elektro.info

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Wymiary stref basenów pływackich i brodzików

Wymiary stref basenów pływackich i brodzików

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Zobacz także

Ryzyko porażenia prądem przez maszyny elektryczne wyłączane z ruchu

Ryzyko porażenia prądem przez maszyny elektryczne wyłączane z ruchu Ryzyko porażenia prądem przez maszyny elektryczne wyłączane z ruchu

W artykule opisano zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego, a będących jeszcze w ruchu. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej...

W artykule opisano zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym od maszyn elektrycznych po wyłączeniu napięcia zasilającego, a będących jeszcze w ruchu. Pomimo wyłączenia napięcia w instalacji zasilającej nadal występuje niebezpieczne napięcie rażeniowe dla zdrowia człowieka, indukowane przez maszynę elektryczną znajdującą się w stanie wybiegu, a zgromadzona energia mechaniczna i magnetyczna jest przez krótki czas przetwarzana w energię elektryczną.

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy? Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony...

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony problem budowy tych aparatów oraz ich przeznaczenia.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Streszczenie

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700. Polegają one między innymi na: zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach), zakazie stosowania niektórych środków ochrony, np. przeszkód, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, konieczności stosowania dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych czy urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA, kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.

Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700. Obostrzenia te polegają na:

 • zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach),
 • zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. przeszkód, umieszczania poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych,
 • stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony (Kod IP),
 • konieczności stosowania dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych,
 • konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określonych warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego oraz odpowiednio 60 V i 30 V prądu stałego,
 • konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnico­woprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA,
 • kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT.

We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale, powinien być również skrócony maksymalny dopuszczalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania. W przypadku ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia należy stosować obwody SELV, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach obwody PELV. Miejsca i pomieszczenia stwarzające zwiększone zagrożenie oraz stosowane w nich środki ochrony i rozwiązania instalacji elektrycznych przedstawione są w dalszej części artykułu.

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się trzy strefy:

Strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu prysznica. Dla prysznica bez basenu wysokość strefy 0 wynosi 10 cm, zasięg jej powierzchni jest taki sam jak zasięg poziomy strefy 1.

Strefa 1. jest ograniczona:

a) poziomem podłogi i poziomą płaszczyzną związaną z najwyższym miejscem umocowania głowicy prysznica, wypływem wody lub poziomą płaszczyzną znajdującą się 225 cm nad poziomem podłogi. Przyjmuje się tę, która jest większa,

b) przez powierzchnię pionową:

 • otaczającą wannę lub basen prysznica,
 • w odległości 120 cm od stałego punktu wypływu wody na ścianie lub suficie dla pryszniców bez basenu.

Strefa 1. nie obejmuje strefy 0. Przestrzeń pod wanną, basenem prysznica lub prysznicem jest zaliczana do strefy 1.

Strefa 2. jest ograniczona:

a) poziomem podłogi i poziomą płaszczyzną związaną z najwyższym miejscem umocowania głowicy prysznica lub płaszczyzną poziomą znajdującą się 225 cm nad poziomem podłogi. Przyjmuje się tę, która jest większa,

b) przez powierzchnię pionową na granicy strefy 1. i równoległą płaszczyznę pionową w odległości 60 cm od granicy strefy 1.

Na rysunku 1. i rysunku 2. przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref.

Ochrona przeciwporażeniowa

W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic nie należy stosować następujących środków ochrony przeciwporażeniowej:

 • przeszkód,
 • umieszczania poza zasięgiem ręki,
 • izolowania stanowiska,
 • nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych.

Ochrona za pomocą separacji elektrycznej może być stosowana w przypadku:

 • obwodu zasilającego pojedyncze urządzenie odbiorcze, lub
 • jednego pojedynczego gniazda wtyczkowego.

Ochrony za pomocą separacji elektrycznej nie należy stosować w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia SELV i PELV może być stosowana pod warunkiem, że ochronę podstawową w tych obwodach zapewniają:

 • przegrody lub obudowy o stopniu ochrony co najmniej IPXXB lub IP2X, lub
 • izolacja podstawowa wytrzymująca napięcie probiercze nie mniejsze niż 500 V ac wartości skutecznej przez 1 min.

Ochrona uzupełniająca jest realizowana poprzez stosowanie:

 • urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA, zapewniających ochronę wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów, w których zastosowano separację elektryczną lub bardzo niskie napięcie SELV i PELV,
 • dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych, łączących przewód ochronny z częściami przewodzącymi obcymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych, jak metalowe części instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji ogrzewczej, instalacji klimatyzacyjnej, instalacji gazowej oraz dostępne metalowe części konstrukcji i zbrojenia budowlanego.

Instalowanie odbiorników energii elektrycznej

W strefie 0 można instalować odbiornik energii elektrycznej, pod warunkiem, że:

 • jest zgodny ze stosowną normą i przystosowany do użytkowania w tej strefie zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 • jest trwale zainstalowany i połączony,
 • jest chroniony przez SELV o napięciu nieprzekraczającym 12 V ac lub 30 V dc.

W strefie 1. można instalować odbiornik energii elektrycznej, pod warunkiem, że:

 • jest przystosowany do użytkowania w tej strefie zgodnie z instrukcją wytwórcy,
 • jest trwale zainstalowany i połączony.

Takimi urządzeniami są:

 • wirówka wodna,
 • pompa prysznica,
 • urządzenie chronione przez SELV lub PELV o napięciu nieprzekraczającym 12 V ac lub 30 V dc,
 • urządzenia wentylacyjne,
 • suszarki ręczników,
 • urządzenia do podgrzewania wody,
 • oprawy oświetleniowe.

Instalowanie rozdzielnic, urządzeń sterujących i osprzętu

Następujące rozdzielnice, urządzenia sterujące i osprzęt można instalować w poszczególnych strefach:

W strefie 0 nie można instalować.

W strefie 1.:

 • puszki łączeniowe i zamocowania służące do zasilania odbiorników energii elektrycznej dopuszczonych do instalowania w strefie 0 i 1.,
 • osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwodów chronionych przez SELV lub PELV o napięciu nieprzekraczającym 25 V ac, lub 60 V dc.

Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 1.

W strefie 2.:

 • osprzęt z wyjątkiem gniazd wtyczkowych,
 • osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi z obwodów chronionych przez SELV lub PELV. Źródło zasilające powinno być zainstalowane na zewnątrz strefy 0 oraz 1.,
 • elektryczne maszynki do golenia,
 • osprzęt, łącznie z gniazdami wtyczkowymi, do urządzeń sygnalizacyjnych i komunikacji, pod warunkiem, że wyposażenie jest chronione przez SELV lub PELV.

Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego

Dla systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego powinny być stosowane wyłącznie przewody grzejne odpowiadające stosownym normom wyrobu lub cienkie wiotkie elementy grzejne zgodne z właściwymi normami wyrobu, pod warunkiem, że mają one metalową powłokę albo metalową osłonę lub cienką metalową siatkę. Cienka metalowa siatka, metalowa powłoka albo metalowa osłona powinny być przyłączone do przewodu ochronnego obwodu zasilania. Zgodność z wymaganiami nie jest obowiązkowa, jeżeli przewidziany jest środek ochrony SELV do systemu ogrzewania podłogowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie zasilające urządzenia elektryczne w strefie 0, 1. lub 2. i wykonane na częściach ścian, które graniczą z tymi strefami, powinno być instalowane albo na powierzchni, albo wbudowane wewnątrz ściany na głębokość minimum 5 cm. Oprzewodowanie zasilające odbiorniki energii elektrycznej w strefie 1. powinno być wykonane:

 • albo pionowo z góry przez ścianę z tyłu urządzenia lub poziomo w ścianie z tyłu urządzenia, jeżeli stały odbiornik jest zainstalowany nad wanną (np. urządzenie ogrzewające wodę),
 • albo pionowo z dołu lub poziomo przez przyległą ścianę, jeżeli urządzenie jest umieszczone w przestrzeni poniżej wanny.

Wszelkie inne oprzewodowanie, łącznie z osprzętem, wbudowane wewnątrz części ścian lub przegród, które ograniczają strefę 0, 1. lub 2., powinno być umieszczone co najmniej na głębokości 5 cm.

Wpływy zewnętrzne

Zainstalowane urządzenia elektryczne powinny mieć co najmniej następujące stopnie ochrony:

 • w strefie 0: IPX7,
 • w strefie 1.: IPX4,
 • w strefie 2.: IPX4.

Urządzenia elektryczne narażone na strumienie wody (np. w celu przeprowadzenia czyszczenia strumieniem wody w publicznych kąpieliskach lub tam, gdzie bezpośredni natrysk z prysznica jest prawdopodobny) powinny mieć stopień ochrony co najmniej IPX5.

Baseny pływackie i inne

W wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się trzy strefy:

 • strefa 0 obejmuje wnętrza basenów, brodzików, fontann i kaskad wodnych,
 • strefa 1. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 2 m od krawędzi basenu oraz poziomą – przebiegającą na wysokości 2,5 m nad powierzchnią terenu lub inną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie. Jeżeli basen wyposażony jest w wieże, trampoliny, bloki startowe lub ślizgi, strefa 1. obejmuje przestrzeń zawartą między płaszczyzną pionową otaczającą te elementy w odległości 1,5 m a płaszczyzną poziomą przebiegającą na wysokości 2,5 m nad najwyżej położoną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie,
 • strefa 2. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 1,5 m na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1. oraz poziomą – przebiegającą na wysokości 2,5 m nad powierzchnią terenu lub inną powierzchnią, na której mogą przebywać ludzie. W przypadku fontann nie przewiduje się strefy 2.

Na rysunku 2.rysunku 3. przedstawiono wymiary wyżej wymienionych stref, z uwzględnieniem ścian i stałych przegród oddzielających.

W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników, a mianowicie:

 • wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych, łączących wszystkie części przewodzące obce ze sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części przewodzących obcych jak: metalowe konstrukcje basenów, brodzików i fontann oraz wszelkiego rodzaju rury, konstrukcje i zbrojenia budowlane,
 • zastosowanie środków ochrony dla poszczególnych stref basenów pływackich i fontann według zestawienia podanego w tabeli 1.,
 • dobór i montaż wyposażenia elektrycznego w poszczególnych strefach basenów pływackich i fontann według zestawienia podanego w tabeli 2.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Gniazdo siłowe z "uziemieniem"

Gniazdo siłowe z "uziemieniem" Gniazdo siłowe z "uziemieniem"

Podłączenie gniazd siłowych powinno być wykonane zgodnie z opisem na wewnątrz obudowy...

Podłączenie gniazd siłowych powinno być wykonane zgodnie z opisem na wewnątrz obudowy...

Zasilanie obiektu zabytkowego

Zasilanie obiektu zabytkowego Zasilanie obiektu zabytkowego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych stanowią integralną część wyposażenia budynku i w znacznym stopniu warunkują jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych stanowią integralną część wyposażenia budynku i w znacznym stopniu warunkują jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.

Strefa 3 w łazience?

Strefa 3 w łazience? Strefa 3 w łazience?

Sprzęt i osprzęt zainstalowane w strefie 3 powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX1. W przypadku łazienek publicznych, w strefie 3, wymagany jest stopień ochrony obudowy IPX5.

Sprzęt i osprzęt zainstalowane w strefie 3 powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX1. W przypadku łazienek publicznych, w strefie 3, wymagany jest stopień ochrony obudowy IPX5.

Prowadzenie instalacji na budowie

Prowadzenie instalacji na budowie Prowadzenie instalacji na budowie

Wszystkie części czynne urządzeń elektrycznych użytkowanych na terenie budowy powinny być zabezpieczone przed dotykiem za pomocą: izolacji, osłon lub obudów.

Wszystkie części czynne urządzeń elektrycznych użytkowanych na terenie budowy powinny być zabezpieczone przed dotykiem za pomocą: izolacji, osłon lub obudów.

Uszkodzony przedłużacz

Uszkodzony przedłużacz Uszkodzony przedłużacz

Przed przystąpieniem do użytkowania przedłużacza powinno sprawdzić jego stan techniczny, w tym wtyczki i uszkodzenia izolacji.

Przed przystąpieniem do użytkowania przedłużacza powinno sprawdzić jego stan techniczny, w tym wtyczki i uszkodzenia izolacji.

Zasilanie na budowie

Zasilanie na budowie Zasilanie na budowie

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy projektuje się, wykonuje, utrzymuje oraz użytkuje w taki sposób, aby chroniły pracowników w dostatecznym stopniu przed porażeniem prądem elektrycznym...

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy projektuje się, wykonuje, utrzymuje oraz użytkuje w taki sposób, aby chroniły pracowników w dostatecznym stopniu przed porażeniem prądem elektrycznym oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

Energetyka morska...

Energetyka morska... Energetyka morska...

Spacerując nad morzem możemy zobaczyć wspaniałe widoki oraz obiekty wytworzone ręką ludzką.

Spacerując nad morzem możemy zobaczyć wspaniałe widoki oraz obiekty wytworzone ręką ludzką.

Zasilanie oświetlenia ulicznego

Zasilanie oświetlenia ulicznego Zasilanie oświetlenia ulicznego

Oświetlenie uliczne wymaga odpowiedniego zasilania oraz właściwego doboru przekroju kabla...

Oświetlenie uliczne wymaga odpowiedniego zasilania oraz właściwego doboru przekroju kabla...

Uziemienie słupa oświetleniowego

Uziemienie słupa oświetleniowego Uziemienie słupa oświetleniowego

Uziomy sztuczne wykonywane są ze stalowych elementów: ocynkowanych, nieocynkowanych, z dobrze przylegającymi powłokami miedzianymi oraz z gołych elementów miedzianych.

Uziomy sztuczne wykonywane są ze stalowych elementów: ocynkowanych, nieocynkowanych, z dobrze przylegającymi powłokami miedzianymi oraz z gołych elementów miedzianych.

Rozdzielnica oświetlenia ulicznego

Rozdzielnica oświetlenia ulicznego Rozdzielnica oświetlenia ulicznego

Rozdzielnice oświetlenia ulicznego mogą być wykonane w wersjach wolnostojących oraz instalowanych na słupie. Mogą być w obwodach stalowych lub aluminiowych, malowanych proszkowo lub poliestru termoutwardzalnego...

Rozdzielnice oświetlenia ulicznego mogą być wykonane w wersjach wolnostojących oraz instalowanych na słupie. Mogą być w obwodach stalowych lub aluminiowych, malowanych proszkowo lub poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym.

PEN w rozdzielnicy

PEN w rozdzielnicy PEN w rozdzielnicy

Ciągłość przewodu PEN w układzie TN-C jest sprawą kluczową dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej.

Ciągłość przewodu PEN w układzie TN-C jest sprawą kluczową dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej.

Szyna PEN

Szyna PEN Szyna PEN

Do uziemionego przewodu ochronnego (PE lub PEN) przyłącza się części przewodzące dostępne w celu objęcia ich ochroną przeciwporażeniową.

Do uziemionego przewodu ochronnego (PE lub PEN) przyłącza się części przewodzące dostępne w celu objęcia ich ochroną przeciwporażeniową.

"Bezpieczne" łączenie przewodów

"Bezpieczne" łączenie przewodów "Bezpieczne" łączenie przewodów

Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest nieodłącznym elementem budowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz zasad ich eksploatacji.

Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest nieodłącznym elementem budowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz zasad ich eksploatacji.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

W instalacjach dachowych zalecane jest stosowanie kabla o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Kabel należy układać wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak aby osiągnąć wymaganą moc cieplną. Rynny...

W instalacjach dachowych zalecane jest stosowanie kabla o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Kabel należy układać wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak aby osiągnąć wymaganą moc cieplną. Rynny i rury spustowe mogą być ogrzewane przez instalację wspólną lub, w szczególnych przypadkach, przez dwie osobne instalacje.

Krata elektryczna

Krata elektryczna Krata elektryczna

Instalacja elektryczna prowadzona na zewnątrz budynku powinna zapewniać bezpieczeństwo jej użytkownikom i osobom postronnym, w szczególności pod względem ochrony przeciwporażeniowej.

Instalacja elektryczna prowadzona na zewnątrz budynku powinna zapewniać bezpieczeństwo jej użytkownikom i osobom postronnym, w szczególności pod względem ochrony przeciwporażeniowej.

Zasilanie sprzed wyłącznika

Zasilanie sprzed wyłącznika Zasilanie sprzed wyłącznika

Pragniemy przedstawić najnowszy sposób zasilania obwodu sprzed wyłącznika głównego...

Pragniemy przedstawić najnowszy sposób zasilania obwodu sprzed wyłącznika głównego...

Rozdzielnica elektryczna w garażu

Rozdzielnica elektryczna w garażu Rozdzielnica elektryczna w garażu

W jaki sposób zapewniana jest ochrona przeciwporażeniowa przy eksploatacji urządzeń elektrycznych przez mieszkańców domów jednorodzinnych?

W jaki sposób zapewniana jest ochrona przeciwporażeniowa przy eksploatacji urządzeń elektrycznych przez mieszkańców domów jednorodzinnych?

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych (część 2.)

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych (część 2.) Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych (część 2.)

Akumulatory stosowane w zasilaczach UPS stanowią magazyn energii i w zależności od typu zasilacza przeznaczone są do pracy cyklicznej (zasilacze typu VFD) lub do pracy buforowej (zasilacze typu VFI). W przypadku...

Akumulatory stosowane w zasilaczach UPS stanowią magazyn energii i w zależności od typu zasilacza przeznaczone są do pracy cyklicznej (zasilacze typu VFD) lub do pracy buforowej (zasilacze typu VFI). W przypadku pracy cyklicznej akumulator najpierw jest ładowany, a następnie odłączany od prostownika i przyłączany do zasilanych odbiorników.

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.) Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.

Zagrożenia w obwodach bardzo niskiego napięcia (ELV)

Zagrożenia w obwodach bardzo niskiego napięcia (ELV) Zagrożenia w obwodach bardzo niskiego napięcia (ELV)

W artykule scharakteryzowano zasady budowy obwodów bardzo niskiego napięcia (ELV) oraz obszar ich zastosowań. Przedstawiono metody badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zwrócono uwagę na możliwe...

W artykule scharakteryzowano zasady budowy obwodów bardzo niskiego napięcia (ELV) oraz obszar ich zastosowań. Przedstawiono metody badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zwrócono uwagę na możliwe stany pracy tego typu obwodów, mogące skutkować zagrożeniem pożarowym.

Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu?

Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu? Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu?

Zgodnie z rozpowszechnionymi i stosowanymi dotychczas w Polsce „Wytycznymi projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy” opracowanych przez COBR „Elektromontaż”...

Zgodnie z rozpowszechnionymi i stosowanymi dotychczas w Polsce „Wytycznymi projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy” opracowanych przez COBR „Elektromontaż” zasilanie placu budowy powinno być wykonane na podstawie dokładnej inwentaryzacji zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ze względów techniczno-ekonomicznych oraz wymogów bezpieczeństwa najkorzystniejsze jest zasilanie placu budowy ze stałych stacji elektroenergetycznych.

Środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych

Środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych Środki ochrony przeciwporażeniowej jednostek wytwórczych

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga wprowadzenia nowych jednostek wytwórczych. W celu określenia wymagań stawianych jednostkom przyłączanym do sieci dystrybucyjnej, operatorzy zobowiązani...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga wprowadzenia nowych jednostek wytwórczych. W celu określenia wymagań stawianych jednostkom przyłączanym do sieci dystrybucyjnej, operatorzy zobowiązani są złożyć do akceptacji prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). W instrukcji określa się m.in. moc zwarciową w miejscu przyłączenia, warunki pracy trybu wyspowego, wymagane urządzenia łączeniowe, zabezpieczenia podstawowe...

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.) Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.)

W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.