elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Przykłady montażu urządzeń do ograniczania przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Przykłady montażu urządzeń do ograniczania przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń  systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność  na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej  oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń wywołują napięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Zagrożenie stwarzane przez bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne jest szczególnie groźne dla urządzeń pracujących w rozbudowanych systemach elektronicznych. W takich przypadkach nawet drobne uszkodzenie pojedynczego urządzenia może unieruchomić cały system.

Zobacz także

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.) Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe....

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe. Żadna z tych norm nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z ochroną odgromową. Wręcz przeciwnie, w normach tych występuje różne podejście do oceny zagrożenia piorunowego, które stanowi podstawę do przyjęcia określonego poziomu ochrony odgromowej.

Analizując zagrożenie piorunowe należy zwrócić uwagę na:

 • systemy, których awaria lub błędne działanie może stworzyć zagrożenie dla środowiska naturalnego (np. systemy elektroniczne w zakładach przemysłu chemicznego),
 • systemy kontrolno-pomiarowe w energetyce,
 • urządzenia w rozległych systemach elektronicznych instalowane na otwartym terenie (np. stacje benzynowe, oczyszczalnie ścieków itp.).

W celu zapewnienia bezawaryjnego działania urządzeń należy zastosować odpowiednio dobrane i rozmieszczone urządzenia do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device). SPD w obwodach sygnałowych powinny ograniczać występujące zagrożenia piorunowe do poziomów wytrzymywanych przez przyłącza sygnałowe chronionych urządzeń.

Badania właściwości urządzeń do ograniczania przepięć

W celu ułatwienia doboru urządzeń ograniczających przepięcia w obwodach sygnałowych opracowano szczegółowe zakresy ich badań w taki sposób, aby odwzorowywały zagrożenia występujące w rzeczywistości [1]. Wymagany zakres badań SPD zestawiono w tabeli 1.

W dalszej części artykułu SPD badany zgodnie z wymaganiami danej kategorii badań nazywany będzie SPD tej kategorii, np. SPD kategorii D1.

Poziomy odporności udarowej przyłączy sygnałowych

Podstawowe informacje o poziomach odporności przyłączy sygnałowych urządzeń stosowanych w systemach kontrolno-pomiarowych na działanie udarów napięciowo-prądowych 1,2/50 – 8/20 µs oraz serie szybkich zakłóceń impulsowych EFT/B zestawiono w tabeli 2 i tabeli 3.

Ograniczanie przepęć w obwodach systemów kontrolno-pomiarowych

Największe zagrożenie przyłączy sygnałowych występuje, jeśli do urządzenia dochodzą linie przesyłu sygnałów wychodzące poza obiekt budowlany. W takim przypadku należy dobierając SPD rozważyć możliwość wystąpienia zagrożenia, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływanie części prądu piorunowego. W zależności od miejsca pracy urządzenia można zastosować:

 • układ dwóch SPD kategorii D1 i C1 (rys. 1a), z których jeden umieszczany jest w miejscu wprowadzania przewodów (ochrona przed prądami udarowymi o kształcie 10/350 µs i wartości szczytowej 2,5 kA o napięciowym poziomie ochrony 500 –700 V), a drugi montowany jest przed chronionym urządzeniem (ochrona przed prądami udarowymi o wartości szczytowej do 1,0 kA i kształcie 8/20 µs o napięciowym poziomie ochrony poniżej poziomu dporności udarowej – ochrona przyłącza sygnałowego urządzenia),
 • pojedynczy SPD kategorii D1 (rys. 1b, 1c i 1d) chroniący przed prądami udarowymi 2,5 kA, 10/350 µs i ograniczający przepięcia poniżej poziomu odporności udarowej przyłączy sygnałowych.

Należy również przeanalizować potrzebę stosowania SPD kategorii C2 do ograniczania przepięć dochodzących z linii ułożonych wewnątrz obiektu budowlanego (rys. 1e).

Jeśli nie posiadamy dokładnych informacji o odporności udarowej przyłączy sygnałowych urządzenia, to można zastosować SPD, które zapewniają obniżanie przepięć do poziomów kilkudziesięciu – kilkuset woltów (najczęściej poniżej 500 V) zarówno w układzie symetrycznym, jak i niesymetrycznym.

Dobierając SPD do ochrony wejść/wyjść przesyłu danych należy uwzględnić parametry przesyłanego sygnału oraz wymagania określające wartości dopuszczalne rezystancji w systemie. Schematy najczęściej stosowanych SPD oraz przykład ich montażu przedstawiono na rysunku 2.

W instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia powinien być zastosowany wielostopniowy system ograniczania przepięć. Jeżeli spodziewamy się występowania zakłócających sygnałów wysokoczęstotliwościowych lub zaobserwujemy częste błędne działanie urządzeń już zainstalowanych, to należy zastosować dodatkowo przed urządzeniem filtry tłumiące te sygnały. Filtr może być instalowany wspólnie z SPD typu 2 lub 3 (często są umieszczane w jednej obudowie).

Kompleksowy system ograniczania przepięć powinien również wyeliminować możliwości powstania przepięć pomiędzy poszczególnymi systemami (np. instalacją elektryczną a różnorodnymi systemami przesyłu sygnałów). Ochroną przed tego rodzaju zagrożeniem jest przestrzeganie zasad układania przewodów w obiekcie oraz tworzenie lokalnych systemów wyrównywania potencjałów. Podstawowe zasady ograniczania przepięć w systemie kontrolno-pomiarowym przedstawione zostaną na przykładzie systemu pomiaru temperatury, w którym czujnik i przetwornik znajdują się na zewnątrz obiektu budowlanego (rys. 3.).

W takim systemie (rys. 3. i rys. 4a) przetwornik oraz sterownik narażone są na działanie przepięć dochodzących z obwodu sygnałowego (najczęściej pętla prądowa) oraz z instalacji zasilającej. Urządzenie ograniczające przepięcia należy zainstalować przed przyłączem sygnałowym sterownika (rys. 4b). Wskazane jest również objęcie ochroną przetwornika (rys. 4c). Jeśli skrzynka z przetwornikiem znajduje się w znacznej odległości od czujnika lub czujnik narażony jest na skoki potencjałów, to należy dodatkowo zastosować SPD w liniach dochodzących od czujnika do przetwornika (rys. 4d).

W systemach, od których wymagane jest pewne i niezawodne działanie oraz w których mogą występować przepięcia w układach przewodów pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem, należy przeanalizować potrzebę zastosowania SPD przed czujnikiem (rys. 4e), które można umieścić w dodatkowej skrzynce.

Urządzenia ograniczające przepięcia można montować na uziemionej szynie 35 mm (minimalny przekrój przewodu uziemiającego 4 mm2). W przypadku stosowania przewodów ekranowanych, należy ekrany połączyć z lokalnym systemem wyrównywania potencjałów bezpośrednio lub przez iskierniki gazowe (takie połączenie jest stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli w systemie bezpośrednie połączenie ekranu z lokalnym punktem wyrównawczym zakłóca pracę systemu).

Obwody iskrobezpieczne

Urządzenia ograniczające przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych powinny charakteryzować odpowiednie wartości maksymalnego napięcia (napięcie szczytowe prądu przemiennego lub prądu stałego) oraz maksymalnego prądu wejściowego (szczytowa wartość prądu przemiennego lub stałego), jakie można doprowadzić do jego zacisków bez utraty iskrobezpieczeństwa. Dobierając urządzenia ograniczające przepięcia w obwodach iskrobezpiecznych należy uwzględnić przedstawione poniżej wymagania:

 • w liniach dochodzących do obiektu ze stref zagrożonych wybuchem należy zastosować SPD przeznaczone do montażu w obwodach iskrobezpiecznych; maksymalne wartości znamionowych napięć i prądów SPD powinny być większe od wartości dopuszczalnych dla innych urządzeń obwodu iskrobezpiecznego,
 • zastosowanie SPD nie powinno zmienić wytrzymałości izolacji pomiędzy obwodem iskrobezpiecznym a korpusem urządzenia lub jego częściami, które mogą być uziemione; w części obwodów iskrobezpiecznych wytrzymałość izolacji obwodu do „ziemi”, do obudów urządzeń lub innych uziemionych elementów wchodzących w skład obwodu, zwykle określa wartość skuteczną napięcia przemiennego, która może być równa podwojonej wartości napięcia w obwodzie iskrobezpiecznym lub wartości 500 V (w zależności od tego, która wartość jest większa). W takich układach SPD powinny również wytrzymać próby napięciowe względem ziemi na poziomie minimum 500 V ac. Spełnienie tego warunku wymaga zastosowania dodatkowego odgromnika gazowanego pomiędzy wejściami przewodów sygnałowych a ziemią,
 • ograniczać przepięcia pomiędzy obwodem iskrobezpiecznym a innymi obwodami do poziomu około 1000 V,
 • obwody iskrobezpieczne mogą osiągać znaczne długości, wychodzić na zewnątrz obiektów budowlanych lub przebiegać całkowicie poza nimi i dlatego należy uwzględnić możliwość wystąpienia zagrożenia napięciami atmosferycznymi indukowanymi oraz możliwością oddziaływania części prądu piorunowego,
 • przepięcia pomiędzy przewodami obwodu iskrobezpiecznego powinny być ograniczone poniżej wytrzymałości udarowej przyłączy sygnałowych urządzeń, do których one dochodzą; w przypadku braku informacji o poziomie odporności udarowej, należy przepięcia ograniczyć do poziomów równych 3 – 4-krotności wartości sygnałów znamionowych,
 • SPD instalowane w liniach dochodzących ze stref zagrożonych wybuchem powinny charakteryzować się małymi wartościami indukcyjności i pojemności; po zainstalowaniu SPD należy określić wartość wypadkową pojemności i indukcyjności toru sygnałowego (rys. 5.). Wyznaczone wartości powinny być mniejsze od wartości określających maksymalną indukcyjność i pojemność, jakie mogą wystąpić w obwodzie bez utraty iskrobezpieczeństwa,
 • optymalnym rozwiązaniem jest umieszczenie SPD w miejscu wprowadzania przewodów do obiektu budowlanego lub pomieszczeń sterowni; jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe do wykonania, to SPD można zainstalować w szafach z aparaturą elektroniczną, do których dochodzą obwody iskrobezpieczne,
 • w instalacji zasilającej urządzenia obwodów iskrobezpiecznych należy zastosować SPD typu 2 chroniące przed znamionowymi prądami udarowymi 15 – 20 kA i kształcie 8/20 µs; jeśli zachodzi taka konieczność, układy SPD należy umieścić w obudowach posiadających odpowiednie dopuszczenia do montażu w strefach zagrożonych wybuchem. Tylko w przypadku stwierdzenia możliwości oddziaływania na instalacje elektryczne części prądu piorunowego należy zastosować SPD typu 1,
 • w załączniku informacyjnym normy PN-EN 62305-3 [2] stwierdzono, że urządzenia do ograniczania przepięć powinny być umieszczone na zewnątrz stref zagrożonych wybuchem lub pomieszczeń, w których są składowane materiały wybuchowe. Jeśli układy SPD są umieszczane wewnątrz stref, to powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym lub umieszczane w obudowach przeciwwybuchowych.

Maksymalna odległość pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem nie powinna przekraczać 1 m, a do połączenia należy stosować przewód ekranowany lub ułożony w rurce metalowej. Typowe schematy elektryczne SPD przeznaczonych do obwodów iskrobezpiecznych z barierami transformatorowymi oraz sposoby ich montażu przedstawiono na rysunku 6. Ciekawym rozwiązaniem są SPD montowane bezpośrednio do przetworników (fot. 1.).

Postępując zgodnie z przedstawionymi zasadami można zapewnić bezawaryjne działanie urządzeń nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w obiekt i wystąpienia zagrożenia, jakie stwarza bezpośrednie oddziaływania prądu piorunowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku rozległych systemów kontrolno-pomiarowych, od których wymagane jest pewne i niezawodne działanie.

Literatura

 1. PN EN 61643-21 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań.
 2. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
 3. PN-EN 61131-2:2005 Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu.
 4. PN-EN 50014 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.
 5. NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Process- und Labortechnik.
 6. PN-EN 50020 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne „i”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zagrożenia związane z ochroną odgromową stadionu piłkarskiego - wyzwania naukowe w procesie projektowania sieci i instalacji elektrycznych

Zagrożenia związane z ochroną odgromową stadionu piłkarskiego - wyzwania naukowe w procesie projektowania sieci i instalacji elektrycznych Zagrożenia związane z ochroną odgromową stadionu piłkarskiego - wyzwania naukowe w procesie projektowania sieci i instalacji elektrycznych

Tematem tego opracowania jest przegląd zagrożeń związanych z ochroną odgromową stadionu piłkarskiego w Gdańsku wybudowanego na potrzeby mistrzostw Europy w 2012 r. – noszący wówczas roboczą nazwę Baltic...

Tematem tego opracowania jest przegląd zagrożeń związanych z ochroną odgromową stadionu piłkarskiego w Gdańsku wybudowanego na potrzeby mistrzostw Europy w 2012 r. – noszący wówczas roboczą nazwę Baltic Arena, a obecnie Stadion Energa Gdańsk.

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305 Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania...

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania instalacji odgromowych, analizie ryzyka według tej normy, projektowaniu instalacji odgromowych na etapie projektu budowlanego, ochronie odgromowej płaskich połaci dachowych, metodach wyznaczania stref ochronnych tworzonych przez zwody pionowe, ochronie odgromowej obiektów wyniesionych ponad dach,...

Zagrożenie bezpieczeństwa powodowane stosowaniem ograniczników przepięć "B+C"

Zagrożenie bezpieczeństwa powodowane stosowaniem ograniczników przepięć "B+C" Zagrożenie bezpieczeństwa powodowane stosowaniem ograniczników przepięć "B+C"

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ograniczniki przepięć, zagrożenie pożarowe, wytrzymałość udarowa oraz warystor stanowią główny wątek niniejszej publikacji. Jej autor przestawił wyniki badań wytrzymałości...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ograniczniki przepięć, zagrożenie pożarowe, wytrzymałość udarowa oraz warystor stanowią główny wątek niniejszej publikacji. Jej autor przestawił wyniki badań wytrzymałości udarowej ograniczników oraz praktyczne przykłady zniszczeń powstałych w wyniku powszechnego stosowania ograniczników o mniejszej niż deklarowana wytrzymałości udarowej – tzw. „B+C”, składających się tylko z warystora.

Zagrożenia pożarowe powodowane przez doziemne wyładowania piorunowe i ich neutralizacja

Zagrożenia pożarowe powodowane przez doziemne wyładowania piorunowe i ich neutralizacja Zagrożenia pożarowe powodowane przez doziemne wyładowania piorunowe i ich neutralizacja

W artykule scharakteryzowano zagrożenie pożarowe powodowane przez doziemne wyładowania piorunowe. Przedstawiono fotografie obrazujące zniszczenia, które zostały spowodowane przez pioruny. W skrócie omówiono...

W artykule scharakteryzowano zagrożenie pożarowe powodowane przez doziemne wyładowania piorunowe. Przedstawiono fotografie obrazujące zniszczenia, które zostały spowodowane przez pioruny. W skrócie omówiono także sposoby ochrony przed skutkami wyładowań piorunowych. Tekst nawiązuje do następujących zagadnień: oświetlenie, oświetlenie awaryjne, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie zapasowe, znaki bezpieczeństwa.

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1

Pewne i bezawaryjne działanie urządzeń systemów sterowania oraz pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej wymaga zastosowania w instalacji elektrycznej odpowiednio dobranych i rozmieszczonych urządzeń...

Pewne i bezawaryjne działanie urządzeń systemów sterowania oraz pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej wymaga zastosowania w instalacji elektrycznej odpowiednio dobranych i rozmieszczonych urządzeń ograniczających przepięcia.

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.) Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi...

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi stratami ekonomicznymi, ludzkimi i społecznymi, a także z pojawiającym się poczuciem zagrożenia.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu...

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów...

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów budowlanych. Często jednak taki uziom wymaga uzupełnienia o dodatkowe zewnętrzne uziomy sztuczne, umożliwiające uzyskanie dostatecznie małej rezystancji uziemienia lub spełnienie wymagań normatywnych odnoszących się do wymiarów geometrycznych uziomu. Podstawowym warunkiem dla zapewnienia układom...

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1

W obiekcie budowlanym instalacja elektryczna oraz zasilane urządzenia narażone są na oddziaływanie napięć i prądów udarowych wywołanych przez wyładowania piorunowe oraz procesy łączeniowe w sieci elektroenergetycznej...

W obiekcie budowlanym instalacja elektryczna oraz zasilane urządzenia narażone są na oddziaływanie napięć i prądów udarowych wywołanych przez wyładowania piorunowe oraz procesy łączeniowe w sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Do ochrony przed tego rodzaju narażeniami stosowane są układy urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) typu 1, 2 lub 3.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach...

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach niskonapięciowych ułożonych w obiektach budowlanych. W przypadku obiektów posiadających urządzenia piorunochronne LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić zagrożenie występujące podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt. W takim przypadku do określenia wartości szczytowych...

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeglądów i badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym posiadającym...

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeglądów i badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym posiadającym urządzenie piorunochronne.

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj...

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj niskimi poziomami odporności elektromagnetycznej od strony ich interfejsów sygnałowych. Jest to związane przede wszystkim ze stosowaniem w takich systemach coraz większej liczby wrażliwych układów elektronicznych podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego

Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego

Wartość rezystancji uziemienia w głównej mierze zależy od rezystywności gruntu, w którym zostanie umieszczony uziom, od jego wymiarów i sposobu umieszczenia w gruncie oraz od wartości szczytowej i kształtu...

Wartość rezystancji uziemienia w głównej mierze zależy od rezystywności gruntu, w którym zostanie umieszczony uziom, od jego wymiarów i sposobu umieszczenia w gruncie oraz od wartości szczytowej i kształtu prądu wprowadzonego do uziomu. W literaturze podawane są zależności pozwalające na wyznaczenie rezystancji uziomów o różnych kształtach, umieszczonych w ziemi o określonej rezystywności. W artykule wyznaczono numerycznie przy użyciu pakietu oprogramowania CDEGS [4], rezystancje uziemień [5, 7]...

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Wprowadzanie elementów i układów półprzewod­nikowych znacznie zwiększa możliwości działania urządzeń elektronicz­nych oraz umożliwia tworzenie coraz bardziej rozbudowanych, różnorodnych systemów informatycznych,...

Wprowadzanie elementów i układów półprzewod­nikowych znacznie zwiększa możliwości działania urządzeń elektronicz­nych oraz umożliwia tworzenie coraz bardziej rozbudowanych, różnorodnych systemów informatycznych, teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych i sterujących. Analizując możliwości zapewnienia bezawaryjnego działania systemów elektronicznych należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie przepięć występujących w obwodach iskrobezpiecznych.

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego...

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego wpływającego do kabli antenowych.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników...

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników było Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. (M.P. nr 25, poz. 200), które zostało uchylone przez Ustawę Prawo energetyczne w 1999 roku. Do 1999 roku zalecany był okres nie rzadziej niż 10 lat dla badań odgromników, natomiast nie było w przepisach wytycznych dla ograniczników...

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach...

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach wywołać pożar. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma na celu zabezpieczenie budynku przed skutkami takich zjawisk. Okazuje się jednak, że niewłaściwie zaprojektowana lub niewłaściwie wykonana może stwarzać niebezpieczeństwo dla budynku oraz dla ludzi, zwierząt lub urządzeń, które się w nim...

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego...

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako...

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania,...

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego...

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego w sieci zasilającej. Pojedynczy ogranicznik może jednak okazać się niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji w obiekcie budowlanym, ponieważ ogranicza on częściowo przepływ prądu udarowego, który mimo zredukowanego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

Zwody poziome

Zwody poziome Zwody poziome

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie...

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie na dachach w celu ochrony przed działaniem prądu piorunowego (tzw. zwody sztuczne).

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Ochrona odgromowa budynków (część 2) Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania...

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi. Może być mocowany do obiektu poddawanego ochronie. Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą...

Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź...

Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź Artabanisa, doradcy Kserksesa, z czasów dawnych wojen Persów z Grekami. Twierdził on, że Bóg razi swymi błyskawicami tylko najwyższe domy i najwyższe drzewa, gdyż Bóg umniejsza wszystko to, co się nadmiernie wynosi.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.