elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi

Układ do pomiaru energii elektrycznej z wykorzystaniem pojedynczego przekładnika prądowego i napięciowego

Układ do pomiaru energii elektrycznej z wykorzystaniem pojedynczego przekładnika prądowego i napięciowego

Przekładniki są powszechnie stosowane w pomiarach prądów i napięć, których wartości uniemożliwiają bezpośrednie podłączenie aparatury pomiarowej. Niekiedy używa się ich też w sytuacji, gdy wymagana jest separacja galwaniczna aparatury pomiarowej i obiektu. O ile sposób wykorzystania przekładników prądowych i napięciowych jest powszechną wiedzą wśród inżynierów elektryków, to wiedza dotycząca niepewności pomiarów wykonywanych z użyciem przekładników jest znacznie mniej rozpowszechniona.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Celem artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z niepewnością pomiaru mocy i energii elektrycznej z wykorzystaniem przekładników. Omówiony zostanie sposób szacowania względnego błędu granicznego pomiaru na podstawie znajomości klas zastosowanych przekładników i współpracujących z nimi przyrządów pomiarowych oraz wybranego układu połączeń. Artykuł uzupełniają tabele, umożliwiające szybkie oszacowanie błędu pomiaru mocy i energii dla układu z dwoma i trzema watomierzami, dla najczęściej spotykanych klas przekładników prądowych i napięciowych.

Niepewności pomiaru z użyciem przekładników

Błędy maksymalne przekładników wynikają z ich klasy. Na błąd składają się błąd graniczny amplitudy, podawany w [%], oraz błąd kąta, podawany w minutach kątowych (1 minuta = 1/60 stopnia) bądź centyradianach. Wartości obydwu błędów dla danej klasy można odczytać z norm. W przypadku przekładników prądowych zakres zmian mierzonej wielkości, czyli prądu uzwojenia pierwotnego, jest zazwyczaj duży. Błąd graniczny rośnie wraz ze zmniejszaniem prądu, dlatego stosowne normy podają jego wartości dla różnych wartości prądu uzwojenia pierwotnego (tj. 120%, 100%, 50%, 20%). W przypadku przekładników napięciowych napięcie w normalnym stanie pracy systemu elektroenergetycznego jest na tyle bliskie wartości znamionowej, że nie ma potrzeby podawania kilku wartości błędu granicznego.

Innym ważnym parametrem przekładników jest ich znamionowa moc pozorna. Niepewności wynikające z klasy przekładnika będą dochowane, jeżeli przekładnik obciążony jest mocą od 25% do 100% o indukcyjnym współczynniku mocy równym przynajmniej 0,8. Obciążenie przekładników jest istotne przy wykorzystaniu mierników cyfrowych, które zazwyczaj niewystarczająco obciążają przekładnik, co skutkuje nieznanym wzrostem błędów przetwarzania. Z tego powodu przy stosowaniu mierników cyfrowych należy stosować dodatkowe dwójniki obciążające przekładnik mocą znamionową, przyłączone równolegle do miernika mierzącego napięcie lub szeregowo z miernikiem do pomiaru prądu. Producenci przyrządów pomiarowych często oferują gotowe dwójniki o odpowiednich parametrach.

Kolejnym źródłem niepewności pomiaru z wykorzystaniem przekładnika jest ograniczenie jego pasma przenoszenia. Producenci przekładników podają niepewność tylko dla częstotliwości rzędu 45–65 Hz, nie informując o charakterystyce amplitudowej i fazowej. W praktyce, pasmo przekładnika indukcyjnego jest podobne do pasma stosowanych liczników energii elektrycznej (zarówno indukcyjnych, jak i cyfrowych), czyli jest ograniczone do kilku kHz. Oznacza to, że w pomiarze pomijane są wysokie harmoniczne, jednak ze względu na ich znikomą zawartość w sygnale spowodowane tym błędy są niewielkie. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku zastosowania przekładnika napięciowego z dzielnikiem pojemnościowym, używanego dla wysokich napięć. Przekładnik taki jest kaskadowym połączeniem dzielnika pojemnościowego i indukcyjnego, przez co jego pasmo jest ograniczone tylko do otoczenia podstawowej harmonicznej. Pomijając możliwość wystąpienia rezonansu (zminimalizowaną przez konstrukcję przekładnika), użycie tego rodzaju przekładnika powoduje stłumienie wyższych harmonicznych, przez co wyznaczona energia czynna może być niższa niż faktycznie przesłana w układzie.

Szczególnie niekorzystne właściwości częstotliwościowe przekładnika mogą wpłynąć na wyniki analizy z wykorzystaniem nowoczesnych cyfrowych analizatorów jakości energii elektrycznej. Urządzenia takie próbkują sygnał z częstotliwością rzędu 10–20 kHz, przez co prowadzą analizę zawartości harmonicznych do częstotliwości 5–10 kHz (100–200 harmonicznych). W połączeniu ze znikomą zawartością harmonicznych tego rzędu tłumienie sygnału przez przekładnik sprawia, że wyniki takiej analizy są mało wiarygodne i powinny być traktowane z dużym dystansem.

Układy pomiaru mocy i energii z wykorzystaniem przekładników – pojedynczy przekładnik prądowy i napięciowy

Układ pomiarowy z jednym przekładnikiem prądowym i napięciowym jest rzadko spotykany w praktyce. Przyczyną jest przyjęte dla tego układu założenie o symetrii, które w praktyce nie jest spełnione, co powoduje wzrost niepewności pomiaru. Mimo to układ został przeanalizowany przez autorów, gdyż jako najprostszy układ do pomiaru energii stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych rozważań. Schemat układu z jednym przekładnikiem prądowym i napięciowym przedstawia rysunek 1.

Pomiar napięcia i prądu

Pomiar napięcia i prądu wykonywany jest za pomocą odpowiedniego przyrządu wpiętego w obwód wtórny przekładnika napięciowego lub prądowego. W tym przypadku na wynik nie wpływa błąd kątowy przekładnika, a jedynie jego błąd amplitudowy. Interpretując pomiar z wykorzystaniem woltomierza lub amperomierza, jak mnożenie przez obarczoną niepewnością stałą, graniczny błąd względny pomiaru prądu i napięcia można zapisać jako [1]:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 1

Wzór 1

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 2

Wzór 2

gdzie:

δMA i δMV – to względne błędy graniczne pomiaru woltomierzem i amperomierzem,

δTA i δTV – to względne błędy graniczne przetwarzania przekładnikiem prądowym i napięciowym.

W przypadku przekładników można przyjąć w tym miejscu wartość niepewności wynikającą z klasy przyrządu. Podobnie jest w przypadku mierników analogowych, choć należy pamiętać, że przyjęcie klasy jako niepewności jest poprawne tylko wtedy, gdy wskazanie przyrządu jest zbliżone do górnego końca zakresu. Oznacza to, że dla amperomierza należy zachować ostrożność przy szacowaniu niepewności, gdyż dla małych prądów mierzonych jest ona w rzeczywistości znacznie większa niż wynikająca z klasy. Dla mierników cyfrowych należy obliczyć niepewność korzystając z dokumentacji dostarczonej przez producenta.

Przykład 1.

W układzie z rysunku 1. dokonano dwukrotnie pomiaru napięcia i prądu. Zastosowano przekładniki klasy 0,5, amperomierz klasy 1 o zakresie 5 A oraz woltomierz cyfrowy o błędzie granicznym 0,2%±0,05 d, zakresie 200 V i najmniejszej cyfrze wskazania d=0,01 V. Znamionowy prąd strony pierwotnej wynosi 100 A. Przekładnie przekładników: ku=6000 V/100 V oraz ki=100 A/5 A. Wskazania przyrządów wyniosły: U1=98,15 V, I1=4,8 A; U2=32,12 V, I2=0,35 A

Aby obliczyć względne błędy graniczne pomiaru napięć, należy przeliczyć dwuskładnikowy błąd przyrządu cyfrowego na błąd względny graniczny. W tym celu należy pomnożyć drugą składową przez wartość cyfry znaczącej (ostatnia cyfra wskazania) i podzielić ją przez wskazanie, a całość wyrazić w procentach:

Pierwsze dwie składowe obu równań to składowe błędu granicznego woltomierza, a trzecia to błąd graniczny amplitudowy przekładnika. Można zauważyć, że wypadkowy błąd graniczny zależy w pewnym stopniu od wartości wskazywanego napięcia. Przyczyną jest bezwzględna składowa błędu woltomierza. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku pomiaru prądu. Klasa przyrządu analogowego jest błędem granicznym wyrażonym w procentach zakresu. Oznacza to, że dla użytego w przykładzie amperomierza bezwzględny błąd graniczny wyniesie 0,05 A. Uwzględnić należy również fakt, że w drugim pomiarze mierzony prąd jest mniejszy niż 20% prądu znamionowego, a zatem błąd transformacji prądu przez przekładnik wzrasta. Wzrost niepewności przekładnika z 0,5% do 1% wynika z obciążenia <20% i został odczytany z charakterystyki przekładnika. Błędy względne graniczne należy obliczać odnosząc tę wartość do wskazania:

O ile w pierwszym przypadku pomiar jest dokładny, a błąd graniczny można oszacować sumując klasy przyrządów wyrażone w procentach, to w drugim przypadku pomiar ma jedynie charakter grubego przybliżenia. Przyczyną jest praca obu przyrządów, a przede wszystkim amperomierza, dużo poniżej ich zakresów. Warto zauważyć, że przyrządy cyfrowe są mniej wrażliwe na tego rodzaju błędy. Należy też pamiętać, że wypadkowy błąd graniczny pomiaru napięcia lub prądu przy wykorzystaniu przekładnika jest większy (niekiedy znacznie) od sumy klas przyrządu i przekładnika. W tabeli 1. przedstawiono zależność błędu granicznego od obciążenia dla przykładowego toru pomiaru prądu złożonego z przekładnika klasy 0,2 i dwóch różnych amperomierzy: wskazówkowego kl. 0,5 oraz cyfrowego tablicowego o niepewności 1%±0,01.

Pomiar mocy i energii

Podobnie jak w przypadku pomiaru napięcia i prądu, wskazanie mocy przez watomierz lub jej całkowanie przez licznik energii można przedstawić jako mnożenie przez stałą obarczoną błędem granicznym. W przeciwieństwie do wspomnianych pomiarów, wartość wskazywana lub całkowana ma tutaj charakter złożony. Można ją wyrazić równaniem:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 5

Wzór 3

Aby oszacować błąd graniczny pomiaru mocy i energii, należy najpierw określić błąd wyznaczenia powyższej wartości wynikający z parametrów przekładników, a następnie dodać do niego względny błąd graniczny zastosowanego watomierza lub licznika energii. Błąd graniczny wyznaczenia mocy według wyrażenia (3) zależy zarówno od błędów przekładni, jak i od błędów kątowych przekładników. Ponieważ wyrażenie jest iloczynem trzech składowych, graniczny błąd względny jest sumą ich błędów granicznych:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 6

Wzór 4

W tym przypadku δU=δTV oraz δI=δTA, gdzie δTV oraz δTA są błędami przekładni przekładników. Błąd δcos(φ) wynika z błędów kątowych przekładników. Oznaczając bezwzględne kątowe błędy graniczne przekładników jako ΔΨTV oraz ΔΨTA można go obliczyć następująco:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 7

Wzór 5

Przyjmując sumę granicznyh błędów kątowych przekładników jako α=ΨTVΨTA można zapisać:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 8

Wzór 6

Błędy kątowe przekładników są rzędu kilkunastu–kilkudziesięciu minut kątowych. Wynika z tego, że współczynnik cos(α) w powyższym równaniu osiąga wartości bliskie 1. Pozwala to uprościć wyrażenie na błąd graniczny cos(α) do postaci:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 9

Wzór 7

Ponieważ kąt α osiąga małe i dodatnie wartości, funkcję sinus można zastąpić funkcją liniową wyrażając niepewności kątowe w radianach, i otrzymując:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 10

Wzór 8

Ostatecznie, graniczny błąd względny wyznaczenia mocy czynnej lub energii można zapisać jako:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 11

Wzór 9

gdzie:

δMW – jest niepewnością względną użytego watomierza lub licznika energii elektrycznej.

Przykład 2.

Błąd graniczny energii w układzie z przekładnikami napięciowym i prądowym klasy 0,2 (błąd przekładni 0,2% i błąd kątowy 10 minut) oraz licznikiem klasy 0,5 wynosi dla cos(φ)=0,95 =>tg(φ)=0,33:

a dla cos(φ)=0,7 =>tg(φ)=1,02:

Jak widać, wartość współczynnika mocy znacząco wpływa na błąd graniczny pomiaru energii; dla cos(φ)=1 ostatni człon równania wyniósłby 0, dając wypadkowy błąd graniczny 0,9%. Jest to wartość niższa od wyznaczonych, jednakże wciąż wyraźnie wyższa od błędów granicznych poszczególnych elementów obwodu pomiarowego.

Trzy przekładniki prądowe i napięciowe

Najbardziej oczywistym rozwinięciem opisanego w poprzednim akapicie układu jest potrojenie go i włączenie po jednym do każdej fazy. Układ taki przedstawiono na rysunku 2.

W układzie tym przekładniki napięciowe po stronie pierwotnej połączone są w gwiazdę. Stronę wtórną również łączy się w gwiazdę, a punkt wspólny uziemia. Z układem współpracuje dedykowany licznik energii elektrycznej, wyposażony w trzy pary obwodów pomiarowych o odpowiednich zakresach. Moc całkowana przez licznik energii elektrycznej wynosi:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 14

Wzór 10

Względny błąd graniczny każdego z powyższych elementów wyznacza się podobnie jak dla pojedynczego układu pomiarowego. Za wyjątkiem układów o znacznej niesymetrii, można przyjąć, że błędy dla każdej fazy są jednakowe, i oznaczyć je:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 15

Wzór 11

Ponieważ moc całkowita P jest wyrażona przez sumę, wypadkowy bezwzględny błąd graniczny jest sumą bezwzględnych błędów granicznych poszczególnych elementów równania:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 16

Wzór 12

zatem φPP jest względnym błędem granicznym wyznaczenia mocy w tym układzie, bez uwzględnienia przyrządu pomiarowego (watomierza lub licznika energii). Błąd graniczny zastosowanego przyrządu dodaje się do granicznego błędu względnego przetwarzania przez przekładniki:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 17

Wzór 13

Jak widać, błąd graniczny dla układu pomiarowego z trzema przekładnikami prądowymi i napięciowymi szacuje się podobnie jak dla układu z jednym przekładnikiem (równanie 9). Można by zatem oczekiwać, że taka sama sytuacja zajdzie dla układu z dwoma przekładnikami. W rzeczywistości dla tego układu sytuacja jest inna.

Dwa przekładniki prądowe i dwa napięciowe (układ Arona)

Układ z dwoma przekładnikami prądowymi i dwoma napięciowymi jest nazywany również układem Arona. Jego schemat przedstawia rysunek 3. Układ ten pozwala na poprawny pomiar mocy i energii w układach trójfazowych bez przewodu neutralnego. Przekładniki prądowe są włączone w dwóch fazach; przekładniki napięciowe są włączone w układzie V i przetwarzają napięcia przewodowe. Układ współpracuje z dedykowanymi licznikami energii elektrycznej, wyposażonymi w dwa obwody pomiarowe.

W porównaniu z poprzednio prezentowanym, w układzie tym oszczędza się na zakupie jednego przekładnika prądowego i jednego napięciowego, choć przekładniki napięciowe muszą mieć izolowane względem ziemi oba końce uzwojenia pierwotnego. Moc czynna całkowana przez licznik energii jest wyrażona wzorem:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 18

Wzór 14

Bezwzględny błąd graniczny bez uwzględnienia parametrów przyrządu pomiarowego jest sumą bezwzględnych błędów granicznych:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 19

Wzór 15

lecz w tym wypadku δP1 i δP3 nie są równe ze względu na różne wypadkowe przesunięcia fazowe występujące na zaciskach mierników – równanie (14).Graniczne błędy względne pomiaru mocy w obydwu obwodach pomiarowych wynoszą:

 

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 20

Wzór 16

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 21 1

Wzór 17

Podstawiając (1) do (15) otrzymujemy:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 22

Wzór 18

a dalej używając przekształceń (5) do (8) otrzymujemy:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 23

Wzór 19

Uwzględniając błąd graniczny przyrządu pomiarowego δMW oraz fakt, że δP=ΔP/(P1+P2), wypadkowy względny błąd graniczny δPK=δMW+δP pomiaru mocy lub energii wyniesie:

ei 7 8 2011 bledy pomiary mocy i energii wzor 24

Wzór 20

Widać, że na skutek dodatkowego przesunięcia wynikającego z metody pomiaru, błąd względny pomiaru mocy lub energii zależy od różnicy pomiędzy wskazaniami watomierzy, a tym samym od rodzaju obciążenia oraz niesymetrii odbiornika. Dla odbiornika symetrycznego błąd graniczny pomiaru tym układem jest wyższy niż dla trzech przekładników dla cos(φ)>0,9 oraz taki sam w pozostałym zakresie. Wystąpienie asymetrii może spowodować wzrost lub zmniejszenie granicznego błędu pomiaru, w zależności od rodzaju obciążenia i rozłożenia obciążeń faz. Przy asymetriach rzędu kilku procent zmiana błędu granicznego jest na poziomie 0,1%.

Przykład 3.

Parametry obwodu są takie jak w przykładzie 2., jednak tym razem zastosowano układ Arona. Układ jest symetryczny. Względny błąd graniczny dla cos(φ)=0,95 wynosi:

Jest on wyższy o około 0,15% od błędu układu z trzema przekładnikami. Dla cos(φ)=0,7 błąd graniczny wynosi:

Tym razem błąd jest identyczny jak dla trzech przekładników.

Tabele do szacowania niepewności

Zamieszczone w tej części artykułu tabele pozwalają szybko oszacować graniczny błąd pomiaru wybranym układem bez stosowania wcześniej podanych równań. Zawierają one wartości względnych błędów granicznych wyrażonych w procentach. Tabela 2. służy do określania błędu granicznego pomiaru układem z trzema przekładnikami prądowymi i napięciowymi dla różnych wartości cos(φ). Tabela 3. przedstawia błędy graniczne układu Arona. Błąd graniczny odczytuje się z przecięcia wiersza i kolumny dla wybranych klas przekładników i wartości cos(φ). Aby wyznaczyć błąd graniczny całego toru pomiarowego, do wartości pobranej z tabeli należy dodać klasę zastosowanego licznika lub watomierza. Tabele nie uwzględniają przekładników klas S, gdyż obejmują tylko obciążenia powyżej 20% znamionowego. Nie uwzględniono również przekładników zabezpieczeniowych (klasy 10P i 5P), których nie stosuje się do pomiaru energii.

Literatura

  1. John R. Taylor, An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books, 2nd Edition, 1997.
  2. John Bird, Electrical circuit theory and technology, Newnes, An imprint of Elsevier Science, Revised 2nd Edition, 2003.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych Technologie transmisji danych  w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów...

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów sieci elektroenergetycznej, monitorowaniem jej stanu, a często także sterowaniem urządzeniami znajdującymi się w takiej sieci. Dotyczy to zwłaszcza tzw. inteligentnych instalacji elektrycznych (ang. Smart Grids). Ponieważ sieci elektroenergetyczne stanowią zazwyczaj struktury o charakterze rozproszonym,...

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Wpływ procesów wytwórczych na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych

Wpływ procesów wytwórczych na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych Wpływ procesów wytwórczych na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych

Blachy elektrotechniczne oprócz żelaza zawierają krzem i inne dodatki (jak np. glin czy fosfor). Dodatek krzemu zwiększa rezystywność blach, ograniczając straty wywoływane poprzez przepływ prądów wirowych,...

Blachy elektrotechniczne oprócz żelaza zawierają krzem i inne dodatki (jak np. glin czy fosfor). Dodatek krzemu zwiększa rezystywność blach, ograniczając straty wywoływane poprzez przepływ prądów wirowych, jednocześnie zmniejszając maksymalną możliwą do uzyskania indukcję magnetyczną Bmax, która może teoretycznie osiągnąć wartość do 2,158 T. Spadek wartości Bmax wynosi około 0,048 T na każdy procent zawartości krzemu [4]. Zwiększenie ilości krzemu powoduje także większą twardość i kruchość blach,...

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają...

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają z zadowalającą użytkownika niepewnością wartości rzeczywistej (na świadectwach można też znaleźć określenie: wartość poprawna).

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1) Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Pomiary napięć odkształconych (część 2.)

Pomiary napięć odkształconych (część 2.) Pomiary napięć odkształconych (część 2.)

wielkości charakteryzujące napięcia odkształcone W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu...

wielkości charakteryzujące napięcia odkształcone W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu [3]: - wartości skutecznej („całkowitej”), - wartości skutecznej składowych harmonicznych, - wartości średniej, - wartości międzyszczytowej, - częstotliwości składowej podstawowej, - współczynnika zniekształceń nieliniowych, - współczynnika wypełnienia (tylko dla napięć prostokątnych).

Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

Pomiary napięć odkształconych (część 1.) Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

Pomiary oraz obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego przełączalnego

Pomiary oraz obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego przełączalnego Pomiary oraz obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego przełączalnego

Badania symulacyjne przeprowadzane w pamięci operacyjnej komputera umożliwiają zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w badanym obiekcie. W celu otrzymania zadowalających pod względem dokładności wyników...

Badania symulacyjne przeprowadzane w pamięci operacyjnej komputera umożliwiają zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w badanym obiekcie. W celu otrzymania zadowalających pod względem dokładności wyników należy rozpoznać fizyczne parametry obiektu, które następnie zostają wprowadzone do modelu symulacyjnego.

Badanie rezystancji izolacji w instalacjach z automatyką budynkową

Badanie rezystancji izolacji w instalacjach z automatyką budynkową Badanie rezystancji izolacji w instalacjach z automatyką budynkową

Badanie rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia, zarówno w ramach badań odbiorczych, jak i okresowych. Prawidłowy stan izolacji części czynnych...

Badanie rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia, zarówno w ramach badań odbiorczych, jak i okresowych. Prawidłowy stan izolacji części czynnych instalacji oraz urządzeń odbiorczych jest zasadniczym czynnikiem warunkującym poziom zagrożenia porażeniowego, pożarowego, a w obiektach o zagrożeniu wybuchem – także zagrożenia wybuchowego.

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.) Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną...

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną z trzech metod pomiarów: przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość napięcia, przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość czasu lub częstotliwości albo metodę mostkową. W drugiej części artykułu poświęconego pomiarom rezystancji przybliżymy każdą z tych metod oraz przyjrzymy się rodzajom...

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.) Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano...

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano także kilka przykładów praktycznych pomiarów rezystancji wykonywanych w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych

W pierwszej części artykułu omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno- pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość...

W pierwszej części artykułu omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno- pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość i pomiar rezystancji przewodów, pomiar rezystancji izolacji, skuteczność ochrony w układach TN, TT i IT, pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, pomiar rezystancji uziemień i zasady sporządzania protokołów z pomiarów.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.) Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane,...

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania pomiarów odbiorczych pomontażowych i okresowych pomiarów ochronnych, dla oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o...

Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych

Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (DzU nr 55, poz. 248 z późn. zm.) przenosi do praktycznego stosowania naukę o pomiarach zwaną metrologią. W codziennym życiu pomiar odgrywa ważną rolę we...

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (DzU nr 55, poz. 248 z późn. zm.) przenosi do praktycznego stosowania naukę o pomiarach zwaną metrologią. W codziennym życiu pomiar odgrywa ważną rolę we wszystkich procesach wytwarzania i dystrybucji dóbr, w ochronie środowiska, w prognozowaniu, diagnostyce transportu i komunikacji oraz w badaniach naukowych. Rozwój badań naukowych, a także wzrastający stopień poznawania świata spowodowały konieczność pomiaru coraz to nowych wielkości, ustalania ich...

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując...

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwiązanie zadowalające, gdyż nie zapewniało ciągłej dostawy energii powszechnemu odbiorcy. Chciano też wykorzystać nowy rodzaj energii do oświetlenia oraz w gospodarstwach domowych. Powstawały elektrownie,...

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej...

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw [1].

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.) Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach...

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami...

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą). W części 1. cyklu artykułów o podanym wyżej tytule [4] przedstawiono wymagania oświetleniowe, w części 2. [5] – zasady weryfikacji dokumentacji projektowej, której konieczność wprowadziła nowa norma PN-EN 12464-1:2004....

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych

Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych

W dniu 9 maja br, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 odbędzie się X konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. wybranych...

W dniu 9 maja br, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 odbędzie się X konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. wybranych zagadnień stacji elektroenergetycznych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.