elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Pompy pożarowe do urządzeń przeciwpożarowych

Fot. 1. Przykład pompy przeciwpożarowej

Jednym z najważniejszych podzespołów instalacji urządzenia gaśniczego wodnego, znanego pod nazwą urządzenia tryskaczowego, oprócz tryskaczy i zaworów kontrolno-alarmowych, jest w większości przypadków pompa lub pompy zasilające instalację w wodę do gaszenia pożaru.

Zobacz także

Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na...

Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na uczelniach technicznych, jak i w literaturze, skutkuje brakiem należytego zainteresowania ochroną ppoż. oraz chęcią wprowadzenia jej w życie, a jeśli już, to jedynie opierając się na najbardziej podstawowych dokumentach prawnych.

Podstawowe aspekty ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych

Podstawowe aspekty ochrony przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych

Rozkwit energetyki wiatrowej w ciągu ostatniej dekady postawił przed tą branżą wiele nowych wyzwań, także w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kwestia ta rzadko pojawia się w literaturze fachowej, która...

Rozkwit energetyki wiatrowej w ciągu ostatniej dekady postawił przed tą branżą wiele nowych wyzwań, także w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kwestia ta rzadko pojawia się w literaturze fachowej, która podobnie jak różnego rodzaju badania prowadzone w tym zakresie, skupia się przede wszystkim na optymalizacji doboru miejsca inwestycji i maksymalizacji jej wykorzystania do produkcji jak największej ilości energii elektrycznej.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zadaniem pomp pożarowych jest dostarczenie wymaganego natężenia przepływu dla instalacji gaśniczych lub zabezpieczających pod wymaganym ciśnieniem. Pompy pożarowej nie można używać do innego celu niż gaszenia pożaru. Znajdują one też zastosowanie w instalacjach urządzeń zraszaczowych, w instalacjach wewnętrznych przeciwpożarowych hydrantów wewnętrznych, sieciach wodociągowych przeciwpożarowych hydrantów zewnętrznych, a także stałych urządzeniach gaśniczych pianowych.

Każda pompa pożarowa powinna mieć stabilną charakterystykę H (Q), to znaczy charakterystykę, w przypadku której maksymalna wysokość podnoszenia odpowiada wysokości podnoszenia przy zamkniętym zaworze na króćcu tłocznym pompy i całkowita wysokość podnoszenia maleje ze wzrostem wydajności w sposób ciągły (patrz EN 12 723).

Pompy muszą być napędzane silnikami elektrycznymi lub wysokoprężnymi. Muszą być w stanie zapewnić wymaganą wydajność we wszystkich warunkach pracy, od wydajności zerowej do końca charakterystyki pompy. Przy czym koniec charakterystyki pompy odpowiada natężeniu przepływu mierzonemu po stronie tłocznej przy ciśnieniu pompy równym zeru. Sprzęgło pomiędzy silnikiem i pompą należy wykonać w taki sposób, żeby możliwe było wymontowanie silnika lub pompy niezależnie od siebie.

Pracujące instalacje pompowe można wyłączyć tylko ręcznie, także po zadziałaniu urządzenia monitorującego silnik. W przypadku wielu źródeł energii należy zapewnić, by w razie wystąpienia zakłóceń lub braku napięcia w szafie sterowniczej podczas pożaru, instalacja pompowa była automatycznie zasilana z innego źródła energii. Najczęściej w urządzeniach gaśniczych wodnych, ze szczególnym wskazaniem na stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe stosuje się pompy pożarowe poziome z korpusem spiralnym, z silnikiem elektrycznym lub wysokoprężnym.

Bardzo często pompy tego typu są zabudowywane w kompletnych zestawach przeciwpożarowych. Do stosowania w budynkach wysokich i wysokościowych również najczęściej stosowane są pompy pożarowe poziome, ale wysokociśnieniowe, z korpusem spiralnym, z silnikiem elektrycznym lub wysokoprężnym. Zapewniają one wysokość podnoszenia do 160 m, a ciśnienia robocze nawet do 25 bar.

Brak miejsca w pompowni pożarowej to jedna z przyczyn stosowania pomp pożarowych głębinowych do zabudowy poziomej w zbiorniku przeciwpożarowym, zasilanych silnikiem elektrycznym. Stanowią one korzystną alternatywę dla pomp sucho stojących wszędzie tam, gdzie z braku miejsca nie jest możliwe wybudowanie lub wydzielenie pomieszczenia pompowni.

W urządzeniach tryskaczowych stosowane są też pompy pionowe wielostopniowe, zasilane silnikiem elektrycznym. Znajdują one szerokie zastosowanie jako pompy podtrzymujące ciśnienie w instalacjach tryskaczowych, pompy zasilające zbiorniki hydroforowe, jak również jako pompy środka pianotwórczego w instalacjach urządzeń gaśniczych pianowych. Stosuje się je także w zestawach hydroforowych do zasilania instalacji hydrantowych.

Do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych hydrantów wewnętrznych stosuje się bardzo powszechnie fabryczne zestawy pompowe wyposażone w pompy pionowe wielostopniowe, nazywane często też zestawami hydroforowymi. Istnieje bardzo wiele możliwości konfiguracji takich urządzeń i dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Standardy projektowania pompowni pożarowych stosowane w Polsce

W zakresie przeciwpożarowych sieci wodociągowych oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych z hydrantami lub zaworami hydrantowymi, zastosowanie do pomp pożarowych, a równocześnie dla pompowni przeciwpożarowych, mają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU 124, poz. 130). W rozdziale 5 znajdujemy wymagania dla pompowni.

Podstawowym źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu. Przy zapotrzebowaniu na wodę do celów przeciwpożarowych przekraczającym 20 dm3/s pompy należy zasilać z dwóch odrębnych źródeł energii, podstawowego i rezerwowego, przy czym jako źródło rezerwowe dopuszcza się zespół prądotwórczy napędzany silnikiem spalinowym. W przypadku pracy pomp w systemie ciągłego podawania wody, w pompowni należy zapewnić co najmniej dwie pompy, w tym jedna rezerwową o parametrach nie niższych od parametrów największej z zainstalowanych pomp.

Pompy powinny zapewniać wymagane ciśnienie przy największym poborze wody w hydrantach położonych najwyżej lub najbardziej niekorzystnie. Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę parametrów pracy. Napęd pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinien spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych.

Pompy zasila się z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Ponieważ przytoczona jest w przepisach Polska Norma dotycząca urządzeń tryskaczowych w dalszej części artykułu przedstawione zostaną wymagania dotyczące napędów pomp, jakie tam zostały zawarte. Zanim jednak przedstawię te wymagania spójrzmy, w jakich standardach projektowych dotyczących urządzeń przeciwpożarowych znajdziemy wymagania dotyczące pomp pożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich napędów, czyli silników elektrycznych lub spalinowych.

Projektowane instalacje urządzeń tryskaczowych wg standardów amerykańskich – NFPA 13 (National Fire Protection Association) – wymagają konsekwentnego stosowania wymagań normy NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection: Edition 2010. Nie można zapominać, że wszelkie przeglądy i czynności konserwacyjne należy prowadzić również wg związanego z tą normą standardu, jakim jest NFPA 25: Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems: Edition 2011.

Jeśli z powodów wymagań ubezpieczyciela, szczególnie ubezpieczyciela zagranicznego, instalacja tryskaczowa jest projektowana wg np. wytycznych FM Global, to zastosowanie do pompowni powinny mieć wytyczne FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 3-7 FIRE PROTECTION PUMPS July 2011. Również w tym przypadku, obowiązkowe przeglądy i kontrole sprawności instalacji tryskaczowej, w tym pomp pożarowych, powinny być prowadzone w sposób wzorujący się na wytycznych FM Global Property Loss Prevention Data Sheets 2–81 FIRE PROTECTION SYSTEM INSPECTION, TESTING AND MAINTENANCE AND OTHER FIRE LOSS PREVENTION INSPECTIONS; January 2008.

Z uwagi na fakt, że niemieckie wytyczne projektowania urządzeń tryskaczowych są wydane w języku polskim, to właśnie one, a nie Polska Norma PN-EN 12845, są najpopularniejszym standardem projektowania tego rodzaju urządzeń przeciwpożarowych. Aktualne wydanie wytycznych niemieckich to VdS CEA 4001pl edycja 2010–11 (Order No.: VdS CEA 4001pl, Edition: 2010-11, Publisher: VdS, Pages: 252, Price: 105.93 €). Urządzenia tryskaczowe.

Projektowanie i instalowanie. Wytyczne CEA zostały opracowane przez grupę ekspertów GEI 4 sekcji ochrony przeciwpożarowej CEA (Comite Europeen Assurances) we współpracy z ekspertami EUROFEU (Europejski związek producentów wyposażenia przeciwpożarowego i bezpieczeństwa oraz pojazdów pożarniczych). Członkowie związku CEA powinni opublikować te wytyczne w swoich krajach, jako wytyczne europejskie. W Polsce powinna to uczynić Polska Izba Ubezpieczeń, która jest członkiem CEA. Doczekaliśmy się edycji po polsku wydanej przez niemiecki VdS. Te wytyczne zastępują wydanie VdS CEA 4001: 2008–11 (03) i należy je stosować w instalacjach, których wykonanie zlecone zostało po 1 kwietnia 2010 r.

Zbieżność podstawowych wymagań dotyczących pomp pożarowych, podanych w PN-EN 12845 i VdS CEA 4001, pozwala, znając zapisy Polskiej Normy, odnieść się do wymagań niemieckich i odwrotnie. Wymagania dla pomp pożarowych wg Polskiej Normy podane są w artykule, ponieważ, jak zaznaczono to powyżej, polskie rozporządzenie dotyczące pompowni przeciwpożarowych odwołuje się właśnie do tego standardu. Normy europejskie, podobnie jak normy amerykańskie, czy też wytyczne VdS, również odwołują się do norm dotyczących rozwiązań szczegółowych lub np. wymagań dla wyrobu. W obszarze norm europejskich standardem dla pomp pożarowych jest EN 12259-12, Fixed firefighting systems – Components for sprinkler and water spray systems – Part 12: Pumps, funkcjonujący jeszcze jako projekt.

Zasilanie pomp pożarowych w energię elektryczną na przykładzie normy PN-EN 12845

Zasilanie energią elektryczną powinno być zapewnione w sposób ciągły. Aktualna dokumentacja, taka jak: rysunki instalacji, schematy zasilania głównego i transformatorów oraz połączeń dotyczących zasilania rozdzielni urządzenia pompowego, jak również silników, obwodów urządzeń sterowania i alarmowania, powinna być stale dostępna w centrali urządzenia tryskaczowego lub w pompowni.

Zasilanie rozdzielni urządzenia pompowego powinno służyć wyłącznie do zestawu pompowego urządzenia tryskaczowego i powinno być oddzielone od innych przyłączy. Jeżeli jednostki upoważnione w zakresie zasilania energią elektryczną udzieliły zezwolenia, to zasilanie energią elektryczną pomp powinno być pobierane z wejścia łącznika głównego, w punkcie przekazywania energii elektrycznej do zakładu. Jeżeli nie ma na to zezwolenia, zasilanie energią elektryczną powinno następować za pomocą przyłącza do łącznika głównego.

Zabezpieczenia w rozdzielni urządzenia pompowego powinny mieć dużą bezwładność i być w stanie wytrzymać prąd rozruchu przez okres nie krótszy niż 20 s.

Wszystkie kable elektryczne powinny być chronione przed pożarem i uszkodzeniami mechanicznymi. W celu ochrony kabli elektrycznych przed bezpośrednim oddziaływaniem pożaru, kable powinny być prowadzone poza budynkiem lub przez te części budynku, gdzie zagrożenie pożarem jest pomijalnie małe i które oddzielone zostały od części o znacznym zagrożeniu pożarowym za pomocą ścian, oddzieleń lub stropów o odporności ogniowej nie mniejszej niż 60 min, lub też kable elektryczne powinny mieć dodatkową bezpośrednią ochronę lub powinny być prowadzone w ziemi. Kable powinny być ułożone z jednej długości, bez połączeń.

Rozdzielnia główna obiektu powinna być umiejscowiona w przestrzeni wydzielonej pożarowo niesłużącej do innych celów niż zasilanie energią elektryczną.

Przyłącza elektryczne w rozdzielni głównej powinny być takie, aby zasilanie rozdzielni pomp nie zostało odłączone przy odłączaniu innych urządzeń.

Dla przykładu ostatnie wymaganie wg VdS CEA 4001 Rozdzielnie i przełącznik główny dla przedsiębiorstwa należy instalować w jednej strefie pożarowej, która nie służy do innego celu niż zasilanie elektryczne. Każde inne położenie rozdzielni prądu musi uzyskać akceptację kompetentnych jednostek. W obwodzie prądowym nie może znajdować się wyłącznik ochronny FI. Zasilanie szafy sterowniczej instalacji tryskaczowej należy zabezpieczyć w rozdzielni głównej niskiego napięcia. Przed tym zabezpieczeniem aż do punktu zasilania niskim napięciem dopuszcza się wbudowanie jeszcze jednego zabezpieczenia. Podłączenia elektryczne w rozdzielni głównej prądu należy zrealizować w taki sposób, by po odłączeniu innych odbiorników nie nastąpiło wyłączenie zasilania szafy sterowniczej pomp tryskaczowych.

Każdy łącznik na zasilaniu pompy urządzenia tryskaczowego energią powinien mieć tabliczkę: „ZASILANIE SILNIKA POMPY URZĄDZENIA TRYSKACZOWEGO – NIE WYŁĄCZAĆ W PRZYPADKU POŻARU!”. Litery napisu powinny mieć wysokość co najmniej 10 mm i mieć barwę białą na czerwonym tle. Łącznik powinien być zabezpieczony przed manipulacją osób nieuprawnionych.

W celu właściwego doboru wielkości kabla elektrycznego wartość prądu elektrycznego należy określić, przyjmując 150% największego możliwego prądu przy pełnym obciążeniu. Dla przykładu ostatnie wymaganie wg VdS CEA 4001 Prąd, dla którego oblicza się właściwą wielkość kabla, otrzymuje się przez powiększenie o 50% największej możliwej wartości całkowitego prądu obciążenia. Poza tym kabel musi wytrzymać największy możliwy prąd rozruchu w ciągu 10 s”. Rozdzielnia urządzenia pompowego powinna umożliwiać:

  • automatyczne uruchomienie silnika po przyjęciu sygnału z łączników ciśnieniowych,
  • ręczne uruchomienie silnika,
  • wyłącznie ręczne zatrzymanie silnika.

Rozdzielnia urządzenia pompowego powinna być wyposażona w amperomierz.

W przypadku zastosowania pomp z silnikami zatapialnymi tabliczka z typem i danymi technicznymi pompy powinna być przymocowana do rozdzielni urządzenia pompowego. Z wyłączeniem pomp z silnikami zatapialnymi, rozdzielnia urządzenia pompowego powinna znajdować się w tym samym pomieszczeniu co silnik elektryczny i pompa. Monitorowane powinny być co najmniej następujące stany pracy:

  • zasilanie silnika, w przypadku zasilania prądem przemiennym, na wszystkich trzech fazach,
  • pompa jest gotowa do prac,
  • pompa pracuje,
  • awaria pompy.

Wszystkie monitorowane stany pracy powinny być sygnalizowane indywidualnie w pompowni. Powinny być one także optycznie i akustycznie sygnalizowane w miejscu, gdzie zapewniona jest stała obecność odpowiedzialnych osó b. Praca pompy i alarmy uszkodzeniowe powinny być sygnalizowane akustycznie w tym samym miejscu. Sygnalizacja optyczna stanów uszkodzeniowych powinna mieć barwę żółtą. Sygnały akustyczne powinny mieć poziom głośności co najmniej 75 dB i możliwe powinno być ich wyciszenie. Na wyposażeniu powinno znajdować się urządzenie do sprawdzania lampek sygnalizacyjnych.

Dopuszczenia pomp pożarowych do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej w Polsce

Pompy pożarowe w instalacjach zaprojektowanych wg VdS powinny mieć dopuszczenia VdS, pompy zaprojektowane i zainstalowane wg normy NFPA 13 lub wytycznych FM powinny mieć dopuszczenie FM, lub UL (Laboratorium badawcze Underwriters Laboratories), niekiedy wystarczy VdS. Oczywistością jest tylko w tym miejscu przypomnienie, że w Polsce pompy pożarowe, oprócz ww. dopuszczeń regionalnych, powinny mieć certyfikat zgodności z aprobatą techniczną. Wszelkich informacji dotyczących dopuszczeń pomp pożarowych do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej należy poszukiwać na stronach internetowych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia...

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach...

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach parametry. Wszystkie inne niezbędne parametry, takie jak m.in. reaktancje podłużne i susceptancje poprzeczne, są automatycznie przeliczane przez ATP i nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.