elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Obliczanie parametrów małej elektrowni wiatrowej

OZE mają wiele zalet. Ale mają też wady i nie można ich pomijać. Ilość wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej w systemie w każdej chwili musi się bilansować – możliwości jej magazynowania są niewielkie. Cykliczność pracy wielu OZE i nieprzewidywalność co ilości energii, jaką będą produkowały, zmusza pozostałe elektrownie do ciągłej zmiany produkcji. Może to stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, do którego te źródła są przyłączone.

Zobacz także

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje...

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje jeden agregat pompowy jako rezerwa) musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności. Współczesna technika napędu elektrycznego umożliwia ekonomiczną regulację ciśnienia i wydajności tych pomp. Jednak w praktyce nadal większość układów napędowych pomp zasilających stanowią sprzęgła hydrokinetyczne...

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę pracy elektrowni wiatrowych o niewielkiej mocy (do kilku kW). Podano zależności umożliwiające wyznaczenie mocy zawartej w strudze wiatru o zadanym przekroju. Dla różnych typów turbin określono moc przejmowaną z wiatru przez turbinę. Kolejne kroki to wyznaczanie mocy wyjściowej na zaciskach elektrowni oraz ilości energii produkowanej w okresie rocznym. Wzory zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Pokazano dobór podstawowych parametrów małej elektrowni wiatrowej.

Abstract

Calculation of the parameters of small wind power plant

The article presents an analysis of the small power wind turbines work (up to several kW). Relations enabling definition of power contained in the stream of wind at a given cross-section are given. For different types of turbines specified power take over by turbine from wind. The next step is determination of power on output terminals and quantities of energy produced in the year. Formulas are illustrated examples of calculation. Shown selection of basic parameters small wind power plant. Dla konkretnych warunków wyliczenia należy uściślić.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii może wywierać negatywny wpływ na środowisko. Praca elektrowni wiatrowych może generować hałas i szkodliwe ultradźwięki, szpecić krajobraz i niszczyć ptactwo. Wyprodukowanie, instalacja i utylizacja urządzeń wykorzystywanych do pozyskiwania odnawialnej energii wymaga zużycia energii wyprodukowanej przez inne źródła.

Jednym z podstawowych zarzutów przeciwko energetyce konwencjonalnej jest powodowanie efektu cieplarnianego wskutek wytwarzania dwutlenku węgla. Część specjalistów uważa jednak, że ocieplenie klimatu jest procesem naturalnym, który występuje w sposób cykliczny i nie ma związku z działalnością człowieka. Ponadto ilość dwutlenku węgla można zmniejszać rozwijając zieleń, np. sadząc drzewa i krzewy.

Należy rozwijać wykorzystanie OZE, szukać nowych, tańszych źródeł energii, optymalizować ich konstrukcję i działanie, ale nie idealizować ich roli. Trzeba wnikliwie analizować zarówno zalety, jak i wady poszczególnych źródeł.

W związku z problemami ze współpracą elektrowni z systemem elektroenergetycznym, rośnie zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi o małej mocy, przeznaczonymi dla pojedynczych gospodarstw domowych. Elektrownie te pracują na wydzielony odbiornik, bez połączenia z siecią zasilającą.

Prosty układ uzyskuje się przez bezpośrednie połączenie turbiny – często o osi pionowej, niewymagającej nastawiania na wiatr i niepowodującej hałasu – z wolnobieżną prądnicą tarczową. Opisy budowy takich prądnic i wyniki pomiarów wykonanych modeli przedstawiono w [3, 4, 5, 6, 7]. Przy zmianach prędkości turbiny zmienia się zarówno wartość, jak i częstotliwość napięcia na wyjściu takiej prądnicy. Najtańszym rozwiązaniem jest zasilenie grzałek podgrzewających wodę w zbiorniku. Aby dopasować odbiornik do zmian parametrów napięcia, wykorzystuje się regulator obciążenia.

Wykorzystanie małej elektrowni pozwala uzyskać dobry efekt ekonomiczny. Wytwarzając energię na własne potrzeby, unika się płacenia dostawcom energii elektrycznej. Łącznie ze wszystkimi składnikami (przesyłowym, na rozwój sieci itp.) opłaty wynoszą ponad 0,6 zł za kWh. Uzyskanie tak wysokiej stawki przy sprzedaży energii do sieci nie jest obecnie możliwe.

Znamionowa moc turbiny wiatrowej

W przypadku elektrowni o większej mocy, trzeba przeprowadzić badania warunków wiatrowych. Dla małych elektrowni na ogół wykorzystuje się postępowanie uproszczone.

Moc zawartą w strumieniu powietrza wyraża się zależnością [10]:

karolewski wzor1

Wzór 1

gdzie:

ρ – gęstość powietrza (przyjmuje się r = 1,225, w [kg/m3]),

ρ – powierzchnia, przez którą przepływa strumień powietrza,

V – prędkość przepływu powietrza w rozpatrywanym miejscu (prędkość wiatru).

Moc zawarta w wietrze jest proporcjonalna do powierzchni A, przez którą przepływa strumień, oraz do trzeciej potęgi prędkości wiatru. Jeśli znana jest prędkość wiatru na pewnej wysokości h0 (np. z pomiarów), a turbina ma być zainstalowana na innej wysokości hśr, trzeba tę prędkość przeliczyć na poziom montażu turbiny, wykorzystując wzór:

karolewski wzor2

Wzór 2

gdzie:

V0 – prędkość wiatru określona na wysokości h0, w [m/s],

Vśr – średnia prędkość wiatru na wysokości hśr, w [m/s],

h0 – wysokość, na której znana jest prędkość wiatru, w [m/s],

hśr – wysokość na której będzie zainstalowana turbina, w [m],

a – wykładnik potęgowy zależny od szorstkości terenu (dla terenu z niską zabudową rzędu 0,2).

Turbina wiatrowa odbiera tylko część energii od przepływającego powietrza. Następuje to kosztem zmniejszenia prędkości wiatru, czyli przez częściowe zahamowanie strumienia powietrza przez turbinę. Moc turbiny można wyrazić wzorem:

karolewski wzor3

Wzór 3

Współczynnik Cp znany jest pod pojęciem współczynnika mocy Betza. Przebieg zmian wartości tego współczynnika w funkcji tzw. wyróżnika szybkobieżności przedstawiono na rysunku 1. W nowszych publikacjach [2, 10] podaje się trochę wyższe wartości współczynnika Cp wirnika trój- i dwułopatowego (ponad 4,7), ale dotyczą one dużych turbin o zoptymalizowanej konstrukcji.

Wyróżnik szybkobieżności l to stosunek prędkości liniowej końcówki łopaty do prędkości wiatru:

karolewski wzor4

Wzór 4

gdzie:

Ωt – prędkość kątowa turbiny,

R – promień koła zataczanego przez łopaty.

Maksymalna wartość współczynnika mocy praktycznie nie przekracza wartości 0,4. Jest to spowodowane istnieniem strat aerodynamicznych turbiny wiatrowej, zależnych od sposobu wykonania, kształtu wirnika i liczby łopat.

Turbiny wiatrowe można podzielić na dwie grupy:

 • turbiny, które wykorzystują zasadę wyporu (siła nośna powstaje przez wytworzenie różnicy ciśnień), do których można zaliczyć turbiny z osią poziomą oraz Darrieusa i H-rotor,
 • turbiny, których działanie oparte jest na zasadzie oporu, czyli pchania przez wiatr łopat turbiny, jak np. turbina Savoniusa.

W obliczeniach uproszczonych przyjmuje się maksymalne wartości współczynnika mocy: dla turbin działających na zasadzie wyporu Cp = 0,4, dla turbin działających na zasadzie oporu Cp = 0,2.

W przypadku wirnika Savoniusa występuje hamujące działanie powietrza pchanego przez łopaty turbiny. Dlatego Cp = 0,2. Turbina świderkowa (rys. 2.) ma sprawność wyższą niż Savoniusa – można przyjąć współczynnik Cp = 0,3. Turbiny z osią poziomą mają współczynnik rzędu 0,4. Istnieją również specjalne układy o innych parametrach.

Przykład obliczania mocy turbiny

1. Moc zawarta w 1 [m2] strugi wiatru o prędkości V = 6 m/s zgodnie z równaniem (1) wynosi:

czyli maksymalna moc uzyskiwana przez turbinę wiatrową wykorzystującą taką powierzchnię będzie rzędu Pt = 0,4 Pw = 53 » 50 W.

Aby uzyskać 1 kW, trzeba zwiększyć powierzchnię zataczaną przez śmigła 1000/50 = 20-krotnie czyli do 20 m2. Jeśli jest to turbina trójłopatowa, oznacza to jej średnicę rzędu 5 m.

2. Moc zawarta w 1 m2 strugi wiatru o prędkości V = 12 m/s zgodnie z równaniem (1) wynosi:

Maksymalna moc turbiny Pt = 0,4 Pw = 400  W. Aby osiągnąć moc turbiny 1  kW przy założonej prędkości wiatru 12 m/s, potrzebny jest wirnik z łopatkami zakreślającymi powierzchnię 2,5 m2, czyli o średnicy 3,4 m.

Bardzo znacząca jest zależność mocy od prędkości wiatru. Gdy prędkość wiatru zmienia się dwukrotnie, to moc przejmowana przez turbinę zmienia się 23 = 8-krotnie.

Moc wyjściowa elektrowni wiatrowej

Turbina wiatrowa – w części rozwiązań za pośrednictwem przekładni mechanicznej – napędza generator. Jeśli elektrownia współpracuje z siecią, to wyprowadzenie mocy odbywa się przez linię elektrownianą i ewentualnie transformator (elementy sieciowe aż do miejsca przyłączenia do systemu). Wyznaczając znamionową moc wyjściową elektrowni, trzeba uwzględnić sprawności tych elementów. Moc wyjściowa elektrowni:

karolewski wzor5 1

Wzór 5

Przykładowe wartości sprawności mogą wynosić: dla przekładni ηm = 0,90, generatora ηg = 0,92 i sieci elektrownianej ηs = 0,95. W przypadku małej elektrowni pracującej bez przekładni mechanicznej i z krótkim odcinkiem przewodów zasilających grzałki, wystarczy uwzględnić tylko sprawność generatora.

Należy wyraźnie rozróżnić znamionową prędkość wiatru przyjmowaną do wyznaczenia mocy turbiny (V = Vn) i prędkość średnią w miejscu zainstalowania turbiny (Vśr).

Moc silnika wiatrowego wyznacza się zwykle dla znamionowej prędkości wiatru 12–14 m/s (czasami 15 m/s). Jest to poprawne w odniesieniu do turbin o dużych mocach, umieszczanych na wysokości kilkudziesięciu metrów, gdzie średnia prędkość wiatru jest duża. Jednak stosowanie tych samych wartości dla turbin o małych mocach jest błędem. W krajowych warunkach, średnia prędkość wiatru na wysokości 30 m wynosi do 5 m/s (nad morzem 6 m/s). Niewielkie turbiny są na ogół montowane znacznie niżej, gdzie prędkość będzie jeszcze mniejsza. W miejscu o dobrych warunkach wiatrowych do obliczania mocy małej turbiny można przyjąć znamionową prędkość wiatru Vn = 6 m/s. A wtedy moc wyniesie około 50 W z każdego m2 powierzchni turbiny o wysokiej sprawności. W przypadku wirnika Savoniusa będzie dwukrotnie mniejsza.

W niektórych ofertach sprzedaży turbin podawana jest zawyżona moc turbiny. Na przykład turbina świderkowa o wysokości 1,2 m i średnicy 0,5 m, która przy prędkości 12 m/s ma moc 0,6 kW. Taka moc jest zawarta w całej strudze wiatru o przyjętym przekroju. Jeśli turbina odbierze z wiatru 40% energii, to jej moc wyniesie 240 W. A dodatkowo – takie turbiny montuje się na ogół na dachu budynku, gdzie prędkość wiatru na ogół jest znacznie niższa. Gdyby przyjęto znamionową prędkość wiatru 6 m/s, to znamionowa moc spadnie do 30 W. 

Energia wyprodukowana przez elektrownię wiatrową

Elektrownia wiatrowa nie pracuje cały czas z mocą znamionową, dlatego energia wyprodukowana w ciągu roku nie jest iloczynem tej mocy i czasu. Trzeba uwzględnić współczynnik wykorzystania mocy elektrowni. Typowe wartości tego współczynnika można określić z rysunku 3. Na osi poziomej należy odnaleźć wartość znamionowej prędkości wiatru Vn, dla której wyznaczono moc turbiny. Następnie prowadzi się linię pionową aż do przecięcia z krzywą odpowiadającą średniej prędkości wiatru w miejscu zainstalowania turbiny Vśr. Współrzędna tego punktu, odczytana na osi pionowej, to wartość procentowego współczynnika wykorzystania mocy elektrowni w okresie rocznym, czyli w ciągu 8760 godzin.

Przyjmując Vn = 6 m/s i Vśr = 6 m/s, uzyskuje się współczynnik wykorzystania elektrowni 50% czyli 0,5. Gdyby wiatr miał stałą prędkość przez cały rok, to wartość tego współczynnika wynosiłaby 1,0. Jednak prędkość wiatru jest zmienna – do wyznaczania średniej uwzględnia się zarówno prędkości małe, przy których turbina nie wiruje, jak i krótkotrwałe porywy wiatru, które nią zdążą rozkręcić turbiny do odpowiadającej im prędkości. Dlatego przy posługiwaniu się prędkością średnią współczynnik ma wartość niższą, niż gdyby wiatr miał prędkość stałą.

Przykład uproszczonych obliczeń parametrów małej elektrowni wiatrowej

Dane elektrowni:

 • znamionowa moc na wyjściu elektrowni Pel = 90 W,
 • założona znamionowa prędkość wiatru Vn = 6 m/s,
 • średnia prędkość wiatru na wysokości h0 = 30 m wynosi V0 = 5 m/s,
 • wysokość zamontowania turbiny h = 10 m,
 • sprawność prądnicy wolnobieżnej hg = 0,9,
 • turbina jest połączona z prądnicą wolnoobrotową bez przekładni mechanicznej,
 • elektrownia nie jest połączona z siecią – przez tyrystorowy regulator obciążenia zasila grzałki elektryczne,
 • wariant 1 – turbina trójpłatowa,
 • wariant 2 – turbina świderkowa o osi pionowej. 

Obliczenia:

Konieczna moc turbiny (przekształcony wzór (5)):

Parametry znamionowe turbiny:

– wariant 1: na rysunku 1. turbina trójpłatowa oznaczona jest symbolem D. Z rysunku odczytano dla niej parametry optymalnej pracy: współczynnik Betza Cp = 0,38 dla wyróżnika szybkobieżności λ = 4,6.

– wariant 2: dla turbiny świderkowej przyjęto współczynnik Betza Cp = 0,30 dla wyróżnika szybkobieżności λ = 1,8.

Potrzebna moc strugi wiatru (przekształcony wzór (3)):

– wariant 1:

– wariant 2:

Pole powierzchni przekroju turbiny (przekształcony wzór (1)):

– wariant 1:

– wariant 2:

Rozmiary turbiny:

– wariant 1: powierzchnia zataczana przez tę turbinę jest kołem. Średnica turbiny:

– wariant 2: przyjęto wymiary przekroju turbiny świderkowej 0,83 ´ 3 m. Do tego dojdzie obudowa.

Prędkość kątowa (przekształcony wzór (4)) i obrotowa turbiny:

– wariant 1:

– wariant 2:

Liczba par biegunów prądnicy wolnobieżnej tarczowej:

– wariant 1: można wykonać prądnicę o znamionowej prędkości 300 obr./min, wyposażając ją w 10 par biegunów, czyli umieszczając po 20 magnesów na każdej z dwóch tarcz wirnika. Przy prędkości 338 obr./min napięcie prądnicy będzie miało częstotliwość 56 Hz,

– wariant 2: Wykonanie prądnicy o prędkości znamionowej 250 obr./min wymaga zastosowania 12 par biegunów.

Zależności umożliwiające zaprojektowanie wymiarów i przybliżone obliczenie parametrów takiej prądnicy przedstawiono w [8].

Średnia prędkość wiatru w miejscu instalacji turbiny wg wzoru (2):

Ilość energii wyprodukowanej w ciągu 1 roku: z wykresu na rysunku 3. odczytano współczynnik wykorzystania mocy elektrowni. Odkładając wartość Vn = 6 m/s na osi poziomej, z krzywej dla Vśr = 4 m/s otrzymuje się na osi pionowej wartość 28% (czyli współczynnik 0,28). Energia, którą elektrownia wyprodukuje w ciągu roku, wyniesie (moc w kW, czas w godzinach):

Energia zostanie wykorzystana na potrzeby użytkownika, który dzięki temu zmniejszy opłaty za dostawę energii z sieci. Jego opłaty zmaleją o około 220 kWh · 0,65 zł/kWh = 143 zł/rok.

Producenci turbin często przyjmują wyższą znamionową prędkość wiatru do wyznaczenia znamionowej mocy turbiny. Jeśli przyjąć Vn = 12 m/s – czyli znamionowa prędkość wiatru byłaby 2-krotnie większa niż w przykładzie obliczeniowym, to znamionowa moc turbiny wzrosłaby 8-krotnie. Jednak współczynnik wykorzystania mocy turbiny odczytany z rysunku 3. zmalałby również 8-krotnie – do wartości 3,5%. Wyznaczanie tego współczynnika pokazano na rysunku 3. – rozpoczynając od prędkości 12 na osi poziomej. Uzyskana energia byłaby zatem taka sama. Przyjmując dużą znamionową prędkość wiatru można uzyskiwać dużą moc turbiny o danych rozmiarach. Ale jest to tylko zabieg marketingowy, bo nie powoduje to wzrostu ilości produkowanej energii. Prawdziwy wzrost można uzyskać znajdując miejsce o większej średniej prędkości wiatru lub powiększając wymiary turbiny.

Podsumowanie

Należy zwrócić uwagę na nieprawidłowości w niektórych materiałach reklamujących turbiny, polegające na podawaniu ich mocy znamionowej wyznaczonej dla zbyt dużych prędkości wiatru lub nawet wyznaczonej niepoprawnie (zazwyczaj zawyżonej). Energia zawarta w wietrze zależy od jego prędkości w trzeciej potędze. Przykładowo, moc strumienia wiatru o przekroju 1 m2 przy prędkości 5 m/s wynosi około 75 W, zaś przy prędkości 10 m/s – 600 W. W turbinach o osi poziomej, umieszczonych na wysokiej wieży, można przyjmować duże znamionowe prędkości wiatru, czasami nawet 15 m/s. Turbiny z osią pionową montuje się przeważnie znacznie niżej, np. na dachu budynku. Średnie prędkości wiatru, określane na mapach meteorologicznych, dla obszaru Polski, wahają się w zakresie od 4 do 6 m/s i podawane są na wysokości 30 m od poziomu gruntu. Jeśli turbina będzie umieszczona niżej, to średnia prędkość wiatru będzie jeszcze mniejsza – z wyjątkiem miejsc o szczególnie korzystnych warunkach wiatrowych. Dlatego moce znamionowe turbin o osi pionowej powinny być określane dla mniejszych wartości prędkości wiatru – maksymalnie do 10 m/s, a najlepiej dla prędkości rzędu 6 m/s.

Poprawnie wykonana turbina na ogół nie może przejąć więcej niż 40% mocy wiatru. Nawet przy prędkości znamionowej wiatru 10 m/s, ze strugi o przekroju 1 m2 turbina odbierze maksymalnie 0,4 · 600 = 240 W. A zatem reklamy turbin np. o wymiarach 2 na 2 metry i mocy 2 kW lub większej, dla typowych konstrukcji są nieprawdziwe. Taka turbina przy wietrze o prędkości 10 m/s może osiągnąć około połowy podanej mocy (4 · 240 = 960 W).

Trzeba również brać pod uwagę, że im wyższa jest przyjęta wartość znamionowej prędkości wiatru, tym rzadziej taki wiatr występuje, a zatem turbina rzadko osiągnie moc znamionową. Trzeba to uwzględnić szacując planowaną roczną produkcję energii. W miejscu o dobrych warunkach wiatrowych, na wysokości kilkunastu metrów od ziemi, jeśli średnia prędkość wiatru wynosi 5 m/s, turbina o mocy znamionowej wyznaczonej dla prędkości wiatru 10 m/s nie będzie z taką mocą pracowała dłużej niż około 12% godzin roku (wynika to z rysunku 3.). Jeśli moc znamionowa turbiny jest podana dla mniejszej znamionowej prędkości wiatru, to liczba godzin pracy z tą mocą będzie większa. Oczywiście podane wartości są szacunkowe.

Literatura

 1. W. Jagodziński, Silniki wiatrowe, PWT, Warszawa 1959.
 2. E. Hau, Wind turbines: fundamentals, technologies, application, economics, Springer Verlag, Berlin 2000.
 3. B. Karolewski, P. Ligocki, Rodzaje prądnic tarczowych, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 8/2008.
 4. B. Karolewski, P. Ligocki, Badania modelu prądnicy tarczowej bezrdzeniowej z kołowymi cewkami, „Wiadomości Elektrotechniczne” 11/2008.
 5. B. Karolewski, Badanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małej elektrowni wiatrowej, Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 64, 2010, Studia i Materiały nr 30.
 6. B. Karolewski, Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych, „elektro.info” nr 6/2011.
 7. B. Karolewski, P. Ludwiczak, T. Walszczak, Budowa modelu prądnicy tarczowej, Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 66, 2012, Studia i Materiały nr 32.
 8. B. Karolewski, Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. „elektro.info”, artykuł przyjęty do druku 7-8/2014.
 9. Z. Lubośny, Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.
 10. I. Soliński, Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej, Wyd. Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1999.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

#ENERGETAB2020 - Bezpłatne wirtualne spotkania targowe z Relpol

#ENERGETAB2020 - Bezpłatne wirtualne spotkania targowe z Relpol #ENERGETAB2020 - Bezpłatne wirtualne spotkania targowe z Relpol

Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro

Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro Ty kupujesz, my przekazujemy darowiznę. Wspólnie stwórzmy lepsze jutro

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać? Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa?

Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa? Zobacz nowatorskie podejście do oświetlenia - jak to działa?

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych » Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro » Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie » WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego? Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Enkodery obrotowe - jakie wybrać? Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Najnowsze produkty i technologie

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.