elektro.info

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Rys. 1. Współzależność instalacji konwencjonalnej oraz „inteligentnego” systemu instalacyjnego w budynku (na podst. [1])

Rys. 1. Współzależność instalacji konwencjonalnej oraz „inteligentnego” systemu instalacyjnego w budynku (na podst. [1])

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania, wykorzystując zarówno polecenia użytkowników instalacji, jak i cały szereg wielkości fizycznych mierzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to pewne uproszczenie, które nie uwzględnia tak naprawdę konieczności zintegrowania systemów technicznej obsługi budynków z systemami automatycznego sterowania budynkiem.

Zobacz także

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych Nowe normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń...

Urządzenie piorunochronne powinno przejąć i odprowadzić do ziemi prąd wyładowania piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. Obecnie wprowadzane są cztery nowe normy serii PN-EN 62305, określające zasady ochrony odgromowej obiektów budowlanych. W normach tych szczególną uwagę zwrócono na ochronę przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, którego oddziaływanie może spowodować uszkodzenie...

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.) Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe....

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe. Żadna z tych norm nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z ochroną odgromową. Wręcz przeciwnie, w normach tych występuje różne podejście do oceny zagrożenia piorunowego, które stanowi podstawę do przyjęcia określonego poziomu ochrony odgromowej.

Istnieje wiele klasyfikacji systemów automatyki budynkowej.

W podstawowym podziale bierze się pod uwagę wielkość budynków i związaną z tym złożoność zadań stawianych automatyce, dzieląc systemy automatyki na systemy: - HA „Home Automation” w budynkach małych (domy jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielorodzinnych, małe biura), - BES „Home and Building Electronic Systems” w budynkach „średniej” wielkości (szkoły, szpitale, biurowce średniej wielkości itp.) [3], - BACS „Building Automation and Control Systems” w budynkach „dużych” (duże kompleksy biurowe, hotele, dworce, lotniska, obiekty sportowe itp.) [4].

Istnieje wiele klasyfikacji systemów automatyki budynkowej. W podstawowym podziale bierze się pod uwagę wielkość budynków i związaną z tym złożoność zadań stawianych automatyce, dzieląc systemy automatyki na systemy:

 • HA „Home Automation” w budynkach małych (domy jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielorodzinnych, małe biura),
 • BES „Home and Building Electronic Systems” w budynkach „średniej” wielkości (szkoły, szpitale, biurowce średniej wielkości itp.) [3],
 • BACS „Building Automation and Control Systems” w budynkach „dużych” (duże kompleksy biurowe, hotele, dworce, lotniska, obiekty sportowe itp.) [4].

Przy uwzględnieniu standardu wyposażenia dzieli się budynki inteligentne na trzy kategorie: A, B, C, gdzie najwyższa kategoria A zarezerwowana jest dla budynku wyposażonego we wszystkie systemy zabezpieczeń i sterowania, natomiast budynek „inteligentny” zaliczony do kategorii C musi być wyposażony przynajmniej w system sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i kontrolę dostępu.

Dodatkowo uwzględnia się w tym podziale 6 klas złożoności systemów sterowania i zarządzania budynkiem, poczynając od klasy 0 (brak systemów sterowania), a kończąc na klasie 5 (jeden zintegrowany system zarządzania systemami nadzoru i sterowania wszystkimi funkcjami w budynku) [5].

Należy wziąć pod uwagę, że instalacja „inteligentna” nie stanowi instalacji samej w sobie, ale jest tylko uzupełnieniem „konwencjonalnej” instalacji elektroenergetycznej o „inteligentny” system sterowania (rys. 1.).

Instalacja „inteligentna” ma za zadanie przede wszystkim: zwiększenie funkcjonalności obiektu, poprawę bezpieczeństwa i komfortu, usprawnienie eksploatacji budynku oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Opracowano i wdrożono wiele systemów instalacji inteligentnych opartych na technice przekaźnikowej lub mikroprocesorowej. Do grupy systemów instalacyjnych typu przekaźnikowego zaliczyć można praktycznie tylko system SI firmy Doepke Norden oraz system Luxor firmy Theben. Systemy te znalazły na rynku polskim stosunkowo niewielkie zastosowanie. Natomiast wśród systemów mikroprocesorowych najbardziej znane i rozpowszechnione systemy instalacji inteligentnych to: system KNX (dawniej EIB) opracowany przez stowarzyszenie KONNEX, system LCN stworzony przez firmę ISSENDORFF Mikroelectronic GmbH, system Dupline firmy Doepke Norden oraz X-Comfort firmy Moeller [8].

Niezależnie od zasady konstrukcji systemu instalacyjnego konieczne jest zastosowanie ochrony przetężeniowej i odgromowej obwodów odbiorczych (tak samo jak w instalacji konwencjonalnej), a w wielu sytuacjach także samych urządzeń systemowych. Dotyczy to zwłaszcza instalacji opartych na systemach mikroprocesorowych, gdzie z uwagi na dużą wrażliwość modułów systemu na przepięcia występujące w instalacji, należy poświęcić szczególną uwagę na ich ochronę przed skutkami działań wyładowań atmosferycznych.

Negatywne skutki uszkodzenia modułów systemowych wiążą się oczywiście bezpośrednio z dużym kosztem tych modułów, ale także z zakłóceniem pracy instalacji, prowadzącym nawet w specyficznych sytuacjach do jej unieruchomienia. Uzależnione jest to w dużej mierze od rodzaju urządzenia systemowego, które uległo uszkodzeniu, oraz topologii systemu instalacyjnego. Najczęściej stosowanymi topologiami w systemach inteligentnych są topologia gwiaździsta, pierścieniowa oraz topologia magistralna (rys. 2.).

Topologia gwiaździsta jest oparta na zasadzie „master-slave” (rys. 2a). Jednostka centralna (M) zarządza jednostkami podporządkowanymi (S). W tego typu instalacjach najbardziej niekorzystnym przypadkiem jest uszkodzenie centralnej jednostki sterującej lub zasilacza urządzeń systemowych.

W topologii szeregowej (rys. 2b) wszystkie elementy systemowe (EP) są równouprawnione i posiadają szeregowy przepływ informacji. Uszkodzenie elementu systemowego lub wzajemnych połączeń może praktycznie wyłączyć część instalacji z ruchu.

W topologii magistralnej, zwanej potocznie BUS (Binary Unit System), wszystkie elementy są podłączone niezależnie do magistrali informacyjnej oraz równouprawnione w dostępie do niej (rys. 2c). Każde urządzenie magistralne (UM) odbiera informacje płynące magistralą do niego zaadresowane. Problemem w tego typu instalacjach jest oczywiście uszkodzenie magistrali i urządzeń systemowych, takich jak zasilacze oraz sprzęgła łączące różne części topologii systemu.

W dalszych częściach artykułu zostanie przedstawiony sposób realizacji ochrony przeciwzwarciowej oraz przeciwprzepięciowej w dwóch najbardziej popularnych na rynku polskim systemach instalacji inteligentnych, tj. w systemie KNX i LCN.

System KNX

Najczęściej stosowanym środkiem transmisji danych w systemie KNX jest magistrala w postaci skrętki dwuparowej (TP – Twisted Pair) YCYM 2×2×0,8 mm2, która jest zasilana napięciem 24 V dc, co zapewnia bezpieczeństwo obsługi instalacji. Magistrala łączy ze sobą urządzenia systemowe, które mają zapewnić właściwą pracę instalacji (zasilacze, sprzęgła, repetytory liniowe oraz interfejsy do komunikacji z komputerem) z urządzeniami magistralnymi odpowiedzialnymi za sterowanie instalacją, do których zalicza się sensory i aktory (rys. 3.).

Zasilacz 230 Vac/24 Vdc zasilający magistralę TP powinien być zainstalowany na początku linii oraz początku każdego jej segmentu. Nieodłącznym jego elementem jest zespolona cewka, która uczestniczy w generowaniu telegramów przesyłanych na magistralę oraz stanowi ochronę przed przepięciami w magistrali. Prądy znamionowe zasilaczy to: 120, 320, 640 oraz 800 mA. Podczas doboru zasilacza należy zwrócić uwagę na liczbę zamontowanych urządzeń magistralnych na danej linii.

Zadaniem sprzęgieł jest separacja galwaniczna linii od linii wyższego rzędu oraz uniemożliwienie przesyłu telegramów do linii wyższego rzędu. Filtracja telegramów polega na przepuszczaniu tylko tych telegramów, które są określone w tablicy filtrów sprzęgła. W zależności od miejsca zainstalowania może funkcjonować jako repetytor liniowy, sprzęgło liniowe lub sprzęgło obszarowe.

Przewód magistralny jest prowadzony w wydzielonych strefach instalacyjnych, tak jak przewody energetyczne (rys. 4.). Ponieważ napięcie probiercze zewnętrznej osłony przewodu magistralnego wynosi 2,5 kV, może się ona stykać bezpośrednio z żyłami przewodów energetycznych (rys. 5a). W przypadkach, gdy przewód magistralny TP jest pozbawiony zewnętrznej osłony (np. w miejscach łączenia przewodów w rozdzielnicy lub puszce instalacyjnej), należy zachować odstęp izolacyjny co najmniej 4 mm pomiędzy żyłami przewodów energetycznych a żyłami przewodu magistralnego (rys. 5b).

Podstawowym elementem topologii instalacji KNX/EIB jest linia, przy czym najprostsza linia musi składać się z zasilacza, sensora i aktora. Linia może przyjmować dowolną strukturę drzewiastą, przy czym jedynym ograniczeniem jest konieczność unikania pętli połączeń oraz nieprzekroczenie łącznej długości 1000 m dla wszystkich odcinków linii. Do pojedynczej linii można podłączyć bez jej rozbudowy o segmenty liniowe 64 urządzenia magistralne, pamiętając o doborze odpowiednich parametrów zasilacza. Linie systemu są ze sobą łączone za pośrednictwem swoich sprzęgieł liniowych z linią główną, tworząc obszar składający się maksymalnie z 15 linii.

Z powodu galwanicznego odseparowania linii poprzez sprzęgło zachodzi konieczność zainstalowania na każdej linii oraz linii głównej oddzielnego zasilacza. Dalsza rozbudowa systemu KNX/EIB polega na podłączeniu 15 (obszarów) linii głównych do jednej linii obszarowej za pomocą sprzęgieł obszarowych (rys. 6.). Taka trójpoziomowa struktura topologii systemu KNX jest odzwierciedleniem poszczególnych obszarów obiektu budowlanego, co zapewnia przejrzystość systemu oraz łatwą rozbudowę i lokalizację ewentualnych usterek.

Zabezpieczenie obwodów energetycznych systemu KNX/EIB jest realizowane tak samo jak w instalacji tradycyjnej, zgodnie z zasadami zabezpieczeń przewodów instalacyjnych i odbiorników. Podczas doboru aktorów należy zwrócić uwagę na obciążalność prądową długotrwałą jego styków, która powinna być większa od prądu znamionowego zasilanego urządzenia.

Przewody magistralne TP nie są wyposażane we własne zabezpieczenia przetężeniowe. Zabezpieczenia są zamontowane zgodnie z ogólnymi zasadami doboru na obwodzie zasilającym zasilacze. Są to zazwyczaj wyłączniki instalacyjne o wartości 1 lub 2 A, co jest podyktowane maksymalnym prądem pobieranym przez zasilacz.

Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów energetycznych w instalacji systemu KNX/EIB jest realizowana analogicznie jak w instalacji konwencjonalnej. Przewody magistralne powinny być chronione przed przepięciami w sytuacji, gdy linia magistralna wychodzi poza budynek albo jeśli linia magistralna dochodzi do złącza lub znajduje się w jego pobliżu. Magistrala musi być w tym przypadku podłączona poprzez ogranicznik przepięć typu 1 do głównej szyny wyrównawczej w budynku (rys. 7.).

Ograniczniki typu 2 są wykorzystywane do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń magistralnych należących do danej linii. Stanowią one ochronę przed przepięciami indukowanymi w przewodach magistralnych. Instaluje się jeden ogranicznik na początku linii w rozdzielnicy w pobliżu zasilacza. W przypadku konieczności ochrony szczególnie czułych i kosztownych urządzeń magistralnych (np. ekrany dotykowe, pulpity operatorskie itd.), ograniczniki typu 2 powinno się montować bezpośrednio przy urządzeniach (rys. 8.).

Ich montaż jest konieczny również wtedy, gdy przewód magistralny jest ułożony na dłuższym odcinku obok innego obwodu energetycznego lub rurociągu, co może spowodować indukowanie się przepięć o dużej wartości. Zaleca się także ochronę aktorów, które mają bezpośredni kontakt z urządzeniami będącymi na potencjale ziemi. Ograniczniki są montowane pomiędzy przewody magistralne a przewód ochronny PE lub do elementów tworzących połączenie wyrównawcze.

Ograniczniki typu 2 powinny posiadać następujące parametry znamionowe:

 • znamionowy prąd wyładowczy: co najmniej 5 kA.
 • poziom ochrony <2 kV.

Wyrównywanie potencjałów polega na uziemieniu przewodów magistralnych za pomocą określonej impedancji z przewodem ochronnym. Jest ona zainstalowana w zasilaczu. Nie można uziemić przewodów bezpośrednio, ponieważ nie będzie można uzyskać symetrii impulsów binarnych generowanych w przewodach. Ekrany wszystkich przewodów magistralnych w instalacji łączy się ze sobą tworząc układ wydzielonego połączenia wyrównawczego, który nie może być połączony z elementami uziemionymi.

System LCN

System LCN jest oparty na koncepcji modułowej, zakładającej uniwersalność „inteligentnych” modułów, mogących pełnić funkcje zarówno sensora, jak i aktora. System LCN jest zasilany bezpośrednio z sieci 230 V, dlatego też każdy z modułów posiada wbudowany w sobie zasilacz, dodatkowo układ sprzęgający, pamięć konfiguracyjną oraz mikroprocesor.

Moduły różnią się natomiast liczbą wejść i wyjść, mocą, wbudowanym filtrem przeciwzakłóceniowym oraz obudową, w zależności od sposobu przewidywanego montażu (moduły podtynkowe oraz do montażu na szynie w rozdzielnicy).

Moduły LCN posiadają standardowo dwa niezależne wyjścia 230 V/300 VA (względnie 500 lub 2000 VA), które mogą być wykorzystywane do przełączania lub ściemniania (rys. 9.). W części sensorowej większość modułów posiada port T, do którego można podłączyć standardowe przełączniki, port I, do którego można podłączyć różne czujniki, np. temperatury, ruchu, deszczu, wiatru, światła lub odbiornik zdalnego sterowania oraz port P służący do podłączenia dalszego wyposażenia peryferyjnego, takiego jak blok przekaźników lub czujnik binarny.

W każdym module zastosowano ochronę przeciwprzepięciową wejścia czujników, zasilacza i układu sprzęgającego (do 4 kV). Wmontowana w układzie sprzęgającym ochrona przeciwzwarciowa zabezpiecza moduł przed zniszczeniem w sytuacji, gdy dojdzie do przypadkowej zamiany żyły zewnętrznej i żyły transmisji danych lub żyły neutralnej. Ponieważ każdy moduł jest zasilany z instalacji elektrycznej, dodatkową ochronę stanowią urządzenia klasy I i II zainstalowane wewnątrz budynku w rozdzielnicach.

System LCN nie potrzebuje osobnej sieci przewodów magistralnych, ponieważ moduły są bezpośrednio podłączone do standardowej trójprzewodowej instalacji elektrycznej wyposażonej w dodatkową żyłę D służącą do transmisji danych (standardowo NYM/YDY 4×1,5 mm2 lub 4×2,5 mm2) (rys. 10.).

W jednej magistrali można zainstalować maksymalnie 250 modułów, tworząc segment instalacji. Segmenty łączy się następnie w miarę potrzeb ze sobą za pomocą magistrali dwuprzewodowej.

Przewód transmisyjny, pomimo że przewodzi tylko niskie napięcie 30 V, jest traktowany jak normalny przewód sieciowy i z tego powodu należy go podłączać w skrzynkach rozdzielczych do wyłączników instalacyjnych. Przewód transmisyjny musi być połączony z fazą za pomocą zestyku pomocniczego tak, aby można było je równocześnie odłączyć (rys. 11.). Równoczesne odłączenie przewodu transmisyjnego wraz z fazowym umożliwia odłączenie całych poszczególnych odcinków magistrali, co ułatwia poszukiwanie błędów w sieci oraz zapewnia ochronę przeciwporażeniową serwisanta w przypadku przebicia fazy na przewód transmisyjny.

System LCN jest zabezpieczony przed skutkami przetężeń za pośrednictwem urządzeń ochrony przetężeniowej całej instalacji elektrycznej budynku, do której są podłączone bezpośrednio wszystkie „inteligentne” moduły systemu. Są to wyłączniki instalacyjne zamontowane w rozdzielnicy głównej, dobierane zgodnie z normalnymi zasadami doboru z uwzględnieniem poboru mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń systemu LCN.

Ponieważ w systemie LCN do transmisji danych wykorzystywana jest żyła neutralna jako żyła powrotna, to podczas komunikacji przewód neutralny może przewodzić krótkotrwałe prądy dochodzące do wartości 0,5 A. Aby zapobiec zadziałaniu wyłącznika różnicowoprądowego, należy poprowadzić żyłę transmisyjną, wraz z innymi przewodami, przez wyłącznik różnicowy (rys. 12.) lub odseparować ją za pomocą modułu galwanicznej separacji i wzmacniacza LCN-IS.

Podsumowanie

Systemy instalacji inteligentnych są coraz powszechniej stosowane nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Zwiększają one w sposób znaczący funkcjonalność klasycznej instalacji elektrycznej, kosztem jej skomplikowania i dużych nakładów finansowych. Uszkodzenie wybranych elementów systemowych poza zakłóceniem działania lub zablokowaniem całej instalacji, wiąże się z dużymi stratami materialnymi.

Wszystkie systemy instalacji inteligentnych niezależnie od tego, czy są to systemy oparte na technice przekaźnikowej, czy mikroprocesorowej, wymagają ochrony przed skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi oraz przed przetężeniami. Dodatkową uwagę należy zwrócić na ochronę systemów opartych na technice mikroprocesorowej, które są szczególnie wrażliwe na przepięcia występujące w instalacji elektrycznej.

W artykule omówiono sposób realizacji ochrony dwóch najpopularniejszych systemów instalacji inteligentnych, tj. KNX oraz LCN, różniących się zasadniczo, jeśli chodzi o filozofię rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej.

Główną ochronę systemów instalacji inteligentnych przed przepięciami stanowią urządzenia podstawowej ochrony budynku klasy I i II, które są zainstalowane w głównej rozdzielnicy obiektu budowlanego lub, uwzględniając rozbudowaną topologię systemu, w rozdzielnicach piętrowych. Przewody magistralne oraz urządzenia szczególnie wrażliwe na przepięcia, wyposażone w układy mikroprocesorowe, powinny być dodatkowo dobezpieczone ogranicznikami typu 2. Konieczne jest również połączenie magistrali z główną szyną wyrównawczą.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem ochrony przepięciowej charakteryzuje się system LCN, w którym oprócz ochrony realizowanej przez ograniczniki przepięć chroniące instalację elektryczną budynku, każdy moduł systemu jest wyposażony w swój własny ogranicznik klasy D, co powoduje bardzo skuteczną ochronę całego systemu.

Ochrona przetężeniowa omawianych systemów realizowana jest poprzez wyłączniki instalacyjne. Są one montowane w rozdzielnicach głównych w celu zabezpieczenia obwodów zasilających moduły instalacji inteligentnej oraz styki prądowe modułów wykonawczych.

Literatura

 1. M. Bielówka, A. Klajn, Instalacja elektryczna w systemie KNX/EIB. Podręcznik INPE dla elektryków, COSiW SEP, Warszawa 2006.
 2. Materiały firmowe: LCN. Opis systemu. LCN Polska, Opole 2004.
 3. PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES). Część 2-2: Przegląd systemu. Ogólne wymagania techniczne.
 4. PN-EN 50491-3:2010 Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS). Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego. 
 5. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Niezabitowskiej: Budynek Inteligentny. Tom 1: Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 6. www.konnex.pl
 7. www.LCN.pl
 8. www.automatykabudynku.pl
 9. www.archiwum.elektroinstalator.com.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.