ramach certyfikacji energetycznej budynków.

Literatura

 1. Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej z marca 2008 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej z dnia 6 listopada 2008 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 4. PN- EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
 5. PN-EN 15193:2007 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (oryg.),
 6. www.eu-greenlight.org – strona internetowa Europejskiego Programu GreenLight z dnia 3 stycznia 2009 r.

***

Zrealizowano ze środków KBN w ramach pracy S/WE/4/08.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

LED-y na ulicach miast i gmin

LED-y na ulicach miast i gmin LED-y na ulicach miast i gmin

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość...

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla naszych portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.