elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Wpływ przewodów kompensacyjnych i spoiny odniesienia na poprawność wskazań przyrządów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi

Schemat ideowy połączenia czujnika termoelektrycznego ze wskaźnikiem lub przetwornikiem temperatury (patrz uwagi w tekście)

Schemat ideowy połączenia czujnika termoelektrycznego ze wskaźnikiem lub przetwornikiem temperatury (patrz uwagi w tekście)

Czujniki termoelektryczne (zwane również termoparami lub termoelementami) zbudowane są z dwóch termoelektrod, których połączenia umieszczone są w różnych temperaturach. Podstawą ich działania jest zjawisko Seebecka, mierzą zatem różnicę temperatur pomiędzy dwoma spoinami, a nie temperaturę jednej ze spoin. Fakt ten ma daleko posunięte konsekwencje praktyczne – wymusza znajomość temperatury drugiej spoiny oraz powoduje często konieczność stosowania przewodów kompensacyjnych lub rozszerzających.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Streszczenie

Mierniki temperatury współpracujące z czujnikami termoelektrycznymi najlepiej wzorcować wraz z całym torem pomiarowym. Nie zawsze jest to jednak możliwe, np. ze względu na trwałe przymocowanie czujnika lub częstą konieczność jego wymiany. W artykule przedstawiono sposób postępowania w takiej sytuacji oraz występujące wtedy błędy pomiaru ze szczególnym wskazaniem na wpływ przewodów kompensacyjnych i spoiny odniesienia.

Abstract

Influence of extension cables and cold junction on the accuracy of measurement instruments intended for use with thermocouples

Indicators intended for use with thermocouples best to calibrate with complete measuring chain. This is not always possible, however because of e.g. the permanent connection of the sensor or the necessity for frequent sensor replacement. This paper presents procedures in such situation and measurement errors occurring then with particular reference to the impact of extension cables and cold junction.

Właściwości metrologiczne termoelementów

Termoelementy należą obok termorezystorów do najczęściej stosowanych czujników do pomiaru temperatury, ich zakres stosowania w porównaniu do innych metod pomiaru temperatury przedstawiono w tabeli 1. Właściwości metrologiczne termoelementów opisane są przez normy. Polska Norma PN-EN 60584 [5, 6, 7] określa typy, tolerancje i przewody stosowane dla czujników termoelektrycznych. Należy zwrócić uwagę, że istnieją również normy zagraniczne stosowane w Polsce, standaryzujące termoelementy z innych materiałów. Czułość termoelementów wynosi w zależności od typu i mierzonej temperatury od ok. 5 do ok. 70 μV/°C, należy zatem zadbać o odpowiednią ochronę toru pomiarowego od zakłóceń.

Czujniki termoelektryczne dokonują pomiaru temperatury punktowo, w miejscu spoiny drutów termoelementów, chyba że są umieszczone w dodatkowej obudowie, która ze względu na swoją bezwładność cieplną będzie uśredniała wartość temperatury z danego obszaru. Na rysunku 1. przedstawiono charakterystyki czujników termoelektrycznych zgodnych z normą [5]. Termoelementy produkowane są w 1., 2. i 3. klasie dokładności, błędy dopuszczalne dla najdokładniejszej klasy 1 zestawiono w tabeli 2.

Dokonując pomiaru temperatury za pomocą czujnika termoelektrycznego bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wynik pomiaru jest sposób podłączenia czujnika ze wskaźnikiem (miernikiem). Przy łączeniu termoelementów ze wskaźnikiem temperatury należy zwrócić uwagę na odpowiednią polaryzację termoelektrod, podłączenie przewodów kompensacyjnych oraz zastosowanie spoiny odniesienia.

Norma [7] rozróżnia przewody kompensacyjne oraz przewody rozszerzające (przedłużeniowe). Zgodnie z normą przewody kompensacyjne oznacza się drugą literą w symbolu C, natomiast przewody rozszerzające – X. Przykładowo, oznaczenie BC oznacza przewód kompensacyjny współpracujący z termoelementem typu B. Przewody rozszerzające zrobione są z tych samych materiałów co termoelektrody i wykonywane są w klasach 1 i 2. Dla klasy 1 posiadają błąd maksymalny ±1,5°C, a w klasie 2 ±2,5°C. Natomiast przewody kompensacyjne są wykonywane z materiałów o zbliżonym składzie do termoelektrod, a w związku z tym tańszych; ich błąd dopuszczalny jest większy, produkowane są tylko w klasie dokładności 2 i według normy błąd dopuszczalny waha się od ±2,5°C do ±5,0°C, w zależności od typu czujnika i użytego materiału. Dodatkowa trzecia litera A lub B w oznaczeniu niektórych przewodów kompensacyjnych oznacza wykorzystane materiały.

Zastosowanie przewodu kompensacyjnego z innego materiału niż termoelektroda powoduje wprowadzenie dodatkowej siły termoelektrycznej, która może mieć znaczący udział w niepewności pomiaru – szczególnie dla termoelementów typu S, R i B (o małym nachyleniu charakterystyki), dlatego norma podaje dodatkowo zakres temperatur (na ogół jest to od –25°C do 200°C), dla których stosuje się przewody kompensacyjne lub dla których podany przez producenta błąd zostaje zachowany. Błędy pomiaru pochodzące od użycia przewodów kompensacyjnych mogą osiągać znaczące wartości i stanowić istotny składnik budżetu niepewności, dlatego nie powinno się ich pomijać. W celu ułatwienia identyfikacji normy przewidują oznaczenia kolorystyczne dla przewodów kompensacyjnych. Na stronie internetowej www.elektro.info.pl można znaleźć oznaczenia pancerzy i żył kabli według różnych norm. W zależności od normy ten sam kabel może być oznakowany na wiele spsobów.

Spoina odniesienia – czyli drugie końce termoelektrod pomiarowych – może być umieszczona na zewnątrz lub wewnątrz współpracującego z czujnikiem urządzenia. Układ podłączenia czujnika termoelektrycznego do wskaźnika temperatury, przetwornika itp. (rys. 2.). Przedstawiony schemat zawiera najbardziej rozbudowane podłączenie. Przewody kompensacyjne są opcjonalne i jak wspomniano – wprowadzają dodatkowy błąd pomiaru. Spoina odniesienia może być umieszczona na zewnątrz miernika, np. w temperaturze 0°C lub wewnątrz, w układzie termostatyzującym zapewniającym stałą temperaturę, na ogół wyższą od temperatury otoczenia. Czujniki mogą być podłączone również bezpośrednio do zacisków wskaźnika bez wewnętrznej kompensacji, wtedy temperaturą spoiny odniesienia jest zmienna temperatura otoczenia, co zwiększa niepewność pomiaru.

W przypadku pomiarów dokładniejszych, spoinę odniesienia umieszcza się w naczyniu Dewara (termosie z mieszaniną wody z lodem), zapewniającym w dość długim czasie stabilną temperaturę 0°C. Niepewność uzyskania temperatury 0°C zależy w dużej mierze od czystości użytej wody, należy również odczekać, aż temperatura mieszaniny ustabilizuje się, niepewność ta może zostać oszacowana na poziomie 0,1°C, a nawet 0,05°C. Innym rozwiązaniem są termostaty oparte na półprzewodnikowym złączu Peltiera, dla których niepewność uzyskania temperatury 0°C może być porównywalna z naczyniem Dewara.

Również gradienty temperatury wzdłuż termoelektrody wywołują dodatkowe niepożądane siły termoelektryczne w wyniku zachodzącego zjawiska Thomsona.

Wskaźniki i symulatory temperatury

Wskaźnik temperatury – przyrząd wskazujący, który w połączeniu z czujnikiem pomiarowym służy do pomiaru temperatury. Urządzenie wyświetla w jednostkach temperatury wartość wielkości elektrycznej zależnej od temperatury (np. rezystancji, siły termoelektrycznej). Zamiana wielkości elektrycznej na temperaturę oparta jest typowo na podstawie nominalnych charakterystyk termometrycznych. Wskaźniki mogą posiadać opcje rejestracji lub regulacji.

Symulator temperatury – źródło sygnału elektrycznego, którego wartość odpowiada wartości wyjściowej sygnału czujnika pomiarowego umieszczonego w temperaturze odpowiadającej wartości ustawionej na symulatorze. Typowo podziałka symulatora wyskalowana jest w jednostkach temperatury. Relacja pomiędzy wartością ustawioną na symulatorze a wartością sygnału elektrycznego na jego wyjściu, oparta jest na znormalizowanych charakterystykach termometrycznych.

Przyrządy te najlepiej wzorcować wraz z całym torem pomiarowym, szczególnie gdy współpracują z czujnikami termoelektrycznymi [2]. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Należy zwrócić uwagę, na jaką normę (np. ISO, IEC, PN-EN, DIN, ANSI, GOST, BS, NF) i skalę jest wyskalowany przyrząd. Zdarza się, iż po wymianie czujnika na taki, który jest wykonany według obecnie obowiązujących w Polsce przepisów i podłączeniu do przyrządu, który był wyskalowany np. według MST-68 (Międzynarodowej Skali Temperatur z 1968 roku) powstają dodatkowe błędy pomiaru temperatury, szczególnie w zakresie powyżej 400°C.

W przypadku niemożliwości wzorcowania całego toru pomiarowego konieczne jest oddzielne wzorcowanie czujnika i wskaźnika temperatury. Wzorcowania wskaźników temperatury dokonuje się na drodze elektrycznej. Podczas podłączania czujników do wskaźnika temperatury mamy na ogół do czynienia z dwiema sytuacjami, z wyłączoną i włączoną kompensacją wewnętrzną w urządzeniu odczytującym (wskaźniku), obie sytuacje są przedstawione odpowiednio na rysunku 3. i rysunku 4. Analogiczne podłączenia w przypadku symulatorów temperatury przedstawiono odpowiednio na rysunku 5. i rysunku 6.

Wzorcowanie wskaźników temperatury współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi oraz symulatorów temperatury służących do generacji napięć odpowiadającym siłą termoelektrycznym termoelementów dokonuje się zgodnie z instrukcją [4]. Poniżej przedstawiono czynniki wpływające na niepewność takich wzorcowań oraz przykładowy budżet niepewności.

Wyznaczanie niepewności pomiaru

Niepewność pomiaru przy wzorcowaniu wskaźników temperatury

Równanie pomiaru. Błąd pomiaru wskaźnika temperatury współpracującego z termoelementami wyznacza się z równania:

gdzie:

t^X – średnia arytmetyczna wskazań wzorcowanego wskaźnika temperatury,

δtRX – poprawka związana z ograniczoną rozdzielczością wzorcowanego wskaźnika temperatury,

tEMF – odwrotna charakterystyka termometryczna termoelementu w postaci zależności temperatury od siły termoelektrycznej, przy temperaturze spoiny odniesienia równej 0°C,

V^– wartość napięcia generowanego przez generator lub średnia arytmetyczna wskazań miernika kontrolnego,

δVG – poprawka związana z dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wskazania woltomierza, np. warunkami, pracy, dryftem, niestabilnością,

δVR – poprawka związana z ograniczoną rozdzielczością woltomierza,

δVP – poprawka związana z nieskompensowanymi napięciami pasożytniczymi w układzie pomiarowym,

S0 – współczynnik Seebecka znormalizowanego termoelementu w temperaturze 0°C,

SX – współczynnik Seebecka znormalizowanego termoelementu odpowiadającej temperaturze wzorcowania,

δt0 – poprawka związana z odchyleniem temperatury złącza odniesienia od 0°C,

δEK (0°C, t') – odchylenie przewodu kompensacyjnego od wartości znormalizowanej dla temperatury t' z przedziału 20–30°C,

δEDK (0°C, t') – poprawka związana z dryftem przewodów kompensacyjnych.

Równanie niepewności pomiaru. Równanie złożonej niepewności pomiaru przybiera postać:

gdzie:

Poszczególne składowe wyznacza się według wskazań przedstawionych poniżej:

Niepewność standardowa u(t^X) średniej arytmetycznej wyznaczona jest na podstawie odchylenia eksperymentalnego średniej danej wzorem:

gdzie:

tX(k) – pojedyncze wskazanie wzorcowanego wskaźnika temperatury,

N – liczba pomiarów.

Niepewność standardową u(δtRX) związaną z ograniczoną rozdzielczością wzorcowanego wskaźnika temperatury, przyjmując rozkład prostokątny, wyznacza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

D1 – rozdzielczość wzorcowanego wskaźnika temperatury.

Niepewność standardowa u[tEMF(V^)] średniej arytmetycznej wskazań woltomierza, wyrażona w stopniach Celsjusza, wyznaczona jest na podstawie odchylenia eksperymentalnego średniej i współczynnika Seebecka odpowiadającej temperaturze wzorcowania zgodnie ze wzorem:

gdzie:

V(k) – pojedyncze wskazanie woltomierza.

Niepewność standardowa u(δVG) związana z dodatkowymi czynnikami wpływającymi na wskazania woltomierza. Wpływ dodatkowych czynników, jak temperatura, dryft, w przypadku standardowych warunków klimatycznych, powinny być szacowane, zakładając rozkład prostokątny, na podstawie błędu granicznego multimetru zgodnie z zależnością:

gdzie:

D2 – podany przez producenta błąd graniczny woltomierza.

Niepewność standardowa u(δVR) związana z ograniczoną rozdzielczością woltomierza, przyjmując rozkład prostokątny wyznacza się ją przyjmując wzór:

gdzie:

D3 – rozdzielczość woltomierza.

Niepewność standardową u(δVP) związaną z nieskompensowanymi napięciami pasożytniczymi w układzie pomiarowym, oszacowaną metodą ekspercką, zakładając rozkład prostokątny, wyznacza się przyjmując wzór:

gdzie:

D4 – nieskompensowane napięcia pasożytnicze w układzie pomiarowym oszacowane metodą ekspercką można przyjąć na poziomie poniżej 1 μV.

Niepewność standardowa u(δt0) związana z odchyleniem temperatury złącza odniesienia od 0°C. Wyznaczona metodą szacowania niepewności typu B, przyjmując rozkład prostokątny. Wartość składnika wyrażona jest wzorem:

gdzie:

D5 – graniczne odchylenie temperatury mieszaniny wody z lodem od temperatury 0°C.

Niepewność standardowa u(δEK(0°C, t')] związana z niepewnością wyznaczenia odchylenia przewodu kompensacyjnego od charakterystyki znormalizowanej w zakresie temperatur 20–30°C.

gdzie:

D6 – niepewność rozszerzona wyznaczenia odchylenia charakterystyki przewodu kompensacyjnego w przedziale temperatur 20–30°C od charakterystyki znormalizowanej,

k – współczynnik rozszerzenia.

Niepewność standardowa u(δEDK(0°C, t')] związana z dryftem charakterystyki termometrycznej przewodu kompensacyjnego wyznaczona na podstawie historii, wyznaczona metodą szacowania niepewności typu B, przyjmując rozkład prostokątny. Wartość składnika wyrażona jest wzorem:

gdzie:

D7 – dryft przewodu kompensacyjnego.

Niepewność pomiaru przy wzorcowaniu symulatorów temperatury

Równanie pomiaru. Błąd symulacji temperatury przez symulator temperatury wyznacza się z równania:

gdzie:

tX – nastawa wzorcowanego symulatora temperatury.

Pozostałe oznaczenia jak dla wskaźnika temperatury.

Równanie niepewności pomiaru. Równanie złożonej niepewności pomiaru przybiera postać:

Wielkości wejściowe opisane są analogicznie jak w przypadku wskaźników temperatury.

Na podstawie analizy przedstawionych powyżej wielkości można skonstruować budżet niepewności. Przykładowy budżet niepewności przy wzorcowaniu wskaźników temperatury w układzie połączeń jak na rysunku 4. przedstawiono w tabeli 3. Dla pozostałych konfiguracji połączeń budżety niepewności tworzy się w sposób analogiczny, zestawiając wszystkie składowe niepewności. Niepewność rozszerzoną pomiaru oblicza się wykorzystując uzyskaną z budżetu niepewności standardową niepewność złożoną zgodnie ze wzorem:

k – współczynnik rozszerzenia równy 2 (jeżeli zakładamy poziom ufności ok. 95%),

u(eX) – złożona niepewność standardowa wyznaczenia błędu (wynik sumaryczny z budżetu niepewności).

Sprawdzanie zgodności ze specyfikacją

Jeżeli nie chcemy korzystać bezpośrednio z błędów wskazań przyrządu pomiarowego wyznaczonych podczas wzorcowania, ostatnim etapem jest sprawdzenie na podstawie wyników wzorcowania zgodności ze specyfikacją danego wskaźnika lub symulatora temperatury. Zalecany przez międzynarodowe organizacje metrologiczne i stosowany przez laboratoria akredytowane przy wyznaczaniu zgodności ze specyfikacją dokument ILAC-G8 [3] definiuje trzy możliwe sytuacje:

  • zgodność – jeżeli wynik pomiaru zwiększony o niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% nie przekracza granicy podanej w specyfikacji,
  • niezgodność – jeżeli wynik pomiaru zmniejszony o rozszerzoną niepewność przy poziomie ufności 95% przekracza granicę podaną w specyfikacji,
  • niemożliwość stwierdzenia zgodności – jeżeli wynik pomiaru odpowiednio zwiększony lub zmniejszony o niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% zachodzi na granicę specyfikacji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w numerze 3/2012 miesięcznika „elektro.info” [1]. Na stronie www.elektro.info.pl zamieszczono dodatkowo tabelę, w której przedstawiono kolorystykę najczęściej spotykanych przewodów kompensacyjnych wg [7] w porównaniu do innych norm międzynarodowych.

Podsumowanie

Analiza budżetu niepewności oraz błędów dopuszczalnych zawartych w normach [6, 7] pokazuje, że udział niepewności pochodzących od przewodów kompensacyjnych – szczególnie jeżeli nie stosujemy poprawek i zakładamy maksymalny błąd podany przez producenta lub normę – może często stanowić największy składnik budżetu niepewności dla pomiaru temperatury czujnikiem termoelektrycznym. Również w przypadku mierników ze spoiną odniesienia umieszczoną w temperaturze otoczenia, wahania temperatury otoczenia przekładają się na niepewność złożoną pomiaru. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby składniki niepewności pochodzące od tych dwóch czynników zminimalizować, tzn. jeżeli to możliwe, wzorcować cały tor pomiarowy, wzorcować przewody kompensacyjne, aby uzyskać możliwość stosowania poprawek zamiast granicznych błędów dopuszczalnych oraz zapewnić stałą temperaturę spoiny odniesienia.

Literatura

  1. T. Bakoń, Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia, „elektro.info” 3/2012, ss. 48–50.
  2. T. Bakoń, R. Witkowski, Temperatura – uwagi praktyczne o doborze przyrządów pomiarowych, PAKGOŚ (Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska), numer 3/2010, ss. 8–11.
  3. International Laboratory Accreditacion Cooperation: ILAC-G8:03/2009 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją, tłumaczenie PCA, 07/2009, www.pca.gov.pl.
  4. Przewodnik EURAMET/cg-11/v.01 Guidelines on the Calibration of Temperature Indicators and Simulators by Electrical Simulation and Measurement, 2007
  5. PN-EN 60584-1:1997 Termoelementy. Charakterystyki.
  6. PN-EN 60584-2:1997 Termoelementy. Tolerancje.
  7. PN-EN 60584-3:2008 Termoelementy. Kable rozszerzające i kompensacyjne. Tolerancje i systemy rozpoznawcze.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.