elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Redakcja | 2020-04-23
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Nowość! E-book autorstwa Fryderyka Łasaka „Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków – nr 7” to V wydanie zeszytu, zmienione i uzupełnione o aktualnie obowiązujące przepisy.

Spis treści

1. Wstęp / 7

1.1. Akty prawne związane z wykonywaniem sprawdzań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia / 9

1.2. Zmiana numeracji polskich norm / 12

1.3. Zasada obowiązująca w ochronie przeciwporażeniowej / 12

1.4. Najczęściej popełniane błędy przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C / 14

2. Wymagania dotyczące sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia / 15

2.1. Efekty pomiarów / 15

2.2. Rodzaje wykonywanych pomiarów – podział / 15

2.3. Prawna kontrola metrologiczna/ 16

3. Dokładność wykonywania pomiarów / 18

3.1. Klasa dokładności przyrządu pomiarowego / 19

3.2. Dobór właściwej metody pomiarów / 19

3.3. Wymagania co do dokładności pomiarów / 19

3.4. Zasady wykonywania pomiarów / 20

3.5. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych / 20

4. Zakres wykonywania sprawdzeń odbiorczych i okresowych / 21

4.1. Dwie części pomiarów ochronnych / 21

4.2. Oględziny / 23

4.2.1. Przykłady elementów wyposażenia, na które należy zwrócić uwagę podczas oględzin i sprawdzenia instalacji / 23

4.3. Próby / 27

4.4. Zakres wykonywania okresowych sprawdzań instalacji / 28

4.5. Nowa wersja normy PN-HD 60364-6:2016-07E / 28

4.5.1. Zmiany dotyczące sprawdzeń okresowych ujęte w normie PN-HD 60364-6:2019-12P / 28

5. Częstość wykonywania pomiarów i badań okresowych / 29

5.1. Wymagania określające częstość wykonywania pomiarów / 29

5.2. Częstość wykonywania badań okresowych na terenach budowy / 31

6. Dokumentowanie wykonywanych prac kontrolno‐pomiarowych / 32

6.1. Sposób dokumentowania pomiarów / 32

6.2. Zmiany wynikające z normy PN-HD 60364-6:2019-12P w zakresie protokołu / 33

6.3. Błędy w dokumentowaniu pomiarów / 33

7. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań / 34

7.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych / 34

7.2. Dodatkowe wymaganie normy PN-HD 60364-6:2019-12P w sprawie sprawdzania rezystancji przewodów ochronnych / 36

7.3. Błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji / 37

7.4. Pomiar rezystancji izolacji / 38

7.4.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji / 39

7.4.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych / 40

7.4.3. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów / 40

7.4.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli / 41

7.4.5. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji / 42

7.4.6. Błędy popełniane przy pomiarze rezystancji izolacji / 43

7.5. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów / 43

7.6. Próba wytrzymałości elektrycznej / 44

7.7. Rezystancja podłóg i ścian / 44

8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN / 46

8.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN / 46

8.2. Pomiar metodą techniczną / 48

8.3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia / 48

8.4. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT / 49

8.5. Skuteczność ochrony w układzie IT / 50

8.6. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi / 50

8.6.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania / 51

8.6.2. Ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych / 52

8.6.3. Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / 53

8.7. Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych / 53

8.8. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia / 53

9. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi / 55

9.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach / 55

9.2. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi / 57

9.3. Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych / 59

9.4. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem / 59

9.5. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi / 59

9.6. Budowa wyłącznika różnicowoprądowego / 61

9.6.1. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST / 61

9.7. Przyczyny błędnych wyłączeń wyłączników różnicowoprądowych / 62

9.7.1. Połączenie przewodu neutralnego z ochronnym / 62

9.7.2. Połączenie równoległe przewodów neutralnych dwóch odbiorników / 62

9.7.3. Zamiana przewodów neutralnych sąsiednich obwodów / 63

9.7.4. Przeciwstawne połączenie przewodów fazowego i neutralnego w wyłączniku / 64

10. Dodatkowe sprawdzenia wymagane przez normę PN-HD 60364-6:2008P / 64

10.1. Ochrona uzupełniająca / 64

10.2. Sprawdzenie biegunowości / 64

10.3. Sprawdzenie kolejności faz / 64

10.4. Próby funkcjonalne / 64

10.5. Spadek napięcia / 65

11. Pomiar rezystancji uziomu / 66

11.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów / 66

11.2. Rezystancja uziomów pomocniczych i przewodów pomiarowych / 69

11.3. Metoda czteroprzewodowa / 69

11.4. Sprawdzenie poprawności pomiaru rezystancji uziemienia / 69

11.5. Metoda techniczna pomiaru uziomów z użyciem dodatkowych cęgów / 70

11.6. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku / 71

11.7. Rezystywność gruntu / 71

11.8. Pomiar rezystywności gruntu / 72

11.8.1. Pomiar rezystywności gruntu miernikiem MRU-200 / 73

11.9. Rezystancja uziomu / 73

11.10. Dopuszczalne materiały / 74

11.11. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych / 74

11.12. Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień / 75

11.13. Czynniki wpływające na jakość uziomu / 76

11.13.1. Wpływ powłoki ochronnej na szybkość korozji elementów uziomu / 77

11.14. Nowe wymagania dla elementów uziemiających / 78

11.15. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych / 79

11.15.1. Zasada ochrony zastanej 79

11.16. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej / 79

11.16.1. Określanie minimalnej długości l uziomu / 80

11.16.2. Typy uziomów wg PN-EN 62305-3 / 81

11.16.3. Sposoby łączenia uziomów sztucznych z fundamentowym / 81

11.16.4. Zasady ochrony przed oddziaływaniem prądu piorunowego / 81

11.16.5. Klasy LPS / 82

11.16.6. Konserwacja i sprawdzanie LPS / 82

11.16.7. Dokumentowanie badań / 83

11.16.8. Raport z badań LPS / 83

11.16.8. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury / 83

11.17. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym / 84

11.17.1. Parametry impulsu pomiarowego / 85

11.17.2. Właściwości udarowe uziemień / 86

11.18. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego / 86

11.19. Metryka urządzenia piorunochronnego / 88

11.20. Protokół badań urządzenia piorunochronnego / 89

11.21. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień / 90

12. Pomiary natężenia oświetlenia / 90

12.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów / 90

12.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach / 91

13. Pomiar prądów upływu / 92

13.1. Sposób wykonania pomiaru prądu upływu / 92

13.2. Przygotowanie instalacji w układzie TN-S / 92

13.3. Przygotowanie instalacji w układzie TN-C / 93

14. Kontrola elektronarzędzi / 93

14.1. Częstość badań elektronarzędzi / 93

14.2. Zakres prób elektronarzędzi / 93

15. Badania spawarek / 93

16. Badania zgrzewarek / 94

17. Badania sprzętu ochronnego / 95

17.1. Wymagania dla izolacyjnego sprzętu ochronnego / 95

17.2. Terminy okresowych badań sprzętu ochronnego / 95

17.3. Czynności przy bieżącym użytkowaniu sprzętu ochronnego / 96

18. Wzory protokołów / 97

19. Literatura / 111

19.1. Akty prawne / 111

19.2. Normy / 112

19.3. Publikacje / 113

Książka w formie e-booka do kupienia w Księgarni Technicznej w cenie 49 zł. 

Powiązane

Praca na wysokościach a linie wysokiego napięcia

Praca na wysokościach a linie wysokiego napięcia Praca na wysokościach a linie wysokiego napięcia

Prace na wysokościach, zwłaszcza te w pobliżu linii wysokiego napięcia nie należą do prostych. W końcu takie prace w obrębie urządzeń elektroenergetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Najczęstszym...

Prace na wysokościach, zwłaszcza te w pobliżu linii wysokiego napięcia nie należą do prostych. W końcu takie prace w obrębie urządzeń elektroenergetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Najczęstszym powodem śmiertelnych wypadków na wysokościach jest porażenie prądem. Jakimi kierować się zasadami i co zrobić, aby zapewnić sobie maksimum bezpieczeństwa?

Spotkanie firmowe firmy Legrand

Spotkanie firmowe firmy Legrand Spotkanie firmowe firmy Legrand

Firma Legrand Polska zorganizowała w dniach 8-9 grudnia 2017 roku spotkanie firmowe w Srebrnej Górze. W przedsięwzięciu wzięło udział 35 osób, wśród których znaleźli się projektanci, wykonawcy oraz prefabrykatorzy...

Firma Legrand Polska zorganizowała w dniach 8-9 grudnia 2017 roku spotkanie firmowe w Srebrnej Górze. W przedsięwzięciu wzięło udział 35 osób, wśród których znaleźli się projektanci, wykonawcy oraz prefabrykatorzy rozdzielnic niskiego napięcia.

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP 2017

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP 2017 Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP 2017

Tradycyjnie jak co roku w połowie grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków SEP w Warszawskim Domu Technika NOT.

Tradycyjnie jak co roku w połowie grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków SEP w Warszawskim Domu Technika NOT.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie oznaczania samochodów elektrycznych

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie oznaczania samochodów elektrycznych Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie oznaczania samochodów elektrycznych

W związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu o oznaczaniu pojazdów. Projekt nowelizacji przepisów został opublikowany...

W związku z wejściem w życie ustawy o elektromobilności Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu o oznaczaniu pojazdów. Projekt nowelizacji przepisów został opublikowany w ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Polscy naukowcy pracują nad innowacyjnymi modułami termoelektrycznymi

Polscy naukowcy pracują nad innowacyjnymi modułami termoelektrycznymi Polscy naukowcy pracują nad innowacyjnymi modułami termoelektrycznymi

Polacy prowadzą prace nad modułami termoelektrycznymi, które umożliwiają konwersję energii cieplnej na elektryczną. Zaprojektowali i wykonali prototyp generatora termoelektrycznego TEG, który ma przetwarzać...

Polacy prowadzą prace nad modułami termoelektrycznymi, które umożliwiają konwersję energii cieplnej na elektryczną. Zaprojektowali i wykonali prototyp generatora termoelektrycznego TEG, który ma przetwarzać ciepło marnowane, ze spalonego biogazu. Instalacja bezpośrednio konwertuje energię cieplną na energię elektryczną za pomocą modułów termoelektrycznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii elektrociepłownie i biogazownie mogą odzyskać sporo ilości ciepła, a także zyskać finansowo.

Podsumowanie roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP

Podsumowanie roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP Podsumowanie roku prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP

Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,...

Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Polską Sekcją IEEE oraz Prezydentem Miasta Radomia zorganizował 8 listopada 2017 roku III Międzynarodową Konferencję poświęconą profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887–1941) i Jego pracom naukowym.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – nowy kierunek na AGH

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – nowy kierunek na AGH Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – nowy kierunek na AGH

„O mój Boże! Znowu to OZE!” – mogliby rzec niektórzy czytelnicy naszego portalu, na którym nie brakuje informacji o projektach związanych z energetyka odnawialną. Cóż jednak zrobić? Branża coraz śmielej,...

„O mój Boże! Znowu to OZE!” – mogliby rzec niektórzy czytelnicy naszego portalu, na którym nie brakuje informacji o projektach związanych z energetyka odnawialną. Cóż jednak zrobić? Branża coraz śmielej, z większym zaangażowaniem i zaufaniem spogląda w stronę słońca, łapiąc wiatr w żagle i płynąc z nurtem proekologicznych zmian z energetyce. Coraz więcej młodych adeptów elektroenergetyki interesuje się tymi rozwiązaniami, realizując studenckie projekty o charakterze fotowoltaicznym czy wykorzystującym...

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jesteś inżynierem? Sięgnij po nowe możliwości »

Jesteś inżynierem? Sięgnij po nowe możliwości » Jesteś inżynierem? Sięgnij po nowe możliwości »

Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - jak dopasować do branży?

Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - jak dopasować do branży? Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - jak dopasować do branży?

Jaki zasilacz ups do małego biura?

Jaki zasilacz ups do małego biura? Jaki zasilacz ups do małego biura?

Kamera termowizyjna z ponad 43000 punktami pomiaru »

Kamera termowizyjna z ponad 43000 punktami pomiaru » Kamera termowizyjna z ponad 43000 punktami pomiaru »

Webinar: Dobór silnika liniowego do aplikacji

Webinar: Dobór silnika liniowego do aplikacji Webinar: Dobór silnika liniowego do aplikacji

Jaką drukarkę do oznaczników wybrać?

Jaką drukarkę do oznaczników wybrać? Jaką drukarkę do oznaczników wybrać?

Jak kontrolować stan izolacji w sieci?

Jak kontrolować stan izolacji w sieci? Jak kontrolować stan izolacji w sieci?

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków »

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków » Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków »

Wymagania w zakresie identyfikacji rozdzielnic »

Wymagania w zakresie identyfikacji rozdzielnic » Wymagania w zakresie identyfikacji rozdzielnic »

Panele webowe - jak to działa w praktyce?

Panele webowe - jak to działa w praktyce? Panele webowe - jak to działa w praktyce?

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - poznaj rozwiązanie »

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - poznaj rozwiązanie » Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - poznaj rozwiązanie »

Zobacz, jak łatwo można wykonywać różne zadania etykietowania za pomocą przenośnych drukarek »

Zobacz, jak łatwo można wykonywać różne zadania etykietowania za pomocą przenośnych drukarek » Zobacz, jak łatwo można wykonywać różne zadania etykietowania za pomocą przenośnych drukarek »

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Inteligentne zamki do drzwi - jak to działa?

Inteligentne zamki do drzwi - jak to działa? Inteligentne zamki do drzwi - jak to działa?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Zasilacz bezprzerwowy do montażu na szynie DIN - poznaj zalety »

Zasilacz bezprzerwowy do montażu na szynie DIN - poznaj zalety » Zasilacz bezprzerwowy do montażu na szynie DIN - poznaj zalety »

Bezpieczny i wygodny montaż osprzętu elektroinstalacyjnego »

Bezpieczny i wygodny montaż osprzętu elektroinstalacyjnego » Bezpieczny i wygodny montaż osprzętu elektroinstalacyjnego »

Zasilacze UPS - najważniejsze informacje ▼

Zasilacze UPS - najważniejsze informacje ▼ Zasilacze UPS - najważniejsze informacje ▼

czególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20 % wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe...

czególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20 % wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe...

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami ▼

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami ▼ Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami ▼

Jak zapewnić zasilanie w ekstremalnych warunkach? Zasilanie rezerwowe »

Jak zapewnić zasilanie w ekstremalnych warunkach? Zasilanie rezerwowe » Jak zapewnić zasilanie w ekstremalnych warunkach? Zasilanie rezerwowe »

Prosty przepis na SMART HOME - sterowanie funkcjami mieszkań i domów ▼

Prosty przepis na SMART HOME - sterowanie funkcjami mieszkań i domów ▼ Prosty przepis na SMART HOME - sterowanie funkcjami mieszkań i domów ▼

Rozwiązania infrastruktury centrów danych ▼

Rozwiązania infrastruktury centrów danych ▼ Rozwiązania infrastruktury centrów danych ▼

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Podtrzymanie zasilania - na jakie rozwiązanie zasilania rezerwowego postawić?

Podtrzymanie zasilania - na jakie rozwiązanie zasilania rezerwowego postawić? Podtrzymanie zasilania - na jakie rozwiązanie zasilania rezerwowego postawić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.