elektro.info

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Kolektory fotowoltaiczne na płaskim dachu obiektu budowlanego [10]

Kolektory fotowoltaiczne na płaskim dachu obiektu budowlanego [10]

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.

Zobacz także

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na dachach dwuspadowych

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu...

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.

Weryfikacja skuteczności systemu wczesnego ostrzegania przed burzami – Thor Guard

Weryfikacja skuteczności systemu wczesnego ostrzegania przed burzami – Thor Guard Weryfikacja skuteczności systemu wczesnego ostrzegania przed burzami – Thor Guard

Systemy wczesnego ostrzegania przed burzami (TWS, ang. Thunderstorm Warning System) w połączeniu z opracowanymi działaniami prewencyjnymi mogą zapewnić skuteczną ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Systemy wczesnego ostrzegania przed burzami (TWS, ang. Thunderstorm Warning System) w połączeniu z opracowanymi działaniami prewencyjnymi mogą zapewnić skuteczną ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.

Abstract

Lightning protection of photovoltaic systems on large flat-roofed structures

In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.

W każdym z systemów PV wymagane jest umieszczenie kolektorów fotowoltaicznych w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych. Takim miejscem są dachy płaskie obiektów budowlanych. Wzrastające powierzchnie coraz częściej stosowanych kolektorów powodują wzrost zagrożenia piorunowego systemów PV. Stwarza to potrzebę rozważenia sposobów ochrony kolektorów przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym oraz przed przepięciami atmosferycznymi w instalacjach prądu stałego i przemiennego, oraz w systemach sterujących pracą systemu (jeśli takie systemy sterowania są stosowane).

ochrona odgromowa 2015

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych >>


SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ >>

Ochrona przed bezpośrednim działaniem prądu piorunowego

Wykorzystując zalecenia zawarte w normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych [1, 2, 3] przedstawione zostaną zasady ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych umieszczanych na płaskich dachach budynków (fot. 1.).

W przypadku montażu kolektorów fotowoltaicznych na dachu obiektu budowlanego chronionego przed wyładowaniami piorunowymi należy skoordynować przewidywane rozwiązanie ochrony odgromowej kolektorów z elementami już istniejącego urządzenia piorunochronnego.

W takich obiektach zainstalowanie kolektorów należy potraktować jako zmiany w ich wyposażeniu [2, 5], co może wymagać modyfikacji istniejących urządzeń piorunochronnych.

Przystępując do projektowania ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych należy spełnić przedstawione poniżej zalecenia:

 • poznać projekt istniejącego urządzenia piorunochronnego obiektu, wyniki prowadzonych oględzin i przeglądów okresowych oraz dokonać przeglądu jego obecnego stanu zwracając szczególną uwagę na istniejący stan systemu uziomowego (sprawdzenie stopnia skorodowania),
 • sprawdzić istniejące rozwiązanie systemu ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym. Dotyczy to szczególnie rozmieszczenia układu SPD typu 1, który zgodnie z wymaganiami norm ochrony odgromowej powinien znajdować się w obiekcie posiadającym urządzenie piorunochronne,
 • przeprowadzić analizę ryzyka obiektu z zainstalowanymi kolektorami fotowoltaicznymi i określić wymagany poziom ochrony. Sprawdzić, czy wymagania wynikające z wyznaczonego poziomu ochrony spełnia urządzenie piorunochronne już istniejące na obiekcie,
 • w przypadku stwierdzenia niższego poziomu ochrony instalacji istniejącej na obiekcie, w porównaniu z poziomem wyznaczonych dla obiektu z kolektorami, należy dokonać uzupełnień lub modernizacji istniejącego urządzenia piorunochronnego,
 • po spełnieniu powyższych wymagań należy przystąpić do projektowania i wykonywania urządzenia piorunochronnego chroniącego kolektory oraz inne urządzenia systemu fotowoltaicznego.

Przeprowadzając analizę ryzyka należy uwzględnić m.in.:

 • wymagane środki finansowe wymagane do redukcji zagrożenia pio­runowego,
 • koszty ewentualnych napraw uszkodzo­nych systemów,
 • różnice w opłatach ubezpieczeniowych w przypadku systemu, który posiada lub jest pozbawiony urządzenia piorunochron­nego,
 • wartość mienia narażonego na szkodę,
 • inne czynniki związane z wymaganiami, jakie stawiane są przed in­stalacją elek­tryczną, do której doprowadzana jest ener­gia z sys­temu fotowoltaicznego.

Dokładne zasady wyboru poziomów ochrony przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 [2, 5].

Projektowane urządzenie piorunochronne powinno spełniać następujące wymagania:

 • zapewnić ochronę kolektorów oraz innych urządzeń systemu fotowoltaicznego przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym,
 • podczas bezpośredniego wyładowania w elementy stworzonego urządzenia piorunochronnego stacji prąd piorunowy powinien być odprowadzony do systemu uziomowego bezpiecznie dla urządzeń na dachu oraz instalacji i urządzeń w środku obiektu budowlanego,
 • systemy wyrównywania potencjałów oraz uziomowy powinny zapewnić poprawne działanie systemów fotowoltaicznych, oraz bezpieczeństwo ludzi w obiekcie.

Poniżej przeanalizowany zostanie przypadek ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych umieszczonych na rozległym dachu płaskim obiektu budowla­nego (fot. 1.).

Podstawowe zasady ochrony przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego zawarto w normach ochrony odgromowej [3, 4], w których stwierdzono, że „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”.

Jeśli powyższe zalecenia nie będą spełnione, to bezpośrednie wyładowanie piorunowe w elementy systemu PV może doprowadzić do zniszczenia samego systemu fotowoltaicznego oraz instalacji elektrycznej i urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu budowlanego.

Ochronę przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym zapewnia umieszczenie elementów systemu fotowoltaicznego w przestrzeni chronionej. Taką przestrzeń można stworzyć stosując odpowiednio dobrane układy zwodów pionowych (rys. 1.) lub poziomych.

Określając obszar przestrzeni chronionej tworzony przez pojedynczy zwód lub kilka zwodów należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych uniemożliwiających powstawanie przeskoków iskrowych.

Zalecenia norm ochrony odgromowej [3] uzależniają wartości kątów ochronnych od poziomów ochrony wymaganych dla rozważanego obiektu oraz wysokości zwodów (rys. 2.).

W przypadku kilku kolektorów strefę ochronną tworzoną przez zwody można wyznaczyć wykorzystując zasadę toczącej się po dachu kuli. W tych miejscach na powierzchni dachu, które nie są dotykane przez kulę, nie istnieje zagrożenie bezpośrednim uderzeniem pioruna (rys. 1. i rys. 3.). Wartości promienia kuli wynoszą 20 m, 30 m, 45 m i 60 m odpowiednio dla I, II, III i IV poziomu ochrony odgromowej.

Tworząc system zwodów na dachach obiektów budowlanych należy uwzględnić nie tylko wymiary strefy osłonowej, ale również zachowując odpowied­nie odstępy izolacyjne, uniemożliwiające wystąpie­nie przeskoków iskrowych pomiędzy zwodami i przewodami instalacji pioruno­chronnej a chronionymi urządzeniami.

W normach ochrony odgromowej przyjęto określać minimalne wartości odstępów izolacyjnych za pomocą następującej zależności:

Wartości zastosowanych współczynników zestawiono w tabeli 1. W większości obiektów budowlanych, wyznaczając długość L pomiędzy miejscem wyładowania a najbliższym miejscem uziemienia przewodu odprowadzającego, uwzględniamy przewody, w których płyną prądy o różnych wartościach.

Z tego faktu wynikają zmiany wartości współczynników kc dla poszczególnych przewodów instalacji piorunochronnej i należy to uwzględnić przy obliczaniu odstępów izolacyjnych. Odstęp izolacyjny dla takiego przypadku określany jest zależnością:

gdzie:

l1, l2,… lm – odcinki przewodów instalacji piorunochronnej, w których płyną prądy o różnych wartościach, określane przez współczynniki kc1, kc2, …kcm.

W zaleceniach normy ochrony odgromowej [4] w wybranym sposobie wyznaczania współczynnika kc przyjęto następujące założenia:

1. dla dowolnego przewodu, który jest elementem drogi L, wartość współczynnika kc określa zależność:

gdzie:

I1x i Ip – odpowiednio wartości szczytowe prądu płynącego w dowolnym przewodzie urządzenia piorunochronnego (stanowiącego część drogi L) oraz prądu piorunowego,

2. analizując wartości prądów płynących w poszczególnych elementach tworzących drogę L należy przyjąć, że po przejściu przez punkt krzyżowania się zwodów prąd płynący w kolejnym elemencie, wzdłuż drogi L, jest równy połowie prądu wpływającego do tego punktu,

3. łącząc przewód idący od zwodu pionowego ze zwodem poziomym urządzenia piorunochronnego zakłada się równomierny podział prądu w tym zwodzie,

4. w przypadku przewodów odprowadzających należy porównać wartości współczynników kc wyznaczonych za pomocą punktów 2 i 3 oraz zależności kc=1/n (gdzie n jest liczbą przewodów odprowadzających) i wybrać większą wartość.

Sposób wyznaczania odstępów izolacyjnych zostanie przedstawiony na przykładzie ochrony odgromowej kolektorów fotowoltaicznych umieszczonych na dachu obiektu budowlanego o wymiarach 60 mx80 m i wysokości H=8 m. Podstawowe informacje niezbędne do wyznaczenia odstępów izolacyjnych zestawiono poniżej:

 • do ochrony kolektora słonecznego wykorzystano zwód pionowy, który połączono ze zwodem poziomym,
 • n=14 przewodów odprowadzających urządzenia piorunochronnego,
 • IV poziom ochrony odgromowej,
 • współczynnik ki=0,04, siatka zwodów na dachu o wymiarze 20 m x 20 m,
 • odstęp izolacyjny w powietrzu, współczynnik km=1,
 • odstęp izolacyjny wyznaczany jest na wysokości h=1 m, długość przewodu łączącego zwód pionowy ze zwodem poziomym L0= 7 m, L1=L0 +h=8 m (rys. 4.),
 • przykłady liczbowe wyznaczania odstępów izolacyjnych przedstawiono w tabeli 2.,
 • otrzymane wyniki wskazują, że w zależności od miejsca zainstalowania kolektorów fotowoltaicznych występują różne odstępy izolacyjne.

W przedstawionym przykładzie zmieniały się od 45 cm do 76 cm i do ochrony kolektorów można zastosować:

 • zwody pionowe (rozwiązanie przedstawione na rysunku 4.),
 • zwody mocowane za pomocą izolowanych elementów dystansujących bezpośrednio do elementów kolektorów (fot. 2a),
 • przewody o izolacji wysokonapięciowej zastępującej wymagane odstępy izolacyjne (fot. 2b).

W niektórych obiektach budowlanych nie jest możliwa ochrona elementów systemu fotowoltaicznego przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. W takich przypadkach wskazana jest ochrona przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym, np. wykorzystując dodatkowe zwody mocowane do kolektorów. Przykładowe rozwiązania ochrony kolektorów przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym, ale nie przed oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego, przedstawiono na fotografii 3.

Podsumowanie

Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronnego powinno zapewnić ochronę systemów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym i wyeliminować możliwość wnikania prądu piorunowego do obiektu. Tworząc taką ochronę należy umieścić chronione elementy systemu fotowoltaicznego w przestrzeniach chronionych i zachować bezpieczne odstępy izolacyjne pomiędzy nimi a elementami urządzenia piorunochronnego. W artykule przedstawiono zasady wyznaczania takich odstępów w przypadku umieszczenia kolektorów na rozległych dachach płaskich. Należy zauważyć, że zapewnienie bezawaryjnego działania systemów fotowoltaicznych wymaga dodatkowo ograniczenia napięć i prądów udarowych występujących w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych.

Literatura

 1. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne.
 2. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 3. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
 4. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
 5. PN-EN 62305-2:07, 2012 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 6. S. M. Pietruszko, Systemy foto-wolta­iczne w zastosowaniach energetycznych.
 7. F. Pigler, Blitzschutz von Photovoltaik-Anlagen. VDB-INFO1.
 8. F. Pigler, Zusätzliche Informationen zum Blitzschutz von Photovoltaik-An­lagen. VDB-INFO 1A.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2010 r., nr 239, poz. 1597).
 10. Materiały informacyjne firmy DEHN.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego...

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego wpływającego do kabli antenowych.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników...

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników było Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. (M.P. nr 25, poz. 200), które zostało uchylone przez Ustawę Prawo energetyczne w 1999 roku. Do 1999 roku zalecany był okres nie rzadziej niż 10 lat dla badań odgromników, natomiast nie było w przepisach wytycznych dla ograniczników...

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD) Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach...

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach wywołać pożar. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma na celu zabezpieczenie budynku przed skutkami takich zjawisk. Okazuje się jednak, że niewłaściwie zaprojektowana lub niewłaściwie wykonana może stwarzać niebezpieczeństwo dla budynku oraz dla ludzi, zwierząt lub urządzeń, które się w nim...

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem Ochrona odgromowa obiektów zawierających strefy zagrożone wybuchem

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego...

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi, a także eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako...

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania,...

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego...

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego w sieci zasilającej. Pojedynczy ogranicznik może jednak okazać się niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji w obiekcie budowlanym, ponieważ ogranicza on częściowo przepływ prądu udarowego, który mimo zredukowanego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

Zwody poziome

Zwody poziome Zwody poziome

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie...

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie na dachach w celu ochrony przed działaniem prądu piorunowego (tzw. zwody sztuczne).

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Ochrona odgromowa budynków (część 2) Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania...

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi. Może być mocowany do obiektu poddawanego ochronie. Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą...

Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź...

Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź Artabanisa, doradcy Kserksesa, z czasów dawnych wojen Persów z Grekami. Twierdził on, że Bóg razi swymi błyskawicami tylko najwyższe domy i najwyższe drzewa, gdyż Bóg umniejsza wszystko to, co się nadmiernie wynosi.

Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Wyrównywanie potencjałów w budynkach Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne...

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne zasady tworzenia systemu ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem elementów i połączeń zarówno sztucznych, jak i naturalnych.

Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN

Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN

W artykule przedstawiono model linii 110 kV oraz modele nadawczego i odbiorczego urządzenia elektroenergetycznej telefonii nośnej ETN wraz z urządzeniem sprzęgającym ETN z przewodem fazowym linii WN. W...

W artykule przedstawiono model linii 110 kV oraz modele nadawczego i odbiorczego urządzenia elektroenergetycznej telefonii nośnej ETN wraz z urządzeniem sprzęgającym ETN z przewodem fazowym linii WN. W badaniach uwzględniono interferencyjne zakłócenia sygnałów analogowych (mowy ludzkiej). Zakłóceniem był sygnał będący odpowiedzią układu linia WN – ETN na wymuszenie, jakim jest bezpośrednie wyładowanie piorunowe w wybrane elementy tej linii.

Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych ułożonych...

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych ułożonych na dachu, ścianach bocznych oraz wewnątrz obiektu budowlanego. Spełniając powyższe zalecenie należy zapewnić ochronę wszelkiego rodzaju nadbudówek dachowych, anten oraz instalacji przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego.

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej oraz z...

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń wywołują napięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Zagrożenie stwarzane przez bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne jest szczególnie groźne dla urządzeń pracujących...

Porażenia piorunem ludzi w Polsce w latach 2001 - 2006

Porażenia piorunem ludzi w Polsce w latach 2001 - 2006 Porażenia piorunem ludzi w Polsce w latach 2001 - 2006

W artykule porównano dane o doziemnych wyładowaniach piorunowych zarejestrowanych w Polsce przez system automatycznej detekcji piorunów ze statystycznymi danymi dotyczącymi porażeń ludzi przez pioruny....

W artykule porównano dane o doziemnych wyładowaniach piorunowych zarejestrowanych w Polsce przez system automatycznej detekcji piorunów ze statystycznymi danymi dotyczącymi porażeń ludzi przez pioruny. Jest ono próbą oszacowania zagrożenia piorunowego dla mieszkańców naszego kraju.

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi

Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej, w ramach serii wydawniczej „Rozprawy Naukowe”, ukazała się pod koniec 2011 roku książka pt. „Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed...

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej, w ramach serii wydawniczej „Rozprawy Naukowe”, ukazała się pod koniec 2011 roku książka pt. „Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi” autorstwa prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sowy.

Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi

Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi Zagrożenie pożarowe w strefach Ex powodowane urządzeniami piorunochronnymi

Na poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych mają bezpośredni wpływ występujące w naturze burze, ich pioruny i powodowane przez nie przepięcia. Istotne zagrożenia stanowi prąd doziemnego wyładowania piorunowego.

Na poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych mają bezpośredni wpływ występujące w naturze burze, ich pioruny i powodowane przez nie przepięcia. Istotne zagrożenia stanowi prąd doziemnego wyładowania piorunowego.

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach...

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach niskonapięciowych ułożonych w obiektach budowlanych. W przypadku obiektów posiadających urządzenia piorunochronne LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić zagrożenie występujące podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt. W takim przypadku do określenia wartości szczytowych...

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeglądów i badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym posiadającym...

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeglądów i badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym posiadającym urządzenie piorunochronne.

Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego

Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego Wyznaczanie wartości rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego

Wartość rezystancji uziemienia w głównej mierze zależy od rezystywności gruntu, w którym zostanie umieszczony uziom, od jego wymiarów i sposobu umieszczenia w gruncie oraz od wartości szczytowej i kształtu...

Wartość rezystancji uziemienia w głównej mierze zależy od rezystywności gruntu, w którym zostanie umieszczony uziom, od jego wymiarów i sposobu umieszczenia w gruncie oraz od wartości szczytowej i kształtu prądu wprowadzonego do uziomu. W literaturze podawane są zależności pozwalające na wyznaczenie rezystancji uziomów o różnych kształtach, umieszczonych w ziemi o określonej rezystywności. W artykule wyznaczono numerycznie przy użyciu pakietu oprogramowania CDEGS [4], rezystancje uziemień [5, 7]...

Zwody i przewody odprowadzające

Zwody i przewody odprowadzające Zwody i przewody odprowadzające

Zwody i przewody odprowadzające powinny zapewnić ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu udarowego podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany. Do ochrony odgromowej można wykorzystać przewodzące...

Zwody i przewody odprowadzające powinny zapewnić ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu udarowego podczas wyładowania piorunowego w obiekt budowlany. Do ochrony odgromowej można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu, tzw. zwody i przewody odprowadzające naturalne, lub przewody umieszczone tylko w celu ochrony odgromowej, tzw. zwody i przewody odprowadzające sztuczne.

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.) Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe....

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe. Żadna z tych norm nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z ochroną odgromową. Wręcz przeciwnie, w normach tych występuje różne podejście do oceny zagrożenia piorunowego, które stanowi podstawę do przyjęcia określonego poziomu ochrony odgromowej.

Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie...

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie powinno się spojrzeć bardziej globalnie, w celu dostrzeżenia ogólnych prawidłowości występujących podczas przepięć, jak i różnego rodzaju zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami technicznymi a reakcją fali przepięciowej na nie.

Ochrona domowych instalacji fotowoltaicznych przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć cz. 2

Ochrona domowych instalacji fotowoltaicznych przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć cz. 2 Ochrona domowych instalacji fotowoltaicznych przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć cz. 2

Decydując się na montaż systemu fotowoltaicznego należy doposażyć obiekt w system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Zgodnie z polskim prawem można tego nie robić akceptując jednocześnie straty...

Decydując się na montaż systemu fotowoltaicznego należy doposażyć obiekt w system ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. Zgodnie z polskim prawem można tego nie robić akceptując jednocześnie straty powstałe w skutek wyładowania piorunowego, przepięcia czy pożaru. Na wstępie, tak jak już wcześniej wspomniano, należy przeprowadzić analizę ryzyka, której wynik dostarcza informacji o wymaganym poziomie ochrony odgromowej (LPL), a co za tym idzie, jakie konkretnie rozwiązania techniczne należy zastosować,...

Komentarze

 • Edek Edek, 21.10.2013r., 09:47:56 Ciekawy tekst o ochronie odgromowej systemów fotowoltaicznych

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.