elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Monitorowanie i prognozowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV

Elementy systemu DOL: a) układ pomiaru warunków pogodowych oraz transmisji danych, b) miernik temperatury i prądu MTP

Elementy systemu DOL: a) układ pomiaru warunków pogodowych oraz transmisji danych, b) miernik temperatury i prądu MTP

W artykule przedstawiono system monitorowania dynamicznej obciążalności prądowej napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV, zwany dalej DOL. System ten, oparty na pomiarze temperatury przewodu oraz warunków pogodowych w miejscu zainstalowania linii, pozwala na wyznaczenie dynamicznej obciążalności linii.

Zobacz także

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

W artykule zestawiono podstawowe wymagania związane z monitorowaniem dopuszczalnego obciążenia linii sieci dystrybucyjnej, zanalizowano strukturę systemu oraz jego podstawowe elementy. Autorzy przygotowali również prognozę dopuszczalnego obciążenia linii w krótkim horyzoncie czasowym. Prognozowanie może być wykorzystywanie do planowania prowadzenia ruchu sieci. Bazując na doświadczeniach z ponad rocznej eksploatacji systemu opisano sposób projektowania, problemy przy uruchomieniu oraz wnioski z eksploatacji systemu DOL.

Linie napowietrzne są elementem systemu elektroenergetycznego, w przypadku którego nie określa się mocy lub prądu znamionowego, podając wyłącznie napięcie nominalne. Dopuszczalna (znamionowa) wartość prądu wynika bowiem z konieczności równoczesnego spełnienia dwóch warunków:

  • zachowania dopuszczalnego zwisu (odległości od ziemi) tak, aby zostały spełnione wymogi bezpieczeństwa (zapobieganie przeskokom i porażeniom),
  • niedopuszczenie do przekroczenia maksymalnej temperatury dla danego typu przewodu (np. 80°C dla przewodów aluminiowych).

Zwis przewodu jest funkcją jego temperatury, dlatego przy projektowaniu linii określa się temperaturę, dla której wykonano obliczenia zwisu, nazywając ją temperaturą obliczeniową linii.

W ogólnym przypadku stan techniczny linii, a zatem i wielkość zwisu, jest opisany poprzez następujące parametry: warunki pogodowe (prędkość i kierunek wiatru, temperatura otoczenia przewodu, nasłonecznienie), temperaturę przewodu i wielkość płynącego prądu.

Dopuszczalny prąd jest zatem funkcją warunków pogodowych i przyjętej dla celów projektowych temperatury przewodu, która zapewnia zachowanie dopuszczalnego zwisu. Przyjęcie określonych warunków pogodowych i takiej temperatury przewodu, aby zachować dopuszczalny zwis, determinuje zatem dopuszczalny prąd w danych warunkach pogodowych dla konkretnej linii. Ze względów praktycznych, aby umożliwić ocenę wykorzystania mocy przesyłowej linii wyznacza się dopuszczalny prąd dla zdefiniowanych tzw. ostrożnych warunków pogodowych i dla przyjętej temperatury przewodu.

Dążąc do lepszego dopasowania tak wyznaczonej wartości prądu do rzeczywistych warunków, wyznacza się prąd dla warunków letnich (mniejsza wartość dopuszczalnego prądu) oraz dla warunków zimowych (większa wartość prądu), często również uzależniając tę wartość od strefy klimatycznej, tzn. uzależniając niejako od prawdopodobieństwa wystąpienia danych warunków pogodowych na określonym obszarze.

W różnych krajach przyjęto różne wartości pogodowe, dla których wyznacza się obciążalność statyczną linii. W Polsce przyjmuje się temperaturę otoczenia 30°C (lato), prędkość wiatru 0,5 m/s wiejącego prostopadle do linii oraz nasłonecznienie 900 W/m2.

Znaczna liczba linii napowietrznych 110 kV w Polsce została zaprojektowana na temperaturę projektową przewodu wynoszącą 40°C, co przy temperaturze otoczenia 30°C oraz prędkości wiatru 0,5 m/s gwarantuje zachowanie dopuszczalnych odległości do obiektów znajdujących się pod linią. W niektórych firmach projektowano linie przyjmując temperaturę projektową przewodu wynoszącą 60°C, a nawet 80°C. Przyjęcie temperatury projektowej 80°C dla przewodu typu AFL6-240 pozwala w warunkach letnich na obciążenie go prądem 645 A.

W Niemczech przyjmuje się temperaturę otoczenia 35°C i prędkość wiatru 0,6 m/s [2], podczas gdy w Irlandii [3] przyjmuje się temperaturę otoczenia 9°C, 20°C, 9°C, 2°C, odpowiednio dla wiosny, lata, jesieni i zimy. Tak wyznaczony prąd ze względu na swoją niezmienność w czasie określany jest mianem prądu statycznego, podczas gdy prąd maksymalny wyznaczany na podstawie aktualnych warunków pogodowych określa się mianem prądu dynamicznego. Posługiwanie się w prowadzeniu ruchu sieci dystrybucyjnej dynamiczną obciążalnością linii prowadzi do lepszego, bardziej efektywnego wykorzystania zdolności przesyłowych linii. Przykładowo, dla wiatru o prędkości 6 m/s wiejącego prostopadle do linii obciążalność linii zwiększa się o 50%.

Bezpieczne wykorzystanie pełnych możliwości przesyłu energii liniami napowietrznymi wymaga ich ciągłego monitorowania. Prowadzenie ruchu systemu związane z pełnym wykorzystaniem zdolności przesyłowych wymaga prognozowania ich obciążenia w określonym horyzoncie czasowym. Bieżąca znajomość temperatury przewodów, która jest funkcją jej aktualnego obciążenia oraz warunków pogodowych panujących w miejscu zainstalowania linii, zwłaszcza prędkości i kierunku wiatru, pozwala na bezpieczne przeciążanie linii, tzn. takie, które nie powoduje zmniejszenia normatywnych odległości przewodów od obiektów pod linią.

Poza oczywistym sposobem zwiększenia zdolności przesyłowych sieci, jakim jest budowa nowej linii lub jej gruntowna modernizacja, obciążalność linii można bezpiecznie zwiększyć poprzez wyznaczanie jej obciążalności dynamicznej, tzn. dopuszczalnej obciążalności linii w aktualnych warunkach pogodowych panujących na trasie linii.

System monitorowania obciążalności linii

System Dynamicznej Obciążalności Linii DOL ma za zadanie umożliwić bezpieczne wykorzystanie pełnych możliwości przesyłowych sieci 110 kV wynikających z bieżących warunków pogodowych panujących w miejscu zainstalowania linii. Z drugiej strony, w przypadku wykrycia faktu wyczerpania możliwości przesyłowych w danych warunkach, system DOL powinien zainicjować proces analiz systemowych prowadzących do wskazania sposobu likwidacji powstałego zagrożenia. Analizy takie powinny przede wszystkim uwzględniać możliwości przejęcia zwiększonego obciążenia przez inne linie w wyniku zmiany konfiguracji sieci, a w dalszej kolejności ograniczenie generacji i/lub poboru mocy.

W wybranych przęsłach linii sieci dystrybucyjnej 110 kV na słupach instalowane są stacje pogodowe, przesyłające do serwera systemu DOL w centrum dyspozytorskim aktualne dane pogodowe: prędkość i kierunek wiatru, nasłonecznienie oraz temperaturę na wysokości montażu przewodów (fot. 1a). Jednocześnie na bieżąco dokonuje się pomiaru temperatury przewodów linii za pomocą miernika temperatury i prądu. Miernik ten jest instalowany na jednym z przewodów roboczych (fot. 1b).

Oprogramowanie systemu DOL oprócz zbieranych na bieżąco danych pomiarowych dysponuje parametrami technicznymi (konstrukcyjnymi) linii oraz jej aktualnym obciążeniem (moc czynna i moc bierna) otrzymywanym z systemu dyspozytorskiego. Na podstawie tych danych obliczany jest zwis przewodów linii, a także dopuszczalne obciążenie linii w danych warunkach pogodowych – obciążalność dynamiczna. Do obliczeń wykorzystuje się model cieplny linii zgodny z zaleceniami WG 22.12 opracowanymi przez CIGRE [4], [5]. Wyniki tych obliczeń na bieżąco przekazywane są do systemu dyspozytorskiego odpowiedzialnego za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej.

Bezpośredni pomiar temperatury i prądu przewodu linii umożliwia weryfikację przez system DOL obliczeń zwisu i obciążalności dynamicznej wykonanych wyłącznie na podstawie danych pogodowych. W efekcie prowadzi to do wzrostu bezpieczeństwa pracy linii.

Istnieje kilka rozwiązań technicznych wyznaczania dynamicznej obciążalności linii, która to obciążalność w głównej mierze wynika z dopuszczalnego zwisu przewodu. Pomiar bezpośredni zwisu, aczkolwiek najbardziej pożądany, jest trudny w realizacji technicznej. Inne metody bazują na pomiarze takich wielkości fizycznych, które pozwolą ten zwis obliczyć. Mierzy się zatem naprężenie przewodu, temperaturę powierzchni przewodu obciążonego określonym prądem lub też temperaturę przewodu referencyjnego, tzn. zainstalowanego w pobliżu rzeczywistego przewodu lecz nieobciążonego prądem. Każda z tych metod wymaga instalacji urządzeń pomiarowych na przewodzie linii i urządzeń transmisji danych na słupie w pobliżu miejsca pomiaru [1].

Atrakcyjnym, choć kosztownym jest wyznaczanie zwisu na podstawie częstości drgań własnych przewodu uzależnionej od aktualnej długości przewodu [6]. Metoda bazująca na pomiarze temperatury przewodu jest rozwiązaniem zapewniającym dużą dokładność wyznaczenia zwisu przewodów przy jednoczesnej względnej prostocie i niskim koszcie. Zapewnia również bezpieczeństwo eksploatacji sieci, gdyż na bieżąco umożliwia porównanie mierzonej wartości temperatury przewodu z wartością temperatury przyjętej przy opracowywaniu projektu linii, np. 40°C lub 60°C.

Prognozowanie dopuszczalnej obciążalności linii

Obok funkcji bieżącego monitorowania obciążalności linii do właściwego planowania ruchu systemu istotna jest znajomość prognozowanych, dopuszczalnych obciążalności, wynikająca ze spodziewanych warunków pogodowych w miejscach instalacji linii. Do obliczenia dopuszczalnych spodziewanych obciążalności wykorzystuje się ten sam model matematyczny, jaki został zastosowany dla monitorowania obciążalności, z tym że zamiast pomierzonych warunków pogodowych przyjmuje się warunki pogodowe wynikające z prognozy. Prognozy pogody są pozyskiwane od firm meteorologicznych, a następnie weryfikowane i ulepszane na podstawie rzeczywistych danych historycznych pomierzonych i skonfrontowanych z historycznymi prognozami.

Cykl wyznaczania bieżącej prognozy wynika z częstości otrzymywania prognozy. Zazwyczaj jest to prognoza 24-godzinna (48-godzinna) aktualizowana co 12 godzin. Prognozy dedykowane są do przypisanych im obszarów, np. kwadratów o boku 14 km. Posiadając prognozę pogody dla całego obszaru działania OSD możliwe jest wyznaczenie prognoz dopuszczalnej obciążalności dla wszystkich linii i przyjęcie tych wartości w analizach rozpływowych związanych z planowaniem pracy systemu, w tym z analizami wykorzystującymi kryterium n-1.

Wyznaczenie obciążalności linii wymaga znajomości danych konstrukcyjnych linii, takich jak: rodzaj przewodu fazowego (np. AFL-6, AFL-8), przekrój znamionowy przewodu fazowego, w [mm2], i temperatura obliczeniowa linii (40°C, 60°C, 80°C). Pożądana jest również znajomość danych topograficznych linii, takich jak usytuowanie linii w terenie względem stron świata i danych o przebiegu linii w miejscach krytycznych ze względu na warunki chłodzenia, tj. usytuowanie w przecince leśnej czy w dużym zagłębieniu terenu. Wyniki prognozy dopuszczalnej obciążalności linii pokazywane są na schemacie dyspozytorskim w postaci wykresów dopuszczalnej obciążalności linii w horyzoncie 24-godzinnym (rys. 1.). Pozwala to m.in. zauważyć zbliżanie się wartości dopuszczalnych do wartości statycznych (projektowych), a nawet w niektórych sytuacjach zauważyć możliwość obniżenia się wartości dopuszczalnych poniżej tych wartości (rys. 2.).

Zarówno oprogramowanie służące do monitorowania obciążalności linii, jak i oprogramowanie do prognozowania obciążalności linii wchodzą w skład pakietu oprogramowania wspomagającego pracę dyspozycji ruchu. Celowym jest również opracowanie oprogramowania do wspomagania prowadzenia ruchu farm wiatrowych. Pozwala to integrację różnych funkcjonalności ułatwiających prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, zwłaszcza w sytuacji dużej generacji wiatrowej. Dane związane z prognozą pogody oraz dane konstrukcyjne i topograficzne linii wykorzystywane są wówczas przez kilka aplikacji i wzajemnie się uzupełniają.

Taki pakiet został zaprojektowany przez Instytut Energetyki i wdrożony w systemie dyspozytorskim Syndis Centralnej Dyspozycji Mocy Energa w Gdańsku przy współudziale firmy Mikronika z Poznania. Obecnie trwają prace nad rozbudową jego funkcjonalności.

Projektowanie, uruchomienie oraz eksploatacja systemu DOL

Wybór linii i miejsca pomiaru warunków pogodowych powinien być poprzedzony zarówno szczegółową analizą aktualnych rozpływów mocy, jak i analizą spodziewanej sytuacji w horyzoncie kilku lat, wynikającej głównie z podłączenia do systemu farm wiatrowych. Innym kryterium wyboru linii, które powinny być objęte monitorowaniem, może być również ważność danego połączenia dla pracy całej sieci dystrybucyjnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy w określonych warunkach sieciowych sieć dystrybucyjna odgrywa rolę sieci przesyłowej.

Istotnym kryterium wyboru miejsca instalacji powinno być dążenie do w miarę równomiernego zagęszczenia miejsc instalacji na obszarze firmy dystrybucyjnej. Pozwala to na budowanie własnego systemu pomiaru danych pogodowych, które to dane są niezwykle istotne dla zapewnienia większej dokładności prognozy pogody, stanowiąc niejako sprzężenie zwrotne dla prognozy otrzymywanej przez instytucje opracowujące takie prognozy. Dokładna prognoza pogody może być wykorzystywana przez OSD dla różnych innych celów związanych z prowadzeniem ruchu. Zainteresowane dokładną prognozą pogody są również firmy zajmujące się obrotem energią, wykorzystując prognozę do optymalizacji jej zakupów.

Elementy systemu montowane na słupie i przewodach liniowych powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych, takich jak ekstremalne temperatury, oblodzenie, duża prędkość wiatru. Z drugiej strony, konstrukcja powinna być względnie prosta i łatwa w montażu w warunkach prac wysokościowych i pod napięciem. Konieczny jest pewien kompromis pomiędzy prostotą konstrukcji, odpornością na czynniki zewnętrzne (w tym akty wandalizmu i kradzieży) a wymaganiami związanymi z serwisowaniem elementów (naprawy i przeglądy).

Szczególną uwagę należy poświęcić solidności konstrukcji wsporczych szafki i elementów towarzyszących (baterie słoneczne, turbina wiatrowa) przy zachowaniu możliwej prostoty montażu. Montaż czujnika temperatury na przewodzie fazowym w pobliżu izolatora wymaga zachowania dopuszczalnych odległości pomiędzy osprzętem linii.

Istotnym elementem decydującym o niezawodności całego systemu jest zapewnienie nieprzerwanego zasilania elementów pomiarowych i komunikacyjnych montowanych na słupie. Zastosowanie baterii słonecznej jako podstawowego źródła energii do zasilania urządzeń wymaga starannego doboru zarówno wydajności baterii słonecznej, jak i współpracującego z nią akumulatora. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w okresie małego nasłonecznienia od listopada do lutego. Z tego względu w opisywanym rozwiązaniu, w celu wyrównania niedoborów energii w tym okresie, zastosowano jako dodatkowe źródło energii małą turbinę wiatrową.

Z drugiej strony pożądane jest stosowanie urządzeń zużywających możliwie mało energii lub też oszczędne ich wykorzystywanie, np. załączanie urządzeń tylko w chwilach, gdy jest to niezbędne do wykonania pomiaru i transmisji danych. Taki tryb pracy modemu GPRS prowadzi do znacznych oszczędności energii, choć może zwiększać liczbę transmitowanych danych poprzez konieczność każdorazowego logowania się do sieci GSM/GPRS.

Wiarygodność wartości zwisu i temperatury przewodu, wyznaczanych przez system DOL na podstawie modelu matematycznego, powinna być zweryfikowana na etapie uruchamiania systemu. Dokonuje się tego poprzez pomiar bezpośredni tych wielkości za pomocą dalmierza laserowego oraz kamery termowizyjnej. Na rysunku 3. porównano odległości przewodu od ziemi wyznaczone na podstawie modelu linii, z odległością przewodu od ziemi zmierzoną dalmierzem laserowym. Popełniany błąd jest w kierunku bezpiecznym, tzn. obliczona odległość od ziemi jest mniejsza od odległości rzeczywistej (pomierzonej). Ewentualne rozbieżności powinny być skorygowane poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w modelu matematycznym.

Instalacja elementów systemu na liniach, zwłaszcza w technice montażu prac pod napięciem, jest przedsięwzięciem logistycznie trudnym. Niezbędne są koordynacja dostaw podzespołów, dostępności brygad montażowych, wyłączenia automatyki SPZ linii na czas wykonywania prac, a przede wszystkim dobre warunki meteorologiczne, tj. brak opadów deszczu i dopuszczalny poziom wilgotności powietrza. Cały proces instalacji i uruchomienia musi być nadzorowany przez wykwalifikowany personel, który na miejscu sprawdzi poprawność działania zamontowanych elementów oraz uruchomi łączność GPRS z systemem centralnym. Ta ostatnia czynność wymaga współpracy zespołu odpowiedzialnego za oprogramowanie systemu DOL instalowane w Centrum Dyspozycji. Powtórne angażowanie brygad montażowych do usuwania usterek montażowych jest i kosztowne, i czasochłonne, głównie z powodu znacznego terytorialnego rozmieszczenia stacji pomiarowych i niekiedy ograniczonej dostępności ze względu na warunki terenowe. Stosowanie systemu DOL dla linii, których zabezpieczenia mają taką funkcję aktywną, wymaga skoordynowania jej działania z systemem DOL.

Odrębnym problemem pośrednio związanym z możliwą zwiększoną obciążalnością linii jest zapewnienie stabilności napięciowej systemu w takich warunkach. Służą temu odrębne narzędzia programistyczne, które pozwalają ją na bieżąco wyznaczać i sygnalizować możliwe zagrożenia.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu wyznaczania dynamicznej obciążalności linii (DOL) pozwala na bardziej efektywne i bezpieczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci dystrybucyjnej bez ponoszenia kosztów związanych z jej rozbudową. System taki może złagodzić problemy związane z przyłączaniem farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza w sytuacji, gdy farmy wiatrowe pracują w krótkich okresach i to zazwyczaj wtedy, gdy przewody linii przesyłowej są chłodzone intensywniej niż przy bezwietrznej pogodzie.

Efektywność ekonomiczna proponowanego rozwiązania może być oszacowana poprzez obliczenie kosztów unikniętych inwestycji zdefiniowanych jako różnica pomiędzy kosztem budowy nowej linii 110 kV w określonym obszarze a kosztem wdrożenia metody dynamicznej obciążalności linii.

Przy obecnych kosztach budowy nowych linii 110 kV oraz ciągłym wzroście mocy generowanej przez elektrownie wiatrowe zależnej od prędkości wiatru, wykorzystanie naturalnych warunków chłodzenia linii jest optymalnym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie zdolności przesyłowych linii 110 kV. Pomiar warunków pogodowych w miejscu pracy linii wraz z jego przesłaniem i implementacją w systemie to koszt kilkadziesiąt razy mniejszy niż budowa drugiego toru linii dystrybucyjnej.

Literatura

  1. A. Babś, T. Samotyjak, K. Nagórski, Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia, „Energia Elektryczna” nr 2, 2010.
  2. The thermal behavior of overhead conductors, broszura CIGRE nr 207, sierpień 2002.
  3. H. J. Dräger, D. Hussels, R. Puffer, Development and Implementation of a Monitoring-System to Increase the Capacity of Overhead Lines, Cigré Session 2008, B2-101.
  4. J. Black, J. Colandairaj, S. Connor, B. O’Sullivan, Equipment and Methodology for the Planning and Implementation of Dynamic Line Ratings on Overhead Transmission Circuits. Modern Electric Power Systems 2010, Wroclaw, Poland.
  5. W. Rebizant, L. Staszewski, The Differences between IEEE and CIGRE Heat Balance Concepts for Line Ampacity Considerations, Modern Electric Power Systems 2010, Wroclaw, Poland, paper P26.
  6. E. Cloet, J.-L.Lilien, P. Ferrires, Experiences of the Belgian and French TSOs using the „Ampacimon” realtime dynamic rating system. Cigre Session 2010, C2-106.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1. Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.