elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Pomiar pętli zwarciowej metodą spadku napięcia
Rys. K. Kaiser

Pomiar pętli zwarciowej metodą spadku napięcia


Rys. K. Kaiser

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne. Ogólnie pomiary dzielimy na: pomiary u wytwórcy urządzenia, pomiary pomontażowe, pomiary okresowe.

Zobacz także

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane...

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane prądem elektrycznym, należy zadbać o to, aby ich działanie nie stwarzało zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. W tym celu wykonuje się niezbędne sprawdzenia, próby i pomiary. W praktyce czynności te nazywane są ogólnie „pomiarami elektrycznymi”.

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Streszczenie

W artykule omówiono wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jest to druga część artykułu, w której omówiono sprawdzanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, ochronę przeciwporażeniową w obwodach z elementami energoelektronicznymi stosowanymi w układach klimatyzacji i wentylacji. W artykule przedstawiono również, jakie minimalne informacje powinien zawierać protokół z prób i pomiarów elektrycznych.

Wyróżnia się następujące układy sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Pierwsza litera określa sposób podłączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią i tak: „T” (franc. terre – ziemia) oznacza podłączenie bezpośrednie punktu neutralnego transformatora z ziemią, zaś „I” (franc. isolation – izolować) oznacza izolowanie układu od ziemi albo podłączenie do ziemi poprzez impedancję.

Druga litera określa związek między częściami przewodzącymi dostępnymi instalacji a ziemią: „T” oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z ziemią, a „N” oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne części przewodzących dostępnych z uziemionym punktem układu sieci. Kolejne litery oznaczają związek przewodu neutralnego z przewodem ochronnym: „S” (franc. separé – oddzielony) – funkcję przewodu ochronnego PE (protective conductor) pełni przewód oddzielony od przewodu neutralnego N (neutral conductor) albo uziemionego przewodu roboczego, „C” (franc. combiné – łączony) – funkcję przewodu ochronnego i neutralnego pełni jeden wspólny przewód PEN. W układach instalacji klimatyzacji i wentylacji najczęściej spotykane są układy TN. Instalacje elektryczne niskiego napięcia, czyli do 1 kV, wykonane są najczęściej na napięcie 3 ´ 230/400 V.

Sprawdzanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania

W sieci TN należy:

 • wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej – pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonywać dla tej samej częstotliwości, jak częstotliwość znamionowa obwodu. Przed wykonaniem pomiaru impedancji pętli zwarciowej należy przeprowadzić próbę ciągłości elektrycznej przewodów ochronnych. Zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej nie może być większa od impedancji Zs opisanej wzorem:
kaiser wzor1

Wzór 1

gdzie:

Uo – napięcie nominalne przewodu liniowego względem ziemi, w [V],

Zs – impedancja pętli zwarciowej przewodu fazowego z przewodem ochronnym, w [W],

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia, w [A],

 • sprawdzić urządzenia ochronne przetężeniowe, takie jak wyłączniki, bezpieczniki,
 • sprawdzić urządzenia różnicowoprądowe i wykonać próby ich działania – jeżeli do samoczynnego wyłączenia zasilania zastosowano urządzenia ochronne różnicowoprądowe o prądzie IDn £ 500 mA, to zwykle pomiar impedancji pętli zwarciowej nie jest konieczny;
 • wykonać pomiar rezystancji uziemienia.

W przypadku stosowania w ramach ochrony:

 • zabezpieczeń nadprądowych należy wykonać oględziny, sprawdzić prąd znamionowy, typ bezpiecznika, nastawienie krótkozwłocznego lub bezzwłocznego wyzwalania wyłącznika,
 • urządzeń RCD należy wykonać oględziny i pomiary. Maksymalne czasy zadziałania wyłączników RCD dla prądu znamionowego IDn wynoszą: 300 ms dla RCD typu krótkozwłocznego, bezzwłocznego i 500 ms dla RCD selektywnych.

W sieci TT należy:

 • wykonać pomiary rezystancji uziemienia uziomu ochronnego i rezystancji przewodu ochronnego, który jest łączony z częścią przewodzącą dostępną;
 • sprawdzić urządzenia przetężeniowe i różnicowoprądowe.

Pomiar czasu zadziałania RCD wykonuje się prądem 5‑krotnie większym od prądu znamionowego stosowanego wyłącznika RCD. Powinien być spełniony warunek:

kaiser wzor2

Wzór 2

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego dla dostępnych części przewodzących pętli zwarcia, w [W]; np. maksymalna wartość uziemienia dla IDn = 30 mA wynosi 1667 W,

IDn – znamionowy prąd wyłącznika różnicowoprądowego, w [A],

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V] (dla ac: 50 V w warunkach normalnych, zaś 25 V i 12 V w warunkach o zwiększonym zagrożeniu porażenia; dla dc: 120 V w warunkach normalnych, zaś 60 V i 30 V w warunkach o zwiększonym zagrożeniu porażenia).

W przypadku stosowania zabezpieczeń nadprądowych (zabezpieczenia przed przetężeniami), zgodnie z PN‑HD 60364 powinien być spełniony warunek:

kaiser wzor3

Wzór 3

gdzie:

Zs – impedancja pętli zwarcia, w [W], obejmująca źródło zasilania, przewód liniowy do miejsca zwarcia, przewód ochronny części przewodzących dostępnych, przewód uziemiający, uziom instalacji oraz uziom źródła zasilania,

Ia – prąd, w [A], powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie (czasy podano w normie PN-HD 60364, dopuszcza się dla sieci rozdzielczych i dla obwodów z zabezpieczeniami ponad 32 A czas zadziałania do 1 s),

Uo – znamionowe napięcie ac lub dc przewodu liniowego w odniesieniu do ziemi, w [V].

W sieci IT należy wykonać obliczenia lub pomiar wartości prądu pierwszego doziemienia. Pomiar ten nie jest konieczny wówczas, gdy wszystkie części przewodzące dostępne instalacji są przyłączone do uziomu sieci zasilającej, a sieć jest połączona z ziemią za pomocą impedancji. Jeżeli nie jest możliwe obliczenie wartości prądu pierwszego doziemienia z powodu braku wszystkich parametrów, to należy dokonać pomiaru. Podczas pomiaru należy zachować ostrożność, aby uniknąć niebezpieczeństwa podwójnego doziemienia.

Przy pojedynczym zwarciu z ziemią prąd uszkodzeniowy jest mały, zatem samoczynne wyłączenie zasilania nie jest bezwzględnie wymagane, pod warunkiem jednak, że spełnione jest następujące wymaganie:

kaiser wzor4

Wzór 4

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące dostępne z uziomem, w [W],

Id – prąd uszkodzeniowy pierwszego doziemienia, w [A], o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem liniowym i częścią przewodzącą dostępną (przy wyznaczaniu wartości prądu Id należy uwzględnić prądy upływowe oraz całkowitą impedancję uziemienia instalacji elektrycznej),

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V].

Jeżeli w celu monitorowania ciągłości zasilania zastosowano sygnalizację akustyczną i/lub wizualną, to powinny one zadziałać przy pojawieniu się pojedynczego zwarcia z ziemią.

 • wykonać analizę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla drugiego doziemienia (pomiar impedancji pętli zwarciowej oraz sprawdzenie urządzeń ochronnych przetężeniowych, sprawdzenie urządzeń różnicowoprądowych). Jeżeli przy drugim doziemieniu w innym obwodzie powstaną warunki podobne do warunków dotyczących układu TT wówczas należy zastosować sprawdzenie, jak dla układów TT, zaś w przypadku powstania warunków podobnych do układu TN – zastosować sprawdzenie, jak dla układów TN:
 • warunki, jak w układzie TN (części przewodzące dostępne są połączone przewodem ochronnym i wspólnie uziemione przez ten sam układ uziemiający), wówczas:
kaiser wzor5

dla układu IT bez przewodu neutralnego (wzór 5)

kaiser wzor5 1

dla układu IT z przewodem neutralnym (wzór 6)

gdzie:

Ia – prąd, w [A], powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie (podobnie jak dla układu TN),

Zs – impedancja pętli zwarciowej obejmująca przewód liniowy i przewód ochronny obwodu, w [W],

Z’s – impedancja pętli zwarciowej obejmująca przewód neutralny i przewód ochronny obwodu, w [W],

Uo – nominalne napięcie przewodu liniowego względem przewodu neutralnego, w [V],

U – nominalne napięcie między przewodami liniowymi, w [V].

Podczas pomiaru impedancji pętli zwarciowej, konieczne jest wykonanie połączenia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem ochronnym a punktem neutralnym układu sieci IT.

 • warunki, jak w układzie TT (części przewodzące dostępne są uziemione grupowo lub indywidualnie), wówczas:
kaiser wzor7

Wzór 7

gdzie:

RA – całkowita rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części przewodzące dostępne z uziomem, w [W],

Ia – prąd, w [A], powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie (analogicznie, jak dla układu TT),

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V].

Pomiar impedancji pętli zwarciowej

Powszechnie stosowane mierniki do pomiaru pętli zwarciowej wykorzystują tzw. metodę spadku napięcia (rys. 1.). Mierzone są napięcia: przed załączeniem obciążenia oraz po załączeniu obciążenia. Wyznaczana impedancja pętli zwarciowej jest określona zależnością wektorową, jednak ze względu na trudności techniczne w realizacji miernika w praktyce wykorzystywana jest zależność przybliżona, określona na bazie modułów napięć:

kaiser wzor8

Wzór 8

Dobierając metodę pomiaru należy uwzględnić stosunek X/R impedancji pętli zwarciowej w miejscu pomiaru. Do badania w pobliżu transformatora nie nadają się mierniki mierzące tylko rezystancję, można zaś mierzyć nimi impedancję pętli w głębi sieci w obwodach z przewodami o małym przekroju, gdzie dominującą funkcję pełni rezystancja obwodu zwarciowego.

W obwodach elektrycznych odbiorczych wystarczającą dokładność pomiaru zapewniają przyrządy mierzące rezystancję, zaś w sieciach rozdzielczych, w których występują małe wartości impedancji pętli zwarcia poniżej 0,5 W, pomiary wykonuje się za pomocą przyrządów mierzących impedancję.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej wykonuje się dla częstotliwości znamionowej obwodu elektrycznego, przy czym przed wykonaniem pomiaru należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych pomiędzy punktem neutralnym a dostępnymi częściami przewodzącymi zamykając łącznik S1 dla wykonania wstępnego zwarcia poprzez rezystor Rk o wartości znanej wykonującemu pomiar (rys. 2.). Prąd wstępnego zwarcia powinien być nie większy niż 20 mA. Podczas zwarcia, jeżeli wartość napięcia U1 nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wskazanej przed zamknięciem S1, oznacza to, że pętla zwarciowa jest ciągła, a jej impedancja nie jest nadmiernie duża.

Następnie należy wykonać dwukrotny pomiar napięcia:

 •  U1 przed zwarciem – łącznik S2 otwarty;
 •  U2 podczas zwarcia – łącznik Szamknięty – celowe zwarcie przewodu fazowego obwodu zasilania urządzenia z jego częścią przewodzącą dostępną. Podczas zwarcia należy wykonać pomiar natężenia prądu I, który wraz ze spadkiem napięcia DU = U1 – U2 jest podstawą do wyznaczania parametrów pętli zwarciowej R, X, Z. Aby wyznaczyć spadki napięcia, wykonuje się kolejno zwarcia przez rezystancję R i reaktancję X.

Spadki napięcia na rezystancji i reaktancji obwodu zwarciowego wyraża się następującymi zależnościami:

kaiser wzor9

Wzór 9

kaiser wzor10

Wzór 10

Impedancja obwodu zwarciowego wynosi:

kaiser wzor11

Wzór 11

Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (RCD – residual current device) polega na:

 • sprawdzeniu prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE,
 • sprawdzeniu działania urządzenia za pomocą testera (wciśnięcie przycisku oznaczonego literą T lub nazwą TEST),
 • pomiarze czasu wyłączania wyłącznika – według PN-HD 60364‑4‑41 (czasy zadziałania określa np. norma PN-EN 61008) próba określająca maksymalny czas wyłączenia RCD powinna być wykonana prądem 5IDn,
 • sprawdzeniu wartości prądu zadziałania RCD układem z regulowanym rezystorem, za pomocą którego reguluje się wartość przepływającego prądu. Wartość prądu należy zwiększać aż do momentu zadziałania urządzenia. Prąd ID, przy którym zadziała urządzenie, nie powinien przekroczyć wartości znamionowego różnicowego prądu ID(w przypadku wyłączników typu AC lub typu A przy prądzie różnicowym przemiennym). Zastosowanie woltomierza w układzie pomiarowym umożliwia wykonanie metodą techniczną pomiaru rezystancji uziemienia RA (sieć TT) (rys. 3.).Metoda ta może być stosowana dla układów sieci TN‑S, TT, IT. Podczas przeprowadzania próby zadziałania RCD w układzie IT, w celu zadziałania urządzenia, może być konieczne połączenie określonego punktu sieci bezpośrednio z ziemią.

Badanie wykonuje się wykonując dwa pomiary napięcia:

 • przy otwartym łączniku „W” mierzy się napięcie U1,
 • przy zamkniętym łączniku „W” mierzy się napięcie U2 w chwili zadziałania urządzenia różnicowoprądowego.

Wartość rezystancji RA określa się z zależności:

kaiser wzor12

Wzór 12

Spełniony powinien być warunek:

kaiser wzor13

Wzór 13

gdzie:

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne, w [V].

Urządzenia różnicowoprądowe można także badać w układzie z uziomem pomocniczym, oddalonym w odległości nie mniejszej niż 10 m od części przewodzącej dostępnej i usytuowanym poza strefą wpływu innych uziomów (rys. 4.). Wartość prądu w tym układzie reguluje się rezystorem R. Napięcie U między częścią przewodzącą dostępną a tym uziomem wzrasta podczas zwiększania wartości prądu ID. Prąd ID nie powinien być większy od znamionowego prądu różnicowego IDn (w przypadku wyłączników typu AC lub typu A przy prądzie różnicowym przemiennym). Powinien być spełniony warunek:

kaiser wzor14

Wzór 14

gdzie:

UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale, w [V],

ID – prąd zadziałania, w [A].

Metoda ta może być stosowana dla układów sieci TN-S, TT, IT tylko w przypadku, gdy lokalizacja umożliwia zastosowanie elektrody pomocniczej.

Podczas przeprowadzania próby zadziałania RCD w układzie IT, w celu zadziałania urządzenia, może być konieczne połączenie określonego punktu sieci bezpośrednio z ziemią.

Innym ze sposobów sprawdzania działania urządzeń różnicowoprądowych jest przedstawiony na rysunku 5., w którym pomiędzy przewód czynny od strony zasilania a inny przewód czynny od strony odbioru włączona jest rezystancja R. Zmniejszanie rezystancji R powoduje wzrost wartości prądu różnicowego, aż do momentu zadziałania urządzenia. Prąd ID w chwili zadziałania powinien być nie większy od prądu IDn (w przypadku wyłączników typu AC lub typu A przy prądzie różnicowym przemiennym). Podczas przeprowadzania sprawdzania urządzenia ochronnego powinno być odłączone obciążenie układu.

Metoda ta może być stosowana dla układów sieci TN-S, TT, IT.

W praktyce należy ustalić, czy rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania ID nie tylko nie jest większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania IDn, ale również czy nie jest mniejszy od 0,5 IDn. W przypadku, gdy wyzwalanie wyłącznika następuje przy prądzie mniejszym niż 0,5 IDn, wówczas może dochodzić do częstych zbędnych wyłączeń w warunkach rzeczywistej pracy.

Wyłącznik różnicowoprądowy uważa się za sprawny, jeżeli jego rzeczywisty różnicowy prąd zadziałania jest zawarty pomiędzy od 0,5 IDn do IDn.

Sprawdzanie urządzeń różnicowoprądowych jest tylko oceną ich działania. Pomiary rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych mogą być obarczone znacznym błędem, jeżeli w instalacji występują ustalone prądy upływowe, i tak, np. wynik pomiaru może być zaniżony w obwodach jednofazowych, natomiast może być zaniżony lub zawyżony w obwodach trójfazowych (prąd upływowy może oddziaływać w obydwu kierunkach). Z tego powodu nie należy pochopnie oceniać stanu wyłącznika różnicowoprądowego, gdyż może okazać się, że jest ona sprawny, zaś wina leży po stronie instalacji. Istnieje też możliwość, że niesprawny wyłącznik może zostać oceniony jako działający prawidłowo. Z tego powodu podczas pomiarów rzeczywistego różnicowego prądu zadziałania wyłączników należy od nich odłączać instalację odbiorczą.

Na podstawie wyłącznie tych badań nie można ocenić skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodach z elementami energoelektronicznymi stosowanymi w układach klimatyzacji i wentylacji

Nieodzownymi elementami współczesnych systemów klimatyzacji i wentylacji są sterowniki mikroprocesorowe sterujące pracą instalacji. Bardzo często można spotkać również falowniki i przetwornice częstotliwości, które stosowane są w układach regulacyjnych prędkości obrotowej silników elektrycznych napędzających wentylatory. Zastosowanie urządzeń energoelektronicznych ma swoje niewątpliwe zalety. Niestety, ich wykorzystanie bardzo często utrudnia dobór środków ochrony przeciwporażeniowej, a także przeciwpożarowej.

W układach energoelektronicznych istotną rolę w ochronie przeciwporażeniowej odgrywają połączenia ochronne i wyrównawcze. W układach z przemiennikami częstotliwości zaleca się stosowanie połączeń ochronnych o odpowiednio dużym przekroju (przekroje przewodów wg PN-IEC 60364) i zaciski gwarantujące pewność połączeń tych przewodów. Zaleca się łączenie przewodów ochronnych na dwie śruby. Do jednego zacisku ochronnego nie powinno się łączyć kilku przewodów wyrównawczych lub ochronnych. Rezystancja połączeń wyrównawczych na ogół nie powinna być większa od 0,1 W. Przewody ochronne powinny być prowadzone w sposób umożliwiający eliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych. W przypadku zasilania przemiennika częstotliwości przewodem pięciożyłowym, gdy zbędny jest przewód neutralny, przewód ochronny powinny stanowić żyły N i PE.

W układach przekształtnikowych pojęcie pętli zwarcia nie ma zastosowania. Zastosowanie skutecznych, zewnętrznych zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych jest utrudnione i często niemożliwe. Zazwyczaj zabezpieczenia ziemnozwarciowe i zwarciowe realizowane są obecnie przez układ sterowania i kontroli pracy przemiennika, będący integralną jego częścią. W ramach ochrony można stosować odpowiednie wyłączniki różnicowoprądowe, np. typu B.

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zależy od zastosowanego sposobu ochrony obwodu z elementem energoelektronicznym. W przypadku zastosowania RCD sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaru wartości prądu różnicowego powodującego jego zadziałanie oraz czasu zadziałania RCD i porównaniu wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi. Należy wziąć pod uwagę, że przemienniki częstotliwości mogą powodować zakłócenia mierzonych wielkości elektrycznych. W literaturze tematu spotyka się opinię, że w przypadku pomiarów okresowych wystarczające dla oceny połączeń wyrównawczych są oględziny stanu przewodów i połączeń. Z uwagi na duże znaczenie połączeń wyrównawczych i ochronnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji zaleca się na ogół wykonywanie oględzin częściej niż wynikałoby to z przepisów.

Protokół

Każde sprawdzenie odbiorcze instalacji nowej lub zmodernizowanej, a także sprawdzanie okresowe instalacji elektrycznych powinno być zakończone protokołem z przeprowadzonych sprawdzeń: oględzin, pomiarów i prób. Jeżeli poprzedni protokół nie jest dostępny, konieczne jest dodatkowe badanie.

W protokole odbiorczym, jeżeli jest to uzasadnione, dotyczącym instalacji zmodernizowanej może zostać umieszczone zalecenie naprawy lub ulepszenia, zaś wszelkie wady lub braki powinny zostać usunięte przed złożeniem deklaracji wykonawcy, że instalacja spełnia wymagania norm.

Ponadto w protokole odbiorczym powinny być zawarte zalecenia dotyczące okresu między sprawdzeniem odbiorczym a pierwszym sprawdzeniem okresowym, zaś w protokole sprawdzenia okresowego powinien istnieć zapis wskazujący na czas wykonania kolejnego okresowego wykonania pomiarów.

Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać:

 • nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, obwodów, urządzeń i aparatów,
 • numer protokołu,
 • datę pomiarów i prób,
 • układ sieci, napięcie zasilania,
 • dane osoby wykonującej pomiary i próby/imię, nazwisko, rodzaj i numer uprawnień,
 • rodzaj pomiarów i prób,
 • spis użytych przyrządów pomiarowych i ich numery,
 • rysunki rozmieszczenia badanych instalacji, obwodów, urządzeń itd.,
 • istotne dane o środowisku pracy instalacji, urządzeń oraz o warunkach środowiskowych przeprowadzenia pomiarów i prób, np. temperatura, wilgotność,
 • tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę,
 • wnioski i zalecenia,
 • podpisy osób wykonujących badania i próby.

W protokole umieszcza się również informacje, czy spełnione są wymagania wg określonej normy, np. PN-HD 60364, PN-IEC 60364, PN-HD 308, PN-EN 60998, PN-EN 60999, PN-EN 60445, PN-EN 61293, PN-E-08501, PN-EN 60038.

Podsumowanie

Instalacje elektryczne powinny być zabezpieczone przed prądami przetężeniowymi, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, porażeniem prądem elektrycznym.

Istniejące instalacje elektryczne powinny być okresowo oraz po każdej modernizacji i przebudowie poddawane sprawdzeniom, pomiarom i próbom. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dopuszczeniu instalacji do dalszej eksploatacji lub o konieczności dokonania niezbędnych napraw, lub remontów.

Wykonane czynności kontrolno-pomiarowe należy przeprowadzać z należytą starannością oraz zakończyć protokołem zawierającym ocenę i wyniki sprawdzania. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych. Pomiary ze względu bezpieczeństwa i względów praktycznych powinny być wykonywane dwuosobowo. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać: odpowiednie wykształcenie techniczne, doświadczenie eksploatacyjne, aktualne świadectwa kwalifikacyjne – upoważniające do wykonywania pomiarów.

Zaleca się, aby w protokole sprawdzenia okresowego był podany przedział czasu do następnego sprawdzenia okresowego. Częstość sprawdzania okresowego instalacji powinna uwzględniać:

 • rodzaj instalacji i wyposażenia,
 • jej zastosowanie i działanie,
 • częstości i jakości konserwacji,
 • wpływ warunków zewnętrznych, na które jest narażona.

W instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych czynnikami wpływającymi niekorzystnie na instalację elektryczną są m.in. drgania, uszkodzenia mechaniczne, wilgotność, wahania temperatury. Jeżeli nie jest możliwe uniknięcie wpływów środowiskowych, to w zależności od warunków przewody powinny być chronione osłonami lub zastąpione przewodami odpornymi na te czynniki, a w przypadkach narażenia na wstrząsy i wibracje konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań odpornych na te wpływy. Zewnętrzne powłoki przewodów powinny być wykonane z materiałów nieprzenoszących płomienia.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54 poz. 348 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU nr 62, poz. 288).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania...

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania parametrów związanych z klasą ograniczenia energii (znamionowa zdolność wyłączania prądów zwarciowych), a także parametry, jakie musi spełniać wyłącznik nadmiarowo-prądowy, aby mógł być oznaczony klasą ograniczenia energii, określa norma PN-EN 60898-1.

Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe

Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe Trasy kablowe i systemy mocowań funkcjonujące w czasie pożaru – wymagania podstawowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust....

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) [5] §187 ust. 3 stanowi, że: „Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane zespołami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas...

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1) Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy? Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony...

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony problem budowy tych aparatów oraz ich przeznaczenia.

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 1)

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 1) Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne (część 1)

Statystyki pożarów powstających w Polsce, prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wykazują, że liczba pożarów jest bardzo wysoka. Ich przyczynami są zła wentylacja, nieostrożność użytkowników,...

Statystyki pożarów powstających w Polsce, prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, wykazują, że liczba pożarów jest bardzo wysoka. Ich przyczynami są zła wentylacja, nieostrożność użytkowników, zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych itp. Duża liczba pożarów powstających na terenie Polski jest spowodowana niesprawnymi urządzeniami elektrycznymi lub niesprawną instalacją elektryczną. Jedną z przyczyn tych pożarów jest niepoprawnie zaprojektowana...

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w...

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodujący otwarcie zestyków, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Elektryczne niechlujstwo cz. 20

Elektryczne niechlujstwo cz. 20 Elektryczne niechlujstwo cz. 20

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając siebie za znawców w zakresie instalacji elektrycznych mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje...

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając siebie za znawców w zakresie instalacji elektrycznych mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje o różnych nieprawidłowych sytuacjach, z jakimi spotykają się w swojej praktyce. Tym razem przedstawimy dwa przypadki nieprzemyślanych działań, których skutki okazały się tragiczne.

Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Zwarcie – to nieprzewidziane, w danych warunkach eksploatacyjnych, połączenie bezpośrednie lub przez stosunkowo małą impedancję, punktów systemu elektroenergetycznego o różnych potencjałach bądź jednego...

Zwarcie – to nieprzewidziane, w danych warunkach eksploatacyjnych, połączenie bezpośrednie lub przez stosunkowo małą impedancję, punktów systemu elektroenergetycznego o różnych potencjałach bądź jednego lub większej liczby takich punktów z ziemią.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie...

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie porażeniowe wynika z obecności w zasięgu ręki licznych części przewodzących dostępnych (np. pralki) i obcych (np. przewodzącego osprzętu instalacji wodociągowej, grzewczej, gazowej) oraz zwilżenia lub zanurzenia w wodzie ciała człowieka. Dlatego też arkusz 701 [1] normy PN-IEC 60364 poświęcono...

Badania impedancji ciała człowieka

Badania impedancji ciała człowieka Badania impedancji ciała człowieka

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie...

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie dla życia i zdrowia badanych, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, należało opracować takie warunki badań, aby pomiary nie stwarzały ryzyka zagrożenia.

Instalacje elektryczne na terenach budów

Instalacje elektryczne na terenach budów Instalacje elektryczne na terenach budów

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym...

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym powietrzu, w różnych warunkach pogodowych, przy opadach deszczu, w upale oraz w niskiej temperaturze.

Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009

Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009 Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009

W artykule przedstawiono, opracowaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizę śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005–2009. Określono rozkład procentowy...

W artykule przedstawiono, opracowaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizę śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005–2009. Określono rozkład procentowy śmiertelności w wypadkach porażeń elektrycznych mężczyzn i kobiet, ludności zamieszkałej w miastach i na wsi oraz w grupach wieku ludności. Obliczono i opisano wskaźnik śmiertelności W (liczba wypadków w roku przypadająca na 1 mln ludności) w poszczególnych grupach ludności.

Konstrukcje żelbetowe i betonowe

Konstrukcje żelbetowe i betonowe Konstrukcje żelbetowe i betonowe

Konstrukcje żelbetowe znajdujące się w gruncie i zawierające pręty zbrojeniowe, których podstawowym zadaniem jest przenoszenie obciążeń mechanicznych, oraz konstrukcje betonowe, w których mogą być umieszczane...

Konstrukcje żelbetowe znajdujące się w gruncie i zawierające pręty zbrojeniowe, których podstawowym zadaniem jest przenoszenie obciążeń mechanicznych, oraz konstrukcje betonowe, w których mogą być umieszczane metalowe pręty lub płaskowniki, spełniają definicję uziomu jako przedmiotu metalowego pogrążonego w gruncie i wykorzystywanego lub przeznaczonego do celów uziemienia. Konstrukcje te z racji ich podstawowego zadania i wykorzystania w obiekcie budowlanym przyjęto nazywać uziomami fundamentowymi...

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1) Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych. Na całej Ziemi jednocześnie występuje 2000–4000 burz. W ciągu jednej sekundy w atmosferze Ziemi obserwuje się ok. 100 wyładowań elektrostatycznych, z czego 1/3 uderza w ziemię, a 2/3 to wyładowania między chmurami burzowymi.

Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Wyrównywanie potencjałów w budynkach Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne...

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne zasady tworzenia systemu ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem elementów i połączeń zarówno sztucznych, jak i naturalnych.

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie...

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia prowadzi z kolei do zmęczenia psychicznego, które jest rezultatem nadmiernego napięcia nerwowego wynikającego z ciągłej koncentracji uwagi. Oświetlenie jest właściwe, gdy zdolność rozróżnienia szczegółów jest tak sprawna, że nie prowadzi do odczucia...

Wymagania dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach zakładów opieki zdrowotnej

Wymagania dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach zakładów opieki zdrowotnej Wymagania dla instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach zakładów opieki zdrowotnej

Skutki oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz na ciało ludzkie zależą od wartości prądu I, przepływającego przez ciało, i czasu przepływu t. Ze względu na prawdopodobieństwo występowania...

Skutki oddziaływania prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz na ciało ludzkie zależą od wartości prądu I, przepływającego przez ciało, i czasu przepływu t. Ze względu na prawdopodobieństwo występowania określonych skutków wyróżniamy kilka stref.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów,...

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów, monitorowania pacjentów oraz opieki nad nimi.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku pompowni ppoż. dla magazynu paliw i smarów (mps)

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku pompowni ppoż. dla magazynu paliw i smarów (mps) Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku pompowni ppoż. dla magazynu paliw i smarów (mps)

Obecnie skład zasilany jest z istniejącej podziemnej stacji transformatorowej. Część nn 0,4 kV stacji oraz komory transformatorowe wraz z transformatorami są w eksploatacji użytkownika, pozostała część...

Obecnie skład zasilany jest z istniejącej podziemnej stacji transformatorowej. Część nn 0,4 kV stacji oraz komory transformatorowe wraz z transformatorami są w eksploatacji użytkownika, pozostała część stacji, tzn. rozdzielnica SN 15 kV jest w eksploatacji i na majątku dystrybutora energii elektrycznej. Obiekt posiada zasilanie awaryjne realizowane przez zespół prądotwórczy oraz podstawowe zasilanie z elektroenergetycznej sieci SN – 15 kV.

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów....

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów. Przemiennik częstotliwości jest podstawowym urządzeniem elektroniki przemysłowej w napędach silników indukcyjnych ze sterowaną czy regulowaną prędkością wału. Wiedza o zjawiskach wpływających na pracę aparatów elektrycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji napędów z elektronicznymi...

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41 Zasady ochrony przeciwporażeniowej w świetle nowej normy PN-HD 60364-4-41

Podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest, że części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą być niebezpieczne zarówno w normalnych warunkach...

Podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest, że części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą być niebezpieczne zarówno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.