elektro.info

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

System pomiarowo-diagnostyczny inteligentnej rozdzielnicy

System pomiarowo-diagnostyczny inteligentnej rozdzielnicy

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń badawczych autora w obszarze cyfrowych systemów zabezpieczeń EAZ stosowanych w rozdzielnicach energetycznych średnich napięć.

Zobacz także

Efektywność energetyczna i inteligentne układy pomiarowe

Efektywność energetyczna i inteligentne układy pomiarowe Efektywność energetyczna i inteligentne układy pomiarowe

Jednym ze sposobów poprawy efektywności w użytkowaniu energii elektrycznej w Polsce jest stosowanie efektywnych energetycznie i energooszczędnych rozwiązań w obszarze napędów elektrycznych. Przyczynia...

Jednym ze sposobów poprawy efektywności w użytkowaniu energii elektrycznej w Polsce jest stosowanie efektywnych energetycznie i energooszczędnych rozwiązań w obszarze napędów elektrycznych. Przyczynia się to nie tylko do ograniczenia bezpośredniego zużycia energii, lecz również do oszczędności paliw i surowców. Ma to wpływ na poprawę jakości produktów i zwiększenie konkurencyjności świadczonych usług.

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Błędy przekładników prądowych podczas transformacji przebiegów odkształconych

Błędy przekładników prądowych podczas transformacji przebiegów odkształconych Błędy przekładników prądowych podczas transformacji przebiegów odkształconych

Podstawowymi aparatami elektrycznymi do pomiarów i/lub zabezpieczeń w systemie elektroenergetycznym – głównie ze względu na niezawodność – są w dalszym ciągu indukcyjne przekładniki prądowe, napięciowe...

Podstawowymi aparatami elektrycznymi do pomiarów i/lub zabezpieczeń w systemie elektroenergetycznym – głównie ze względu na niezawodność – są w dalszym ciągu indukcyjne przekładniki prądowe, napięciowe lub kombinowane. Jednym z podstawowych parametrów określających właściwości metrologiczne przekładników jest ich klasa dokładności, wyznaczana dla sinusoidalnych sygnałów pierwotnych o częstotliwości 50 Hz, uwarunkowana wartościami granicznych błędów określonych w odpowiednich normach [1–3].

Inteligentne sieci energetyczne Smart Grids wymuszają postęp, w szczególności w układach pomiarowych. Ideą inteligentnych sieci Smart Grids jest komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii. Prowadzone prace służące rozwojowi inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce, mają obecnie na uwadze głównie aspekt metrologiczny związany z pomiarem mocy i analizą parametrów sieci. Na tym etapie daje się zauważyć, że innowacje dotyczą głównie aplikacji u odbiorców liczników cyfrowych i tworzenia telekomunikacyjnej infrastruktury na poziomie operatora dystrybucji energii.

Jednak należy zwrócić uwagę, że idea rozwoju inteligentnych sieci ma służyć zwiększeniu efektywności, niezawodności oraz bezpieczeństwu łańcucha dostaw energii. Wdrożenie sieci Smart Grids spowoduje udostępnianie bezpośredniej informacji odbiorcom o awariach, poprawę oferty produktowej i zwiększenie możliwości przyłączeniowych źródeł rozproszonych. Postęp w systemach teleinformatycznych osiągnął jednak już tak wysoki poziom, że łatwo dostosować rozwiązania w tym zakresie do wymagań stawianym inteligentnym sieciom. Jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną, to niestety innowacje w tym zakresie nie są jeszcze powszechne i należy wykonać ogromny wysiłek, żeby rozwój obu tych dziedzin był równomierny, stanowić to będzie bowiem o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids.

Na wdrażanie inteligentnych sieci duży wpływ mają dyrektywy UE w tym zakresie oraz krajowe uregulowania prawne [2]. Dyrektywa 2005/89/WE, dotycząca środków gwarantujących bezpieczeństwo dostaw energii i inwestycji w infrastrukturę, wskazuje na promowanie zaawansowanych systemów pomiarowych jako jedną z czynności, które należy podjąć w celu zbilansowania podaży i popytu na energię. Inteligentne „opomiarowanie” AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) postrzegane jest jako instrument mogący przyczynić się do ograniczenia popytu na energię elektryczną. W następnej dyrektywie 2009/72/WE zawarto zalecenie, aby państwa członkowskie UE do 3 września 2012 roku przeprowadziły analizę ekonomiczną wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych (stopniowe wprowadzenie obowiązku stosowania liczników elektronicznych).

W Polsce również podjęto szereg działań w tym zakresie. W „Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” mocno akcentuje się rozbudowę sieci przesyłowej, niezbędnej do przyłączenia nowych źródeł wytwórczych, i wdrażanie technologii informatycznych w aspekcie inteligentnych sieci. Aktualny projekt nowego prawa energetycznego przewiduje w pierwszej kolejności, zgodnie z dyrektywą UE, wdrożenie systemu tzw. inteligentnego opomiarowania AMI, z nowoczesnymi technologiami ICT (ang. Information and Communication Technology).

Systemy przesyłania danych w sieci energetycznej

Analizując dotychczasowe realizacje programów pilotażowych w zakresie rozwiązań stosowanych przez spółki dystrybucyjne do przesyłania danych pomiarowych dokonywanych w sieci energetycznej, należy stwierdzić, że nie ma w tej kwestii jasnego i jednoznacznego stanowiska. W szczególności dostawcy liczników zajmują zdecydowaną postawę, jeśli chodzi o wybór technologii, nie dopuszczając jednocześnie możliwości zmiany systemu łączności ze względu na zastosowane przez nich rozwiązania techniczne. Wydaje się, że na system łączności zastosowany w sieciach Smart Grids należałoby popatrzeć szerzej.

W celu dwukierunkowego przekazywania danych pomiarowych z liczników energii, bardzo istotnym zagadnieniem jest wybór właściwej, optymalnej technologii łączności. Obecnie najbardziej popularne są stosowane z różnym powodzeniem dwie technologie: poprzez sieć energetyczną – PLC (ang. Power Line Communication) lub BPL (Broadband Power Communication) oraz sieć bezprzewodowa oparta na łączności radiowej (RF – Radio Freuqency) (rys. 1.). Producenci liczników elektrycznych w zależności od przyjętej koncepcji, którą zaaplikowali w swoich rozwiązaniach, z wielką determinacją wykazują zalety swojej technologii.

Doświadczenia krajów, w których zastosowano w praktyce obie technologie, pozwalają na wyciąganie wniosków, które powinny pozwolić na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów. Na tym etapie, kiedy nie można jednoznacznie wykluczyć którejkolwiek technologii, ponieważ zarówno jedna, jak i druga posiada oprócz zalet pewne wady, to wydaje się, że powinno szukać się elastycznych rozwiązań sprzętowych zapewniających aplikację wybranej technologii.

Dotychczasowe doświadczenia z Włoch dotyczące smart meteringu wskazują, że przy budowaniu inteligentnych platform nie powinniśmy ograniczać się tylko do odczytów i przekazywania danych z jednego medium elektrycznego. Inteligentna sieć HAN (Home Area Network) powinna zapewnić współpracę liczników wszystkich mediów, tj. energii, gazu i wody, dzięki czemu w dalszej perspektywie nie musielibyśmy instalować nowego sprzętu. Zespół ds. AMI (Advanced Metering Systems) Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, które określa, że w licznikach energii elektrycznej oprócz PLC (łączność po kablu) ma znajdować się również złącze USB.

Jest to jednak tylko mały krok w tym kierunku, łącze USB narzuca bowiem wiele ograniczeń, m.in. konieczność zakupu numerów identyfikacyjnych przypisywanych sprzedawcy i produktowi, w celu rozpoznawania urządzeń w zautomatyzowanej konfiguracji. Oprócz tego słusznie zadaje się pytanie, gdzie będzie instalowany port USB, czy po stronie operatora przed licznikiem, czy za licznikiem po stronie odbiorcy [4]. Jeżeli po stronie operatora energii elektrycznej, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w przyszłości do współpracy z licznikami gazu, wody oraz ciepła.

Powyższe uwagi wskazują na to, że obecnie nie ma jeszcze spójnej koncepcji technologicznej integrującej w jeden system smart meteringu wszystkich mediów. Mając na uwadze istniejącą infrastrukturę kablową sieci elektrycznych wydaje się, że technologia PLC stanowi naturalny nośnik dwukierunkowej łączności. Jednakże analizując szczegółowo te zagadnienie, należy brać pod uwagę wady i zagrożenia wynikające z zastosowania tej technologii [3].

Główne wady i problemy związane ze stosowaniem technologii PLC:

 • wpływ zakłóceń występujących w sieci energetycznej na skuteczność odczytów, co często wymaga instalacji drogich filtrów,
 • konieczność instalacji koncentratorów na każdej podstacji, w celu zapewnienia komunikacji ze wszystkimi licznikami, co często związane jest instalacją drogich filtrów,
 • niewykorzystanie z powodu sztywnej infrastruktury pełnej wydajności koncentratora, co generuje wyższe koszty montażu większej ilości sprzętu i obsługi systemu AMI,
 • brak możliwości zapewnienia redundancji, w której jeden koncentrator może przejąć komunikację w przypadku awarii innego koncentratora,
 • brak możliwości odczytów danych z liczników przez koncentrator, w przypadku, kiedy zakład energetyczny dokona przełączenia, w przypadku przeciążenia danej podstacji do innej,
 • dość duża moc (ok. 2,5 W) pobierana przez modem PLC, co w skali makro dla wielomilionowych instalacji liczników powoduje roczne zużycie energii na poziomie setek GWh (w porównaniu moc dla modemów radiowych 0,5 W, a dla technologii szerokopasmowej BPL £ 88 mW).

Systemy radiowe pracujące na wyższych częstotliwościach w zakresie 2–30 MHz nie podlegają takim ograniczeniom jak systemy kablowe. Jednak i w tej technologii występują problemy, które należy brać pod uwagę. Przykładowo, jednym z nich jest zapewnienie łączności z punktami, w których propagacja fal radiowych jest utrudniona (np. obszary górskie). Znane są przykłady z Danii, Szwecji, że po kilku latach doświadczeń wynikających z instalacji liczników, rezygnuje się z technologii PLC na rzecz technologii radiowych.

Jedną z wielu zalet technologii radiowych jest fakt niezależności od struktury sieci energetycznej, co pozwala na wykorzystanie redundancji polegającej na przejęciu zadań uszkodzonego koncentratora radiowego przez sąsiedni (w przypadku stosowania technologii mieszanej PLC i radiowej). Ponieważ redundancja daje możliwość przekazywania danych poprzez liczniki widzące się nawzajem drogą radiową, to każdy licznik może przekazywać dane od innych liczników, co gwarantuje stałą komunikację radiową z koncentratorem.

Innowacyjne systemy pomiarowe

Opracowanie innowacyjnych platform sprzętowo-programowych oraz zintegrowanych systemów teleinformatycznych do monitorowania i sterowania lokalnymi systemami energetycznymi na bazie wielu urządzeń z wbudowaną inteligencją (embedded systems) i wykorzystanie technologii teleinformatycznych do wymiany informacji są technologiami dominującymi w ramach inteligentnego „opomiarowania”. Rozliczenia według rzeczywistego zużycia energii mogą posłużyć do stworzenia profili, dzięki którym użytkownik będzie mógł zarządzać wykorzystaniem poszczególnych mediów w bardziej świadomy i efektywny sposób. Ponadto możliwa będzie również rejestracja jakości medium (np. parametrów jakości energii elektrycznej) oraz różnych zdarzeń, takich jak np. przerwy w dostawach, co w znacznym stopniu przyczyni się do inteligentnego oszczędzania.

Zastosowane inteligentne liczniki energii zintegrowane z systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zdalne pomiary i komunikację dwukierunkową, ma szansę realizacji idei prosumenta – indywidualnego odbiorcy, mogącego również dostarczać energię do systemu z własnych mikroźródeł energii. Rozwój sieci Smart Grids umożliwi świadczenie nowych usług dla odbiorców końcowych i wymagać będzie ścisłej współpracy dotyczącej przekazywanie odczytów zużycia energii elektrycznej z systemów AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure), implementowanych w strukturach Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do sprzedawców energii lub firm świadczących usługi [1].

Rozwój infrastruktury energetycznej wymaga nowych rozwiązań. Jednym z nich jest opracowanie i wdrożenie na bazie inteligentnej sieci teleinformatycz­nej autonomicznego systemu pomiarowo-diagnostycznego inteligentnej rozdzielnicy, który stanowić będzie istotny element sieci Smart Grids.

Autonomiczny system pomiarowo-diagnostyczny inteligentnej rozdzielnicy

Na rysunku 2. przedstawiono koncepcję systemu, w którym głównym elementem jest inteligentna rozdzielnica SN, wyposażona w pełni kompatybilny standard wprowadzany do energetyki zawodowej IEC 61850. Standard ten określa sposób komunikacji pomiędzy inteligentnymi urzą­dze­niami elektronicznymi IED (ang. IED – Intelligent Electronic Device) i systemami informatycznymi, będącymi elementami stacji, oraz wy­ma­ga­nia jakościowe dotyczą­ce tej komunikacji, tj. niezawodność, dyspozycyjność, czas przesyłania informacji, naprawial­ność, bezpieczeństwo i inte­gralność danych. Integracja wy­magań z zakresu telein­for­matycznych systemów do pomiarów, zabezpieczeń i sterowania, w połączeniu z diagnostyką podzespołów oraz e-testowaniem teleinformatycznej apa­ra­tury w obwodach wtórnych stworzy pełen wolumen możliwości apli­ka­cyj­nych dla wszyst­kich producentów rozdzielnic i użytkowników.

Aktualnie dostępne opracowania w zakresie tzw. inteligentnych rozdzielnic dotyczą rozwiązań cząstkowych, natomiast brakuje opracowań kompleksowych, integrujących w rozdzielnicy na jednej platformie programowo-sprzętowej oprócz typowych modułów EAZ, inteligentnych modułów typu: moduł pomiaru mocy i analizy jakości energii, cyfrowy zintegrowany moduł niekonwencjonalnych przetworników U/U oraz I/U, moduł agregacji danych źródłowych, moduł kontroli pola. Jednym z zasadniczych elementów wyróżniająca taką rozdzielnicę będzie wyposażenie jej w niekonwencjonalne zintegrowane bezrdzeniowe przekładniki prądowe oraz napięciowe, które po spełnieniu obowiązujących norm będą służyły celom rozliczeniowym.

Wzrost zastosowań nowoczesnych bezrdzeniowych przetworników prądowych będzie również wymuszony wymaganiami metrologicznymi związanymi z pomiarem mocy i jakości energii, gdzie wymagane pasmo pomiarowe obejmuje 40. harmoniczną częstotliwości podstawowej sieci energetycznej (tradycyjne transformatorowe przekładniki prądowe mają pasmo ograniczone do kilkuset Hz). Wysoka klasa dokładności nowych przekładników umożliwi zastosowanie bezpośrednio w konstruowanej rozdzielnicy zaawansowanych układów pomiaru mocy i analizy jakości energii, zawierających jednocześnie funkcje zabezpieczeniowe, bez konieczności stosowania wolno stojących analizatorów.

Nowością jest wyposażenie rozdzielnicy, w rozbudowane funkcje diagnostyczne dotyczące obwodów i podzespołów zastosowanych w rozdzielnicy. Zebrane dane źródłowe, po wstępnym przetworzeniu i agregacji, będą służyły wygenerowaniu sygnałów diagnostycznych informujących o możliwych sytuacjach awaryjnych oraz pomogą podejmować ważne decyzje eksploatacyjne.

System do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii

Znane systemy do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii charakteryzują się rozbudowaną architekturą sieciową i zawierają kosztowne wyspecjalizowane urządzenia realizujące funkcje optymalizacyjno-decyzyjne, analizy jakości energii, sterowania zasobnikiem energii oraz kompensacją. W lokalnych obiektach energetycznych, gdzie coraz częściej wykorzystuje się różnorodne źródła energii odnawialnej, rozwiązania te znajdują ograniczone zastosowanie. Przedstawiony na rysunku 2. system do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii charakteryzuje się zwiększoną niezawodnością, dzięki integracji układowej oraz wyeliminowaniu wielu rozległych połączeń komunikacyjnych [5].

Sygnały napięciowe doprowadzone do modułu pomiarowego z głównej linii zasilającej, innych lokalnych źródeł oraz odbiorników i zasobników energii podlegają w tym module parametryzacji. Wyznaczone parametry sygnałów zgodnie z przyjętym algorytmem umożliwiają uruchomienie modułu szybkiego załączenia rezerwy w przypadku zaniku zasilania w zewnętrznej linii energetycznej. Równocześnie dane te służą do wyznaczenia przez moduł analizy jakości energii parametrów charakteryzujących jakość energii w lokalnej sieci. Na podstawie tych parametrów moduł sterowania zasobnikiem steruje komutatorem zasobnika w ten sposób, że przy właściwych parametrach energii w sieci lokalnej zasobnik jest ładowany z zewnętrznej linii zasilającej, a przy niewłaściwych parametrach zasobnik zasila sieć lokalną.

Moduł decyzyjny na podstawie parametrów sygnałów z modułu pomiarowego oraz parametrów charakteryzujących jakość energii uruchamia moduł sterowania kompensacją zniekształceń, oraz za pomocą wyłącznika odbiorników energii, oraz wyłącznika źródeł energii załącza i odłącza odbiorniki i źródła energii w taki sposób, aby korzystanie z energii elektrycznej było jak najbardziej efektywne.

Urządzenie do redystrybucji energii elektrycznej

Na rysunku 4. przedstawiono urządzenie do redystrybucji energii elektrycznej w sieci Smart Grids z systemem agregacji i dyslokacji energii pomiędzy rozproszonymi wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej, którzy są ogniwami inteligentnej sieci energetycznej [6].

Zaletą przedstawionego rozwiązania jest szybkie bilansowanie mocy pobieranej i dostarczanej do węzła odbiorczego sieci energetycznej oraz agregacja nadwyżek energii i ich dyslokacja do węzłów sieci energetycznej mających niedobór przydziału mocy. Eliminacja obsługi bilansu energetycznego przez pracowników, pozwala na natychmiastowy odbiór nadwyżek wytwarzanej energii lub niewykorzystanych przydziałów energii z zakładów produkcyjnych i ich automatyczne przemieszczanie do miejsc niedoboru energii. Urządzenie może być przeznaczone do masowego zastosowania u producentów i odbiorców energii. Dzięki efektowi dużej skali, zarządzanie energią elektryczną jest opłacalne, w przeciwieństwie do pojedynczej firmy lub gospodarstwa domowego, gdzie jest to nieopłacalne.

Inteligentne przemieszczanie nadwyżek energii w sieciach energetycznych powoduje, że dotowane obecnie przez państwo odnawialne źródła energii, mają szansę stać się opłacalne. Urządzenie będące składnikiem systemu energetyczno-informatycznego daje szansę na zakup energii od najtańszego w danej chwili dostawcy lub oferuje możliwość najkorzystniejszej sprzedaży nadwyżek aktualnym odbiorcom. Urządzenie nie jest typowym inteligentnym licznikiem energii, oblicza bowiem moc dysponowaną źródeł odnawialnych na podstawie siły wiatru, oświetlenia słonecznego lub poziomu wody. Obliczoną wielkość nadwyżki mocy zgłasza do systemu energetycznego.

Zasada działania urządzenia polega na tym, że odbiornik energii (OE) pobiera energię o określonej mocy ze źródła energii (ZE) i z systemu agregacji i dyslokacji energii. Źródło energii (ZE) dostarcza moc do odbiornika energii (OE) i do systemu agregacji i dyslokacji energii. Jeżeli chwilowy pobór mocy odbiornika energii jest mniejszy niż moc dysponowana źródła energii, to nadwyżka mocy źródła energii (ZE) oddawana jest do systemu agregacji i dyslokacji energii. Jeżeli chwilowy pobór mocy odbiornika energii przewyższa dyspozycję mocy źródła energii (ZE), to brakująca moc pobierana jest z systemu agregacji i dyslokacji energii. Kierunek przepływu mocy określany jest na podstawie wyniku porównania mocy przez komparator mocy dysponowanej i mocy pobieranej (KM). Moc dysponowana mierzona jest przez układ do pomiaru mocy dysponowanej (PD), a moc pobierana mierzona jest przez układ do pomiaru mocy pobieranej PP. Żądanie dostawy mocy z systemu agregacji i dyslokacji energii lub oferta dostarczenia mocy do tego systemu realizowana jest w układzie transmisyjnym (UT), dzięki wbudowanemu protokołowi transmisyjnemu do wymiany danych z systemem energetyczno-informatycznym.

Układ do pomiaru mocy z niekonwencjonalnymi przekładnikami

Przy opracowywaniu konstrukcji nowoczesnych rozdzielnic energetycznych średnich napięć dostosowanych do sieci Smart Grids dąży się nie tylko do ich miniaturyzacji, ale również wyznacza się im nowe funkcje, np. dokładny pomiar mocy służący celom rozliczeniowym. Na rysunku 5. przedstawiono układ opracowanej platformy sprzętowej do pomiaru mocy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przekładników prądu i napięcia.

Dokładny pomiar prądu, zrealizowano dzięki zastosowanym bezrdzeniowym przekładnikom prądowym pracującym na zasadzie cewek Rogowskiego, które zostały opracowane i wykonane w ITR w technologii wielowarstwowych, precyzyjnych obwodów drukowanych (PCB). Ich duża dynamika pomiarowa (czułość = 1 mV/A) oraz szeroki zakres częstotliwości (powyżej 2 kHz) umożliwiają precyzyjny pomiar prądów w szerokim zakresie i wiarygodnie mierzyć sygnały mocno odkształcone. Osobnym problemem jest wyeliminowanie tradycyjnych, o dużych gabarytach przekładników napięciowych. W proponowanym modelu zastosowano bezindukcyjne, izolowane dzielniki rezystancyjne o wysokiej dokładności, wykonane na specjalne zamówienie na podłożu ceramicznym z pasty niklowo-chromowej.

W przedstawionym rozwiązaniu najważniejszym zagadnieniem było zapewnienie izolacji układu przetwornika od sieci elektrycznej. Odizolowanie galwaniczne uzyskano poprzez takie połączenie dzielników rezystancyjnych, które pozwoliło na wytworzenie tzw. sztucznego punktu zerowego i połączenie części układu pomiarowego z tym punktem. Po przetworzeniu sygnałów mierzonych na postać cyfrową, są one przekazywane do dalszej obróbki przez zwykłe transoptory, odizolowujące resztę układu pomiarowego od obwodów mierzonych.

Zaproponowane rozwiązanie kilkakrotnie zmniejsza gabaryty obwodów pierwotnych rozdzielnic średniego napięcia oraz stwarza nowe możliwości aplikacyjne dla innych układów pomiarowych.

Literatura

 1. A. Babś, M. Makowski, Rynkowe aspekty rozwoju Inteligentnych Sieci Energetycznych - Smart Grid, Kwartalnik Naukowy Elektroenergetyków „Acta Energetica”, 01/2012, ENERGA SA ,P.G, Gdańsk, 2012, ss. 19-23.
 2. R. Magulski, Uwarunkowania formalnoprawne wdrażania sieci inteligentnych, Kwartalnik Naukowy Elektroenergetyków„Acta Energetica”, 01/2012, ENERGA SA, P.G, Gdańsk, 2012, ss.13-17.
 3. G. Skriver, Systemy bezprzewodowe doskonale współpracują z technologią smart grid, Rynek Elektryczny 9/12 - dodatek, PUBLIKATECH, Warszawa, 2012, ss. 8-10.
 4. A. Szymański, Smart metering, smart grid, smart house, Rynek Elektryczny – dodatek 9/12, PUBLIKATECH, Warszawa, 2012, ss. 12-14.
 5. Nowakowski A., Lisowiec A., Kołodziejczyk Z., Układ do zarządzania wytwarzaniem i poborem energii, zwłaszcza dla mikrosystemów obejmujących rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej, Urząd Patentowy, zgł. pat. P.389200, Warszawa, 2009.
 6. A. Kalinowski, A. Nowakowski, Urządzenie do redystrybucji energii elektrycznej, Urząd Patentowy, zgłoszenie patentowe, Warszawa, 2012.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.) Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych...

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych (inteligentnych liczników), korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Ponadto przedstawił aktualny stan wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania w UE i Polsce i omówił wybrane problemy bezpieczeństwa w takich systemach oraz sformułował końcowe uwagi i wnioski.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Włodzimierz Krukowski

Włodzimierz Krukowski Włodzimierz Krukowski

Urodził się 19 września 1887 r. w Radomiu. Już w czasie nauki w gimnazjum humanistycznym przejawiał upodobanie do nauk przyrodniczych i prac doświadczalnych. W 1905 r. zaczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym...

Urodził się 19 września 1887 r. w Radomiu. Już w czasie nauki w gimnazjum humanistycznym przejawiał upodobanie do nauk przyrodniczych i prac doświadczalnych. W 1905 r. zaczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym uniwersytetu w Petersburgu. Ponieważ bardziej odpowiadały mu nauki techniczne, w 1906 r. przeniósł się na politechnikę w Darmstadt, która miała opinię jednej z najlepszych uczelni technicznych.

Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid?

Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid? Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid?

Coraz częściej czyta się o realizacji w Polsce projektów polegających na instalacji automatycznego systemu zbierania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadzania dodatkowych...

Coraz częściej czyta się o realizacji w Polsce projektów polegających na instalacji automatycznego systemu zbierania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadzania dodatkowych elementów dwustronnej komunikacji z odbiorcą energii, a nawet sterowania urządzeniami u odbiorcy, potocznie określanych jako Smart Grid. Jeden z takich projektów został zgłoszony w styczniu br. do konkursu w Programie Priorytetowym Inteligentne Sieci Energetyczne, uruchomionym w Narodowym Funduszu...

Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym

Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym

Jednym ze sposobów oddziaływania otoczenia na budynek, wpływających na jego efektywności ener­ge­tyczną, jest transfer energii cieplnej z oraz do otoczenia. Utrzymanie stałego przedziału zmienności temperatury...

Jednym ze sposobów oddziaływania otoczenia na budynek, wpływających na jego efektywności ener­ge­tyczną, jest transfer energii cieplnej z oraz do otoczenia. Utrzymanie stałego przedziału zmienności temperatury wewnątrz budynku jest możliwe przez schładzanie pomieszczeń i korytarzy w okresach wysokich albo ogrze­wanie w okresach niskich temperatur, czyli przez kompensację wpływu zmian warunków atmosferycznych. Jest to typowy sposób realizacji stabilizacji temperatury – regulacji pogodowej.

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując...

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwiązanie zadowalające, gdyż nie zapewniało ciągłej dostawy energii powszechnemu odbiorcy. Chciano też wykorzystać nowy rodzaj energii do oświetlenia oraz w gospodarstwach domowych. Powstawały elektrownie,...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej

W publikacji autor zawarł wiedzę o lęku przed porażeniem prądem elektrycznym oraz prowadzeniu akcji gaśniczej w pobliżu linii elektroenergetycznych.

W publikacji autor zawarł wiedzę o lęku przed porażeniem prądem elektrycznym oraz prowadzeniu akcji gaśniczej w pobliżu linii elektroenergetycznych.

Zastosowanie źródeł energii odnawialnej do wspomagania zasilania budynków w energię elektryczną

Zastosowanie źródeł energii odnawialnej do wspomagania zasilania budynków w energię elektryczną Zastosowanie źródeł energii odnawialnej do wspomagania zasilania budynków w energię elektryczną

Jednym z priorytetowych zadań związanych ze wzrostem instalowania systemów z odnawialnymi źródłami energii jest racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej z tych źródeł. W miarę stabilne i przewidywalne...

Jednym z priorytetowych zadań związanych ze wzrostem instalowania systemów z odnawialnymi źródłami energii jest racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej z tych źródeł. W miarę stabilne i przewidywalne są systemy wykorzystujące biomasę, biogaz, geotermię, a nawet małe elektrownie wodne. Zdecydowanie trudniej jest zaprojektować efektywne systemy generacji rozproszonej na podstawie generatorów wiatrowych i systemów fotowoltaicznych.

news Jak sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznych?

Jak sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznych? Jak sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznych?

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, system wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020 r. Po tym roku nie wiadomo, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też rynek...

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, system wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020 r. Po tym roku nie wiadomo, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też rynek fotowoltaiczny. Jednak według prognoz możemy założyć, że na rynku powstanie unikalna możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii (bez rządowego wsparcia) – PPA - Power Purchase Agreements z instalacji OZE, w tym też farm PV. Takie podejście do sprzedaży energii będzie korzystne dla wytwórców energii...

GZM zamawia energię elektryczną na lata 2019-20

GZM zamawia energię elektryczną na lata 2019-20 GZM zamawia energię elektryczną na lata 2019-20

Przetarg na zakup prawie 1 TWh energii elektrycznej w ciągu dwóch lat ogłosiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Utworzoną przez nią grupę zakupową tworzy kilkadziesiąt podmiotów, obsługujących...

Przetarg na zakup prawie 1 TWh energii elektrycznej w ciągu dwóch lat ogłosiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Utworzoną przez nią grupę zakupową tworzy kilkadziesiąt podmiotów, obsługujących 307 jednostek, także spoza Metropolii.

Możliwości oszczędności kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne

Możliwości oszczędności kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne Możliwości oszczędności kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne

Artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości oszczędności kosztów zakupu energii oraz innych korzyści wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne.

Artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości oszczędności kosztów zakupu energii oraz innych korzyści wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne.

Krajowe regulacje prawne wprowadzające zmiany we wsparciu rozwoju OZE

Krajowe regulacje prawne wprowadzające zmiany we wsparciu rozwoju OZE Krajowe regulacje prawne wprowadzające zmiany we wsparciu rozwoju OZE

W artykule oceniono najważniejsze krajowe regulacje prawne pod kątem identyfikacji szans i zagrożeń w zakresie rozwoju OZE ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową.

W artykule oceniono najważniejsze krajowe regulacje prawne pod kątem identyfikacji szans i zagrożeń w zakresie rozwoju OZE ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową.

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski

Bezpieczeństwo energetyczne w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” zdefiniowano jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na...

Bezpieczeństwo energetyczne w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” zdefiniowano jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społecznego”[1].

Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce

Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce

Artykuł jest próbą dokonania analizy perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce.

Artykuł jest próbą dokonania analizy perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce.

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju mikroźródeł energii elektrycznej oraz bariery rozwoju prosumeryzmu w Polsce. Przeprowadzono analizę opłacalności mikroźródła prosumenckiego o mocy zainstalowanej...

W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju mikroźródeł energii elektrycznej oraz bariery rozwoju prosumeryzmu w Polsce. Przeprowadzono analizę opłacalności mikroźródła prosumenckiego o mocy zainstalowanej 3 kW i sformułowano podsumowujące wnioski.

Energia z OZE w kontekście systemu aukcyjnego – kolejna zmiana ustawy o OZE – czy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii doczekają się w końcu kompleksowej regulacji prawnej?

Energia z OZE w kontekście systemu aukcyjnego – kolejna zmiana ustawy o OZE – czy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii doczekają się w końcu kompleksowej regulacji prawnej? Energia z OZE w kontekście systemu aukcyjnego – kolejna zmiana ustawy o OZE – czy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii doczekają się w końcu kompleksowej regulacji prawnej?

Artykuł opisuje obowiązujący system prawny dotyczący energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w szczególności skupiono się na nowym sposobie sprzedaży energii w postaci aukcji. Ponadto w artykule...

Artykuł opisuje obowiązujący system prawny dotyczący energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w szczególności skupiono się na nowym sposobie sprzedaży energii w postaci aukcji. Ponadto w artykule zawarto informację na temat urządzenia MUPASZ 902E, przeznaczonego do monitorowania OZE.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.) Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

Publikacja odwołuje do uwarunkowań gospodarczych wprowadzających na obszarze Polski nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dniem 1 stycznia 2016 r. Autorka omawia m.in. system...

Publikacja odwołuje do uwarunkowań gospodarczych wprowadzających na obszarze Polski nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dniem 1 stycznia 2016 r. Autorka omawia m.in. system gospodarowania nim pod dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi i w świetle wprowadzanych ich zmian.

Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Artykuł przedstawia najważniejsze prawne i techniczne wymagania stawiane instalacjom odnawialnych źródeł energii elektrycznej, zarówno przyłączanych do sieci niskiego, jak i średniego napięcia. Podaje...

Artykuł przedstawia najważniejsze prawne i techniczne wymagania stawiane instalacjom odnawialnych źródeł energii elektrycznej, zarówno przyłączanych do sieci niskiego, jak i średniego napięcia. Podaje również algorytm sprawdzenia możliwości przyłączenia do sieci mikroinstalacji.

Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne - najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej

Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne - najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne - najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej

Artykuł kreśli koncepcje odnoszące się do przyszłości struktury sektora wytwarzania krajowej energetyki, sygnalizuje przy tym potrzebę popularyzacji tworzenia spółdzielni energetycznych w kontekście wyzwań...

Artykuł kreśli koncepcje odnoszące się do przyszłości struktury sektora wytwarzania krajowej energetyki, sygnalizuje przy tym potrzebę popularyzacji tworzenia spółdzielni energetycznych w kontekście wyzwań europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.) Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Zagospodarowanie odpadów stało się nakazem naszych czasów. Ta idea spowodowała, że rynek energii wzbogacony został o nową dziedzinę: elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i zużyty sprzęt elektroniczny....

Zagospodarowanie odpadów stało się nakazem naszych czasów. Ta idea spowodowała, że rynek energii wzbogacony został o nową dziedzinę: elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i zużyty sprzęt elektroniczny. Artykuł zawiera ocenę efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, obejmujących: zbiorkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r.

Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids

Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids

Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie smart grid, które...

Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie smart grid, które można zdefiniować następująco: „Smart grid – inteligentne systemy elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych...

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne....

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne. Podstawą do prognoz są przeprowadzone analizy statystyczne danych energetycznych oraz pozaenergetycznych.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.