elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Rozwiązania techniczne przejść instalacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Przykład trudności przy wykonaniu przejścia instalacyjnego

Przykład trudności przy wykonaniu przejścia instalacyjnego

Badania odporności ogniowej przejść instalacyjnych przeprowadza się zgodnie z normą EN 1366-3:2009-07 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienie przejść instalacyjnych wraz z normą EN 1363-1:1999 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne, w której określa się przyrządy do badań, piec, nagrzewanie, próbki do badań, kryteria oceny oraz opracowanie dokumentacji.

Zobacz także

Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na...

Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na uczelniach technicznych, jak i w literaturze, skutkuje brakiem należytego zainteresowania ochroną ppoż. oraz chęcią wprowadzenia jej w życie, a jeśli już, to jedynie opierając się na najbardziej podstawowych dokumentach prawnych.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Przejścia instalacyjne stanowią zamknięcia otworów przejść instalacji kablowych oraz rur przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejściom instalacyjnym stawia się następujące wymagania:

 • szczelne zamknięcie otworu przejść instalacji w ścianach i stropach,
 • niedopuszczenie do przeniesienia się ognia i dymu w przypadku pożaru przez czas określony klasą odporności ogniowej (powstanie szczelin, pojawienie się płomienia, zapalenie się elementów przejść),
 • zapobieganie podwyższeniu się temperatury na powierzchni przejścia instalacyjnego, jak również na jego elementach, uniemożliwiającej zapalenie się elementów palnych instalacji oraz sąsiadujących z nimi składowanych materiałów palnych,
 • zachowanie wytrzymałości mechanicznej w przypadku pożaru oraz w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
 • możliwość późniejszego, łatwego, przy użyciu prostych narzędzi, wykonania dodatkowych instalacji w istniejących przejściach instalacyjnych z zachowaniem ich klasy odporności ogniowej.

Badania przejść instalacyjnych

Przejścia instalacyjne klasyfikuje się według normy EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. Podstawowymi kryteriami służącymi do oceny odporności ogniowej przejść instalacyjnych podczas badań ogniowych są szczelność ogniowa „E” oraz izolacyjność ogniowa „I”. Stan graniczny szczelności ogniowej „E” zostaje osiągnięty po:

 • powstaniu szczeliny pozwalającej na wsunięcie do pieca szczelinomierza,
 • pojawieniu się po nienagrzewanej stronie płomieni dłużej niż 10 s,
 • zapaleniu się lub zwęgleniu przyłożonego próbnika z waty bawełnianej.

Stan graniczny izolacyjności ogniowej „I” zostaje osiągnięty, jeżeli przyrost temperatury powierzchni nienagrzewanej wskazany przez jakikolwiek termoelement zamocowany bezpośrednio na powierzchni nienagrzewanej oraz na elementach przejścia instalacyjnego przekroczy 180°C w odniesieniu do temperatury początkowej.

Zgodnie z normą EN 13501-2:2007 klasy odporności ogniowej przejść instalacyjnych przedstawiono w tabeli 1. Ponadto dla badanych przejść instalacyjnych rur palnych i niepalnych norma ta przewiduje dodatkową klasyfikację, w zależności od zamknięcia końca rury podczas badania ogniowego (tab. 2.).

Określenie klasy odporności ogniowej przejść instalacyjnych przez osiągnięcie wymienionych stanów granicznych, a dla rur ich zamknięcie podczas badania ogniowego, jest jednym z elementów ich klasyfikacji. Parametry techniczne systemów przejść instalacyjnych wynikające z wykonania przejścia instalacyjnego do badania ogniowego, jak również właściwości użytych materiałów, które ujęte są w protokołach z badań ogniowych oraz w dodatkowych badaniach właściwości zastosowanych materiałów, stanowią całokształt ich klasyfikacji oraz podstawę do wydania Aprobaty Technicznej i Certyfikatu Zgodności ITB.

Wymagania techniczne decydujące o skuteczności zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych

Przy wykonaniu przejść instalacyjnych należy uwzględnić następujące wymagania techniczne:

 • rodzaj elementu budowlanego, w którym znajduje się przejście instalacyjne (lekka ściana działowa, element betonowy lub murowany itd.) oraz jego minimalną grubość. Warunki określone dla zabudowy przejść instalacyjnych w lekkich ścianach działowych mogą być stosowane dla elementów budowlanych z betonu lub murowanych o grubości równej lub większej niż lekka ściana działowa, odwrotne przenoszenie wyników jest niedopuszczalne,
 • zachowanie maksymalnych wymiarów przejść instalacyjnych, szerokości i wysokości w ścianach oraz szerokości w stropach (długości przejść instalacyjnych w stropach nie ogranicza się), wykonanie przejść o wymiarach większych niż poddano badaniu wymaga dodatkowej opinii jednostki badawczej,
 • zachowanie minimalnej odległości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą otworami przejść instalacyjnych, która powinna wynosić minimum 200 mm, o ile nie stosowano innej odległości podczas badań przejść instalacyjnych,
 • rodzaj instalacji przeprowadzanych przez dane przejście (kable, rury palne, niepalne), z uwagi na fakt, że kable oraz ich konstrukcje nośne badane są zgodnie z normą, przez przejście mogą przechodzić wszystkie rodzaje i średnice kabli oraz korytek i drabinek kablowych, ograniczenie dotyczy jedynie średnicy wiązki kabli telekomunikacyjnych, tj. maksymalnie 100 mm; w przypadku rur dopuszczalne jest prowadzenie tylko takich, które poddano badaniom (rodzaj materiału, z którego wykonano rurę, jej średnica, grubość ścianek, jak również zastosowana izolacja lub inne zabezpieczenie rury),
 • dopuszczalne obłożenie przejścia instalacyjnego nie powinno przekraczać 60% jego powierzchni,
 • zachowanie minimalnych prześwitów roboczych pomiędzy poszczególnymi elementami przejścia instalacyjnego jak również pomiędzy elementami przejścia oraz ościeżami otworu przejścia,
 • materiały stosowane do wykonania przejść instalacyjnych muszą posiadać te same cechy i właściwości co materiały użyte do badań z zachowaniem technologii wykonania przejścia oraz jego parametrów, 
 • odległości konstrukcji wsporczych tras kablowych i rur powinny odpowiadać odległościom zastosowanym podczas badań ogniowych,
 • prowadzenie dodatkowej instalacji przez wykonane wcześniej przejście powinno być wykonane z zachowaniem ustalonych warunków, wynikających z Aprobaty Technicznej,
 • przy większych rozmiarach przejść instalacyjnych przechodzących przez lekkie ściany działowe należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcji nośnej ściany,
 • oznakowanie przejścia instalacyjnego,
 • przejście instalacyjne w stropie powinno zostać zabezpieczone przed przypadkowym nadepnięciem przez osoby, a w przypadku elementów, które bez problemu można wyciągnąć z otworu przepustu, zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem lub kradzieżą np. poduszek lub bloczków ogniochronnych,
 • przejścia instalacyjne muszą być wykonane przez profesjonalne firmy, których pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że sposób zabezpieczenia przejść instalacyjnych powinien w pełnym zakresie uwzględniać obowiązujące dla wybranego systemu wymagania techniczne określone w Aprobacie Technicznej. Wszelkie istotne zmiany oraz odstępstwa, zwłaszcza w przypadkach nietypowych, powinny uzyskać pozytywną opinię uprawnionej jednostki badawczej. Zdaniem autora, takiej opinii nie powinni sporządzać rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub biura projektowe, co spotyka się w praktyce.

Doświadczenia wykazują, że w wielu przypadkach bardzo trudno, a czasem wręcz niemożliwe jest zabezpieczenie przejść instalacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Wynika to z faktu, że zamknięcia otworów przejść instalacyjnych są wykonywane dopiero w końcowej fazie budowy na zabudowanych już instalacjach. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest w tych sytuacjach brak współpracy firm instalacyjnych z firmami wykonującymi zabezpieczenia przeciwpożarowe i to od procesu projektowania do wykonawstwa. W wielu przypadkach jakiekolwiek zmiany instalacji w celu zamknięcia otworów ich przejść są bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe. Najczęściej spotykanymi problemami wykonawczymi są:

 • większe otwory przejść niż dopuszczalne;
 • duże obłożenie przejścia kablami i rurami, powyżej 60% jego powierzchni;
 • brak wymaganych odległości pomiędzy poszczególnymi elementami;
 • brak dostępu, możliwość wykonania przejścia instalacyjnego tylko z jednej jego strony;
 • inne typy oraz większe średnice rur lub grubości ścianek, jak również ich izolacji;
 • przejścia kabli, rur wraz z instalacjami wentylacyjnymi w jednym otworze.

Podstawowych systemów zabezpieczających przejścia instalacyjne

Przejście instalacyjne z płyt wełny mineralnej oraz ogniochronnych farb i mas szpachlowych

Jest to jedno z najczęściej znajdujących zastosowanie zabezpieczeń przejścia instalacyjnego płytami z wełny mineralnej (gęstości powyżej 150 kg/m3, temperaturze topnienia włókien >1000°C i grubości w zależności od zastosowanego rozwiązania) oraz ogniochronnych farb i mas szpachlowych. Zabudowane w płaszczyźnie przejścia płyty wełny mineralnej oraz kable wraz z ich konstrukcjami nośnymi na określonej długości, po obu stronach przejścia, powleczone są farbami ogniochronnymi. Wszystkie szczeliny uszczelnione są luźną wełną mineralną (temperatura topnienia włókien >1000°C) oraz masami szpachlowymi. Jako farby i masy szpachlowe znajdują zastosowanie środki pęczniejące bądź środki o działaniu endotermicznym.

Zaletą systemu jest jego lekka i łatwa do wykonania, przy użyciu prostych narzędzi, konstrukcja oraz łatwa późniejsza dodatkowa instalacja kabli lub rur. Jako wady można wymienić małą wytrzymałość mechaniczną (przy przejściach przez stropy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przejścia przed przypadkowym nadepnięciem), czasochłonność wykonania oraz dokładność wykonania przejścia z zastosowaniem środków o działaniu endotermicznym.

Przejście instalacyjne zabezpieczone zaprawą ogniochronną

Zabezpieczenie wykonane jest ze specjalnej zaprawy na bazie perlitów oraz mineralnych środków wiążących. Podczas wykonania zabezpieczenia ważne jest dokładne wymieszanie zaprawy z wymaganą ilością wody, jednorodne nałożenie jej w otworze przejścia oraz szczelne wypełnienie zaprawą przestrzeni pomiędzy kablami prowadzonymi w wiązkach kablowych. Zaletami tego systemu są duża wytrzymałość mechaniczna oraz stosunkowo łatwe jego wykonanie. Dodatkowy montaż szalunku (szczególnie przy przejściach przez stropy) oraz trudności w późniejszej dodatkowej instalacji kabli lub rur (wskazane jest w tym przypadku zaprojektowanie ich już podczas wykonania przejścia z możliwością wykorzystania elementów z płyt przeciwpożarowych, tzn. klinów lub innych rozwiązań dodatkowej późniejszej instalacji) należy zaliczyć do jego wad.

Przejście instalacyjne zabezpieczone poduszkami ogniochronnymi

Poduszki ogniochronne w zależności od producenta wykonane są z materiału z włókna szklanego, wypełnione luźnymi paskami z wełny mineralnej pokrytymi farbami pęczniejącymi lub specjalnym granulatem pęczniejącym. Znajdują one zastosowanie do wykonania stałych przejść instalacyjnych bądź czasowych, tzn. na czas budowy z możliwością zmiany konfiguracji instalacji kablowych. Do zalet tego systemu należy zaliczyć łatwy montaż i demontaż, możliwość wielokrotnego użycia oraz stosunkowo łatwą późniejszą instalację dodatkowych kabli. System ten nie zapewnia 100 % uszczelnienia przed przejściem zimnych gazów i dymu. Poduszki muszą być specjalnie chronione przed wyciągnięciem ich przez osoby niepowołane (czy kradzieżą) oraz zabezpieczone przed wypadnięciem przy przejściach przez stropy stalowymi siatkami.

Przejścia instalacyjne zabezpieczone modułowymi dławikami kablowymi

Zabezpieczenia wykonane są ze specjalnych ram metalowych lub specjalnych elementów okrągłych wypełnionych dopasowanymi do średnicy kabli kształtkami, zwanymi modułami. Moduły kablowe wykonane są ze specjalnej mieszanki gumowej odpornej na starzenie. Moduły w ramach uszczelnione są specjalnymi elementami dociskowymi oraz śrubami ściskającymi. Do zalet tego systemu należy zaliczyć możliwość późniejszego ponownego wykorzystania modułów, spełnienie dodatkowych wymogów gazo- i wodoszczelności, wytrzymałość na duże ciśnienia oraz odporność na chemikalia. Skomplikowana konstrukcja oraz duży nakład pracy podczas ich wykonania, a także konieczność bardzo dokładnego planowania przejścia instalacyjnego wpływają na jego wysoki koszt w porównaniu z innymi systemami.

Przejścia instalacyjne zabezpieczone specjalnymi bloczkami ogniochronnymi

Zabezpieczenia wykonane są w postaci cegieł lub specjalnych okrągłych kształtek materiału pęczniejącego pod wpływem temperatury. Wszystkie szczeliny oraz przestrzenie pomiędzy kablami, kablami i trasami kablowymi muszą zostać dodatkowo uszczelnione specjalnymi masami ogniochronnymi. Zaletami systemu są proste i łatwe wykonanie oraz zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest czystość, np. w pomieszczeniach komputerowych. Jako wady należy wymienić uszczelnienie przejść o niewielkich rozmiarach, wysoki koszt w porównaniu z innymi systemami oraz trudności przy dodatkowej instalacji kabli, które podczas wyciągania bloczków często ulegają mechanicznemu zniszczeniu.

Przejścia instalacyjne zabezpieczone pęczniejącymi masami uszczelniającymi

Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą specjalnych mas, które w przypadku pożaru pęcznieją uszczelniając otwór przejścia. Najczęściej masy uszczelniające stosowane są do zabezpieczenia małych otworów przejść instalacyjnych, takich jak np. do zabezpieczenia przejścia kabli lub rur przez okrągłe otwory w betonowych ścianach lub stropach. Przestrzeń pomiędzy kablami musi zostać wypełniona masą pęczniejącą na całej długości przejścia. Są one proste, łatwe i szybkie w wykonaniu, umożliwiają też wykonanie przejścia o nieregularnych kształtach. Możliwa jest redukcja kosztów wykonania przejścia przez dodatkowe wypełnienie go wełną mineralną. System ten nadaje się tylko do uszczelnienia przejść instalacyjnych o niewielkich rozmiarach.

Przejście instalacyjne – skrzynka kablowa

Tego rodzaju przejście wykonane jest z metalowej obudowy w kształcie prostokąta, wewnątrz której znajdują się płytki z materiału pęczniejącego. Uszczelnienie przejścia kabli w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się zimnych gazów i dymu wykonane jest za pomocą plastikowej płytki oraz kleju. Z uwagi na niewielkie rozmiary skrzynek kablowych istnieje możliwość ułożenia kilku skrzynek obok lub nad sobą, umożliwiając wykonanie przejść o większych rozmiarach. Jako zalety należy tu wymienić łatwy i szybki montaż, stosunkowo łatwą dodatkową instalację kabli oraz możliwość zainstalowania kilku skrzynek przy większej liczbie kabli. Jako wady wymienia się trudności w uzyskaniu szczelności dymowej, szczególnie przy większej liczbie kabli oraz możliwość uszkodzenia materiału pęczniejącego przy przeciąganiu kabli przez otwór przejścia.

Przejście instalacyjne zabezpieczone pęczniejącymi piankami

Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą jedno- lub dwukomponentowych pęczniejących pianek na bazie poliuretanu. Przy dwukomponentowych piankach specjalnie skonstruowane pistolety powodują mieszanie się komponentów przy wypływie ich z tub. Twardnięcie pianki następuje w otworze przejścia. System ten posiada ogromną zaletę, jaką jest szybki montaż w ścianach. Do wad należy zaliczyć wysoki koszt, ograniczenie w postaci zabezpieczenia tylko małych otworów przejść instalacyjnych, trudności w wykonaniu przejścia w stropie oraz wymóg bardzo dobrego wykonania jak również praktyki przy jego wykonaniu z uwagi na tworzenie się pęcherzy wewnątrz pianki podczas jej utwardzania w otworze przejścia instalacyjnego.

Przejście instalacyjne zabezpieczone tasą z piaskiem

Zabezpieczenie kabli tasą z piaskiem polega na wykonaniu specjalnej betonowej konstrukcji, przez którą przechodzą kable zasypane piaskiem. Ma ono zastosowanie przy przejściu kabli: w starych obiektach, w miejscach trudno dostępnych i przy braku innych możliwości wykonania przepustu instalacyjnego.

Przejścia instalacyjne kombinowane

Kombinowane zabezpieczenia przejść instalacyjnych wykonane są na bazie przejść z wełny mineralnej z zastosowaniem farb i mas szpachlowych pęczniejących lub endotermicznych, przejść z zaprawy ogniochronnej oraz bloczków ogniochronnych. Zabezpieczenia te pozwalają na jednoczesne przejście w jednym otworze kabli wraz z ich konstrukcjami nośnymi, rur palnych zabezpieczonych kasetami ogniochronnymi oraz rur niepalnych (stalowych, żeliwnych i miedzianych) zabezpieczonych różnymi typami izolacji. Przy wykonawstwie zabezpieczeń przejść kombinowanych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości pomiędzy przechodzącymi elementami, tj. pomiędzy kasetami zamocowanymi na rurach palnych, kasetami a kablami i rurami niepalnymi, jak również pomiędzy izolacją rur niepalnych oraz izolacją a kablami i kasetami ogniochronnymi. Nowością przejść instalacyjnych kombinowanych jest ułatwienie wykonania często spotykanych w praktyce przejść instalacji przez ściany i stropy, w których w jednym otworze prowadzone są kable wraz z palnymi i niepalnymi rurami.

Przejścia kombinowane nie pozwalają na jednoczesne przejście w jednym otworze kabli i rur wraz z instalacjami wentylacyjnymi. Rury palne zabezpiecza się tzw. kasetami ogniochronnymi, składającymi się z metalowej obudowy, wewnątrz której znajduje się pęczniejący pod wpływem temperatury specjalny materiał. Wielkości kaset dostosowane są do wymaganej średnicy rury, a ich montaż następuje na rurach ze wnętrznie bądź wewnętrznie, w zależności od rozwiązania. Zasada działania kaset ogniochronnych polega na spaleniu się fragmentu rury palnej i jednoczesnym zamknięciu powstałego otworu po upalonej rurze pianką wytworzoną z materiału pęczniejącego.

W przypadku przejścia rur przez ściany wymagany jest montaż dwóch kaset po jednej z każdej strony, natomiast przy przejściu przez strop jednej kasety od dołu. W celu zapobieżenia przenoszenia się hałasu z transportowanych w rurach mediów na elementy budowlane stosuje się wypełnienie przestrzeni pomiędzy powierzchnią rury a płaszczyzną przepustu w postaci niepalnego dźwiękochłonnego materiału izolującego. Za pomocą wymienionych kaset ogniochronnych zabezpieczane są również tzw. rury warstwowe (tworzywo sztuczne-aluminium-tworzywo sztuczne).

Przejścia instalacyjne rur niepalnych

Zabezpieczenie rur niepalnych (stalowych, żeliwnych i miedzianych) polega przede wszystkim na zapobieżeniu przewodzeniu ciepła przez materiał rury oraz uszczelnieniu przejścia rury, uniemożliwiając przejście zimnych gazów i dymu. Przejścia rur niepalnych zabezpieczane są głównie izolacją z wełny mineralnej, przy czym należy tu zwrócić uwagę na parametry materiału izolacyjnego, tj. gęstości, temperatury topnienia włókien, długości oraz grubości izolacji.

Istnieje szereg rozwiązań zabezpieczeń przejść rur niepalnych jak przejścia rur niepalnych przenoszących przez przejście instalacyjne drgania mechaniczne, przejścia rur niepalnych z palną izolacją. Zabezpieczenie rur niepalnychw palnej izolacji (syntetyczny kauczuk) wykonuje się za pomocą opasek pęczniejących. Istnieje możliwość zabezpieczenia rur kasetami ogniochronnymi.

Przejścia instalacyjne szynoprzewodów

Uszczelnienie przejść szynoprzewodów przez ściany i stropy jest zależne od typu szynoprzewodów, przy czym wymagane jest potwierdzenie badaniami ogniowymi przejścia dla każdego typu szynoprzewodów. W związku z tym zalecane jest zastanowienie się już w fazie projektowania nad wyborem i zastosowaniem odpowiedniego typu szynoprzewodu, który będzie przechodził przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych i uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odwrócenie tego procesu przynosi najczęściej wiele kłopotów podczas końcowego odbioru obiektów.

Podsumowanie

Jak wynika z przytoczonych rozwiązań, przejścia instalacyjne stanowią ważny element zamknięć otworów w elementach oddzieleń przeciwpożarowych. Brak lub nieprawidłowe wykonanie zamknięcia otworów instalacyjnych nawet w najlepszych rozwiązaniach elementów oddzieleń przeciwpożarowych może w przypadku pożaru doprowadzić do istotnego ograniczenia ich funkcji i w efekcie przyczynić się do rozprzestrzeniania pożaru pomiędzy strefami. Wybór jednego z omówionych przejść instalacyjnych zależy od miejsca oraz warunków jego zabudowy. W praktyce dochodzi tu jeszcze czynnik finansowy, który bardzo często stawiany jest na pierwszym miejscu, co nie powinno mieć miejsca zwłaszcza tam, gdzie od sposobu zabezpieczenia przejścia instalacyjnego może zależeć ludzkie życie.

Dla przejść instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami, wymagana jest w Polsce Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodności ITB. Wykonawstwo przepustów instalacyjnych należy powierzać fachowym, przeszkolonym firmom, zdaniem autora nie mogą ich wykonywać przypadkowe firmy czy osoby. W trudnych przypadkach, w których nie można wszystkiego odnieść do wymogów podanych w Aprobatach Technicznych, należy zwrócić się do instytutów badawczych, jak również firm i producentów systemów, które dysponują szeroką wiedzą fachową w celu dobrania optymalnego rozwiązania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Badania metalograficzne śladów powstałych od zwarcia elektrycznego oraz interpretacja wyników

Badania metalograficzne śladów powstałych od zwarcia elektrycznego oraz interpretacja wyników

Do chwili obecnej nie zostało ustalone, przy jakim wskaźniku liczbowym stężenia tlenowego dochodzi do utleniania miedzi. Dotychczasowa wiedza kryminalistyczna pozwalała ujawniać tlenki miedziawe powstałe...

Do chwili obecnej nie zostało ustalone, przy jakim wskaźniku liczbowym stężenia tlenowego dochodzi do utleniania miedzi. Dotychczasowa wiedza kryminalistyczna pozwalała ujawniać tlenki miedziawe powstałe w bogatej lub ubogiej atmosferze tlenowej. Na podstawie powyższego stwierdzenia wnioskuje się, że stopienia zwarciowe powstały przed pożarem lub w jego ogniu na skutek termicznego uszkodzenia izolacji żył.

Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego, jaka ma obecnie miejsce, jest związana z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych technologii wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Podyktowane jest to potrzebami...

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego, jaka ma obecnie miejsce, jest związana z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych technologii wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Podyktowane jest to potrzebami rynku energetycznego, wymagającego dużej dyspozycyjności i niezawodności zasilania elektrycznego. Rozwiązania wprowadzane w obiektach energetyki muszą być niezawodne, a przy tym bardzo bezpieczne.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych

Aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych

Artykuł jest próbą oceny doboru czujek pożarowych do ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem warunków panujących w tunelach kablowych. Dokonano badania spalania i rozkładu termicznego różnych kabli halogenowych...

Artykuł jest próbą oceny doboru czujek pożarowych do ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem warunków panujących w tunelach kablowych. Dokonano badania spalania i rozkładu termicznego różnych kabli halogenowych i bezhalogenowych w tunelu badawczym skonstruowanym na potrzeby wyznaczania wpływu prędkości przepływu mieszaniny powietrzno-dymowej na czułość pożarowych czujek dymu. Określono sposób doboru czujek dymu ze względu na sposób spalania kabli. Omówiono rozmieszczenie czujek w tunelach biorąc...

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 a zasilanie urządzeń pożarowych

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania...

Norma 12101-10 odpowiada za system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, a część 10 odpowiada za zasilanie energią. Dlatego wszelkie zasilacze urządzeń przeciwpożarowych powinny spełniać wymagania ww. normy, aby mogły być zastosowane w systemach wentylacji pożarowej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.