elektro.info

Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera!

Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera! Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera!

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501 Miernik rezystancji izolacji MIC-2501

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Zdjęcie zainstalowanego w sieci niskiego napięcia warystora ASA-A firmy Apator [4]

Zdjęcie zainstalowanego w sieci niskiego napięcia warystora ASA-A firmy Apator [4]

Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału – tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiących zwykle tajemnicę producenta i decydujących o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone wymogi dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej, zapewniając w ten sposób odpowiednią ochronę przed przepięciami.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Niestety, w trakcie eksploatacji, w wyniku narażeń na atmosferyczne czynniki zewnętrzne oraz przewodzenie dużych prądów, podczas losowej liczby występujących przepięć, struktura warystora ulega stopniowej degradacji. W efekcie warystor może przestać pełnić skutecznie swoją funkcję zabezpieczającą. Dlatego istnieje konieczność testowania skuteczności ochrony przepięciowej warystorów stosowanych w sieci energetycznej niskiego napięcia. W artykule przedstawiono budowę warystorów, z uwzględnieniem procesów zachodzących w ich strukturach i prowadzących do zmiany ich parametrów elektrycznych oraz sposoby testowania ich jakości.

Warystory są obecnie powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym sieć energetyczną przed szkodliwym działaniem przepięć powodowanych głównie zjawiskami atmosferycznymi. Popularność tych elementów wynika z dobrych właściwości ochronnych, relatywnie niskich kosztów produkcji oraz możliwości stosowania dla bardzo szerokiego zakresu napięć, zaczynając od pojedynczych woltów, a kończąc na zabezpieczeniach linii energetycznych o napięciu setek kV. Na rynku są dostępne warystory wykonane z węglika krzemu (SiC) lub z tlenku cynku (ZnO) [1 - 5].

Możliwości ochrony układów przed przepięciami za pomocą warystorów wynikają z ich nieliniowej charakterystyki prądowo-napięciowej. Dla małych napięć warystor charakteryzuje się rezystancją na poziomie nawet 1010 Ω, a prąd płynący przez jego strukturę jest na poziomie dziesiątek μA. Przy wyższych napięciach charakterystykę warystora można opisać zależnością:

ei 11 2009 testowanie jakosci warystorow niskonapieciowych wzor1

Wzór 1

gdzie:

I – prąd,

U – napięcie,

k – stała skalująca,

α – wykładnik potęgi.

Duża wartość wykładnika α oznacza, że prąd gwałtownie rośnie nawet przy niewielkich zmianach napięcia na jego zaciskach. Dla warystorów wykonanych z ZnO uzyskuje się wartości α=80, co jest wartością kilkakrotnie większą niż osiągana w przypadku konkurencyjnego materiału SiC. Przy dalszym wzroście napięcia warystor przechodzi w stan nasycenia i zachowuje się jak rezystor o rezystancji rzędu pojedynczych Ω.

Przedstawiona charakterystyka prądowo-napięciowa warystora (rys. 1.) oznacza doskonałe właściwości tłumienia przepięć przez przewodzenie nawet bardzo dużych prądów powodowanych napięciem powyżej pewnego napięcia progowego, charakterystycznego dla używanego egzemplarza, oraz stanem odłączenia od chronionego układu przy małych napięciach podczas jego normalnej eksploatacji.

Sposób wytwarzania warystorów

Popularność stosowania warystorów spowodowała, że są produkowane przez wielu niezależnych producentów, w tym także w Polsce (np. ABB Przasnysz, Apator S.A.). W trakcie produkcji ziarna ZnO oraz innych tlenków metali (np. Bi2O3, CoO, MnO, Si2O3) są mieszane, a następnie prasowane. Po takim przygotowaniu następuje proces wypalania w atmosferze powietrza, w temperaturze powyżej 1000°C [1]. Gotowy krążek przedstawiono na rysunku 2a. Pożądane właściwości elektryczne uzyskuje się w wyniku powstania złączy na granicy między ziarnami ZnO. Pozostałe składniki, wykorzystywane przy konstrukcji warystora, służą jako wypełniacz między przestrzeniami ZnO oraz decydują po części o procesie wzrostu ziaren ZnO w trakcie ich formowania podczas wypieku. Dlatego szczegółowy skład oraz parametry podczas produkcji są objęte tajemnicą przez producentów. Typowo rozmiary ziaren ZnO wynoszą kilka μm.

Podczas wytwarzania dąży się do uzyskania możliwie największych wartości parametru α. W rzeczywistości uzyskuje się złącza o różnych parametrach. Można wyróżnić złącza najbardziej pożądane (good), gdy α>30, o niskiej nieliniowości (bad), gdy α≈10, oraz złącza o charakterze rezystancyjnym (linear) (rys. 3.). Ziarnista budowa warystora oznacza, że o charakterystyce gotowego elementu decyduje suma szeregowo i równolegle połączonych złączy, jakie występują między poszczególnymi ziarnami ZnO. Stąd duża liczba ziaren, których kontakty między sobą są charakteryzowane przez współczynnik α>30, oznaczający warystor o pożądanej silnie nieliniowej charakterystyce. Budowa ziarnista oznacza, że gotowy wyrób jest wypadkową połączonych szeregowo i równolegle „mikrowarystorów” powstających na połączeniu między kolejnymi ziarnami. Dzięki temu, stosując warystory o różnej grubości (liczbie złączy) możemy zmieniać napięcie, przy którym warystor zaczyna przewodzić prąd.

Typy złączy, jakie występują w strukturze ZnO, zależą od sposobu przygotowania i wypalania mieszaniny sproszkowanego ZnO z dodatkami. Nieliniowe złącza między ziarnami uzyskuje się jedynie dla odpowiednio wyrośniętych ziaren (fot. 1a). Natomiast, przy niepoprawnie dobranych parametrach i składzie następuje wytworzenie ziaren o średnio mniejszych wymiarach, charakteryzujących się słabo nieliniową charakterystyką (fot. 1b).

Po prawidłowym przygotowaniu krążka ZnO następuje metalizacja jego powierzchni bocznych (rys. 2b) oraz kontrola parametrów elektrycznych. Poprawnie wykonane krążki są zamykane w obudowach i sprzedawane jako gotowe wyroby (fot. 2.).

Procesy starzenia się struktur ZnO

W trakcie eksploatacji struktura warystora, w wyniku wielokrotnego przewodzenia dużych, chociaż często krótkotrwałych impulsów prądowych, ulega stopniowej degradacji. Przyczyną tych procesów jest niejednorodność struktury warystora, której wynikiem jest mechanizm przewodzenia prądu w formie powstawania wąskich ścieżek, przez które przepływa dominująca część prądu płynącego przez cały warystor. W trakcie przewodzenia dużych prądów, w strukturze ZnO wydziela się w obszarach tych ścieżek nadmierna ilość ciepła, która powoduje lokalne silne nagrzewanie się i występowanie dużych naprężeń w jej wnętrzu. Gdy gęstość prądu sięga powyżej 6⋅10-5A/cm2, to temperatura gwałtownie wzrasta, co przy lokalnym podgrzaniu powyżej 200°C prowadzi do przebicia cieplnego [2]. Ze względu na kruchość materiału może nastąpić jego mechaniczne uszkodzenie. Ponieważ ceramika ZnO ma mniejszą odporność na rozrywanie w wyniku naprężeń powodowanych lokalnymi zmianami swojej temperatury niż na ściskanie, dlatego uszkodzenie warystora obserwuje się w postaci pękania jego struktury i wyraźnie widocznych kanałów (ścieżek), przez które płynął dominujący prąd.

Opisane procesy starzenia powodują pogorszenie się właściwości charakterystyk warystorów i wymagają sprawdzania poprawności ich działania w trakcie eksploatacji. Warto podkreślić, że konieczność kontroli jakości warystorów dotyczy także gotowych wyrobów, zarówno podczas ich kontroli jakościowej przed opuszczeniem producenta, jak i przed samym montażem w chronionym układzie. Oba przypadki pozwalają na stosowanie po części identycznych metod pomiarowych i urządzeń, zalecanych odpowiednimi normami przemysłowymi, które określają wymagania stawiane niskonapięciowym urządzeniom do ograniczania przepięć występujących w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia [5]. Istniejące normy oceniają wytrzymałość ogranicznika napięcia na znormalizowane udary:

 • prądowy o umownym czasie trwania czoła 8 μs i czasie do półszczytu 20 μs,
 • napięciowy, którego umowny czas czoła (narastanie od 10 % do 90 % wartości szczytowej) wynosi 1,2 μs, a czas do półszczytu 50 μs,
 • kombinowany, stanowiący połączenie dwóch ww. udarów.

Metody testowania jakości

Testowanie podczas produkcji

Podczas produkcji tworzony wyrób można testować w jego poszczególnych fazach wytwarzania. Dzięki temu można eliminować wadliwie wykonane elementy już we wstępnych fazach produkcji, oszczędzając na kosztach ich dalszego, zbędnego przetwarzania. Taką możliwość daje metoda oceny struktur ZnO już po fazie wypalenia w piecu. Znane są metody, które pozwalają oceniać parametry takich struktur, jeszcze przed napyleniem na ich powierzchnie warstwy metalu. Istotną ze względu, na potencjalnie praktyczne możliwości, jest metoda wykorzystująca spektroskopię rezonansową [6]. W tej metodzie badany obiekt wibruje pod wpływem przyłożonego czujnika piezoelektrycznego, do którego dołączono generator, pracujący w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych. Za pomocą drugiego czujnika piezoelektrycznego (fot. 2.) mierzy się intensywność tych drgań. W krążku ZnO powstają drgania o częstotliwościach odpowiadających częstotliwościom rezonansowym jego drgań własnych (rys. 4.). Zmieniając częstotliwość generatora można wykryć wartości tych częstotliwości, które zależą od wymiarów obiektu, jego kształtu oraz od stałych elastyczności materiału, z jakiego wykonano krążek ZnO. Ponieważ jakość warystora zależy od rodzaju ziaren ZnO, badając zmiany występowania częstotliwości rezonansowych można oceniać jego jakość metodą niewymagającą stosowania wysokich napięć lub prądów [7]. Ponadto, ta metoda nie wymaga wykonania metalowych kontaktów na powierzchni ZnO.

Inną metodą, jaką można stosować do oceny jakości struktur ZnO, jest metoda wykorzystująca pomiar trzeciej harmonicznej [3] (rys. 6.). Polega ona na ocenie jakości warystora na podstawie zawartości trzeciej harmonicznej przy polaryzacji napięciem o względnie małej wartości rzędu 100 V, co stanowi istotną zaletę tej metody. W trakcie pomiarów warystor o impedancji Zv jest pobudzany napięciem harmonicznym o zadanej częstotliwości fo. Zawartość trzeciej harmonicznej mierzy się jako napięcie na rezystancji obciążenia miernika RL, dołączonej równolegle do warystora przez filtr górnoprzepustowy tłumiący składową pobudzającą o częstotliwości fo. Nieliniowa charakterystyka warystora w zakresie niskich napięć jest odpowiedzialna za jej poziom.

Dobre egzemplarze warystorów, przygotowanych do redukcji przepięć przy napięciach powyżej 280 V, gdy są badane przy napięciu 100 V, to znajdują się w obszarze swojej charakterystyki prądowo-napięciowej daleko od obszaru przebicia (rys. 1.). W przypadku egzemplarzy o dużym prądzie upływu, obszar przebicia leży w zakresie niższych napięć niż dla wysokich jakościowo egzemplarzy. Dlatego przy podanej polaryzacji 100 V dobre egzemplarze charakteryzują się mniejszą zawartością trzeciej harmonicznej niż egzemplarze, w których strukturach występują nadmiernie często ziarna ze złączami charakteryzowanymi niską nieliniowością lub tylko liniowymi.

Przedstawiony w artykule pomiar trzeciej harmonicznej może być stosowany także do oceny jakości warystorów podczas ich eksploatacji. Należy podkreślić, że ta metoda nie wymaga stosowania bardzo wysokich napięć, a prąd płynący przez warystor jest na poziomie μA. Gotowe produkty przed opuszczeniem fabryki podlegają testowaniu w formie badania wybranego punktu charakterystyki prądowo-napięciowej oraz odporności na przewodzenie znormalizowanego udaru prądowego.

Testowanie podczas eksploatacji

Warystory stosowane w liniach niskiego napięcia podlegają normie określającej, jak należy badać, czy warystor spełnia założone wymagania [5]. Testowanie skuteczności działania warystorów odbywa się przez pomiar ich charakterystyk stałoprądowych lub przez badanie skuteczności tłumienia znormalizowanych impulsów (zwykle o czasie trwania 8/20 μs, według wcześniej opisanego kształtu). Pomiaru charakterystyki warystora do celów oceny skuteczności jego działania można dokonać w układzie z rysunku 6., gdy warystory są przeznaczone do pracy w układach o napięciach do 300 VRMS. Rezystor R1, po załączeniu przełącznika S1 stanowi wraz ze źródłem napięcia E1 źródło prądu o wydajności do kilku mA. Gdy przełącznik S2 jest w pozycji I, to napięcie na R1 pozwala określić prąd płynący przez warystor. Wartość E1 należy ustalić tak, aby przez R1 płynął prąd 1 mA, co odpowiada napięciu mierzonemu na R1 w położeniu I przełącznika S2 jako równego 100 V. Przy położeniu przełącznika S2 w pozycji V można określić wartość napięcia E1, jaka spowodowała przepływ prądu 1 mA przez warystor. W przypadku pomiarów produkcyjnych, należy stosować czas pomiaru rzędu 20 ms, w celu ustalenia się wartości prądu i napięcia polaryzującego testowany warystor. Innym stosowanym testem jest pomiar prądu płynącego przy ustalonym stałym napięciu polaryzującym warystor. Taki pomiar odbywa się przy załączonym przełączniku S1, przełączniku S2 w pozycji ID oraz S2 w pozycji I. Woltomierz mierzy napięcie [V] na R2 odpowiadające prądowi [mA] płynącemu przez warystor.

Drugim rodzajem testów, jakim są poddawane warystory, jest testowanie ich zdolności tłumienia przepięć powodowanych przepływem impulsu prądowego o ustalonym czasie trwania, zwykle 8/20 μs, oraz wartości szczytowej. W tym teście mierzy się wartość szczytową napięcia, jakie pojawi się na warystorze pod wpływem pobudzającego impulsu prądowego (rys. 8.). Przykładowe wyniki takiego testu obserwowane na ekranie oscyloskopu dla warystora typu V130LA 10 A pobudzonego impulsem prądowym 8/20 μs o wartości szczytowej 50 A przedstawiono na rysunku 7. [8]. W wyniku opisanego pobudzenia, na zaciskach warystora zaobserwowano impuls o wartości szczytowej napięcia równej 315 V. Takie pomiary można wykonać stosując specjalizowany generator impulsów lub zbudować samodzielnie układ za pomocą źródła napięcia stałego, kondensatora ładowanego z tego źródła oraz układu RLC o odpowiednio dobranych stałych czasowych, aby uzyskać pożądany kształt i czas trwania impulsu 8/20 μs.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono właściwości opisujące warystory wykonane z tlenku cynku stosowane do ochrony przepięciowej w sieciach niskiego napięcia. Przybliżono sposób ich działania, budowę mikroskopową oraz procesy odpowiedzialne za ich działanie i starzenie się. Podano sposoby testowania skuteczności działania warystorów zarówno podczas ich wytwarzania, jak i w trakcie eksploatacji, przytaczając przykładowe stosowane układy pomiarowe do oceny charakterystyki stałoprądowej oraz zdolności tłumienia impulsów prądowych o ustalonym kształcie.

Literatura

 1. K. L. Chrzan, Wysokonapięciowe ograniczniki przepięć. Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 2. M. Bartkowiak, M.G. Comber, G.D. Mahan, Failure modes and energy absorption capability of ZnO varistors. IEEE Trans. On Power Delivery, Jan. 1999, pp. 152 - 161.
 3. L. Hasse, J. Smulko, Quality assessment of high voltage varistors by third harmonic index. Metrology and Measurement Systems, Vol. L, No. 1, 2008, pp 23 - 31.
 4. M. Aleksy, Ochrona przepięciowa. Ograniczniki przepięć niskiego napięcia ASA-A firmy Apator, „Elektrosystemy” 9/2005.
 5. Norma przemysłowa: PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć.
 6. A. Migliori, J.L. Sarrao, Resonant Ultrasound Spectroscopy, Wiley, 1997.
 7. L. Hasse, M. Kiwilszo, J. Smulko, T. Stepinski, Quality Assessment of Varistor ZnO Structures by Resonant Ultrasound Spectroscopy. Przyjęty do publikacji w Insight Journal.
 8. Application note: varistor testing AN9773, January 1998. Dostępne w sieci Internet pod adresem: www.littelfuse.com/data/en/Application_Notes/ an9773.pdf.

***

Artykuł prezentowany w formie referatu na konferencji „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia” 2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.