elektro.info

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Badania termowizyjne są stosunkowo młodą technologią w zastosowaniach cywilnych. Najczęściej są one kojarzone z badaniami budynków na okoliczność strat ciepła i rzeczywiście w tym obszarze zastosowań są nieocenionym narzędziem do kontroli jakości przegród budowlanych. Istnieją także obszary, w których ta technologia znajduje zastosowanie chociaż nie tak powszechnie jak w budownictwie. Jednym z nich jest zastosowanie kamer termowizyjnych w elektroenergetyce do oceny stanu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Technologia ta wykorzystywana jest z powodzeniem przez energetykę zawodową (wytwórcy), natomiast jest niedoceniana w obszarze użytkowników instalacji elektrycznych, tj. wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach, które są odbiorcami energii elektrycznej.

Zobacz także

mł. bryg. dr inż. Ryszard Chybowski Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

mgr inż. Michał Świerżewski Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem  atmosfer pyłowych

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości,...

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości, właściwości mieszanin pyłowo-powietrznych oraz złóż pyłów zalegających na powierzchniach urządzeń technologicznych i wyposażenia pomieszczeń. Właściwości wybuchowe gazów palnych i par cieczy palnych są jednoznacznie określone przez rodzaj gazu czy pary i ich parametry. Inaczej jest w przypadku...

dr hab. inż. Małgorzata Król, dr hab. inż. Aleksander Król Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja zagrożeń

Elektryfikacja komunikacji wiąże się m.in. z koniecznością budowy miejsc do ładowania baterii elektrycznych w samochodach. Najbardziej pożądane będą miejsca parkingowe znajdujące się w garażach podziemnych....

Elektryfikacja komunikacji wiąże się m.in. z koniecznością budowy miejsc do ładowania baterii elektrycznych w samochodach. Najbardziej pożądane będą miejsca parkingowe znajdujące się w garażach podziemnych. W przypadku pożaru samochodu elektrycznego bardzo trudne jest całkowite schłodzenie baterii – nawet po jego ugaszeniu temperatura baterii jest wciąż na tyle wysoka, że po kilkudziesięciu minutach pożar wybucha na nowo.

Streszczenie

Badania termowizyjne można wykorzystywać nie tylko w budownictwie w celu ustalenia strat ciepła. Można z nich także korzystać w elektroenergetyce. Ten rodzaj badania umożliwia ocenę stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Technologia termowizyjna daje szansę zdiagnozowania zagrożeń powstających w instalacji i urządzeniach elektrycznych. Można ją uznać za swojego rodzaju system wczesnego ostrzegania stanowiący ochronę przed stratami spowodowanymi pożarem, którego przyczyną były wady instalacji lub urządzeń elektrycznych. Wykonując zdjęcia termowizyjne instalacji lub urządzenia elektrycznego i analizując rozkład temperatur ujawniony na tych zdjęciach można ustalić miejsce potencjalnej awarii i zarzewia pożaru, co pozwala na podjęcie właściwych działań zapobiegających katastrofie. Należy pamiętać, iż 80% z ogólnej liczby pożarów wynikających z używania energii elektrycznej są to pożary spowodowane wadliwą instalacją lub urządzeniami elektrycznymi.

Abstract

Thermovision and the question of fire safety

Thermovision inspection can be used not only in construction in order to estimate heat losses. It can be also used in electrical power engineering. This kind of inspection enables an estimation of condition of power system or electrical equipment. Thermovision technology gives an opportunity to diagnose dangers arising in power system or electrical equipment. It can be recognized as sort of early warning system created protection against losses caused by fire caused by defects of power system or electrical equipment. To make thermovision photos of power system or electrical equipment and to analyse distribution of temperature presented on these photos it is possible to find potential failures which can be mainspring of blaze. This gives a chance of taking proper actions to prevent disaster. One should remember, that 80% of general number of fires as a result of using electric energy there are fires caused by defected power system or electrical equipment.

Funkcją instalacji elektrycznych jest przewodzenie prądu i dostarczanie go do odbiorników końcowych, gdzie energia elektryczna przekształcana jest na inne formy energii (cieplną, mechaniczną). W ciągu instalacji elektrycznych wbudowane są urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego jej funkcjonowania, a więc transformatory, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki, zaciski, itd. Połączenie instalacji z wymienionymi urządzeniami odbywa się na drodze łączenia mechanicznego w postaci połączenia za pomocą śrub lub połączenia zaciskowego.

Z podstaw elektrotechniki wiadomo, że połączenie mechaniczne przewodników prądu tworzy na granicy połączeń warstwę oporową. Warstwa ta pod wpływem utleniania się z czasem i pod wpływem naprężeń mechanicznych wywoływanych zmianami temperatury zwiększa swoją rezystancję, co powoduje dalszy wzrost temperatury w tym miejscu, większe naprężenia i następnie poluźnienie kontaktu. Proces ten trwa do momentu upalenia się styku, a w najgorszym przypadku do zainicjowania pożaru.

Na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rysunku 1. przedstawione zostały dane statystyczne z lat 2000–2010 pożarów spowodowanych wadami instalacji elektrycznych lub wadami urządzeń grzejnych, nieprawidłową eksploatacją instalacji lub urządzeń grzejnych oraz elektrycznością statyczną. W obszarach czarnych wykresu zaznaczone zostały liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych z wyłączeniem innych wymienionych przyczyn pożarów wynikających z używania energii elektrycznej. Udział tych przyczyn w ogólnej liczbie pożarów od urządzeń elektrycznych bezsprzecznie jest największy i przekracza 80%.

Na rysunku 2. zestawiony został udział liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów. Średnio w badanych latach wynosił on około 3,74%. Ta liczba wydaje się na pierwszy rzut oka niewielka. Jeśli posłużymy się danymi bezwzględnymi i policzymy średnią liczbę pożarów w ciągu miesiąca spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych, otrzymamy rozkład jak na rysunku 3. Średnia miesięczna z tych lat wynosi 488 pożarów i niewiele odbiega od liczby pożarów w poszczególnych latach.

Pożary, których zarzewiem jest wadliwa instalacja elektryczna lub wadliwe urządzenia elektryczne, zdarzają się pomimo obowiązkowych pomiarów w okresie eksploatacji, które obejmują pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, skuteczności urządzeń zabezpieczających. Okresowe kontrole obejmują również sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej, nastaw urządzeń zabezpieczających, poprawności połączeń. Zalecany jest również, w przypadku wątpliwości dotyczących połączeń przewodów instalacji, pomiar rezystancji połączenia – która nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów. Część tych zabiegów konserwacyjnych wykonywana jest na pracujących (pod napięciem) instalacjach, inne wymagają odłączenia zasilania.

W trakcie wyłączenia zasilania zalecane jest między innymi skontrolowanie i dokręcenie wszelkich połączeń przewodów. W przypadku rozdzielnic nn czy SN trudno sobie wyobrazić, że wszystkie połączenia przewodów i elementów instalacji są w ten sposób konserwowane. Kontrolowane są zazwyczaj główne przewody/szyny zasilające, niezależnie od tego, czy tego wymagają, czy nie, gdyż nie sposób jest zdiagnozować, który zacisk wymaga dokręcenia, chyba że jest widoczne przegrzanie lub nadpalenie (zacisku, izolacji). Dokręcenie poluzowanego zacisku nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem, bo faktycznie nie jest znany stopień utlenienia styków i jego wpływ na wartość nagrzewania się takiego styku.

Dokręcenie w rzeczywistości spowoduje tylko większy docisk warstw tlenków stykających się metali, co praktycznie nie rozwiązuje problemu, lecz tylko odsuwa go w czasie – oby do następnego przeglądu. Działanie takie jest faktycznie wypełnianiem obowiązku administracyjnego, jednakże skuteczność jego jest zupełnie przypadkowa. Taki sposób postępowania miał uzasadnienie kilkadziesiąt lat temu, kiedy systemy nie były tak skomplikowane jak obecnie, przewidywalny był charakter odbiorników, budowane urządzenia rozdzielcze nie były tak kompaktowe (lepsze chłodzenie), księgowi nie mieli udziału w projektowaniu, technologia pomiarowa nie dawała takich możliwości jak obecnie.

Technologia termowizyjna stwarza możliwości diagnozowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w rzeczywistych warunkach eksploatacji bez konieczności wyłączania zasilania, co w wielu obiektach jest czasochłonną i kosztowną operacją. Obserwowany rozkład temperatur instalacji, zacisków, urządzeń, daje jednoznaczną informację w konfrontacji z dopuszczalnymi temperaturami pracy elementów o konieczności interwencji. Poniżej przedstawione zostaną przykłady rzeczywistych przypadków z koniecznym komentarzem.

Przed przystąpieniem do opisu przypadków warto przytoczyć kilka zdań na temat teorii pomiarów rozkładów temperatury w metodzie termowizyjnej. W codziennym życiu nie zastanawiamy się, iż żyjemy w przestrzeni wypełnionej promieniowaniem elektromagnetycznym, którego pewny zakres możemy obserwować na własne oczy, zaś inny rejestrujemy receptorami wrażliwymi na temperaturę. Zakres promieniowania rejestrowany wzrokiem nazywamy powszechnie światłem, odczuwany receptorami nazywamy ciepłem/zimnem. Światło, kojarzone ze słońcem lub innymi źródłami (np. żarówka), jest falą elektromagnetyczną powstającą na poziomie powłok elektronowych wzbudzonych atomów pierwiastków. W przypadku słońca wzbudzeniem jest reakcja syntezy jądrowej zachodząca na Słońcu, w przypadku żarówki – prąd elektryczny. W obu przypadkach za pomocą siatkówki oka „widzimy” tę energię.

Pamiętamy z doświadczeń szkolnych rozszczepienie światła za pomocą szklanego pryzmatu, gdzie otrzymywany był obraz tęczy. Charakteryzuje się on tym, że na jego krańcach obserwowane są dwa kolory: niebieski i czerwony. Pośrodku cała gama kolorów: zielony, żółty, pomarańczowy. Fizycy zmierzyli i przypisali każdej barwie jakąś energię, co z kolei jednoznacznie wyznacza temperaturę. Oczywiście każda barwa to jest nadal promieniowanie elektromagnetyczne, tylko usystematyzowane pod względem jego charakterystycznej cechy, jaką jest długość fali promieniowania. Związek między energią fali a jej długością jest następujący: E=c · h/l, gdzie: c – prędkość światła, h – stała Planca, l – długość fali.

Największą energię (w rozszczepionym widmie) posiada promieniowanie o barwie niebieskiej, co oznacza, że jest ona emitowana przez ciało o temperaturze wyższej niż ciało, które emituje światło o barwie czerwonej. Światło słoneczne postrzegamy jako białe ze względu na występowanie mieszaniny różnych fal elektromagnetycznych o różnych energiach. Jeżeli będziemy trzymali odpowiednio długo metalowy pręt w palenisku, to może rozgrzać się do takiej temperatury, że po wyjęciu będzie emitował białe światło. W miarę upływu czasu jego temperatura będzie spadała (wyjęcie z ogniska = nie jest dostarczana energia) i kolejno będzie zmieniała się jego barwa na żółtą, pomarańczową, czerwoną, ciemnoczerwoną.

Dostrzeżemy jeszcze jego barwę na granicy ciemnej czerwieni, a następnie ogrzana część przyjmie kolor pozostałej części. Pręt przestanie emitować światło. Barwa, jaką zaobserwowaliśmy w postaci ciemnej czerwieni, oznacza, że pręt miał temperaturę około 525°C (fot. 1.). Jest to graniczna wartość energii odbierana przez ludzkie oko. Zbliżając dłoń do stygnącego pręta czujemy jego ciepło, ale nie możemy już zobaczyć energii emitowanej przez „schłodzony” pręt. Nadal będziemy mogli odczuwać fizykalnie temperaturę stygnącego pręta prawie do momentu, aż osiągnie ono temperaturę naszego ciała.

Oczywiście nawet w temperaturze otoczenia, załóżmy +20°C, zachodzi emisja promieniowania, ale jest ono tak słabe, że nie potrafimy go „zobaczyć”. To promieniowanie, które czujemy, ale go już nie widzimy, nazywane jest właśnie promieniowaniem podczerwonym. Emisja promieniowania elektromagnetycznego ustaje dopiero w temperaturze zera bezwzględnego tj. w temperaturze (minus) 273,15°C, której człowiek właściwie jeszcze nie potrafi osiągnąć.

Aby mierzyć temperaturę ciał w zakresie niewidocznym dla oka ludzkiego, skonstruowane zostały matryce, których zasada działania jest podobna do zasady działania siatkówki oka ludzkiego, z tą różnicą, że elementy tej matrycy potrafią rozróżniać energię w całkowicie innym zakresie, niż potrafi to ludzkie oko. Zasada działania matryc w przybliżeniu podobna jest do matryc współczesnych fotograficznych aparatów cyfrowych.

Wykorzystując kamerę termowizyjną wyposażoną w taką matrycę można zbadać rozkład temperatury w elementach instalacji elektrycznej. Wzrost temperatury lokalnie może być powodowany przez niewłaściwy kontakt elementów instalacji lub na skutek zwiększonego obciążenia. Na fotografiach przedstawiono kilka przykładów wadliwie pracujących instalacji elektrycznych, które mogły być źródłem pożarów, a te – źródłem strat materialnych (a być może także strat w ludziach), znacznie przewyższających koszty zlecenia badania termowizyjnego.

Należy zaznaczyć, iż kolory, w jakich prezentowane są zdjęcia termowizyjne, nie mają związku z kolorami w widmie rozszczepionego światła białego. Są one dobierane wyłącznie pod kątem jak najlepszego zaprezentowania wyników pomiarów, a przypisywane im temperatury należy interpretować zgodnie z legendą, która powinna być zamieszczona przy każdym zdjęciu termowizyjnym.

Przykład 1.

Złącze kablowe przewodów o przekroju 120 mm2 Al i 95 mm2 Cu. Obciążenie faz równomierne na poziomie około 95 A, obciążenie ciągłe dopuszczalne 242 A. Złącze na fazie L2 wykazuje temperaturę wyższą o około 20,0°C w stosunku do pozostałych faz (fot. 2.). Wzrost obciążenia do wartości dopuszczalnej prawdopodobnie spowoduje przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy izolacji. Złącze to było powodem dwukrotnej awarii z powodu przegrzania izolacji i pojawienia się zadymienia. Po usunięciu kolejnej awarii została zlecona kontrola termowizyjna. Konsekwencją badania było odłączenie obciążenia i demontaż złącza. Podejrzewaną przyczyną przegrzewania się złącza były zaciski złącza, które po zdemontowaniu nie wykazywały jednak śladów utlenienia.

Przyczyna została zidentyfikowana po rozebraniu złącza (fot. 3.). Powodem przegrzewania złącza był otwór w zworze łączącej zaciski, który zmniejszał o około połowę jej przekrój czynny. Zwora stanowiła element oporowy dla wysokich wartości prądów. Po wymianie zacisków awaria nie powtórzyła się.

Przykład 2.

Złącze kablowe w szafie rozdzielczej. Zmierzone wartości prądów w poszczególnych fazach wynosiły: L1 – 39 A, L2 – 40 A, L3 – 38 A, przewód N – 48 A. Informacje, jakie można uzyskać z tego zdjęcia, są następujące: jedne końcówki przewodów fazowych nie wykazują podwyższonej temperatury w miejscu mocowania (dolne), drugie zaś ich końce wykazują podwyższoną temperaturę (górne). Jeszcze wyższą temperaturę wykazuje przewód N w miejscu mocowania w zacisku (około +45°C). Jednocześnie temperatura przewodu N jest najwyższa w stosunku do przewodów pozostałych faz (poza miejscem mocowania w zacisku), co jest wynikiem nagrzewania się w miejscach mocowania oraz największą wartością obciążenia, to może być wynikiem nieskompensowanej mocy biernej odbiorników. Przewód N widoczny poniżej zacisku wykazuje równomierną temperaturę na całej widocznej części, wyższą od temperatur przewodów fazowych (fot. 4.).

Przykład 3.

Bezpieczniki, kolorem zielonym zaznaczony został obszar o temperaturze z zakresu +55,0°C ¸ +71,4°C. Należy mieć na uwadze, że wartości temperatur zmierzone zostały po około 20 minutach od otwarcia metalowych drzwi rozdzielnicy znajdującej się we wnęce niewiele większej od wymiarów rozdzielnicy. Wnęka, do której wmontowano rozdzielnice, zamknięta była drewnianymi drzwiami. Wnęka była wentylowana grawitacyjnie wyłącznie przez przepusty na kable prowadzone do niższej i wyższej kondygnacji. Oczywiście przepusty wypełnione były kablami, a wentylacja odbywała się pomiędzy kablami. Temperatura na zewnątrz rozdzielnicy (we wnęce) wynosiła około +30°C, zaś rzeczywista temperatura obudowy bezpieczników w trakcie ich pracy była wyższa ze względu na upośledzone chłodzenie (fot. 5.).

Pozostało zatem podjąć decyzję, czy w takim przypadku jest to wynik niewłaściwej pracy rozdzielnicy, czy też zbytniego obciążenia obwodów. W tym przypadku występuje problem wynikający z braku informacji w katalogach elementów, takich jak np. bezpieczniki, styczniki, o dopuszczalnej ciągłej temperaturze na obudowie elementu, która jest wynikiem obciążenia tego elementu. W danych katalogowych podawana jest maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej element może pracować, a to jest zupełnie inna kwestia. W przypadku przewodów podawana jest maksymalna dopuszczalna temperatura ciągłej pracy izolacji i ma ona odniesienie do temperatury otoczenia.

Przykład 4.

Złącze szynowe, obciążenie faz równomierne, o wartości około 200 A. Temperatura skrajnego lewego złącza osiąga wartość około +110°C, wymagana jest zatem natychmiastowa interwencja (fot. 6.).

Przykład 5.

Zaciski wyjściowe transformatora WN. Obciążenie faz na poziomie około 60% obciążenia maksymalnego. Temperatury na zaciskach przekraczają 100°C, najbardziej przegrzewany jest zacisk na fazie L3. Znacznie wyższą temperaturę posiada podstawa izolatora fazy L2 w porównaniu z podstawami pozostałych dwóch faz. Wymagana jest natychmiastowa interwencja (fot. 7.).

Rzeczą wspólną opisanych powyżej przypadków jest oczywiście ciepło, które wydzielane jest w miejscach, gdzie dochodzi do niewłaściwego kontaktu. Pomijając chwilowo sprawy bezpieczeństwa, ciepło wydzielane w tych miejscach jest bezużytecznie tracone. Oczywiście można to bez trudu policzyć. Średnia temperatura szyn odbiorczych na długości około 5 m dla każdej fazy (ostatni przypadek) miała temperaturę około 40°C, przy temperaturze otoczenia około 25°C – latem. W okresie zimowym, w pomieszczeniu transformatora występują temperatury niewiele wyższe niż na zewnątrz, a więc rośnie różnica temperatur, która jest siłą napędową strat energii elektrycznej, zamienianej na ciepło.

Załączone zdjęcia termowizyjne wydają się stosunkowo prostymi kolorowymi obrazami, na których każdy może rozpoznać obszary o wysokich i niskich temperaturach. Jednak nic bardziej mylnego. Każdy z nas musiał przynajmniej raz życiu wykonać badanie RTG. Aby takie zdjęcie było użyteczne z medycznego punktu widzenia, technik musi wiedzieć, jak ustawić pacjenta, czy potrzebny jest kontrast lub filtr, jaka jest niezbędna, ale bezpieczna dawka promieniowania. Po otrzymaniu zdjęcia RTG zapewne każdy z zaciekawieniem przyglądał się i próbował odgadnąć, co oznaczają widoczne na zdjęciu odcienie od jasnoszarego czasem aż do czarnego koloru, czy to obraz zdrowej czy chorej tkanki. I dalej nic nie było wiadome, dopiero po przeczytaniu opisu zdjęcia sporządzonego przez lekarza okazywało się, czy jesteśmy zdrowi, czy też potrzebujemy pomocy medycznej.

Również w przypadku wykonywania zdjęć termowizyjnych niezbędna jest wiedza zarówno o warunkach otoczenia badanego obszaru (pora dnia, wpływ słońca, stan zachmurzenia, wilgotność powietrza – w przypadku przestrzeni otwartych), o wpływie otoczenia na badany obszar, właściwościach fizycznych badanych materiałów (emisyjność, stopień utlenienia), a także materiałów otaczających, zachowywania się badanych przedmiotów (np. drgania), pozycji operatora (odległość, kąt ustawienia kamery). Prawidłowa interpretacja wyników polega na klasyfikacji zagrożenia i ustaleniu priorytetów interwencji biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Nacisnąć spust migawki w kamerze termowizyjnej może każdy, kto ją posiada, ale nie każdy potrafi prawidłowo zanalizować obraz, który otrzymał.

Jeśli chcemy więc otrzymać rzetelny raport z wnioskami, które zrealizują cel zamówienia, należy pamiętać, iż to nie cena powinna decydować o wyborze wykonawcy, a wyłącznie kwalifikacje i doświadczenia autora. Nie chodzi bowiem o to, aby otrzymać zdjęcia termowizyjne, ale aby zdefiniować problem i znaleźć jego rozwiązanie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Grupa Luxiona news Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021 Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych...

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych targach ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej.

merXu Artykuły elektryczne na merXu

Artykuły elektryczne na merXu Artykuły elektryczne na merXu

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej...

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

MERAWEX Sp. z o.o Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.