elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

„Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach”

„Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach” „Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1

Rys. 1. Układy połączeń SPD typu 1: a) układy typowy, b), c) połączenia typu V

Rys. 1. Układy połączeń SPD typu 1: a) układy typowy, b), c) połączenia typu V

W obiekcie budowlanym instalacja elektryczna oraz zasilane urządzenia narażone są na oddziaływanie napięć i prądów udarowych wywołanych przez wyładowania piorunowe oraz procesy łączeniowe w sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Do ochrony przed tego rodzaju narażeniami stosowane są układy urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) typu 1, 2 lub 3.

Zobacz także

Zestawienie ograniczników przepięć typu 2

Zestawienie ograniczników przepięć typu 2 Zestawienie ograniczników przepięć typu 2

Przedstawiamy zestawienie ograniczników przepięć.

Przedstawiamy zestawienie ograniczników przepięć.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych, zasad doboru, rozmieszczania i montażu urządzeń do ograniczania przepięć typu 1. Szczególną uwagę zwrócono na napięciowe poziomy ochrony układów SPD i zasady koordynacji ich właściwości z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.

Abstract

Surge protective devices type 1

In paper basic information about the properties, selections and installations of surge protective devices type 1 are presented. Basic attention was directed on voltage protection levels of SPD and coordination between its properties and requirements for surge resistance of equipment, which results from EMC recommendations.

Układy SPD typu 1 powinny być stosowane do ochrony instalacji elektrycznej oraz urządzeń przed zagrożeniami stwarzanymi przez:

 • część prądu piorunowego wpływającego do głównego punktu wyrównywania potencjałów w obiekcie podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne tego obiektu,
 • rozpływający się prąd piorunowy podczas wyładowań w przewody linii napowietrznych, zakopane kable niskiego napięcia,
 • przepięcia atmosferyczne indukowane oraz wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe dochodzące do obiektu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Wymagany zakres badań właściwości ochronnych, podstawowe parametry techniczne oraz zasady montażu SPD typu 1 zestawiono w tabeli 1.

W zależności od kształtu napięcia udarowego „przepuszczonego” do instalacji po zadziałaniu, urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 podzielono na ucinające lub ograniczające napięcia oraz na kombinowane. Szczegółowe informacje charakteryzujące poszczególne typy zestawiono w tabeli 2.

Możliwości SPD typu 1 w zakresie ograniczania zagrożeń stwarzanych przez rozpływający się prąd piorunowy określane są na podstawie wyników badań ich odporności na działanie prądów udarowych „impulsowych”.

W normie PN EN 61643-11 [4] nie określono dokładnie kształtu prądowego udaru probierczego, wymagane jest jedynie stosowanie prądu udarowego o czasie narastania czoła poniżej 50 μs i czasie trwania do 10 ms. W normach ochrony odgromowej obiektów budowlanych [2, 3] pojawiają się zalecenia stosowania do badań SPD typu 1 prądu udarowego o kształcie 10/350 μs.

Zapewnienie ochrony instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym wymaga, aby wartości szczytowe udarów „przepuszczonych” przez układy SPD typu 1 nie przekraczały 4 kV (poniżej poziomu wytrzymałości udarowej kategorii IV [7, 8]) lub nawet 2,5 kV (poniżej kategorii III [7, 8]).

Zasady doboru i montażu

Układy SPD typu 1 należy umieszczać za głównymi zabezpieczeniami nadprądowymi w pobliżu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do obiektu budowlanego. Takim miejscem może być złącze kablowe, dodatkowa szafka obok złącza, rozdzielnica główna niskiego napięcia w obiekcie lub skrzynka obok rozdzielnicy głównej. Zalecane układy połączeń SPD typu 1:

W układach sieci TN i TT:

 • jeżeli przewód neutralny jest uziemiony na początku instalacji, SPD należy włączyć między każdy przewód fazowy a główną szynę wyrównawczą lub główny przewód ochronny (wybrać krótsze połączenie oznaczane liniami przerywanymi odpowiednio A i B w tabeli 3.),
 • jeżeli przewód neutralny nie jest uziemiony na początku instalacji, SPD włącza się między każdy przewód fazowy i przewód neutralny a główną szynę wyrównawczą lub główny przewód ochronny (wybrać krótsze połączenie oznaczane odpowiednio liniami A i B w tabeli 3.).

W układach sieci IT:

 • między każdy przewód fazowy a główną szynę wyrównawczą oraz, jeżeli występuje przewód neutralny, między przewód neutralny a główną szynę wyrównawczą.

W normie PN-HD 60364-5-534 [6] zaproponowano podział układów połączeń SPD na trzy typy i w zależności od układu sieci należy zastosować jedno z rozwiązań przedstawionych w tabeli 3.

Stosując przedstawione układy połączeń należy zapewnić skuteczną ochronę przed dotykiem pośrednim oraz, jeśli to będzie wymagane, zastosować dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe w obwodzie z SPD. Dobierając SPD należy również uwzględnić wymóg poprawnego ich działania przy długotrwałym wzroście napięcia sieci.

Podstawowe wymagania oraz zasady doboru i montażu SPD typu 1 zestawiono poniżej.

1. Układ połączeń SPD powinien być dobrany odpowiednio do układu sieci.

2. Należy określić skuteczną wartość napięcia trwałej pracy SPD oraz poziom ograniczenia napięć udarowych.

3. Typowy pojedynczy SPD typu 1 powinien zapewnić ograniczanie zagrożenia stwarzanego przez prąd o wartości szczytowej minimum 12,5 kA o kształcie 10/350 μs (w systemie sieci TN-C-S układ SDP typu 1 powinien ograniczać zagrożenie stwarzane przez prąd 50 kA, 10/350 μs).

4. W obiektach wymagających II lub I poziomu ochrony należy rozważyć potrzebę zastosowania SPD typu 1 ograniczającego zagrożenie stwarzane przez prądy udarowe 75 kA i 100 kA. W takich przypadkach pojedynczy SPD powinien zapewnić ochronę przed prądami 18,75 kA i 25 kA (odpowiednio dla II i I poziomu ochrony).

5. W zaleceniach dotyczących badań odporności udarowej przyłączy zasilania urządzeń telekomunikacyjnych [9] wskazano na potrzebę uwzględnienia zagrożenia stwarzanego przez bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego. W przypadku I poziomu ochrony należy przewidzieć wystąpienie prądu udarowego o wartości szczytowej 100 kA i kształcie 10/350 μs w instalacji zasilającej z układem SPD.

6. Przewody wykorzystywane do przyłączenia SPD powinny być możliwie najkrótsze (długość poniżej 0,5 m, nieprzekraczająca 1 m – rysunek 1a). W przypadku trudności z zachowaniem wymaganych długości przewodów należy zastosować SPD z podwójnymi zaciskami w układzie połączeń typu „V” (rys. 1b, 1c).

7. Do połączeń SPD typu 1 należy stosować przewody o przekroju do 16 mm2 Cu. Połączenia układu SPD typu 1 z szyną wyrównawczą można wykonywać przewodem o przekroju 25 mm2 Cu.

8. Jeśli w układzie połączeń SPD występują odcinki równolegle ułożonych przewodów, to można zastosować dodatkowe elementy mocujące te przewody, np. uchwyty kablowe montowane co ok. 15–20 cm.

9. Należy określić potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych instalowanych w szereg z SPD. Najczęściej potrzeba takiego zabezpieczania określana jest na podstawie wyniku porównania wartości znamionowych prądów IF1 zabezpieczeń nadprądowych, jakie występują przed SPD z dopuszczalnymi wartościami IDOP zalecanymi przez producenta. W zależności od wyników takiego porównania należy stosować układ:

 • IF≤IDOP – bez dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych (rys. 2a),
 • IF1≥IDOP – z dodatkowymi zabezpieczeniami nadprądowymi włączonymi w szereg z SPD (rys. 2b).

Dobierając urządzenia zabezpieczające F2 zalecane jest stosowanie wskazań producentów urządzeń do ograniczania przepięć.

10. Stosując szeregowe połączenie bezpiecznika F2 z SPD (rys. 2b) doprowadzamy do sytuacji, w której zadziałanie dodatkowego bezpiecznika spowoduje wyłączenie SPD i brak możliwości ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej. Zmniejsza się niezawodność takiej ochrony nawet w przypadku monitorowania stanu bezpieczników. W celu uniknięcia takiej sytuacji, należy starać się dobrać SPD bez dodatkowych dobezpieczeń. Jeśli nie jest to możliwe, a wymagane jest pewne i niezawodne ograniczanie przepięć, można próbować zastosować dwa równolegle połączone układy SPD typu 1 z bezpiecznikami F2 (rys. 2c).

11. SPD typu 1 i ich szeregowe zabezpieczenia nadprądowe powinny w sposób pewny wytrzymać wystąpienie napięć dorywczych.

12. W celu wyeliminowania zadziałań głównych zabezpieczeń nadprądowych wskazany jest dobór SPD o ograniczonych wartościach prądów następczych.

13. Należy sprawdzić wymagania dotyczące miejsca montażu urządzeń różnicowoprądowych względem układu SPD.

14. Stosując SPD z „otwartymi” iskiernikami należy uwzględnić zagrożenie stwarzane przez wydmuch gazu lub dobrać SPD z obudowanymi iskiernikami.

SPD typu 1 o różnych o napięciowych poziomach ochrony

Początkowo napięciowe poziomy ochrony SPD typu 1 nie przekraczały 4000 V. Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiło wyprodukowanie SPD typu 1, które:

 • ograniczają zagrożenia stwarzane przez napięcia i prądy udarowe do poziomów poniżej 2500 V lub nawet poniżej 1500 V,
 • zapewniają ochronę przed rozpływającym się prądem piorunowym.

Podstawowe informacje o SPD typu 1 ograniczających przepięcia do obniżonych poziomów zestawiono w tabeli 4.

Początkowo SPD typu 1 o poziomach ochrony obniżonych do 2500 V lub 1500 V nazywano odpowiednio „ogranicznikami klasy I+II” (klasy B+C) lub „ogranicznikami klasy I+II +III” (klasy B+C+D), miało to wskazać, że SPD posiada stosunkowo niski poziom ochrony (poniżej 2500 V lub 1500 V), a jednocześnie spełnia wymogi badań klasy I i II.

Takie oznaczenia mogą sugerować, co skwapliwie podchwycili nieuczciwi handlowcy, że układy SPD o niskich napięciowych poziomach ochrony:

 • zastępują dwustopniowy lub nawet trójstopniowy system ograniczania przepięć zawierający SPD typu 1, 2 i 3,
 • zapewniają ochronę urządzeń przed przepięciami nawet w dużych obiektach budowlanych.

Niestety układy SPD typu 1, nawet po obniżeniu ich poziomów ograniczania przepięć, nie zapewniają takich możliwości ochrony urządzeń. Dotyczy to szczególnie instalacji elektrycznych w dużych obiektach budowlanych, w których „cudowne i uniwersalne ograniczniki B+C” nie zastąpią wielostopniowych systemów urządzeń do ograniczania przepięć różnych typów.

Obniżenie napięciowych poziomów ochrony SPD typu 1 powoduje gwałtowny wzrost liczby ich zadziałań wywołanych przez przepięcia atmosferyczne indukowane oraz przez przepięcia łączeniowe.

W zależności od sposobu gaszenia prądów następczych oraz konstrukcji SPD, fakt częstego działania może spowodować zadziałania zabezpieczeń nadprądowych zamontowanych w instalacji przed układem SPD i w konsekwencji przerwę w zasilaniu urządzeń.

Dodatkowo po każdym zadziałaniu przepływ prądu następczego powoduje erozję elektrod pod wpływem nagrzewania, topienia lub parowania metalu oraz znaczne naprężenia mechaniczne, co może doprowadzić do:

 • zwiększenia częstości ich działań i dalszego przyśpieszenia niszczenia elektrod (w przypadku zmniejszenia poziomu ochrony),
 • ograniczania przepięć do poziomów, które mogą być niebezpieczne dla przyłączy zasilania chronionego urządzenia (przy wzroście napięciowego poziomu ochrony).

Powyższe zagrożenia można wyeliminować oddziałując na łuk w celu zwiększenia jego impedancji i zmniejszenia wartości prądów następczych.

Koordynacja właściwości SPD typu 1 z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń

Stosowanie „iskiernikowych” SPD typu 1 zapewnia ograniczanie przepięć do wybranego poziomu napięcia i ochronę przed prądami udarowymi symulującymi prądy piorunowe o wartościach dochodzących nawet do 50 kA na pojedynczy SPD. Podejmowane są również próby stosowania warystorów w SPD typu 1. Posiadają one wiele zalet, wśród których należy wymienić następujące:

 • ograniczanie przepięć do stosunkowo niskich poziomów (dochodzących nawet do 800–900 V),
 • brak gwałtownych zmian napięcia w obwodzie, jakie występują po zadziałaniu iskiernika.

Do podstawowych wad, które utrudniają ich zastosowanie do celów ochrony instalacji elektrycznej oraz przyłączy zasilania urządzeń przed działaniem rozpływającego się prądu piorunowego, należy zaliczyć następujące:

 1. Do chronionej części instalacji „przepuszczane” są napięcia udarowe charakteryzujące się długim czasem trwania i dużą energią (rys. 3a). Przyłącza zasilania urządzeń narażone są więc na udary o znacznie większej energii w porównaniu z energią udarów 1,2/50–8/20 μs stosowanych do ich testowania.
 2. Warystorowe SPD typu 1 charakteryzuje, w porównaniu z iskiernikowymi, mniejsza odporność na działanie prądów udarowych symulujących prądy piorunowe.
 3. Napięcia i prądy udarowe przepuszczane przez „warystorowe” SPD typu 1 mogą również uszkadzać kolejne układy SPD w wielostopniowych systemach ograniczania przepięć, gdyż warystory wykazują mniejszą odporność na działanie prądów długotrwałych.

W przypadku iskiernikowych układów SPD typu 1, czas trwania napięcia „przepuszczonego” do chronionego przyłącza jest znacznie krótszy w porównaniu z czasami trwania udarów stosowanych w badaniach odporności udarowej przyłączy zasilania urządzeń (rys. 3b) oraz warystorów w SPD typu 2 lub nawet typu 3.

Dodatkowo należy zauważyć, że w iskiernikowych SPD typu 1 przepływ prądu udarowego następuje po przeskoku iskrowym i spadek napięcia na indukcyjności przewodów stosowanych do jego podłączenia dodaje się do spadku napięcia na łuku pomiędzy elektrodami iskiernika (najczęściej wartości kilkudziesięciu – kilkuset woltów). Jest to dodatkowa zaleta tego typu urządzeń do ograniczania przepięć, gdyż w warystorowych SPD spadek napięcia na przewodach dodaje się do napięciowego poziomu ochrony warystorów.

Podsumowanie

Poprawnie dobrane i rozmieszczone układy urządzeń do ograniczania przepięć typu 1 są podstawowym elementem ochrony instalacji elektrycznej przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego podczas wyładowania w urządzenie piorunochronne obiektu. W niewielkich obiektach (kontenery lub szafy z aparaturą elektroniczną) układy SPD typu 1 o napięciowych poziomach poniżej 1500 V zapewniają również ochronę urządzeń.

W instalacjach elektrycznych w dużych obiektach układy SPD typu 1 stanowią pierwszy stopień w wielostopniowym systemie ograniczania przepięć.

Literatura

 1. PN-IEC 62305-1:2009 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne.
 2. PN-IEC 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
 3. PN-IEC 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
 4. PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 (oryg.) Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć. Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby.
 5. CEI IEC 61643-12:2002 Low-voltage surge protective devices. Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage Power distribution systems. Selection and application principles.
 6. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
 7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 8. PN-HD 50364-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.).
 9. ITU-T Recommendation K.45. (04/2008), Series K: Protection against interference. Resistibility of access network equipment to overvoltages and overcurrents.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako...

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania,...

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego...

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego w sieci zasilającej. Pojedynczy ogranicznik może jednak okazać się niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji w obiekcie budowlanym, ponieważ ogranicza on częściowo przepływ prądu udarowego, który mimo zredukowanego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

Zwody poziome

Zwody poziome Zwody poziome

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie...

Do ochrony obiektów budowlanych przed skutkami bezpośrednich wyładowań piorunowych można wykorzystać przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu (tzw. zwody sztuczne) lub przewody umieszczone specjalnie na dachach w celu ochrony przed działaniem prądu piorunowego (tzw. zwody sztuczne).

Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Ochrona odgromowa budynków (część 2) Ochrona odgromowa budynków (część 2)

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania...

Zewnętrzny LPS jest przeznaczony do przejmowania bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekt, włącznie z wyładowaniami w bok obiektu, i odprowadzenia prądu pioruna od punktu trafienia do ziemi oraz rozpraszania tego prądu w ziemi. Może być mocowany do obiektu poddawanego ochronie. Izolowany zewnętrzny LPS powinien być brany pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w punkcie uderzenia lub w przewodach z prądem pioruna mogą powodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe przykłady dotyczą...

Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi Piorunochrony i wcześniejsze sposoby ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi

Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź...

Wyładowania atmosferyczne zawsze fascynowały, ale też przerażały ludzi. Nawet w dzisiejszych czasach budzą lęk. Od dawna wiedziano, że pioruny uderzają tylko w wysokie przedmioty. Zachowała się wypowiedź Artabanisa, doradcy Kserksesa, z czasów dawnych wojen Persów z Grekami. Twierdził on, że Bóg razi swymi błyskawicami tylko najwyższe domy i najwyższe drzewa, gdyż Bóg umniejsza wszystko to, co się nadmiernie wynosi.

Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Wyrównywanie potencjałów w budynkach Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne...

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne zasady tworzenia systemu ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem elementów i połączeń zarówno sztucznych, jak i naturalnych.

Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN

Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN

W artykule przedstawiono model linii 110 kV oraz modele nadawczego i odbiorczego urządzenia elektroenergetycznej telefonii nośnej ETN wraz z urządzeniem sprzęgającym ETN z przewodem fazowym linii WN. W...

W artykule przedstawiono model linii 110 kV oraz modele nadawczego i odbiorczego urządzenia elektroenergetycznej telefonii nośnej ETN wraz z urządzeniem sprzęgającym ETN z przewodem fazowym linii WN. W badaniach uwzględniono interferencyjne zakłócenia sygnałów analogowych (mowy ludzkiej). Zakłóceniem był sygnał będący odpowiedzią układu linia WN – ETN na wymuszenie, jakim jest bezpośrednie wyładowanie piorunowe w wybrane elementy tej linii.

Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych ułożonych...

Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz obwodach sygnałowych ułożonych na dachu, ścianach bocznych oraz wewnątrz obiektu budowlanego. Spełniając powyższe zalecenie należy zapewnić ochronę wszelkiego rodzaju nadbudówek dachowych, anten oraz instalacji przed bezpośrednim oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego.

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi Ochrona systemów kontrolno-pomiarowych przed narażeniami piorunowymi

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej oraz z...

Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów kontrolno-pomiarowych jest ich stosunkowo niewielka odporność na działanie napięć i prądów udarowych, dochodzących z sieci zasilającej oraz z linii przesyłu sygnałów. Znaczną część uszkodzeń urządzeń wywołują napięcia i prądy udarowe powstające podczas wyładowań piorunowych. Zagrożenie stwarzane przez bezpośrednie oddziaływanie rozpływającego się prądu piorunowego lub przepięcia atmosferyczne jest szczególnie groźne dla urządzeń pracujących...

Porażenia piorunem ludzi w Polsce w latach 2001 - 2006

Porażenia piorunem ludzi w Polsce w latach 2001 - 2006 Porażenia piorunem ludzi w Polsce w latach 2001 - 2006

W artykule porównano dane o doziemnych wyładowaniach piorunowych zarejestrowanych w Polsce przez system automatycznej detekcji piorunów ze statystycznymi danymi dotyczącymi porażeń ludzi przez pioruny....

W artykule porównano dane o doziemnych wyładowaniach piorunowych zarejestrowanych w Polsce przez system automatycznej detekcji piorunów ze statystycznymi danymi dotyczącymi porażeń ludzi przez pioruny. Jest ono próbą oszacowania zagrożenia piorunowego dla mieszkańców naszego kraju.

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

Ochrona domowych instalacji fotowoltaicznych przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć cz. 1

Ochrona domowych instalacji fotowoltaicznych przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć cz. 1 Ochrona domowych instalacji fotowoltaicznych przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć cz. 1

W Polsce tylko w roku 2019 zainstalowano ponad 104 tysiące mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy przekraczającej 680 MWp [1]. Chęć pozyskania „darmowej” energii elektrycznej oraz liczne...

W Polsce tylko w roku 2019 zainstalowano ponad 104 tysiące mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy przekraczającej 680 MWp [1]. Chęć pozyskania „darmowej” energii elektrycznej oraz liczne programy wsparcia tego rodzaju inwestycji przekładają się na tzw. boom, który przekracza założone prognozy [1]. Należy przypuszczać, iż w kolejnych latach instalacje PV staną się nieodzownym składnikiem instalacji elektrycznych. Należy jednak pamiętać, iż poza oczywistymi zaletami są również zagrożenia,...

Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi

Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej, w ramach serii wydawniczej „Rozprawy Naukowe”, ukazała się pod koniec 2011 roku książka pt. „Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed...

Nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej, w ramach serii wydawniczej „Rozprawy Naukowe”, ukazała się pod koniec 2011 roku książka pt. „Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi” autorstwa prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sowy.

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.) Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na...

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok co raz bardziej obniżane ze względu m.in. na wymaganą coraz większą szybkość ich działania i coraz mniejsze wymagane zużycie energii.

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeglądów i badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym posiadającym...

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeglądów i badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć SPD (Surge Protective Device) stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym posiadającym urządzenie piorunochronne.

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych Ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych

Wprowadzanie elementów i układów półprzewod­nikowych znacznie zwiększa możliwości działania urządzeń elektronicz­nych oraz umożliwia tworzenie coraz bardziej rozbudowanych, różnorodnych systemów informatycznych,...

Wprowadzanie elementów i układów półprzewod­nikowych znacznie zwiększa możliwości działania urządzeń elektronicz­nych oraz umożliwia tworzenie coraz bardziej rozbudowanych, różnorodnych systemów informatycznych, teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych i sterujących. Analizując możliwości zapewnienia bezawaryjnego działania systemów elektronicznych należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie przepięć występujących w obwodach iskrobezpiecznych.

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości Ograniczanie przepięć w obwodach wielkiej częstotliwości

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego...

Dobierając rozwiązania ochrony odgromowej należy zwrócić uwagę na urządzenia nadawczo-odbiorcze, które podczas bezpośredniego wyładowania w obiekt mogą być narażona na działanie części prądu piorunowego wpływającego do kabli antenowych.

Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Elementy ograniczające przepięcia typu 2 Elementy ograniczające przepięcia typu 2

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych...

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosuje się ograniczniki przepięć zgodnie ze strefową koncepcją ochrony przeciwprzepięciowej.

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Krakowskie wydawnictwo TARBONUS opublikowało poradnik „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”, autorstwa Jana Strojnego i Jana Strzałki, pracowników naukowych Akademii...

Krakowskie wydawnictwo TARBONUS opublikowało poradnik „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”, autorstwa Jana Strojnego i Jana Strzałki, pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Została podzielona na osiem rozdziałów, w których autorzy zamieścili podstawową wiedzę w zakresie bezpiecznej eksploatacji...

Odstępy izolacyjne

Odstępy izolacyjne Odstępy izolacyjne

Zbyt małe odstępy izolacyjne podczas bezpośredniego wyładowania atmosferycznego mogą skutkować przeskokiem iskrowym i przeniknięciem części prądu piorunowego do wewnątrz instalacji obiektu, powodując zarówno...

Zbyt małe odstępy izolacyjne podczas bezpośredniego wyładowania atmosferycznego mogą skutkować przeskokiem iskrowym i przeniknięciem części prądu piorunowego do wewnątrz instalacji obiektu, powodując zarówno straty materialne, jak i stwarzając zagrożenie ludzi.

Wybuchowa instalacja odgromowa

Wybuchowa instalacja odgromowa Wybuchowa instalacja odgromowa

Wybór rodzaju i rozmieszczenie urządzeń piorunochronnych wymaga starannego zaplanowania na etapie projektu nowego obiektu co maksymalizuje wykorzystanie przewodzących elementów budynków jako elementów...

Wybór rodzaju i rozmieszczenie urządzeń piorunochronnych wymaga starannego zaplanowania na etapie projektu nowego obiektu co maksymalizuje wykorzystanie przewodzących elementów budynków jako elementów instalacji odgromowej.

Ochrona oświetlenia ulicznego przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć

Ochrona oświetlenia ulicznego przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć Ochrona oświetlenia ulicznego przed skutkami wyładowań piorunowych i przepięć

Oprawy LED stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych są montowane jako punkty świetlne na wysokości kilku metrów, tak aby zapewnić odpowiedni poziom iluminacji. Warunkiem koniecznym jest...

Oprawy LED stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych są montowane jako punkty świetlne na wysokości kilku metrów, tak aby zapewnić odpowiedni poziom iluminacji. Warunkiem koniecznym jest odpowiednio duży strumień świetlny, co w przypadku dostępnych na rynku źródeł światła LED nie jest obecnie żadnym problemem. Korzyścią ze stosowania źródeł LED jest ich zdecydowanie większa żywotność (50 000 – 100 000 h) w porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła. Stały się one obecnie bardzo popularne...

Uziemienie, czyli system ochrony odgromowej

Uziemienie, czyli system ochrony odgromowej Uziemienie, czyli system ochrony odgromowej

System ochrony odgromowej ma na celu ochronę obiektu przed skutkami bezpośrednio uderzenia pioruna. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest przechwycenie wyładowania atmosferycznego skierowanego w budynek,...

System ochrony odgromowej ma na celu ochronę obiektu przed skutkami bezpośrednio uderzenia pioruna. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest przechwycenie wyładowania atmosferycznego skierowanego w budynek, a następnie bezpieczne odprowadzenie go w ziemi. Uderzenie w obiekt budowlany pioruna niosącego prąd może powodować poważne straty. System powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby zapewnić bezpieczeństwo budynkowi, osób w nim się znajdujących oraz zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.