elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Rys. 1. Przykładowy przebieg prądu odkształconego oraz jego rozkład na harmoniczne [2]

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Streszczenie

W artykule przedstawiono metody analizy oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia prądów w układach elektroenergetycznych. Zamieszczono ponadto analizę wyników badań pomiarowych odkształceń prądów i napięć przeprowadzonych w wybranym obiekcie widowiskowym.

Abstract

Analysis of the phenomenon of currents and voltages distortion for a selected spectacular object

The article presents the methods of analysis and the standards about the deformation of currents in electric power systems. The article additionally contains the analysis of measuring results of currents and voltages distortion carried out in the selected spectacular object

Dzieje się tak ze względu na wzrost udziału, w całkowitej mocy zainstalowanej, odbiorników nieliniowych charakteryzujących się poborem prądu odkształconego z sieci zasilającej. Wśród nich dominującą rolę odgrywają urządzenia elektroniczne (zwłaszcza energoelektroniczne), które są obecnie użytkowane praktycznie przez wszystkich odbiorców: przemysłowych, komercyjnych (sklepy, biurowce), użyteczności publicznej oraz indywidualnych.

Metodyka analizy przebiegów odkształconych

Ze względu na niedostatek metod matematycznych pozwalających bezpośrednio analizować przebiegi odkształcone, do analizy tych przebiegów stosuje się ich rozkład na składowe harmoniczne, które są przebiegami sinusoidalnymi o częstotliwościach będących wielokrotnością częstotliwości podstawowej (pierwszej harmonicznej). Metoda ta została opracowana przez Jana Baptystę Fouriera i pozwala analizować oddzielnie każdą składową przebiegu odkształconego (harmoniczną), a następnie przy zastosowaniu metody superpozycji uzyskać wynik końcowy będący efektem sumowania poszczególnych rezultatów cząstkowych (dla każdej harmonicznej) [1].

Zgodnie z twierdzeniem Fouriera dowolny przebieg okresowy może być opisany poprzez sumę następujących składników [1]:

 • składowej stałej (może nie występować),
 • składowej sinusoidalnej o częstotliwości podstawowej (harmonicznej podstawowej),
 • składowych sinusoidalnych o częstotliwościach będących wielokrotnościami częstotliwości podstawowej (wyższych harmonicznych).

Analityczną postać szeregu Fouriera można przedstawić wzorem [1, 2]:

gdzie:

a0 – wartość składowej stałej (DC),

ah – współczynnik widma parzystego dla h-tej harmonicznej,

bh – współczynnik widma nieparzystego dla h-tej harmonicznej,

ch – amplituda h-tej harmonicznej,

ω0 – pulsacja składowej podstawowej,

ϕh – przesunięcie fazowe h-tej harmonicznej dla t = 0,

h – rząd harmonicznej.

Przykładowy rozkład przebiegu odkształconego na harmoniczne przedstawiono na rysunku 1.

Najważniejszymi wskaźnikami wykorzystywanymi w praktyce do oceny stopnia odkształcenia przebiegów napięć i prądów w układach elektroenergetycznych są:

 • procentowe udziały poszczególnych harmonicznych odniesione do pierwszej harmonicznej,
 • całkowity współczynnik odkształcenia THD (Total Harmonics Distortion), który określa procentowy stosunek wartości skutecznej wyższych harmonicznych do wartości skutecznej harmonicznej podstawowej.

Procentowe udziały poszczególnych harmonicznych napięć (Uh%) i prądów (Ih%) wyznacza się na podstawie następujących zależności [3]:

gdzie:

U1 – wartość skuteczna napięcia harmonicznej podstawowej,

Uh – wartość skuteczna napięcia h-tej harmonicznej,

I1 – wartość skuteczna prądu harmonicznej podstawowej,

Ih – wartość skuteczna prądu h-tej harmonicznej,

h – rząd harmonicznej.

Wartości całkowitych współczynników odkształcenia napięć (THDU) i prądów (THDI) można obliczyć ze wzorów [3]:

Zwykle do analizy przebiegów odkształconych w układach elektroenergetycznych oraz do oceny zgodności z wymaganiami norm i przepisów, przy obliczaniu współczynników THDU i THDI uwzględnia się harmoniczne do 40 rzędu (n = 40).

Przyczyny powstawania odkształceń prądów i napięć

Podstawową przyczyną powstawania odkształceń w układach elektroenergetycznych jest przyłączanie do sieci zasilającej odbiorników nieliniowych. Jeżeli na zaciski odbiornika liniowego przyłoży się napięcie sinusoidalne, to w obwodzie zasilającym popłynie prąd sinusoidalny (rys. 2a). Natomiast przyłożenie takiego samego napięcia na zaciski odbiornika o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej (odbiornik nieliniowy) powoduje przepływ prądu niesinusoidalnego (odkształconego – rysunek 2b), czyli emisję wyższych harmonicznych prądu do sieci zasilającej.

Do najczęściej użytkowanych odbiorników nieliniowych należą [4, 5]:

 • urządzenia z rdzeniem magnetycznym (transformatory, silniki),
 • urządzenia przemysłowe (maszyny spawalnicze, piece łukowe, piece indukcyjne, układy prostownicze),
 • napędy bezstopniowe dla silników prądu stałego oraz asynchronicznych (przemienniki częstotliwości),
 • nowoczesne wyposażenie budynków (windy, układy wentylacji i klimatyzacji, układy kontroli i sterowania budynkiem),
 • sprzęt biurowy (komputery PC, kserokopiarki, faksy),
 • sprzęt domowy (telewizory, sprzęt audio i wideo, kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt elektroniczny),
 • wyładowcze źródła światła (świetlówki kompaktowe, lampy rtęciowe i sodowe, lampy LED),
 • układy zasilania awaryjnego – UPS.

Kolejnym etapem rozprzestrzeniania się zakłóceń w sieci elektroenergetycznej jest odkształcenie napięcia zasilającego w miejscu przyłączenia odbiornika nieliniowego. Wynika to z faktu, że prąd niesinusoidalny, przepływając przez elementy układu elektroenergetycznego (linie i transformatory), wywołuje w nich niesinusoidalne spadki napięcia. Następnie odkształcone spadki napięcia nakładają się na sinusoidalny przebieg napięcia w punkcie zasilania odbiorników nieliniowych, powodując odkształcenie napięcia. Mechanizm ten zaprezentowano schematycznie na rysunku 3.

W dalszej kolejności napięciem odkształconym zasilane są także inne odbiorniki przyłączone do tego samego punktu, co odbiornik zakłócający. Powoduje to przepływ przez urządzenia prądów odkształconych, nawet jeśli mają one charakter liniowy, co skutkuje dalszym pogłębianiem się zjawiska.

Skutki odkształcenia prądów i napięć

Odkształcenia prądów i napięć mogą powodować szereg niekorzystnych zjawisk powodujących zakłócenia lub nieprawidłową pracę sieci elektroenergetycznej. Zjawiska te można zasadniczo podzielić na dwie grupy [5]:

 • powodowane przepływem prądu odkształconego przez poszczególne elementy układów elektroenergetycznych,
 • powodowane zasilaniem urządzeń napięciem odkształconym od przebiegu sinusoidalnego.

Do najważniejszych skutków powodowanych przepływem prądu odkształconego zaliczamy zwiększenie strat mocy w poszczególnych elementach układów zasilających, takich jak linie elektroenergetyczne (napowietrzne i kablowe oraz przewody instalacji elektrycznych) i transformatory. W przypadku linii elektroenergetycznych dodatkowe straty mocy spowodowane są wzrostem rezystancji przewodów dla wyższych harmonicznych (związanych z efektem naskórkowości oraz efektem zbliżenia) oraz przepływem prądu w przewodzie neutralnym spowodowanym sumowaniem harmonicznych kolejności zerowej (rzędu 3 h). Straty te wpływają bezpośrednio na wzrost temperatury przewodów, co może skutkować szybszym starzeniem się izolacji lub nawet jej uszkodzeniem. Podobna sytuacja występuje również w przypadku transformatorów. Przepływ prądów odkształconych powoduje w nich przyrost strat mocy w rdzeniu (straty histerezowe i wiroprądowe) oraz w uzwojeniach, co jest wynikiem wzrostu wartości skutecznej prądu oraz zwiększonej rezystancji (efekt naskórkowości). Dodatkowo przepływ prądów odkształconych może wywoływać inne zakłócenia, takie jak [1, 2, 5]:

 • ograniczenia przepustowości sieci zasilającej,
 • błędne działanie układów zabezpieczających (szczególnie wyzwalaczy elektronicznych) i związane z tym niepotrzebne przestoje maszyn i linii produkcyjnych,
 • błędne wskazania przyrządów pomiarowych (szczególnie mierniki analogowe i indukcyjne liczniki energii),

Przepływ wyższych harmonicznych prądów w sieci zasilającej powoduje także odkształcenie napięć, co w konsekwencji może być przyczyną kolejnych niekorzystnych zjawisk powstałych na skutek zasilania urządzeń napięciem odkształconym, takich jak [1, 2, 5]:

- zakłócenia w pracy silników i generatorów (oscylacje, pulsacje momentu mechanicznego, wibracje, wzrost strat w magnetowodach, utrudniony łagodny rozruch),

 • nasycenie rdzenia transformatorów powodowane wystąpieniem (wskutek odkształcenia) zwiększonej wartości maksymalnej napięcia,
 • przeciążenia oraz przedwczesne starzenie się baterii kondensatorów na skutek zwiększonej wartości napięcia, jak również możliwości występowania rezonansów,
 • zakłócenia w sieciach telekomunikacyjnych i liniach telefonicznych,
 • skrócenie czasu eksploatacji żarowych źródeł światła, na skutek zwiększonej wartości szczytowej napięcia,
 • zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych (błędy synchronizacji przekształtników, uszkodzenia elementów półprzewodnikowych, błędy czujników pomiarowych i układów diagnostyki),
 • nieprawidłowa praca styczników i przekaźników.

Na podstawie doświadczeń praktycznych przyjęto następującą interpretację określania występowania skutków wyższych harmonicznych (na podstawie wartości poszczególnych wskaźników odkształcenia) [2]:

 • współczynnik całkowitego odkształcenia napięcia THDU:
  • wartość THDU poniżej 5% jest uważana za normalną, gdzie nie występuje ryzyko błędnego działania urządzeń,
  • wartość THDU pomiędzy 5% a 8% wskazuje na znaczące odkształcenie przebiegów. Niektóre urządzenia mogą działać niepoprawnie,
  • wartość THDU powyżej 8% wskazuje na bardzo duże odkształcenie przebiegów. Wysoce prawdopodobne jest błędne działanie urządzeń. Niezbędna jest szczegółowa analiza problemu oraz instalacja systemu ograniczającego udział wyższych harmonicznych.
 •   współczynnik całkowitego odkształcenia prądu THDI:
  • wartość THDI poniżej 10% jest uważana za normalną, gdzie nie występuje ryzyko błędnego działania urządzeń,
  • wartość THDI pomiędzy 10% a 50% wskazuje na znaczące odkształcenie przebiegów. Niektóre urządzenia mogą działać niepoprawnie. Może w tym przypadku wystąpić również wzrost temperatury urządzeń (linie i transformatory), w związku z tym parametry układów zasilania muszą być przy projektowaniu zawyżane,
  • wartość THDI powyżej 50% wskazuje na bardzo duże odkształcenie przebiegów. Wysoce prawdopodobne jest błędne działanie urządzeń. Niezbędna jest szczegółowa analiza problemu oraz instalacja systemu ograniczającego udział wyższych harmonicznych.

Unormowania prawne w zakresie wprowadzania wyższych harmonicznych do sieci elektroenergetycznej

W celu ochrony sieci elektroenergetycznych przed nadmierną emisją wyższych harmonicznych powołane zostały przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) dwie normy dotyczące tego zagadnienia: PN-EN 61000-3-2 [6] oraz PN-EN 61000-3-12 [7]. Zapisy dotyczące tej kwestii można znaleźć również w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) [8] funkcjonującej we wszystkich spółkach dystrybucyjnych w Polsce.

Norma PN-EN 61000-3-2 dotyczy urządzeń elektrycznych o prądzie znamionowym do 16 A przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Odbiorniki energii elektrycznej podzielone zostały tu na cztery klasy, dla których określone zostały dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów [6]:

 • klasa A: symetryczny sprzęt trójfazowy, sprzęt do zastosowań domowych, z pominięciem przynależnego do klasy D, narzędzia z pominięciem narzędzi przenośnych, ściemniacze do żarówek, sprzęt akustyczny (sprzęt, który nie jest wyszczególniony w żadnej z trzech pozostałych klas, powinien być traktowany jako przynależny do klasy A),
 • klasa B: narzędzia przenośne, nieprofesjonalny sprzęt spawalniczy,
 • klasa C: sprzęt oświetleniowy,
 • klasa D: sprzęt, o mocy mniejszej lub równej 600 W, typu: komputery osobiste i monitory oraz odbiorniki telewizyjne.

Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów, według normy PN-EN 61000-3-2, zestawiono w tabeli 1.

Norma PN-EN 61000-3-12 dotyczy urządzeń elektrycznych o prądzie znamionowym większym niż 16 A i mniejszym lub równym 75 A, przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów uzależnione zostały tu od wartości współczynnika zwarciowego Rsce określającego stosunek mocy zwarciowej sieci elektroenergetycznej w punkcie przyłączenia do mocy znamionowej odbiornika. Dodatkowo w normie wprowadzony został częściowo ważony współczynnik odkształcenia harmonicznego PWHD, dla określenia wpływu prądów harmonicznych wyższych rzędów. Definiowany jest on za pomocą następującej zależności [7]:

gdzie:

Ih – wartość skuteczna h-tej harmonicznej prądu,

I1 – wartość skuteczna podstawowej harmonicznej prądu,

h – rząd harmonicznej.

Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów, według normy PN-EN 61000-3-12, zestawiono w tabeli 2.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) dotyczy urządzeń elektrycznych przyłączanych do sieci niskiego napięcia, podzielonych na dwie grupy: urządzenia o prądzie znamionowym do 16 A oraz urządzenia o prądzie znamionowym powyżej 16 A. W przypadku urządzeń o prądzie znamionowym do 16 A wymagania są takie same jak w normie PN-EN 61000-3-2, natomiast dla urządzeń o prądzie znamionowym powyżej 16 A wymagania zostały określone podobnie jak w normie PN-EN 61000‑3-12 dla współczynnika Rsce = 33. Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów dla urządzeń o prądzie znamionowym powyżej 16 A, według IR i ESD, zestawiono w tabeli 3.

Analiza wyników badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie widowiskowym

Badania pomiarowe przedstawione w artykule prowadzone były w nowoczesnym obiekcie widowiskowym wyposażonym w systemy nagłośnienia i oświetlenia oraz wiele innych systemów elektronicznych, takich jak: monitoring, kontrola dostępu, ochrona przeciwpożarowa, wentylacja, klimatyzacja.

Pomiary prowadzone były w formie rejestracji ciągłej w okresie jednego tygodnia, z 10-minutowym uśrednianiem. Rejestracji podlegały parametry charakteryzujące odkształcenia prądów i napięć zasilających. Do rejestracji wielkości elektrycznych wykorzystano przenośny analizator jakości zasilania Sonel PQM-701, przyłączony do szyn zbiorczych rozdzielnicy niskiego napięcia głównej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zasilającej analizowany budynek.

Na rysunkach 4. i 5. przedstawiono zarejestrowane na szynach zbiorczych niskiego napięcia stacji zasilającej tygodniowe przebiegi zmian wartości współczynników całkowitego odkształcenia napięcia THDU(rys. 4.) i prądu THDI(rys. 5.), natomiast na rysunkach 6. i 7. przedstawiono średnie tygodniowe rozkłady harmonicznych napięcia (rys. 6.) i prądu (rys. 7.).

Z analizy wyników badań wynika, że odkształcenie napięcia na szynach zbiorczych rozdzielnicy nn nie jest znaczące, co pokazują wartości współczynników całkowitego odkształcenia napięcia THDU(rys. 4.), które wahają się w granicach od 1,54% do 3,47%. Dodatkowo, z rozkładu przedstawionego na rysunku 6. wynika, że dominującą rolę odgrywa jedynie piąta harmoniczna, której zawartości, dla różnych faz, zawierają się w przedziale od 1,96% do 2,02%. Wartości pozostałych harmonicznych napięcia nie przekraczają 0,6%. Odkształcenie takie nie powinno mieć negatywnego wpływu na pracę urządzeń zainstalowanych w budynku.

Dużo większe odkształcenia od przebiegów sinusoidalnych wykazują prądy. Wartości współczynników całkowitego odkształcenia prądu THDI (rys. 5.) wahają się od 14,51% do 79,76%, przy czym największy udział mają harmoniczne nieparzyste rzędów od 3. do 13. Takie odkształcenie prądu może mieć negatywny wpływ na pracę układu zasilającego (kable, transformatory) oraz innych urządzeń zainstalowanych w budynku, np. baterii kondensatorów, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk rezonansowych.

Badany układ przeanalizowano również pod kątem wymagań norm i przepisów dotyczących dopuszczalnej emisji harmonicznych prądów do sieci zasilającej. W rozpatrywanym przypadku wszystkie urządzenia zainstalowane w budynku potraktowano jako jeden odbiornik przyłączony do szyn zbiorczych niskiego napięcia. Szacowana moc zainstalowana urządzeń wynosiła około 300 kVA, natomiast moc zwarciowa na szynach zbiorczych nn wynosiła 17 MVA. W związku z tym wartość współczynnika Rsce wynosiła 56,7. Zestawienie wyników analizy przedstawiono w tabeli 3.

Podsumowanie

Przepływ prądów odkształconych w układach elektroenergetycznych wywołuje wiele negatywnych skutków. W celu ich ograniczenia wprowadzone zostały przepisy określające maksymalne poziomy emisji harmonicznych [6, 7, 8], ale dotyczą one jedynie odbiorników. W obowiązującym obecnie prawie polskim nie określono ograniczeń odnośnie zawartości poszczególnych harmonicznych prądu dla odbiorców energii elektrycznej, a także odpowiedzialności za emisję harmonicznych do sieci.

Na podstawie przykładowych badań pomiarowych wykonanych przez autorów w nowoczesnym obiekcie widowiskowym przeprowadzona została analiza zgodności poszczególnych harmonicznych prądu (tab. 3.) z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. Zarejestrowane wartości współczynnika odkształcenia THDI oraz poszczególnych harmonicznych prądów w całym zakresie nie spełniają wymagań zawartych w przepisach.

Zanotowane wysokie wartości harmonicznych prądów wskazują, że w analizowanym obiekcie może dochodzić do negatywnych skutków wynikających z przepływu prądów odkształconych.

Ze względu jednak na dużą moc zwarciową w punkcie przyłączenia nie zanotowano znaczących odkształceń napięcia na szynach nn stacji zasilającej.

Przekroczeniom dopuszczalnych wartości harmonicznych prądów oraz ich skutkom można zapobiec poprzez ograniczenie odkształceń prądu, stosując odpowiednie odbiorniki lub ewentualne instalując filtry wyższych harmonicznych.

* * *

Artykuł zrealizowano w ramach pracy statutowej S/WE/2/2013.

Literatura

 1. Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej część 4 – wyższe harmoniczne napięć i prądów. Portal internetowy firmy Twelve Electric – www.twelvee.com.pl.
 2. Schneider Electric: Filtracja i detekcja harmonicznych. http://www.schneider-electric.pl.
 3. Z. Kowalski, Jakość energii elektrycznej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 4. D. Chapman, Harmoniczne. Przyczyny powstawania i skutki działania. Jakość zasilania – poradnik. Polskie centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2001.
 5. G. Hołdyński, Z. Skibko, Zakłócenia wprowadzane do układów elektroenergetycznych przez odbiorniki nieliniowe, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 4/ 2009.
 6. PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 7. PN-EN 61000-3-12: 2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-12: Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy harmonicznych prądów powodowanych działaniem odbiorników, które mają być przyłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia z fazowym prądem zasilającym odbiornika większym niż 16 A i mniejszym lub równym 75 A.
 8. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Analiza dynamiczna zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej

Analiza dynamiczna zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej

Zmieniające się przepisy, normy oraz stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w przemyśle wymusza na producentach analizatorów parametrów jakościowych energii elektrycznej wdrażanie coraz to...

Zmieniające się przepisy, normy oraz stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w przemyśle wymusza na producentach analizatorów parametrów jakościowych energii elektrycznej wdrażanie coraz to nowszych rozwiązań. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie mocy dysponowanej przez Krajowy System Elektroenergetyczny powoduje problemy, z którymi do tej pory operatorzy SEE się nie spotykali. Wzrost liczby odnawialnych źródeł energii przyłączonych do KSEE powoduje problemy z utrzymaniem...

Parametry opisujące jakość energii elektrycznej

Parametry opisujące jakość energii elektrycznej

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia...

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie. W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry opisujące jakość energii elektrycznej. Podano również przyczyny i skutki występowania najczęściej spotykanych zakłóceń oraz wymagania stawiane parametrom jakościowym energii elektrycznej.

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki...

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających. Jego zakres tematyczny publikacji odnosi się m.in. do następujących zagadnień: kable i przewody, dobór kabli i przewodów, straty mocy, odkształcenia prądu,...

Przewody ochronne w instalacjach nn

Przewody ochronne w instalacjach nn

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], w obwodach rozdzielczych i odbiorczych...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], w obwodach rozdzielczych i odbiorczych można stosować oddzielny przewód ochronny i neutralny. Potwierdzenie obowiązku stosowania przewodu ochronnego zawarte jest w normie PN-HD 60364-4-41:2009 [2] (powołanej w rozporządzeniu [1] do obowiązkowego stosowania), w której zapisano, że każdy obwód powinien mieć odpowiedni przewód ochronny...

Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych

Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych

W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe. Ich ogólna dostępność, przy umiarkowanej cenie, powoduje, że...

W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe. Ich ogólna dostępność, przy umiarkowanej cenie, powoduje, że coraz więcej tych urządzeń pracuje w instalacjach elektrycznych. Bardzo często ich użytkownicy zapominają jednak, że przedłużacze – tak jak każde urządzenie elektryczne – muszą spełniać odpowiednie wymagania.

Wpływ prądów przeciążeniowych na temperaturę przewodów ułożonych wielowarstwowo

Wpływ prądów przeciążeniowych na temperaturę przewodów ułożonych wielowarstwowo

Powszechnym sposobem wykonywania instalacji elektrycznej jest układanie przewodów w kilku stykających się ze sobą warstwach. Przy takim sposobie ułożenia przewodów, wartości prądów, które mogą płynąć przez...

Powszechnym sposobem wykonywania instalacji elektrycznej jest układanie przewodów w kilku stykających się ze sobą warstwach. Przy takim sposobie ułożenia przewodów, wartości prądów, które mogą płynąć przez nie długotrwale, są znacznie mniejsze od wartości tych prądów dla przewodów odosobnionych.

Obciążalność prądowa długotrwała grup przewodów

Obciążalność prądowa długotrwała grup przewodów

Bardzo często w rzeczywistych instalacjach elektrycznych zdarza się, że przewody (na pewnej długości) muszą być układane obok siebie, przy czym grupy te tworzone są najczęściej przez przewody o różnych...

Bardzo często w rzeczywistych instalacjach elektrycznych zdarza się, że przewody (na pewnej długości) muszą być układane obok siebie, przy czym grupy te tworzone są najczęściej przez przewody o różnych przekrojach znamionowych żył. Wówczas, w zależności od liczby przewodów oraz kształtu układu przez nie utworzonego, następuje zmniejszenie ich obciążalności prądowej długotrwałej w stosunku do wartości prądu, jaki jest dopuszczalny długotrwale dla przewodów odosobnionych. Wobec tego, podczas projektowania...

Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia

Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia

Stacje elektroenergetyczne, ze względu na potrzebę zachowania ciągłości zasilania, stają się newralgicznym wyposażeniem każdego układu zasilającego. Prawidłowy dobór pól i aparatów może być gwarantem nie...

Stacje elektroenergetyczne, ze względu na potrzebę zachowania ciągłości zasilania, stają się newralgicznym wyposażeniem każdego układu zasilającego. Prawidłowy dobór pól i aparatów może być gwarantem nie tylko bezpiecznej pracy całej stacji, ale również zachowania podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej.

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napieć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławnik

Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napieć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławnik

W artykule określono i oceniono wpływ ilości mocy pobieranej przez odbiorców na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, mierzoną zarówno na szynach stacji WN/SN, jak i u najdalszego...

W artykule określono i oceniono wpływ ilości mocy pobieranej przez odbiorców na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, mierzoną zarówno na szynach stacji WN/SN, jak i u najdalszego odbiorcy.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 2.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 2.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłączenia zakładu przemysłowego na wartości spadków napięć, wynikające z pracy urządzeń o znacznych wartościach mocy znamionowych.

W artykule przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłączenia zakładu przemysłowego na wartości spadków napięć, wynikające z pracy urządzeń o znacznych wartościach mocy znamionowych.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia...

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia zasilane z tej samej sieci niskiego napięcia.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.