elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Zasilanie elektryczne urządzeń energetyki funkcjonujących w czasie pożaru

Rozdzielnia potrzeb własnych 0,4 kV budynku energetycznego z dwoma niezależnymi układami zasilania elektrycznego z niezależnych systemów rozdzielni głównej, gdzie: WP ppoż. – wyłącznik przeciwpożarowy prądu, SE I, SE II – sekcje rozdzielni głównej, Rpw.
J. Szczotka

Rozdzielnia potrzeb własnych 0,4 kV budynku energetycznego z dwoma niezależnymi układami zasilania elektrycznego z niezależnych systemów rozdzielni głównej, gdzie: WP ppoż. – wyłącznik przeciwpożarowy prądu, SE I, SE II – sekcje rozdzielni głównej, Rpw.


J. Szczotka

Rozbudowa systemu elektroenergetycznego, jaka ma obecnie miejsce, jest związana z wprowadzaniem coraz nowocześniejszych technologii wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Podyktowane jest to potrzebami rynku energetycznego, wymagającego dużej dyspozycyjności i niezawodności zasilania elektrycznego. Rozwiązania wprowadzane w obiektach energetyki muszą być niezawodne, a przy tym bardzo bezpieczne.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Wspólnym wyznacznikiem bezpieczeństwa w energetyce jest odporność systemu elektroenergetycznego na powstałe zakłócenia w jego funkcjonowaniu. System elektroenergetyczny jest układem dynamicznym, o stale zmieniających się parametrach zapotrzebowania mocy w różnych rejonach kraju oraz potrzeb kontrahentów zagranicznych.

ochrona ppoz 2015 4

WARTO WIEDZIEĆ >>
Sprawdź zawartość i cenę w Księgarni Technicznej >>

Niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego wiąże się z zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego wszystkich urządzeń i obiektów stanowiących system. Do obiektów o podstawowym znaczeniu technologicznym w systemie elektroenergetycznym należą elektrownie wytwarzające energię elektryczną, linie przesyłowe łączące elektrownie ze stacjami rozdzielczymi oraz stacje transformatorowo- rozdzielcze stanowiące źródła energii elektrycznej dla odbiorców. W każdym ze wskazanych ogniw występują obiekty technologiczne podatne na różnego rodzaju awarie, w tym powstanie pożaru.

Analizując problematykę bezpieczeństwa pożarowego koniecznym jest odniesienie jej do całości spraw bezpieczeństwa technicznego. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów energetycznych rządzi się specyficznymi uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi. W tej grupie obiektów znaczny jest udział budynków, w których odbywa się wytwarzanie energii elektrycznej i jej przetwarzanie stosownie do wymagań technologicznych systemu elektroenergetycznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego osiąga się stosując zabezpieczenia bierne i czynne ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczenia bierne osiągane są poprzez odpowiednią konstrukcję budynków elektroenergetycznych, podział na strefy pożarowe i wykonanie wydzieleń pożarowych pomieszczeń, w których zabudowane są systemy i układy realizujące ważne funkcje zabezpieczające i sterowania technologicznego.Musimy mieć świadomość, że procesy technologiczne w głównej mierze obejmują energię elektryczną. Wszystkieinne funkcje są wspomagające i zmierzają do uzyskania odpowiedniej ilości  energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Tym samym w układach elektroenergetycznych niedozwolonym jest klasyczne definiowanie funkcjiprzeciwpożarowego wyłącznika prądu. W takich obiektach jak elektrownie i przesyłowe stacje transformatoroworozdzielcze energia elektryczna ma zasadniczo dwie funkcje, bardzo odmienne, a mianowicie; jest przedmiotem operacji technologicznych, a ponadto jest konieczna do utrzymania produkcji energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w bardzo rozległym ujęciu obszarowym.

Przy wszystkich wskazanych wyżej uwarunkowaniach występuje uże zagrożenie pożarowe z uwagi na media palne w elektrowniach, duże wartości mocy elektrycznych przetwarzanych i przesyłanych do sieci elektroenergetycznej oraz palne izolacje przewodów i kabli stwarzających duże wartości obciążenia ogniowego. W celu zapewnienia realizacji zadań technologicznych i utrzymania bezpieczeństwa technicznego w takich obiektach, są wydzielane układy potrzeb własnych zapewniające zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń technologicznych i systemów bezpieczeństwa. W krajowym systemie elektroenergetycznym układy potrzeb własnych są na napięcia 0,4 i 6 kV. Realizujące te zadania rozdzielnie potrzeb własnych służą również do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, które zaliczane są do zabezpieczeń przeciwpożarowych czynnych. Rozdzielnie potrzeb własnych w każdym przypadku posiadają co najmniej dwa niezależne źródła zasilania elektrycznego.

W większych elektrowniach źródłami są generatory prądu, a układy są tak skonfigurowane, że uzyskuje się kilka źródeł niezależnych. Kable zasilające rozdzielnie potrzeb własnych powinny być prowadzone wydzielonymi trasami w kanałach lub tunelach kablowych stanowiących wydzielone pożarowo przestrzenie. Kable do realizacji ważnych funkcji bezpieczeństwa nie mogą posiadać połączeń za pomocą muf, a układać należy je na najniżej położonej odrębnej półce w tunelu lub kanale. Rozdzielnie potrzeb własnych wraz z transformatorami realizujące funkcje bezpieczeństwa powinny być wydzielone pożarowo do odrębnych stref pożarowych.

W układach potrzeb własnych bardzo ważne jest zapewnienie źródeł prądu stałego z baterii akumulatorowych oraz zestawów prostownikowych. Prądem stałym o napięciu powyżej 60 V zasila się obwody sterowania wyłącznikami oraz aparaturę zabezpieczeń i pomiarów technologicznych. Obwody prądu stałego w układach zabezpieczeń powinny być realizowane w systemie IT z kontrolą stanu izolacji obwodu. Z rozdzielni potrzeb własnych zasilane są urządzenia przeciwpożarowe oraz technologiczne o znaczeniu równoważnym urządzeniom przeciwpożarowym. Obwody zasilające te urządzenia powinny być wykonane kablami i przewodami ognioodpornymi lub prowadzone w wydzielonych ognioodpornych korytach lub szybach instalacyjnych. Odporność ogniowa kabli i przewodów nie powinna być mniejsza niż E90, a obudów niż EI90.

Duże znaczenie ma również zapewnienie bezpieczeństwa osób prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze w tych obiektach z uwagi na brak możliwości szybkiego wyłączenia generatorów i rozdzielni głównych.

Przyjęta koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektu energetycznego powinna ustalić w sposób niebudzący wątpliwości, jakie urządzenia przeciwpożarowe i bezpieczeństwa technologicznego będą pracować w czasie pożaru w obiekcie. W obowiązujących przepisach budowlanych i dotyczących bezpieczeństwa pożarowego zostały określone podstawowe zasady i kryteria zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, uściślono również zakres pojęcia „urządzenie przeciwpożarowe”. Do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zalicza się między innymi takie, które wymagają zasilania elektrycznego jak:

 • urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (nie jest to tożsame z oprawami oświetlenia ewakuacyjnego, które stanowią osprzęt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego),
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania.

Urządzenia przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa technologicznego pracujące w czasie pożaru wymagają wykonania zasilania zgodnie z zasadami ustalonymi dla obwodów instalacji bezpieczeństwa. Obowiązuje zasada zapewnienia co najmniej dwóch niezależnych źródeł prądu.

W obiektach elektroenergetycznych obwody instalacji bezpieczeństwa zasilające urządzenia przeciwpożarowe i bezpieczeństwa technicznego prowadzone są z rozdzielni potrzeb własnych. W tej grupie obiektów należy wyróżnić rodzaje obwodów, pozwoli to na uściślenie wymagań w zakresie wykonania instalacji i jej zabezpieczenia. W praktyce wyodrębnia się kilka rodzajów obwodów instalacji elektrycznej urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • obwody zasilania elektrycznego urządzeń pracujących w warunkach pożaru, jak np. wentylatory oddymiania, pompy wodnych instalacji gaśniczych, maszynownie dźwigów służących do działań ratowniczo-gaśniczych, układów chłodzenia technologicznego, układów olejowych,
 • obwody sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, jak np. klap odcinających, klap dymowych, drzwi i bram przeciwpożarowych, sterowania wyłącznikami prądu rozdzielni głównych i odłączania generatorów prądu,
 • obwody zasilania oświetlenia ewakuacyjnego, a także oświetlenia bezpieczeństwa w przypadku korzystania z oświetlenia bezpieczeństwa jako ewakuacyjnego w przypadku pożaru. W praktyce sytuacja taka wystąpi w rozwiązaniach zapewnienia oświetlenia ewakuacyjnego poprzez oświetlenie bezpieczeństwa, 
 • obwody sygnalizacyjne o napięciu bezpiecznym, np. w systemach sygnalizacji pożaru, systemach ostrzegawczych i alarmowych, systemach monitorowania położenia klap, zaworów itp.,
 • obwody pomiarowe, np. realizujące ciągłe pomiary oporności izolacji przewodów i kabli zasilających urządzenia pracujące w warunkach pożaru w układach typu IT, detekcji stężeń atmosfer wybuchowych,
 • obwody SELV (safety extra – low voltage) bardzo niskiego napięcia bezpieczne, zasilane z baterii akumulatorów lub transformatora ochronnego, np. informatyczne łącza komputerowe, kontroli dostępu, sygnału wizji i fonii z kamer i mikrofonów w systemach bezpieczeństwa.

Każdy z wyżej wskazanych obwodów elektrycznych pracujący w warunkach pożaru powinien spełniać wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa.

Zasilanie elektryczne urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa technologicznego powinno zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas działania tych urządzeń, jednak nie mniejszy niż 90 minut. Ustalenie wymaganego czasu działania urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa technologicznego jest bardzo ważną czynnością – należy przy tym posłużyć się scenariuszem zdarzeń pożarowych i stanów awaryjnych w obszarze zabezpieczanym i nadzorowanym. Koniecznym jest uwzględnienie oddziaływania na urządzenia sąsiednie, np. bloki energetyczne znajdujące się w tej samej strefie pożarowej. Nie ma technicznych możliwości wyłączenia wszystkich bloków energetycznych w strefie pożarowej. Rozwiązania stosowane w energetyce na całym świecie dopuszczają lokalizowanie kilku bloków w jednej hali maszynowni stanowiącej strefę pożarową. Jako strefy pożarowe wydzielane są wyprowadzenia prądu z generatorów z rozdzielniami głównymi i transformatorami blokowymi podwyższającymi napięcie. Wymagany poziom bezpieczeństwa w maszynowniach uzyskuje się poprzez zapewnienie odległości pomiędzy blokami, ustalanej na podstawie oceny ryzyka występowania i zasięgu działania prawdopodobnych awarii, w tym pożaru.

Na podstawie analizy wniosków scenariusza zdarzeń ustalony powinien być również sposób prowadzenia i mocowania przewodów i kabli obwodów bezpieczeństwa pracujących w czasie pożaru. Dla budynków energetyki nieposiadających ochrony stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym, czas działania urządzeń przeciwpożarowych może wynieść nawet 180 minut, a w przypadku urządzeń bezpieczeństwa technologicznego może być jeszcze dłuższy. W warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszczono ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej zasilania urządzeń przeciwpożarowych do 30 minut, jeżeli przewody i kable zasilające urządzenia przeciwpożarowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych.

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej należy realizować z źródeł zasilania odpowiadających warunkom instalacji bezpieczeństwa. Źródła zasilania powinny być zainstalowane na stałe i w taki sposób, aby nie mogły ulec uszkodzeniu w przypadku uszkodzenia źródła zasilania podstawowego. Zasilanie prowadzone z oddzielnych źródeł do rozdzielni potrzeb własnych powinno być wykonane z zapewnieniem wydzielenia transformatorów i rozdzielni potrzeb własnych jako odrębnych stref pożarowych. System rozdzielczy źródeł zasilania obwodów bezpieczeństwa należy wykonać w szafach rozdzielczych, usytuowanych bezpiecznie względem rozdzielni ogólnej potrzeb własnych.

Urządzenie posiadające własne niezależne źródło zasilania odpowiadające warunkom instalacji bezpieczeństwa nie musi posiadać zewnętrznego źródła zasilania spełniającego warunki instalacji bezpieczeństwa. Powyższe dotyczy centralek sterowania klap oddymiających wyposażonych w własne źródła zasilania, a także centralek sygnalizacji pożaru z własnym źródłem obliczonym na czas pełnego alarmowego działania 30 minut przy jednej strefie pożarowej i co najmniej 60 minut przy ochronie większej liczby stref pożarowych.

Na przykładach dwóch rozdzielni zostaną przedstawione układy rozdzielni potrzeb własnych zasilającej urządzenia przeciwpożarowe:

 • rozdzielnia potrzeb własnych 0,4 kV budynku energetycznego z dwoma niezależnymi układami zasilania elektrycznego z niezależnych systemów rozdzielni głównej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odbiorów technologicznych niepracujących podczas pożaru (rys. 1.).
 • rozdzielnia 0,4 kV urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa technologicznego zasilana poprzez oddzielne transformatory potrzeb własnych w elektrowni. Wyłączenie prądu w stanach awaryjnych bloku prowadzone zgodnie z ustaloną procedurą obejmuje obszar zagrożonego bloku energetycznego. Transformatory potrzeb własnych, transformatory zasilania rozdzielni pożarowej, rozdzielnia potrzeb własnych i rozdzielnia pożarowa wydzielone są do odrębnych stref pożarowych (rys. 2.).

W obiektach elektroenergetycznych o podstawowym znaczeniu dla zapewnienia stabilnej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, konieczne jest dodatkowe źródło zasilania obwodów bezpieczeństwa, niezależne od sieci przesyłowych. Są to najczęściej baterie akumulatorowe i rezerwowe zespoły prądotwórcze.

Źródła zasilania powinny być zainstalowane w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu i dostępne tylko dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Pomieszczenia, w których znajdują się zespoły prostowników i akumulatory instalacji bezpieczeństwa, powinny stanowić odrębne strefy pożarowe, wydzielone od strefy pożarowej, w której zabudowane są urządzenia zasilane z tych instalacji bezpieczeństwa. Miejsce zainstalowania źródeł zasilania, którymi są zespoły prądotwórcze, powinno być odpowiednio wentylowane tak, aby wytwarzające się gazy i dymy nie mogły przenikać do pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi.

Pojedyncze źródło zasilania instalacji bezpieczeństwa nie może być równocześnie wykorzystane do innych celów. Jeżeli dysponuje się większą liczbą źródeł zasilania, mogą one być równocześnie użytkowane jako źródła wzajemnie się rezerwujące w tych przypadkach, gdy przy uszkodzeniu jednego z nich pozostałe dysponują wystarczającą energią do rozruchu i utrzymania w ruchu wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. Wymaga to na ogół samoczynnego wyłączenia urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z instalacją bezpieczeństwa.

Wskazane warunki wyznaczają możliwy zakres rozwiązań technicznych, jakie powinny być uwzględniane w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w przemysłowych budynkach energetyki. W mniejszych obiektach energetyki, w których brak możliwości zapewnienia dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej, konieczne jest zabudowanie odpowiedniego rezerwowego źródła zasilania instalacji bezpieczeństwa. Źródłemzasilania obwodów instalacji elektrycznej urządzeń przeciwpożarowych w takim przypadku mogą być:

 • bateria akumulatorów zapewniająca zasilanie obwodów przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego. W zasileniach akumulatorowych o napięciu powyżej 60 V należy stosować system IT z kontrolą stanu izolacji. Przykład takiego rozwiązania w systemie IT pokazano na rysunku 3.,
 • ogniwa galwaniczne zapewniające zasilanie obwodów przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego,
 • zespół prądotwórczy uruchamiający się samoczynnie z chwilą wykrycia pożaru przez system sygnalizacji pożaru lub zadziałania instalacji gaśniczej i zapewniający ciągłość zasilania przez czas minimum czterech godzin. Obwody zasilania urządzeń przeciwpożarowych z zespołu prądotwórczego powinny zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej przez czas działania urządzenia przeciwpożarowego. Zespół ten nie może w żadnym przypadku podać napięcia na obwody wyłączane przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. Przewody i kable obwodów zasilających urządzenia przeciwpożarowe z zespołu prądotwórczego wraz z zamocowaniami powinny być ognioodporne.

Urządzenia przeciwpożarowe działające w czasie pożaru dla potrzeb jednej strefy pożarowej, wyposażone w zabudowane na stałe własne niezależne źródła zasilania zapewniające ciągłość dostawy energii przez czas działania urządzenia, nie wymagają drugiego zasilania spełniającego warunki instalacji bezpieczeństwa. W takiej sytuacji własne źródło zasilania – spełniające warunki instalacji bezpieczeństwa, w przypadku pożaru zapewnia ciągłość dostawy energii elektrycznej. W przypadku zasilania elektrycznego urządzenia przeciwpożarowego zabezpieczającego kilka stref pożarowych, należy zapewnić ciągłość dostawy energii elektrycznej przez czas wynikający z najbardziej niebezpiecznego wariantu scenariusza rozwoju pożaru w zabezpieczanych strefach pożarowych.

Kable prowadzone z rozdzielni urządzeń przeciwpożarowych, zasilających urządzenia przeciwpożarowe, powinny posiadać odporność ogniową ustaloną z uwzględnieniem scenariusza rozwoju pożaru, jednak nie mniej niż E90 lub PH90, a w przypadku pełnej ochrony stałą instalacją tryskaczową nie mniej niż E30 lub PH30.

Omawiane problemy przedstawiają uwarunkowania związane z obwodami bezpieczeństwa, do których niewątpliwie zaliczają się obwody zasilające urządzenia przeciwpożarowe. Kwestie rozwiązań technicznych związane z urządzeniami przeciwpożarowymi nie zostały jednoznacznie określone w przepisach. Nie zwalnia to jednak projektantów i wykonawców z obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, w rzeczywistych warunkach pracy instalacji elektroenergetycznych. Jest sprawą oczywistą, że żadna regulacja prawna nie rozwiąże wszystkich problemów, jakie mogą wystąpić w praktyce, dlatego też dokładne przeanalizowanie wszystkich przesłanek w rozwiązywaniu tych problemów jest bardzo ważne. Daje ono gwarancję zachowania odpowiedniego poziomu technicznego przyjętego rozwiązania i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.