elektro.info

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Wprowadzenie do układów zestykowych

Fot. 1. Przykład tego, jak nie powinna wyglądać działająca rozdzielnica piętrowa w budynku wielorodzinnym

Fot. 1. Przykład tego, jak nie powinna wyglądać działająca rozdzielnica piętrowa w budynku wielorodzinnym

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku łączników niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi [1, 4]. Wykorzystywane są one również do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych.

Zobacz także

Zestawienie rozdzielnic nn - podstawowe parametry

Zestawienie rozdzielnic nn - podstawowe parametry Zestawienie rozdzielnic nn - podstawowe parametry

Przedstawiamy zestawienie rozdzielnic nn - podstawowe parametry.

Przedstawiamy zestawienie rozdzielnic nn - podstawowe parametry.

Tryby pracy w zasilaczach UPS, cz. II

Tryby pracy w zasilaczach UPS, cz. II

Obecnie produkowane zasilacze UPS mogą pracować w kilku różnych trybach pracy w zależności od potrzeb i wymagań obiektu. Każdy tryb pracy ma swoje wady i zalety, a w niniejszym artykule zostaną one przedstawione...

Obecnie produkowane zasilacze UPS mogą pracować w kilku różnych trybach pracy w zależności od potrzeb i wymagań obiektu. Każdy tryb pracy ma swoje wady i zalety, a w niniejszym artykule zostaną one przedstawione na podstawie wykonanych pomiarów i obliczeń.

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Rozwiązania rozdzielnic nn

Ze względu na miejsce zainstalowania rozdzielnice niskiego napięcia dzielimy na wnętrzowe i napowietrzne. W zależności od przeznaczenia i zastosowania można wyróżnić między innymi rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, słupowe, budowlane i mieszkaniowe.

Pod względem rozwiązań konstrukcji zewnętrznych wyróżnia się rozdzielnice otwarte, częściowo osłonięte oraz osłonięte. Natomiast ze względu na sposób zainstalowania rozdzielnice można podzielić na naścienne, przyścienne i wolno stojące. Rozdzielnice mogą być wykonane jako stacjonarne i przenośne. W zależności od sposobu wykonania części wsporczych i mocujących oraz osłony części będących pod napięciem rozdzielnice niskiego napięcia dzieli się na tablicowe, skrzynkowe, szafowe stosowane w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych i pulpity sterownicze [1, 4].

Ze względu na funkcję rozdzielnicy spełnianą w sieci rozdzielczej można wyróżnić rozdzielnice główne, oddziałowe (stosowane w budownictwie przemysłowym), piętrowe, mieszkaniowe oraz specjalizowane stosowane do zasilania: komputerów, oświetlenia, zasilaczy UPS itp.

Rozdzielnice wnętrzowe możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą rozdzielnice główne, będące podstawową jednostką kontrolno-zabezpieczająco-rozdzielającą w instalacji. Tego typu rozdzielnica posiada urządzenia zabezpieczające wewnętrzne linie zasilające. Najczęściej jest zlokalizowana na najniższej kondygnacji budynku lub w jego podpiwniczeniu, w bliskim otoczeniu wyjścia ewakuacyjnego. Do drugiej grupy zaliczamy rozdzielnice piętrowe, pełniące funkcje pomiarowe, rozdzielcze, zabezpieczeniowe oraz integracyjne. Umieszczane są one w pionach kablowych na poszczególnych piętrach obiektu mieszkalnego i stanowią granicę między obwodem instalacji budynku a obwodem odbiorczym [1, 4].

Konfiguracja rozdzielnic niskiego napięcia

Przy konfiguracji rozdzielnic nn ze względu na wytrzymałość zwarciową należy porównywać znamionowe parametry zwarciowe aparatury z wartościami spodziewanych prądów zwarciowych, jakie mogą pojawić się w miejscu jej przyłączenia do sieci zasilającej. Rozdzielnice nn muszą być dostosowane do warunków zwarciowych, jakie mogą wystąpić w miejscu ich przyłączenia. Szyny główne powinny wytrzymywać obciążenia termiczne i dynamiczne wywoływane przez prądy zwarciowe ,jakie mogą wystąpić w miejscu ich przyłączenia. Mogą być one ograniczane w czasie poprzez wyłącznik po stronie zasilania.

Właściwy dobór wyposażenia rozdzielnicy, parametrów znamionowych aparatów, przekrojów szyn, kabli oraz przewodów zapewnia prawidłową pracę rozdzielnicy w warunkach normalnych, natomiast w warunkach wystąpienia określonych zakłóceń pozwala minimalizować ich skutki [1, 4]. W celu prawidłowego doboru urządzeń, szyn zasilających oraz kabli i przewodów należy określić wartości prądów roboczych oraz zwarciowych, w miejscu sieci lub instalacji, w której ma być zainstalowana rozdzielnica. Przy szacowaniu prądów znamionowych należy uwzględnić spodziewane prądy robocze. Dobór parametrów znamionowych wyłącznika mocy, który ma być zainstalowany w rozdzielnicy, powinien być poprzedzony obliczeniami wartości tych parametrów dla danej sieci lub instalacji, w której ma zostać zainstalowana rozdzielnica [1, 4].

Zestyki

Wzrost wartości prądów i napięć znamionowych oraz prądów zwarciowych w rozdzielnicach i układach zasilających urządzenia elektryczne stawia coraz większe wymagania torom prądowym i układom zestykowym. Każdy aparat pracujący w systemie elektroenergetycznym ma tor prądowy oraz układ zestykowy. Przepływ prądu ciągłego powoduje nagrzewanie się toru prądowego i zestyków do temperatury, która nie powinna przekraczać wartości dopuszczalnej. Należy przy tym zauważyć, że dopuszczalna temperatura powinna być co najmniej równa dopuszczalnej temperaturze samego toru prądowego, a o obciążalności długotrwałej najczęściej decyduje układ zestykowy. W warunkach zwarciowych tory prądowe oraz zestyki podlegają dodatkowemu nagrzewaniu oraz narażeniom elektrodynamicznym [2, 3].

Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących zestyki jest struktura powierzchni styczności. Ze względu na kształt powierzchni stykowych zestyki dzielimy na punktowe, liniowe i powierzchniowe. Jednak w rzeczywistości styczność dwóch ciał nigdy nie następuje w jednym punkcie, wzdłuż linii lub jednolitej powierzchni geometrycznej. Dlatego też zestyk punktowy jest to zestyk, w którym styczność elektryczna odbywa się na powierzchni o bardzo małym promieniu.

Zestyk liniowy jest to zestyk, w którym styczność rzeczywista odbywa się na kilku małych powierzchniach ułożonych w przybliżeniu wzdłuż pewnej linii prostej. Natomiast zestyk powierzchniowy jest to zestyk, w którym styczność pozorna następuje na powierzchni wynikającej z geometrycznych wymiarów styków, a styczność rzeczywista na wielu małych powierzchniach dowolnie usytuowanych w obrębie pozornej powierzchni styczności [2].

Zestyki punktowe i liniowe są zwykle zestykami nierozłącznymi ruchomymi lub rozłącznymi, natomiast zestyki powierzchniowe są najczęściej zestykami nierozłącznymi.

Rezystancja zestykowa jest zmienna w czasie ze względu na utlenianie się powierzchni styków.

Rzeczywista powierzchnia styczności jest sumą powierzchni zestyków punktowych. Wielkość rzeczywistej powierzchni styczności zależy od twardości materiału, rodzaju i dokładności obróbki powierzchni styczności styków. Suma powierzchni styczności stref, w których grupują się mikronierówności związane z falistością powierzchni styczności styków, tworzy tzw. konturową powierzchnię styczności [2].

W zależności od wartości siły docisku zestyków, mikropowierzchnie ulegają odkształceniu sprężystemu lub plastycznemu. W zestykach na prądy znamionowe powyżej kilkuset amperów z uwagi na wymaganie małej wartości rezystancji na ogół stosowane są znaczne dociski powodujące odkształcenia plastyczne mikropowierzchni. Przy danej sile docisku styków F o liczbie mikropowierzchni styczności decyduje tzw. twardość stykowa αHB materiału styków, zgodnie z zależnością opartą na założeniu odkształcenia plastycznego w miejscu styczności [3]:

αHB=F/(n·∏·r2p)

gdzie:

n – liczba powierzchni styczności,

rp – promień zastępczy kołowej powierzchni styczności, w [m],

HB – twardość materiału styków wg Brinella lub Vickersa (np. dla styku Cu-Cu, HB=(3–7) 108 N/m2),

α – współczynnik twardości stykowej materiału, zależny od mikrostruktury powierzchni styczności (przyjmuje się α=0,5-0,7),

F – siła docisku styków, w [N].

Rezystancja zestykowa

Rezystancja zestykowa jest podstawowym parametrem charakteryzującym zestyk i decydującym o jego obciążalności prądowej ciągłej i zwarciowej dla całego toru prądowego. Rezystancję zestykową Rz można wyrazić wzorem [2, 3]:

Rz=RL+Rp

gdzie:

RL – rezystancja połączonych styków płaskich o długości zakładki L,

Rp – rezystancja przejścia będąca sumą rezystancji przewężenia przekroju związaną z mikrostrukturą powierzchni styku oraz rezystancji warstw nalotowych o grubości kilkudziesięciu nanometrów, zwykle z tlenków metali o właściwościach izolacyjnych.

Rezystancję zestykową można też wyznaczyć z empirycznego wzoru [3]:

Rz=c·ρ/(0,1·F) m

gdzie:

ρ – rezystywność materiału styków, w [Ωm],

c – stała zależna od własności materiału styków, stanu ich powierzchni itp.,

m – stała zależna od rodzaju styku (powierzchniowy m=1, liniowy m=0,7, punktowy m=0,5).

W wyniku nierównomiernego rozpływu prądu w obszarze połączonych szyn rezystancja RL zależy od stosunku długości zakładki L do grubości styku t. Uwzględnia to współczynnik zagęszczenia strug prądowych e, którego wartość określa się z zależności [3]:

e=RL/RB=RL·(w/ρ)·(1/(L/t))

gdzie:

RL – rezystancja połączonych styków płaskich o długości zakładki L, w [Ω],

RB – rezystancja pojedynczego odcinka szyny o długości zakładki L, w [Ω],

w – szerokość szyny, w [m],

L – długość zakładki, w [m],

t – grubość styku, w [m].

Obliczeń rezystancji warstw w praktyce się nie wykonuje ze względu na znaczne trudności metrologiczne związane z wyznaczeniem ich grubości; zaś ich wpływ na rezystancję zestykową jest bardzo duży. Utlenianie się styków może powodować wielokrotne powiększanie się rezystancji zestykowej. Jest to spowodowane bardzo dużą rezystywnością tlenków metali przewodowych [2].

W przypadku połączeń śrubowych szyn wartość rezystancji przejścia zależy od liczby śrub łączących szyny oraz od technologii wykonania otworów. Szczególne znaczenie ma deformacja powierzchni styczności przy otworach. Rezystancję przejścia można wyznaczyć z zależności [3]:

Rp= (ρ·∏·Sm·HB)/(0,2·b·F)

gdzie:

Sm – średnia odległość nierówności profilu powierzchni styczności, w [m],

b – liczba śrub mocujących szyny.

Podsumowanie

Każde połączenie dwóch przewodników charakteryzuje się rezystancją zestykową. W rozdzielnicach o prądach znamionowych powyżej kilkuset amperów projektanci coraz częściej nie tylko dobierają przekroje szyn i połączeń na obciążalność prądową, ale również zwracają uwagę na maksymalne zmniejszenie rezystancji zestykowych przez przewymiarowanie przekrojów i dobór aparatów dostosowanych do łączenia większych prądów.

Rezystancja zestykowa nie ma stałej wartości w czasie, ze względu na utlenianie się powierzchni styków, a przyrost jej jest tym większy, im wyższa jest temperatura pracy zestyków. Wraz ze wzrostem temperatury zestyku i grubości warstwy nalotowej wzrasta natężenie pola elektrycznego w warstwie nalotowej, co prowadzi do jej przebicia. Przy dostatecznie dużej grubości warstwy nalotowej przebicie może nie nastąpić i temperatura zestyku może wzrosnąć i przekroczyć dopuszczalne granice powodując upalenie się połączenia.

Literatura

  1. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, DW MEDIUM, Warszawa 2012.
  2. B. Lejdy, A. Sajczyk, Laboratorium urządzeń elektroenergetycznych, DWiP PB, Białystok 1999.
  3. S. Kulas, Tory prądowe i układy zestykowe, OWPW, Warszawa 2008.
  4. K. Kuczyński, Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn, „elektro.info”, nr 1–2/2012.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Określanie podstawowych własności powszechnie używanych źródeł światła

Określanie podstawowych własności powszechnie używanych źródeł światła Określanie podstawowych własności powszechnie używanych źródeł światła

W ostatnich latach dokonuje się dynamiczny rozwój źródeł światła, opartych na technologii wyładowczej CFL (ang. compact fluorescent lamp) czy półprzewodnikowych źródeł światła – LED (ang. light emitting...

W ostatnich latach dokonuje się dynamiczny rozwój źródeł światła, opartych na technologii wyładowczej CFL (ang. compact fluorescent lamp) czy półprzewodnikowych źródeł światła – LED (ang. light emitting diode). Obie technologie cechują się coraz wyższą skutecznością świetlną i dostępnością dla konsumentów. Ciągłe prace nad podnoszeniem jakości światła białego, uzyskiwanego w tych typach źródeł, uczyniły je atrakcyjnymi zamiennikami dla tradycyjnych żarówek.

Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach

Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach

Przy szczupłości środków finansowych na eksploatację i inwestycje, jaka występuje w większości jednostek samorządowych w Polsce, jednym z najefektywniejszych środków poprawy tego stanu jest przeprowadzenie...

Przy szczupłości środków finansowych na eksploatację i inwestycje, jaka występuje w większości jednostek samorządowych w Polsce, jednym z najefektywniejszych środków poprawy tego stanu jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia drogowego i wnętrzowego w budynkach należących do samorządów. Modernizacja oświetlenia jest wymieniana w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU nr 94, poz. 551), jako jedno z przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia zużycia energii elektrycznej,...

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do...

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do swoich domów. Popularne na rynku iPhony i smartfony zaczynają dominować w tym względzie. Tym bardziej że ich funkcjonalność nie odbiega od możliwości oferowanych przez komputery i panele dotykowe.

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru jednofazowego zespołu prądotwórczego małej mocy w zależności od wykorzystywanego paliwa

Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru jednofazowego zespołu prądotwórczego małej mocy w zależności od wykorzystywanego paliwa Analiza techniczno-ekonomiczna wyboru jednofazowego zespołu prądotwórczego małej mocy w zależności od wykorzystywanego paliwa

Wybór rodzaju paliwa jest istotnym elementem przy doborze zespołu prądotwórczego. Preferowany z uwagi na kryteria techniczne oraz ekonomiczne typ silnika i rodzaj paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz płynny...

Wybór rodzaju paliwa jest istotnym elementem przy doborze zespołu prądotwórczego. Preferowany z uwagi na kryteria techniczne oraz ekonomiczne typ silnika i rodzaj paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz płynny LPG, gaz ziemny NG) dla zespołu prądotwórczego może być różny w zależności od celu stosowania zespołu prądotwórczego (szacowany czas i częstotliwość pracy).

Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Nowoczesny budynek to nie tylko obiekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych ułatwiających codzienne życie. Ich lista jest bardzo długa,...

Nowoczesny budynek to nie tylko obiekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych ułatwiających codzienne życie. Ich lista jest bardzo długa, a wraz z upowszechnieniem się systemów inteligentnego budynku będzie coraz większa.

Dopuszczenia dla oświetlenia awaryjnego – zagadnienia wybrane

Dopuszczenia dla oświetlenia awaryjnego – zagadnienia wybrane Dopuszczenia dla oświetlenia awaryjnego – zagadnienia wybrane

Oświetlenie awaryjne jest przeznaczone do użytkowania podczas awarii oświetlenia podstawowego. Zarówno w budynkach, jak i tunelach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne jest często projektowane niezgodnie...

Oświetlenie awaryjne jest przeznaczone do użytkowania podczas awarii oświetlenia podstawowego. Zarówno w budynkach, jak i tunelach komunikacyjnych oświetlenie awaryjne jest często projektowane niezgodnie z przepisami i obowiązującymi normami, a niejednokrotnie pomijane przez inwestorów w celu redukcji kosztów.

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu...

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu [1]. Analiza tego rodzaju odbiorników nastręcza pewnych trudności, co wynika z samej istoty odbiorników nieliniowych – nie spełniają one bowiem zasady superpozycji.

Oświetlenie awaryjne – zagadnienia wybrane

Oświetlenie awaryjne – zagadnienia wybrane Oświetlenie awaryjne – zagadnienia wybrane

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719)....

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719). Rozporządzenia i przywołane w nich polskie normy są wytycznymi dla projektantów określającymi właściwe oświetlenie awaryjne w budynkach w zależności od jego przeznaczenia i miejsca zainstalowania.

Światło białe i światło o podwyższonej emisji niebieskiego widma światła

Światło białe i światło o podwyższonej emisji niebieskiego widma światła Światło białe i światło o podwyższonej emisji niebieskiego widma światła

W kontekście niedawnych odkryć w naukach biologicznych światło nie tylko umożliwia percepcję świata, ale wywołuje także biologiczne efekty niewizualne. Odpowiedzialny jest za nie nowo odkryty system fotoreceptoryczny...

W kontekście niedawnych odkryć w naukach biologicznych światło nie tylko umożliwia percepcję świata, ale wywołuje także biologiczne efekty niewizualne. Odpowiedzialny jest za nie nowo odkryty system fotoreceptoryczny u ssaków (także u człowieka) [15, 16]. System ten tworzą komórki zwojowe siatkówki oka, posiadające liczne wypustki dendrytyczne oraz ich połączenia neuronalne z jądrami skrzyżowania (zegar biologiczny u ssaków), a także ich bezpośrednie i pośrednie połączenia neuronalne z okolicami...

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych i oświetlenia, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych i oświetlenia, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej...

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi...

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności wyposażonymi w nowoczesne źródła światła. System konserwacji opraw oświetleniowych często jednak pozostawia wiele do życzenia.

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Instalacje magistralne w oświetleniu

Instalacje magistralne w oświetleniu Instalacje magistralne w oświetleniu

W artykule przedstawiono najpopularniejsze instalacje magistralne używane do sterowania oświetleniem: LCN, LON, DALI, DMX512, KNX oraz systemy producenckie. Podano przykłady ilustrujące możliwości takich...

W artykule przedstawiono najpopularniejsze instalacje magistralne używane do sterowania oświetleniem: LCN, LON, DALI, DMX512, KNX oraz systemy producenckie. Podano przykłady ilustrujące możliwości takich instalacji: różne warianty sterowania oświetleniem w korytarzu, regulacje stałonatężeniową w pomieszczeniu biurowym w dwóch wariantach oraz złożoną instalację oświetleniową w Terminalu 5 lotniska Heathrow. Omówiono oszczędności w zużyciu energii elektrycznej możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu...

Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku

Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku

W okresie minionych kilku lat coraz częściej modeluje się oświetleniem elewacji różnych budynków. W praktyce stosowane jest oświetlenie punktowe oraz zalewowe dające różne efekty wizualne. Głównym celem...

W okresie minionych kilku lat coraz częściej modeluje się oświetleniem elewacji różnych budynków. W praktyce stosowane jest oświetlenie punktowe oraz zalewowe dające różne efekty wizualne. Głównym celem modulacji oświetlenia bryły budynku lub jego części jest podkreślenie jego walorów architektonicznych w porze nocnej. W artykule zostanie przedstawiony projekt modulacji oświetleniem zalewowym frontowej elewacji budynku zabytkowego.

Instalacje elektryczne, oświetlenie

Instalacje elektryczne, oświetlenie Instalacje elektryczne, oświetlenie

Zestawienie zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące wymienionego zakresu tematycznego, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Zestawienie zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące wymienionego zakresu tematycznego, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 13

Elektryczne niechlujstwo - cz. 13 Elektryczne niechlujstwo - cz. 13

Utarło się powiedzenie, że instalację elektryczną wykona każdy, przez co rosnąca liczba domorosłych elektryków zaczyna być wręcz niepokojąca. Znany jest mi przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym...

Utarło się powiedzenie, że instalację elektryczną wykona każdy, przez co rosnąca liczba domorosłych elektryków zaczyna być wręcz niepokojąca. Znany jest mi przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym podczas wymiany żarówki, co potwierdza, że nawet ta prosta czynność przy nieprawidłowo wykonanej instalacji może stwarzać poważne zagrożenia. Z kolei kilka dni temu prowadziłem nadzór autorski realizacji projektu oświetlenia drogowego.

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r., nr 85, poz. 553) wprowadziło szereg wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi...

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi czynnikami, takimi jak [1]: poziom i równomierność luminancji na nawierzchni, oświetlenie poboczy, ograniczenie olśnienia oraz prowadzenie wzrokowe. Ograniczenie olśnienia polega na zmniejszeniu odczucia dyskomfortu lub zdolności wykonywania pracy wzrokowej, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji...

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe....

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe. Oświetlenie dzienne, zwane także naturalnym, stosowane do oświetlenia wnętrz zapewnia najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Źródłem oświetlenia dziennego jest promieniowanie słoneczne. Jest to światło, do którego przyzwyczajone są organizmy ludzkie, w tym nasze oczy.

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.) Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie...

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia prowadzi z kolei do zmęczenia psychicznego, które jest rezultatem nadmiernego napięcia nerwowego wynikającego z ciągłej koncentracji uwagi. Oświetlenie jest właściwe, gdy zdolność rozróżnienia szczegółów jest tak sprawna, że nie prowadzi do odczucia...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i...

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów obiektów budowlanych, zakładów pracy, obiektów publicznych. Zakres normy obejmuje wymagania oświetlenia dla miejsc pracy na zewnątrz, które powinny zaspakajać potrzebę...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 4.)

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury...

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie zostały określone w wielu aktach prawnych (więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 12/2007). Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązujące od 11 lipca 2003 roku (DzU nr 120 z 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.