elektro.info

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

metody wykrywania wewnętrznych nieciągłości materiałów

Radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH: a) obraz nieprzetworzony („surowy”), b) obraz przetworzony. Na podstawie materiałów i za zgodą firmy YXLON International GmbH [10]

Radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH: a) obraz nieprzetworzony („surowy”), b) obraz przetworzony. Na podstawie materiałów i za zgodą firmy YXLON International GmbH [10]

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań nieniszczących, tzw. metody badań objętościowych, pozwalają na wykrywanie wewnętrznych nieciągłości materiałów, ale również umożliwiają wykrywanie powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałów.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Badania ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa należy do metod badań objętościowych. To znaczy, że umożliwia ona wykrywanie wewnętrznych nieciągłości materiałów, ale też pozwala na wykrywanie powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałów. Metodą tą możliwe jest wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości: płaskich, wąskoszczelinowych. Możliwe jest także wykrywanie przestrzennych nieciągłości materiałów. Obiekty badane metodą ultradźwiękową mogą być wykonane z metali: stali ferrytycznych, stali austenitycznych oraz z metali nieżelaznych, a także z materiałów niemetalowych.

Badanie materiałów obiektów technicznych metodą ultradźwiękową polega na wprowadzaniu do nich fal ultradźwiękowych, czyli drgań mechanicznych o częstotliwościach od 0,5 MHz zwykle do około 10 MHz, a następnie detekcji sygnałów, wywołanych przez fale przechodzące przez obiekty (rys. 1.). Sygnały te zawierają informację o nieciągłościach występujących w materiałach. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości od 0,1 mm, o szerokości od 0,001 mm i o długości (lub średnicy) od około 0,7 mm. Przy wprowadzaniu fal do materiałów obiektów konieczne jest przesuwanie głowicy ultradźwiękowej po ich powierzchni. Do wykonania badań materiałów urządzeń w elektrowniach wystarcza jednostronny dostęp do obiektów.

W badaniach ultradźwiękowych stosowane są powszechnie głowice jedno- i dwuprzetwornikowe. Głowice jednoprzetwornikowe, nadawczo-odbiorcze, stosowane są głównie w badaniach defektoskopowych, tj. do wykrywania nieciągłości materiałowych. Stosowana jest głównie metoda echa, ale także metoda przepuszczania (inaczej zwana metodą cienia) i metoda wykorzystująca dyfrakcję fal ultradźwiękowych (tzw. metoda TOFD). Przy stosowaniu metody echa fale podlegają odbiciom od ścian obiektów i od nieciągłości. Otrzymywane sygnały – echa (rys. 1.) są poddawane analizie. W położeniu ech, wzdłuż poziomej podstawy czasu, na monitorze aparatu ultradźwiękowego, zawarta jest informacja o głębokości zalegania nieciągłości w materiale. W wysokości ech, przy danym wzmocnieniu aparatu, zawarta jest informacja o zdolności nieciągłości odbijania fal, a więc pośrednio – informacja o wielkości nieciągłości [10].

Głowice dwuprzetwornikowe, o rozdzielonych funkcjach nadawania i odbioru fal, w odniesieniu do badania urządzeń w elektrowniach, stosowane są w pomiarach grubości materiałów obiektów, np. rurociągów.

W badaniach ultradźwiękowych, a szczególnie w badaniach złączy spawanych, wymiary nieciągłości małych (zasadniczo nieciągłości mieszczących się całkowicie w wiązce promieniowania) są określane na podstawie porównania wysokości ech dla ocenianych nieciągłości naturalnych, z wysokością ech dla określonych nieciągłości sztucznych. Te nieciągłości sztuczne mają postać nieciągłości płaskodennych. Jest to tzw. metoda DGS. W wyniku oceny wielkości nieciągłości podaje się tzw. średnicę równoważną nieciągłości naturalnych w stosunku do średnicy sztucznych nieciągłości płaskodennych. Podaje się też informację, o ile decybeli wysokość echa nieciągłości naturalnej przekracza pewien określony poziom, związany odpowiednio z wysokością echa płaskodennej nieciągłości odniesienia.

Alternatywą jest tzw. metoda DAC, w której nieciągłością odniesienia jest nieciągłość cylindryczna. W wyniku oceny wielkości nieciągłości podaje się informację, o ile decybeli wysokość echa nieciągłości naturalnej przekracza pewien określony poziom, związany odpowiednio z wysokością echa cylindrycznej nieciągłości odniesienia. Wymiary (długość, szerokość) nieciągłości dużych (tj. nieciągłości niemieszczących się w wiązce ultradźwiękowej) oprócz określania równoważnej średnicy nieciągłości podaje się na podstawie pomiaru długości przemieszczenia głowicy nad nieciągłością.

Najnowsze, wielokanałowe, cyfrowe defektoskopy i systemy przeznaczone do badań ultradźwiękowych, mogą współpracować z głowicami wieloprzetwornikowymi, tj. głowicami pracującymi na podstawie tzw. techniki Phased Array. Głowice, pracujące przy wykorzystaniu techniki Phased Array mogą zawierać od 16 do 128, a również 256, a nawet więcej miniaturowych przetworników ultradźwiękowych. Poszczególne elementy w głowicy, pracującej przy wykorzystaniu techniki Phased Array, mogą być różnie ułożone: liniowo, kołowo i cyrkularnie. Fale ultradźwiękowe mogą być wprowadzane do obiektów pod kątem 0° (w stosunku do normalnej powierzchni obiektów) lub pod określonym, wybieranym przez użytkownika kątem lub kąt ten może być zmieniany w pewnym zakresie, np. od -30° do +30° lub np. od +30° do +70°. Dzięki stosowaniu głowic wieloprzetwornikowych wiązka fal ultradźwiękowych może być kształtowana odpowiednio do danego zastosowania, między innymi ogniskowana. Stosowanie takich głowic umożliwia zwiększanie, w porównaniu z tradycyjnymi głowicami, obszaru kontrolowanego. Dzięki możliwości kątowego kształtowania wiązki fal ultradźwiękowych możliwe jest, przy jednym położeniu głowicy, wykrywanie różnie zorientowanych nieciągłości materiałowych.

Stosowanie głowic wieloprzetwornikowych przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa wykrywania nieciągłości, w stosunku do przypadków stosowania głowic tradycyjnych. Oprogramowanie defektoskopów, współpracujących z takimi głowicami, pozwala na tworzenie różnorodnych zobrazowań sygnałów dla nieciągłości materiałów: od zobrazowań typu A, poprzez zobrazowania typu B, C i D do zobrazowań typu S. Zobrazowanie typu A dla nieciągłości jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego, w którym oś odciętych przedstawia czas przejścia fal ultradźwiękowych w materiale obiektu (a więc głębokość zalegania nieciągłości w materiale), a oś rzędnych amplitudę sygnałów. Zobrazowanie typu A może być uzyskane w statycznym położeniu głowicy, na obiekcie badanym [10]. Zobrazowanie typu B jest uzyskiwane przy przesuwie głowicy po obiekcie, wzdłuż jednej linii. Polega ono na przedstawianiu sygnałów nieciągłości stosownie do głębokości ich zalegania. Przy zobrazowaniu typu B wzdłuż osi odciętych odkładana jest odległość odpowiadająca kolejnym położeniom głowicy, wzdłuż osi jej przesuwu, a wzdłuż osi rzędnych odkładany jest czas przejścia fali, a więc odległość nieciągłości od głowicy [10]. Kolorami może być przedstawiona amplituda sygnałów.

Konieczna przy tym jest rejestracja położeń głowicy (przy użyciu przetwornika mechano-fotoelektrycznego). Zobrazowanie typu C jest uzyskiwane przy skanowaniu, wzdłuż dwóch osi, całej powierzchni obiektów. Konieczna przy tym jest rejestracja położeń głowicy. Zobrazowanie typu C umożliwia przedstawianie nieciągłości materiałów, w widoku z góry. Przeprowadzana jest analiza amplitudy sygnałów, stosownie do położeń głowicy. Zobrazowanie typu C jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego, przedstawiający przekrój poprzeczny badanego obiektu, równolegle do przeszukiwanej powierzchni. Na osi odciętych odkładana jest długość skanowania, w jednym kierunku, np. długość złącza spawanego. Na osi rzędnych odkładana jest długość skanowania w drugim kierunku. Intensywność barwy fragmentów zobrazowania zależy od amplitudy sygnałów [10].

Zobrazowania typu A, B i C sygnałów dla nieciągłości są otrzymywane zarówno w defektoskopach współpracujących z głowicami jedno- i wieloprzetwornikowymi. Zobrazowanie typu D jest to widok sygnałów w wybranym przekroju złącza, patrząc z jego boku. Zobrazowanie typu D, jakie jest wprowadzane w defektoskopach współpracujących z głowicami wieloprzetwornikowymi, pokazano na rysunku 2a, dla wewnętrznych niezgodności złącza spawanego. Rysunek dotyczy przypadku użycia głowicy kątowej i przedstawia zobrazowanie jej sygnałów dla niezgodności spawalniczych, przy wybranym kącie wprowadzania wiązki fal do materiału obiektu badanego, tu wynoszącym 60°.

Zobrazowania typu S są wprowadzane w defektoskopach współpracujących z głowicami wieloprzetwornikowymi. Zobrazowanie typu S pokazano na rysunku 2b. Jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego – sygnałów dla nieciągłości materiału obiektu, uzyskiwany przy elektronicznym odchylaniu wiązki fal ultradźwiękowych, w wybranym zakresie kątów wprowadzania wiązki fal do materiału obiektu badanego, tu przykładowo wynoszącym od -20° do +20°. Na rysunku 3. przedstawiono zobrazowanie nieciągłości odkuwki uzyskane przy ultradźwiękowym badaniu 32-elementową głowicą Phased Array, pracującą przy częstotliwości 5 MHz.

Badania radiograficzne

Metoda radiograficzna należy do metod badań objętościowych. Może być ona stosowana do badania wszelkich materiałów różnorodnych obiektów. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości (wysokości) od około 0,5% grubości materiału, w kierunku rozchodzenia się promieniowania i nieciągłości o szerokości rozwarcia od około 0,1 mm.

Stosowanie tej metody wymaga dwustronnego dostępu do obiektu. Z jednej strony obiektu umieszczane jest źródło promieniowania. Stosowane są lampy rentgenowskie lub aparaty gammagraficzne. Z drugiej strony obiektu umieszczany jest detektor promieniowania. Detektorami promieniowania w badaniach radiograficznych, co stanowi dotychczas powszechną praktykę w badaniach urządzeń w elektrowniach, są błony radiograficzne. Natężenie promieniowania na powierzchni, po drugiej stronie obiektu, w płaszczyźnie detektora promieniowania, jest odwzorowane w postaci tzw. obrazu radiograficznego materiału badanego obiektu na tym detektorze. Schemat badania radiograficznego przedstawiono na rysunku 4.

Z geometrycznego punktu widzenia obraz radiograficzny obiektu badanego jest wynikiem projekcji obiektu na płaszczyznę detektora promieniowania. Na radiogramach przedstawiane są dwuwymiarowe, cieniowe obrazy nieciągłości trójwymiarowych. Obrazy nieciągłości przedstawiają kształt nieciągłości i ich wymiary, w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się promieniowania. Zaczernienie błon radiograficznych zależy od natężenia promieniowania, które przeszło przez obiekt, w tym: od grubości materiału obiektu, od występujących w nim nieciągłości i ich właściwości osłabiania promieniowania jonizacyjnego oraz od odległości płaszczyzny detektora od obiektu.

Metodą radiograficzną szczególnie dobrze wykrywane są przestrzenne nieciągłości materiałów różnych obiektów, np. połączeń spawanych i odlewów. Podczas wykrywania nieciągłości tą metodą, istotny jest wybór kierunków napromieniowania obiektów. Takie bardzo istotne nieciągłości, jak nieciągłości płaskie, np. pęknięcia, położone wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania są wykrywalne. Natomiast nieciągłości płaskie, położone prostopadle do danego kierunku rozchodzenia się promieniowania, mogą nie zostać wykryte. Położenie nieciągłości wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania, może być określane przy wykonaniu kilku napromieniowań obiektu badanego z różnych kierunków, przy różnych położeniach źródła względem obiektu, tj. przy zmianach położenia źródła promieniowania względem obiektu lub zmianach położenia obiektu względem źródła.

Zastosowania radiografii przemysłowej, w odniesieniu do urządzeń elektrowni, są bardzo szerokie. Można np. prześwietlać różne złącza spawane, np. spoiny obwodowe dna walczaków i złącza spawane rurek ferromagnetycznych w dnach sitowych. Na rysunku 5. i rysunku 6. pokazano wyniki radiograficznych badań na przykładzie odlewów. W odlewach znajdowały się naturalne nieciągłości. Wynikiem badania radiograficznego jest radiogram (rys. 5a). Na radiogramie widoczne jest odwzorowanie kształtu obiektu, wraz z widocznymi obrazami nieciągłości. Analiza radiogramów rejestrowanych na błonach radiograficznych przeprowadzana z użyciem negatoskopów stanowi powszechną praktykę badań radiograficznych urządzeń elektrowni. Na rysunku 5a (jest to radiogram „surowy”) widoczna jest porowatość odlewu. Na obrazie przetworzonym (rys. 5b) porowatość odlewu została wyeksponowana. Na rysunku 6. pokazano radiogramy odlewu z nieciągłościami w postaci pęcherzy.

Wymiary charakterystyczne nieciągłości, tj. ich długość i szerokość, są określane poprzez ich bezpośredni pomiar na radiogramach przy użyciu miarki milimetrowej lub lupki z integralną skalą. Jeśli wymiarem charakterystycznym nieciągłości jest ich wysokość, to jest ona określana na podstawie gęstości optycznej radiogramów w miejscu obrazu nieciągłości i jest ona porównywana z gęstością optyczną obrazu materiału w miejscu pozbawionym nieciągłości. Konieczny przy tym pomiar zaczernienia radiogramów w interesujących jego miejscach jest wykonywany przy użyciu densytometrów.

Radiogramy rejestrowane na błonach radiograficznych mogą być poddawane digitalizacji z użyciem skanerów laserowych. W celu wyeksponowania zobrazowań nieciągłości materiałów, „surowe” radiogramy rejestrowane na błonach radiograficznych, po nadaniu im postaci cyfrowej, można poddawać różnorodnym zabiegom przetwarzania obrazowego. Do obrazowego przetwarzania radiogramów wprowadzane są złożone algorytmy matematyczne, mające na celu m.in. redukcję szumów, poprawę kontrastu, uzyskiwanie negatywów obrazów oraz zaawansowane możliwości przeglądania obrazów. Można np. przetwarzać obrazy radiograficzne, przy użyciu funkcji nadającej im kolory, co prowadzi do uzyskania znacznej poprawy czytelności szczegółów radiogramów.

Obrazowe przetwarzanie radiogramów może być realizowane przy użyciu programów specjalnych, jak np. KODAK INDUSTREX Digital Viewing Software Lite 2.0, ale także takich programów, jak np. ADOBE PHOTOSHOP 7.0 CE, MICROSOFT OFFICE VISIO PROFESSIONAL, ACDsee 8 Photo Manager, Corel Draw 12.0 Graphics, JPEGcompress 2.7, Free Image Editor 2.1.6, Real – Draw Pro 4.0, Photo Filtre 8.1.1. Dzięki ich użyciu można uzyskać poprawę widoczności szczegółów zobrazowań nieciągłości materiałów obiektów. Alternatywą do „klasycznej” radiografii przemysłowej, w której rejestracja obrazów obiektów zachodzi na błonach radiograficznych, są: luminoforowe płyty obrazowe, stosowane w radiologii komputerowej i detektory typu płaski panel, stosowane w radiologii bezpośredniej.

Luminoforowe płyty obrazowe umożliwiają zachowanie obrazów w warstwie fosforowej do ich późniejszego odczytu i wyświetlania. Utajone obrazy są skanowane czerwonym lub zbliżonym do podczerwonego światłem, w celu uzyskania fotostymulowanej luminescencji. Intensywność stymulowanej luminescencji jest wprost proporcjonalna do ilości fotonów zaabsorbowanych przez płytę.

System radioskopii [10] składa się z: lampy rentgenowskiej o ustawialnym ognisku, kolimatora ustawianego przy użyciu silników, manipulatora, np. pięcioosiowego, kabiny ekspozycyjnej, miernika napromieniowania, układów zabezpieczeń, elektronowego wzmacniacza obrazów, monitora do przeglądania nieprzetworzonych obrazów, komputera wyposażonego w system przetwarzania obrazów, monitora do przeglądania przetworzonych obrazów oraz urządzeń peryferyjnych.

W systemach radiologii bezpośredniej stosowane są detektory płytowe zbudowane przy użyciu półprzewodnikowych amorficznych płyt krzemowych lub amorficznych płyt selenowych, ewentualnie ze scyntylatorami (absorbują one fotony promieniowania X i generują światło) CsJ. Zebranie danych z badań trwa kilka sekund, po czym natychmiast można oglądać obrazy obiektów, na monitorze. Systemy przetwarzania obrazów w radiologii umożliwiają: redukcję szumów obrazów, uśrednianie, ustawianie kontrastu obrazów, przetwarzanie obrazów: powiększanie obrazów lub fragmentów obrazów, pomiary wielkości obrazów nieciągłości materiałów, pomiary gęstości optycznej radiogramów, ustawianie kontrastu obrazów, ustawianie jasności obrazów, zapis obrazów i porównywanie obrazów z obrazami uprzednio zarejestrowanymi, w tym odejmowanie obrazów. Na rysunku 5. przedstawiono radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH. Dzięki małemu wymiarowi ogniska, np. systemu Y.XST225-VF z lampą rentgenowską o ustawialnej wielkości ogniska, dwukrotne powiększenie fragmentu obrazu uczytelnia jego szczegóły – zobrazowania pęcherzy odlewu (rys. 6a). Przy powiększeniu 3,5-krotnym lub większym, dla wyodrębnienia małych szczegółów obrazu konieczna jest regulacja wielkości ogniska (rys. 6a). Przy zastosowaniu np. systemu Y.XST225-VF z lampą rentgenowską o ustawialnej wielkości ogniska i wyposażenia systemu radioskopii Y.HDR firmy YXLON International GmbH otrzymuje się oczekiwaną jakość obrazów radiograficznych (rys. 6b).

W trzeciej części artykułu zostanie zaprezentowana diagnostyka nieferromagnetycznych rurek urządzeń wymiany ciepła, jaka jest przeprowadzana metodą prądów wirowych. Badania takie stanowią powszechną praktykę w elektrowniach.

Literatura

 1. J. Czuchryj: Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2004
 2. J. Czuchryj: Systematyka i przyczyny powstawania wad w złączach spawanych, Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 1998
 3. J. Hlebowicz: Badanie szczelności urządzeń i instalacji technicznych. Biuro Gamma, Warszawa 2001
 4. J. Kielczyk: Badania nieniszczące w technice - film dydaktyczny. Praca dyplomowa magisterska. Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, 2005. Promotor pracy: A. Lewińska-Romicka
 5. J. Kielczyk: Radiografia przemysłowa. Techniki badania z obrazem cyfrowym. Biuro gamma 2006
 6. K. Kuczyński: Zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektrycznych. Elektro info 3/2007
 7. K. Kuczyński: Zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektroenergetycznych. Elektro info 11/2008
 8. A. Lewińska-Romicka: Badania magnetyczne, tom I i tom II. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 1998
 9. A. Lewińska-Romicka: Badania materiałów metodą prądów wirowych. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2007
 10. A. Lewińska-Romicka: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. WNT, Warszawa 2001
 11. A. Lewińska-Romicka: Pomiary grubości powłok. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2001
 12. A. Lewińska-Romicka: Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach. Badania nieniszczące. Część I. Metody wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów. Elektro info 3/2009
 13. M. Wojas: Wady wyrobów wykrywane metodami nieniszczącymi. Cz. 2. Wady eksploatacyjne. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2006
 14. Materiały Konferencji „Diagnostyka i eksploatacja kotłów parowych w zmodernizowanych blokach energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Wisła 1999 15. Materiały Konferencji „Eksploatacja i diagnostyka modernizowanych bloków energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Wisła 2000, 2001, 2002, 2003
 15. Materiały Konferencji „Diagnostyka i remonty długoeksploatowanych urządzeń energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Ustroń 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 16. Materiały firmy OLYMPUS NDT
 17. Materiały firmy YXLON International GmbH

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Ocena instalacji oświetleniowych

Ocena instalacji oświetleniowych Ocena instalacji oświetleniowych

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów...

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania oraz obiektów budowlanych, które właściciel chce sprzedać lub wynająć.

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obciąża właściciela...

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN/E-05003, PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312, obciąża właściciela lub zarządcę budynku. Sprawdzanie okresowe obejmuje przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej (bez jej demontażu lub z częściowym jej demontażem), a następnie powinno być uzupełnione właściwymi pomiarami i próbami, łącznie ze sprawdzeniem wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego....

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego. Pomieszczenie ZSE zostało wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacji sanitarnych, który obejmuje czerpnie powietrza, wyrzutnię oraz wentylację. Projekt konstrukcyjny oraz projekt sanitarny stanowią osobne opracowania. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia adaptowanego...

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie...

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności [1].

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami...

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą). W części 1. cyklu artykułów o podanym wyżej tytule [4] przedstawiono wymagania oświetleniowe, w części 2. [5] – zasady weryfikacji dokumentacji projektowej, której konieczność wprowadziła nowa norma PN-EN 12464-1:2004....

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.) Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie...

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii dyrektywami Unii Europejskiej.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka

Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka

W artykule opisano fizyczne właściwości łuku elektrycznego. Omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi, w wyniku których poszkodowani doznali urazów oparzenia ciała. Przedstawiono również zmiany...

W artykule opisano fizyczne właściwości łuku elektrycznego. Omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi, w wyniku których poszkodowani doznali urazów oparzenia ciała. Przedstawiono również zmiany patologiczne w tkankach organizmu człowieka powodowane łukiem elektrycznym.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 13.)

W trzynastej części kursu zostaną zaprezentowane proste układy energoelektroniczne: prostowniki 1-fazowe i 3-fazowe oraz falownik 1-fazowy. Mogą one stanowić punkt wyjściowy do samodzielnego modelowania...

W trzynastej części kursu zostaną zaprezentowane proste układy energoelektroniczne: prostowniki 1-fazowe i 3-fazowe oraz falownik 1-fazowy. Mogą one stanowić punkt wyjściowy do samodzielnego modelowania w EMTP bardziej skomplikowanych układów energoelektronicznych.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie...

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie średniego napięcia. Specjalna grupa elementów dedykowana do takich zastosowań zostanie dodatkowo szczegółowo opisana.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia...

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach...

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach parametry. Wszystkie inne niezbędne parametry, takie jak m.in. reaktancje podłużne i susceptancje poprzeczne, są automatycznie przeliczane przez ATP i nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.