elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. Na terenie przedsiębiorstwa zasilanego w układzie TN została wzniesiona nowa hala produkcyjna przystosowana do instalacji ciągu technologicznego zamówionego w jednym z państw dalekiej Azji. Jako podstawa opracowania projektu została przyjęta Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) stanowiąca nieodzowny element dostawy ciągu technologicznego oraz schemat istniejącego układu zasilania przedsiębiorstwa udostępniony przez właściciela przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Podstawa opracowania

 1. Zlecenie inwestora oraz schemat istniejącego układu zasilania przedsiębiorstwa.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 3. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 4. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 5. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 6. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 7. Norma N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 8. DTR ciągu technologicznego.
 9. Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzu.
 10. Norma PN-EN1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awa­ryjne.
 11. Norma PN-92/N -1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
 12. Projekt instalacji sanitarnych projektowanej hali produkcyjnej.
 13. Uzgodnienia z użytkownikiem, rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcą ds. bhp.
 14. Wizja lokalna w projektowanym obiekcie.

Stan istniejący

Zakład produkcyjny zasilany jest w układzie sieci TN-S ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV o mocy 400 kVA pozostającej na majątku użytkownika. Rozdzielnica Główna Zakładu (RGZ) posiada możliwość zasilania z zespołu prądotwórczego o mocy 630 kVA, stanowiącego awaryjne źródło zasilania w przypadku braku dostaw energii elektrycznej z Systemu Elektroenergetycznego. W RGZ znajduje się rezerwowe pole umożliwiające przyłączenie linii kablowej zasilania projektowanej hali produkcyjnej. Budynek projektowanej hali produkcyjnej stanowi jedną strefę pożarową.

Stan projektowany

Plan zasilania projektowanej hali produkcyjnej przedstawia rysunek 1. (widoczny zasilacz UPS 250 kVA zainstalowany w Rozdzielnicy Głównej Zakładu stanowi źródło zasilania gwarantowanego innych budynków przedsiębiorstwa pominiętych w opracowaniu). W pomieszczeniu Rozdzielnicy Głównej Hali (RGH) należy zainstalować transformator separacyjny 3´400 V/3´200 V + 2´100 V o mocy 63 kVA, znajdujący się na ukompletowaniu ciągu technologicznego (schemat połączeń uzwojeń transformatora przedstawia rysunek 4.). W rozdzielnicy RGH należy zainstalować klimatyzator typu klimakonwektor, zgodnie z projektem branży sanitarnej. Schemat ideowy zasilania rozdzielnic projektowanej hali produkcyjnej przedstawiają rysunki 2 i 3.

Zasilanie dwóch projektowanych ciągów technologicznych należy wykonać w układzie zasilania IT. W tym celu z rozdzielnicy RGH należy wyprowadzić kabel YKYżo 5´70 zasilający rozdzielnicę RI, którą należy zainstalować na hali produkcyjnej. Z rozdzielnicy RI należy wyprowadzić kable YKYżo 5´25 przeznaczone do zasilania przewodów szynowych typu „CANALIS – 100, do których poprzez skrzynki przyłączeniowe zostaną przyłączone ciągi technologiczne. Z uwagi na przystosowanie transformatora separacyjnego do zasilania odbiorników jednofazowych oraz trójfazowych, rozdzielnię RI należy wyposażyć w trzy odrębne układy kontroli stanu izolacji (UKSI). Schemat ideowy rozdzielnicy RI przedstawia rysunek 5.

Zasilanie oświetlenia projektowanej hali produkcyjnej oraz zasilanie gniazd remontowych przeznaczonych do przyłączania odbiorników przenośnych należy wykonać w układzie TN-S z rozdzielnicy RO (rys. 6.). W rejonie RI należy zainstalować Główną Szynę Uziemiającą (GSU), z którą należy połączyć wszystkie dostępne części przewodzące projektowanej hali produkcyjnej.

Z uwagi na wstępowanie dwóch różnych systemów zasilania należy opisać poszczególne rozdzielnice oznaczając ich układ zasilania. Przy każdym gnieździe remontowym należy zamieścić oznaczenie TN-S wskazujące układ zasilania. W projektowanej hali należy zainstalować oświetlenie ogólne oraz instalacje gniazd ogólnych. Plan tej instalacji przedstawia rysunek 7. (izolinie oświetlenia hali zostały pominięte w artykule), na którym zostały oznaczone oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w indywidualny inwerterowy moduł zasilania.

Obliczenia

Dobór zabezpieczeń transformatora oraz kabli transformatora zasilającego rozdzielnicę RI:

 • uzwojenia pierwotne:

gdzie:

ST – moc pozorna transformatora zasilającego, w [kVA],

UnTr1 – napięcie nominalne pierwotnego uzwojenia transformatora zasilającego, w [V],

IB – spodziewany znamionowy prąd obciążenia pierwotnego uzwojenia transformatora zasilającego, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia uzwojenia pierwotnego transformatora zasilającego, w [A],

k – współczynnik uwzględniający zwiększony pobór prądu przez transformator zasilający podczas jego załączenia, w [-],

IB1 – prąd pobierany przez transformator podczas jego załączenia, w [A].

Należy przyjąć zabezpieczenie uzwojenia pierwotnego transformatora wykonane bezpiecznikami topikowymi typu WTN1 gG 160 A.

 • dobór kabla zasilającego transformator:

gdzie:

k2 – współczynnik uwzględniający niedopasowanie charakterystyki prądowo-czasowej przewodu jego zabezpieczenia, w [-],

Iz – wymagana dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A].

Należy przyjąć zabezpieczenie wykonane bezpiecznikami topikowymi typu WTN1 gG 200 A.

Na podstawie zeszytu 523 normy PN-IEC 60364, przy sposobie ułożenia „E” warunki spełnia kabel YKY 5´70, dla którego (po uwzględnieniu wymagań normy IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Sections on operating conditions. Reference operating conditions and selections of cabele type – uzgodnionej ze stroną polską):

 • uzwojenie wtórne:

gdzie:

UnTr2 – napięcie nominalne wtórnego uzwojenia transformatora zasilającego, w [V],

IB2 – prąd znamionowy uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego, w [A].

Należy przyjąć zabezpieczenie wykonane bezpiecznikami topikowymi typu WTN1 gG 200 A.

Dobór kabla zasilającego RGH oraz jego zabezpieczenia:

Na tej podstawie należy przyjąć zabezpieczenie kabla zasilającego WTN2gG315. Bezpiecznik ten gwarantuje zachowanie warunku wybiórczości z pozostałymi bezpiecznikami zainstalowanymi w projektowanych obwodach:

Natomiast kabel zasilający zgodnie z normą N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa:

Na podstawie zeszytu 523 normy PN-IEC 60364, przy sposobie ułożenia „D” warunki spełnia kabel YKXSżo 5´185, dla którego (po uwzględnieniu wymagań normy IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Sections on operating conditions. Reference operating conditions and selections of cabele type – uzgodnionej ze stroną polską oraz obciążenia czwartej żyły):

Dobór kabla zasilającego rozdzielnicę RI:

Na podstawie zeszytu 523 normy PN-IEC 60364, przy sposobie ułożenia „E” warunki spełnia kabel YKY 4´95, dla którego:

Dobór przewodów zasilających przewody szynowe przeznaczone do zasilania ciągów technologicznych i ich zabezpieczeń:

Zgodnie z DTR ciągów technologicznych wymagane jest zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi typu WTN00gG80 A.

Na podstawie zeszytu 523 normy PN-IEC 60364, przy sposobie ułożenia „E” warunki spełnia kabel YKXS 5´25, dla którego:

gdzie:

PRO – spodziewane obciążenie szczytowe rozdzielnicy RO, w [W],

cos j – współczynnik mocy, w [-],

Należy przyjąć zabezpieczenie RO wykonane bezpiecznikami topikowymi WTN00gG 25.

Zatem:

Na podstawie zeszytu 523 normy PN-IEC 60364, przy sposobie ułożenia „E” warunki spełnia kabel YDY 5´4, dla którego (po uwzględnieniu wymagań normy IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Sections on operating conditions. Reference operating conditions and selections of cabele type – uzgodnionej ze stroną polską oraz uwzględnieniu obciążenia czwartej żyły):

Ze względów eksploatacyjnych zostanie przyjęty kabel YKYżo 5 x 16.

Pozostałe przewody wychodzące z RO zostały określone na rysunku 6.

Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia:

A) Odbiorniki zasilane w układzie TN-S:

UWAGA

Ze względu na występowanie w układzie zasilania dwóch źródeł (transformator 15/0,4 kV oraz zespół prądotwórczy) obliczenia należy wykonać dla każdego z tych źródeł osobno.
 • zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

Na podstawie tabeli Z 3.1 – J. Wiatr; M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy MEDIUM, wydanie V, Warszawa 2012, parametry zwarciowe transformatora 400 kVA wynoszą:

 • RT = 0,0051 W – rezystancja transformatora,
 • XT = 0,0192 W – reaktancja transformatora,
 • ZT = 0,0198 W – impedancja transformatora,

– linia kablowa zasilająca RGZ:

– prąd zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy RGZ:

Warunek samoczynnego wyłaczenia przy zawarciu zostanie spełniony.

– linia kablowa zasilająca RGH:

– prąd zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy RGH:

– linia kablowa zasilająca transformator 63 kVA 3´400/3´200 + 2´100:

– prąd zwarcia jednofazowego w transformatorze o mocy 63 kVA.

– przewód zasilający klimatyzator:

– prąd zwarcia jednofazowego w klimatyzatorze:

– prąd zwarcia w RO:

Zwarcie w odbiornikach najbardziej oddalonych od RO:

– obwód oświetlenia:

 

 

– obwód gniazd odbiorczych:

UWAGA

Ponieważ warunek samoczynnego wyłączenia w obwodach gniazd jest niespełniony, należy zwiększyć przekrój przewodu zasilającego do 4 mm2,czyli zastosować przewód YDYżo 3(5)×4 i powtórnie sprawdzić skuteczność samoczynnego wyłączenia. Dla przekroju przewodu SCu ≤ 50 mm2 lub SAl ≤ 70 mm2, reaktancja w obliczeniach praktycznych może zostać pominięta.

Warunek samoczynnego wyłączenia podczas zwarć zostanie spełniony.

 • zasilanie z zespołu prądotwórczego:

– reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych na jego zaciskach:

gdzie:

n – krotność prądu znamionowego generatora zespołu prądotwórczego, zapewniana przez producenta podczas zwarć na zaciskach generatora (zgodnie z DTR n = 3), w [-],

UnG – napięcie znamionowe generatora zespołu prądotwórczego, w [kV],

SnG – moc znamionowa pozorna generatora zespołu prądotwórczego, w [MVA],

– rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego:

– prąd zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy RGZ:

Warunek samoczynnego wyłaczenia przy zawarciu zostanie spełniony.

– prąd zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy RGH:

– prąd zwarcia jednofazowego w transformatorze o mocy 63 kVA:

– prąd zwarcia jednofazowego w klimatyzatorze:

gdzie:

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE (PEN), w [V].

Zwarcie w odbiornikach najbardziej oddalonych od RO:

– obwód oświetlenia:

– obwód gniazd odbiorczych:

UWAGA

Ponieważ warunek samoczynnego wyłączenia w obwodach gniazd jest niespełniony, należy zwiększyć przekrój przewodu zasilającego do 4 mm2, czyli zastosować przewód YDYżo 3(5)×4 i powtórnie sprawdzić skuteczność samoczynnego wyłączenia. Dla przekroju przewodu SCu ≤ 50 mm2 lub SAl ≤ 70 mm2, reaktancja w obliczeniach praktycznych może zostać pominięta.

Warunek zostanie spełniony.

B) Odbiorniki zasilane w układzie IT:

Obwody zasilane z transformatora 3´400/3´200 + 2´100 V przy podwójnym zwarciu:

gdzie:

Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia w wymaganym czasie, w [A],

Zs – impedancja pętli zwarcia obejmująca uzwojenia transformatora zasilającego oraz przewody obwodu zwarciowego dla najbardziej niekorzystnych warunków przy zwarciu dwufazowym, w [Ω],

Z1 – impedancja przewodu zasilającego rozdzielnicę RI, w [Ω],

Z2 – impedancja przewodu zasilającego przewód szynowy CS-100, w [Ω],

Z3 – impedancja przewodu szynowego (odczytana z katalogu producenta), w [Ω],

ZTr – impedancja uzwojenia transformatora 3´400/3´200 + 2´100 V zasilającego rozdzielnicę RI, w [Ω],

SnTr – moc znamionowa transformatora, w [VA],

Uk – napięcie zwarcia transformatora podawane w jego DTR, w [-],

Un – napięcie międzyfazowe (Un2Tr = Un), w [V].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1. Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.