elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Zastosowanie nowoczesnych metod wykonywania prób napięciowych i diagnozowanie stanu linii kablowych wysokiego napięcia

Rys. 3. Urządzenie do prób napięciem monitorowanym oraz badania wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycznych przy użyciu tłumionego napięcia sinusoidalnego DAC, próba napięciem 180 kV
E. Gulski i inni

Rys. 3. Urządzenie do prób napięciem monitorowanym oraz badania wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycznych przy użyciu tłumionego napięcia sinusoidalnego DAC, próba napięciem 180 kV


E. Gulski i inni

Jak powszechnie wiadomo, przebicie elektryczne izolacji kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia może wystąpić w zarówno w czasie normalnej eksploatacji, to znaczy, gdy kabel znajduje się pod napięciem roboczym, jak i podczas krótkotrwałych przepięć piorunowych lub łączeniowych, na skutek istnienia różnych defektów, jak to pokazano na rysunku 1.

Zobacz także

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Streszczenie

Na podstawie doświadczeń zebranych w ostatnich sześciu latach wśród różnych operatorów sieci elektroenergetycznych, producentów kabli i prac prowadzonych przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne, w artykule opisano kilka aspektów badań diagnostycznych on-site kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia, zarówno nowo zainstalowanych, jak i będących w trakcie wieloletniej eksploatacji. Omówiono opracowane zalecenia i procedury pomiarowe, które powstały na podstawie przeprowadzanych okresowych polowych badań napięciowych. Szczególny nacisk położono na badania nowych linii kablowych oraz ocenę aktualnego stanu tych kabli, które uległy zestarzeniu w czasie wieloletniej eksploatacji.

Abstract

Modern methods application of on-site voltage testing and insulation diagnostic for HV cable networks

Based on the international experiences as collected in the last 6 years at different power grids, cable manufacturers and normalisation work of international bodies, this contribution focuses on several fundamental and applied aspects of on-site testing and diagnosis of new and service aged HV power cables. Based on the above consideration, evaluation and supported by systematic field experiences, testing and diagnostic recommendation and procedure will be discussed in this contribution. In particular supported by practical examples different important aspect of testing new connections as well as condition assessment of service aged power cables will be mentioned in this paper.

Przebicie może wystąpić wtedy, gdy lokalne natężenie pola elektrycznego w pewnym obszarze izolacji przekracza wartość wytrzymałości elektrycznej materiału izolacyjnego w tym obszarze lub izolacja ulegnie zdegradowaniu (zestarzeniu) do stanu, w którym nie wytrzymuje napięcia roboczego. Dlatego oprócz badań typu wykonywanych u wytwórcy, powinny być także wykonywane badania okresowe kabli w miejscu ich zainstalowania, składające się z prób napięciem wytrzymywanym oraz badań diagnostycznych, np. pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych (wnz), co w efekcie zwiększa niezawodność eksploatacji linii kablowych [1–17].

Badania kabli w miejscu ich zainstalowania, zwane badaniami on-site, stosowane są w celu:

 • sprawdzenia poprawności procesu układania linii kablowej,
 • gotowości do eksploatacji i niezawodności działania.

Próby odbiorcze linii kablowej po jej ułożeniu lub po wykonaniu naprawy polegają na wykonaniu jednego z dwóch działań: 

 • badania napięciem wytrzymywanym o wartości wyższej od znamionowej, przykładanym w czasie np. 1 godziny, lub
 • rozruchu próbnego przy napięciu przemiennym znamionowym (1xU0) utrzymywanym przez co najmniej 24 godziny.

W pierwszym przypadku zakłada się, że izolacja kabla wolnego od defektów i niezestarzonego może wytrzymać podwyższone napięcie probiercze bez przebicia. Jeżeli natomiast wewnątrz izolacji znajdują się osłabione miejsca lub defekty, to przebicie może wystąpić w czasie próby napięciem podwyższonym. Próba taka, znana też pod nazwą „niemonitorowanej próby wytrzymałości napięciowej”, nie zawsze wystarcza do stwierdzenia, czy w procesie produkcyjnym lub w trakcie układania kabli nie popełniono błędów, które mogą zaważyć na dalszej eksploatacji linii kablowej. Ponadto należy zauważyć, że:

 • ponieważ przykładane napięcie probiercze powoduje wzrost natężenia pola elektrycznego w izolacji niż to, które występuje przy napięciu roboczym; próba taka może spowodować negatywne skutki w czasie dalszej eksploatacji kabli, nawet gdy w trakcie jej wykonywania nie dojdzie do przebicia elektrycznego izolacji,
 • ponieważ czas trwania takiej próby jest przyjmowany dosyć dowolnie i wynosi na przykład jedną godzinę, nie można wykluczyć, że dla przykładu po 1 godzinie i 10 minutach przebicie by nie wystąpiło.

Stwierdzono na przykład, że po pozytywnym wyniku próby wykonanej napięciem „niemonitorowanym” opisanym powyżej, uszkodzenie kabli wystąpiło po kilku miesiącach od chwili przeprowadzenia badań [13, 14]. Stwierdzono także, że często powodem uszkodzenia były defekty powstałe w izolacji kabli i osprzętu. Dlatego w celu wykrycia wszystkich słabych miejsc występujących w kablach i osprzęcie, coraz częściej wykonywane są badania tak zwanym napięciem monitorowanym (rys. 2.). Badania takie składają się z próby napięciowej oraz dokonywanych w trakcie jej trwania dodatkowych badań diagnostycznych, polegających na przykład na pomiarze intensywności wyładowań niezupełnych. Ponadto, szczególnie w przypadku kabli już eksploatowanych, stosowanie napięć probierczych o podwyższonej wartości (większej niż U0) może mieć niekorzystny wpływ na pozostały „czas życia” linii kablowej. Dlatego wykonanie badań napięciem nieprzekraczającym wartości U0, ale połączone z możliwością stosowania bardzo czułych metod diagnostycznych, ma istotne znaczenie dla dalszej poprawnej pracy linii kablowej. Wykonanie takich badań w miejscu zainstalowania linii kablowej daje bardzo przydatne informacje, jeżeli można zastosować nowoczesną aparaturę badawczą charakteryzującą się następującymi cechami:

 • niewielka waga i mobilność systemu pomiarowego,
 • małe wymiary oraz możliwość uzyskania odpowiednio wysokiego napięcia probierczego,
 • łatwość wykonania połączeń oraz krótki czas przygotowania układu probierczego,
 • wymagana niewielka moc zasilania nawet do badania długich odcinków kabli,
 • możliwość uzyskania dużej czułości urządzenia pomiarowego podczas badań wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycznych.

W artykule opisano sposób wykonywania badań monitorowanym tłumionym napięciem sinusoidalnym DAC (ang. Damped AC Voltage). Opisano wymagania ogólne i podano przykłady praktycznego zastosowania systemu pomiarowego przedstawionego na rysunku 3.

Metody badań on-site napięciem przemiennym tłumionym DAC

Badania napięciem przemiennym tłumionym DAC mogą być stosowane jako próby napięciem wytrzymywanym, a także mogą być połączone z badaniem intensywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnika strat dielektrycznych tgd. Użycie napięcia DAC do badania kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia jest zgodne z następującymi międzynarodowymi normami:

 • IEC 60060-3: High Voltage test techniques. Part 3: Definitions and requirements for on-site testing;
 • IEEE 400: Guide for Field Testing and Evaluation of the Insulation of Shielded Power Cable Systems;
 • IEC 60840: Power cables with extruded insulation and the accessories for rated voltages above 30 kV up to 150 kV. Test methods and requirements,
 • IEC 62067: Power cables with extruded insulation and the accessories for rated voltages above 150 kV. Test methods and requirements,
 •  IEEE 400.3: Guide for PD Testing of Shielded Power Cable Systems in a Field Environment,
 •  IEEE 400.4 Guide for Field-Testing of Shielded Power Cable Systems Rated 5 kV and Above with Damped Alternating Current Voltage (DAC) (draft under preparation),
 •  IEC 60270: Partial discharges measurements,
 •  IEC 885-3: Test methods for partial discharges measurements on lengths of extruded power cable,
 •  IEC 60141: Tests on oil-filled and gas-pressure cables and their accessories.

Jak to uprzednio zilustrowano na rysunku 2., przewaga wynikająca ze stosowania napięcia DAC nad napięciem przemiennym AC (ang. Alternating Current) polega na połączeniu badań napięciem probierczym wytrzymywanym i jednoczesnym wykonaniu zaawansowanych badań dodatkowych, np. pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych i współczynnika strat dielektrycznych. W badaniach napięciem probierczym wytrzymywanym, przykłada się określoną liczbę impulsów napięcia tłumionego DAC, jak to pokazano na rysunkach 4. i 5. Ze względu na krótszy czas działania napięcia i zanikający charakter jego przebiegu, wyniki badań mogą różnić się od rezultatów pomiarów wykonanych napięciem probierczym przemiennym ciągłym AC o częstotliwości technicznej 50/60 Hz.

Aby wytworzyć tłumione napięcia przemienne DAC o czasie trwania kilkudziesięciu okresów napięcia przemiennego AC i o częstotliwościach do kilkuset Hz, zaprojektowano i wykonano specjalny system pomiarowy, który opisano w [1, 2]. Układ ten jest używany do wykonywania badań kabli on-site (w miejscu ich zainstalowania). Ponadto użycie tego systemu pomiarowego ułatwia badanie wyładowań niezupełnych i lokalizację miejsca ich występowania w kablach elektroenergetycznych, zgodnie z zaleceniami normy IEC 60270 (rys. 6.). System składa się z komputerowo sterowanego zasilacza wysokiego napięcia, umożliwiającego ładowanie pojemności obciążenia o wartości nawet do 10 µF, jaką stanowi badany kabel elektroenergetyczny. Przy użyciu tej metody pojemność badanego kabla jest ładowana w czasie: 

z napięciem wzrastającym w czasie niezbędnym do osiągnięcia wartości założonego napięcia probierczego. Po uzyskaniu tego napięcia następuje zadziałanie specjalnie zaprojektowanego przełącznika, który włącza w obwód naładowanego kabla bezrdzeniową cewkę indukcyjną. Czas działania przełącznika jest krótszy od 1 ms. Rozpoczyna się wtedy rozładowanie pojemności kabla z wytworzeniem serii impulsów napięcia przemiennego AC o częstotliwości rezonansowej równej:

gdzie:

L – indukcyjność przyłączonej cewki powietrznej,

Ckabla – pojemność badanego kabla.

Schemat układu pokazano na rysunku 6. Bezrdzeniowa cewka charakteryzuje się małymi stratami własnymi, co powoduje powolne zanikanie napięcia, którym naładowano badany kabel, z wytworzeniem przebiegu o sinusoidalnym kształcie fali napięciowej AC. W trakcie trwania cykli napięcia przemiennego tłumionego inicjowane są wyładowania niezupełne w taki sam sposób, jak pojawiałyby się pod działaniem napięcia przemiennego o częstotliwości sieciowej 50 (60) Hz [12].próby napięciem wytrzymywanym tłumionym DAC

Można wyróżnić dwa rodzaje badań tego typu:

 1. Niemonitorowany test napięciem DAC wytrzymywanym – badany kabel jest pobudzany wieloma przebiegami napięcia tłumionego DAC i wytrzymuje badania bez przebicia – górna linia niebieska na rysunku 7a i 7b. Celem wykonania zwykłego testu napięciem wytrzymywanym DAC jest spowodowanie przebicia izolacji w badanym kablu, jeśli istnieją w nim słabe punkty. Przebicie powstające w trakcie wykonywania próby napięciowej jest mniej uciążliwe dla właściciela linii i dla systemu zasilania, niż gdyby wystąpiło w czasie normalnej eksploatacji linii kablowej. Można w takim przypadku względnie łatwo wykonać naprawę uszkodzonego kabla. Jeśli przebicie wystąpi w czasie wykonywania próby – górna linia niebieska na rysunku 7c i 7d, należy dokonać lokalizacji miejsca uszkodzenia, naprawić kabel i wykonać ponowną próbę napięciową. Wynik takiego badania określa się jako DOBRY/ZŁY (rys. 2.).
 2. Monitorowany test napięciem DAC wytrzymywanym – badany kabel jest pobudzany wieloma przebiegami napięcia tłumionego DAC i w trakcie tej próby dodatkowe parametry kabla są mierzone i użyte w celu określenia wyniku końcowego próby – linie kropkowane na rysunku 7., ilustrujące wyniki próby napięciowej i wyniki pomiaru wyładowań niezupełnych. Do tych dodatkowych parametrów pomiarowych należy najczęściej zaawansowane badanie intensywności wyładowań niezupełnych. Stabilny poziom badanych parametrów (np. wnz) może także być użyty do monitorowania wpływu wykonywanych badań na stan linii kablowej w czasie wykonywania próby napięciowej.

Dodatkowe informacje o stanie linii kablowej, jakie uzyskuje się w trakcie badań wykonywanych wytrzymywanym napięciem DAC w połączeniu z pomiarem intensywności wyładowań niezupełnych, pozwalają uzyskać poszerzoną wiedzę o stanie izolacji linii kablowej. Dla wszystkich rodzajów wykonywanych badań należy tak dobrać poziom napięcia probierczego i liczbę impulsów napięcia DAC, aby były zgodne z przeznaczeniem testu. Biorąc pod uwagę jakość i niezawodność pracy linii kablowej, należy rozważyć dwa aspekty wykonywanych badań i opracowania wyników pomiarów:

 1. parametry próby napięciem probierczym DAC powinny być dobrane w taki sposób, aby zapobiec lub zminimalizować ewentualne skrócenie „czasu życia” linii kablowej na skutek wykonywanych badań. W przypadku prób napięciem wytrzymywanym tylko wysoki poziom zdefektowania izolacji może spowodować przebicie lub przekroczyć dopuszczalny poziom badanej wielkości (np. wyładowań niezupełnych),
 2. poziom napięcia probierczego, liczba pobudzeń i czas trwania napięcia DAC są istotnymi parametrami wykonywanych badań i wpływają na późniejszą eksploatację linii kablowej. Zalecane wartości napięcia probierczego i czasy wykonywania prób napięciowych zostały ustalone na podstawie wieloletnich doświadczeń uzyskanych przez wielu użytkowników systemu DAC. Dowolne zwiększanie napięcia lub wydłużanie czasu badania ponad zalecane wartości może zwiększyć prawdopodobieństwo wcześniejszego uszkodzenia linii w trakcie jej eksploatacji.

Przykłady wykonanych badań

Tłumione napięcie przemienne DAC stosowane jest od około dziesięciu lat do prób i diagnostyki kabli elektroenergetycznych na napięcie robocze do 230 kV [5, 8, 9]. Poniżej omówiono trzy przypadki badań, w których zastosowano system pomiarowy do prób napięciem DAC, zwanym też tłumionym napięciem przemiennym monitorowanym (z pomiarem intensywności wyładowań niezupełnych).

Przykład nr 1: Badano nowo zainstalowaną linię kablową o długości 3,5 km, na napięcie robocze 64/110 kV, ułożoną kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE. Testy wykonano na podstawie zaleceń normy IEC 60840, która wymaga wykonania prób wytrzymałości elektrycznej napięciem sinusoidalnym przemiennym AC o wartości do 2ΧU0. Następnie zdecydowano o wykonaniu próby napięciem wytrzymywanym monitorowanym (z pomiarem intensywności wyładowań niezupełnych) przy użyciu układu rezonansowego DAC wytwarzającego tłumione napięcie przemienne o częstotliwości 25–200 Hz. Czas trwania próby przyjęto równy jednej godzinie, a napięcie probiercze miało wartość 2xU0. W czasie trwania próby napięciem wytrzymywanym badano intensywność wyładowań niezupełnych. W trakcie tej jednogodzinnej próby nie wystąpiło przebicie izolacji kabli (rys. 8–10). Nie zostały również zarejestrowane występowania wyładowań niezupełnych wewnątrz izolacji kabli, a obserwowano tylko wyładowania ulotowe. W wyniku wykonanych pomiarów stwierdzono, że badana linia kablowa jest wolna od wyładowań niezupełnych własnych do napięcia 1,7xU0, a poziom zakłóceń zewnętrznych był mniejszy od 25 pC przy napięciu 1χU0. Końcowy wynik testu można przyjąć za pozytywny.

Przykład nr 2: Nowo zainstalowaną linię kablową XLPE o długości 13,35 km i napięciu roboczym 220 kV badano przy użyciu układu probierczego rezonansowego DAC wytwarzającego w trakcie próby napięcie probiercze o wartości do 1,3xU0 i częstotliwości 49 Hz – rysunki 11–13. Zdecydowano o wykonaniu próby napięciem monitorowanym, to znaczy z jednoczesnym pomiarem intensywności wyładowań niezupełnych. W trakcie wykonywania tej próby, już podczas podnoszenia napięcia, począwszy od wartości 0,2xU0 obserwowano pojawienie się wnz w kablu fazy L1. Dalsze podnoszenie napięcia probierczego powodowało wzrost intensywności wyładowań niezupełnych, a przy napięciu o wartości równej 0,4xU0 nastąpiło przebicie izolacji. Zlokalizowanie miejsca występowania wnz w linii kablowej pozwoliło stwierdzić, że obecność wyładowań spowodowała przebicie kabla w odległości 5,16 km od jego początku. Efektem testów przeprowadzonych przy użyciu napięcia przemiennego tłumionego DAC było potwierdzenie przydatności prób tego typu w badaniach odbiorczych linii kablowej po jej zainstalowaniu. W miejscu występowania defektu powstawały wnz zanim jeszcze doszło do przebicia elektrycznego izolacji kabla, a za pomocą systemu TDR (ang. Time Domain Reflectometer – reflektometr działający w dziedzinie czasu) można było określić miejsce wystąpienia uszkodzenia. Kable pozostałych dwóch faz badanej linii kablowej przeszły testy odbiorcze z wynikiem pozytywnym. Nie zaobserwowano w izolacji tych kabli występowania wyładowań niezupełnych, ani nie doszło do ich przebicia elektrycznego.

Przykład nr 3: Badania okresowe wykonano dla linii kablowej będącej w eksploatacji od 30 lat. Linia na napięcie robocze 66 kV zbudowana jest z kabli o izolacji XLPE i ma długość 2,2 km (rys. 14–16). W czasie próby napięciowej, począwszy od napięcia o wartości 1,1xU0, obserwowano pojawienie się wyładowań niezupełnych o intensywności (ładunku pozornym) do 100 pC w jednej z muf kablowych. Po zwiększeniu napięcia probierczego tłumionego DAC do wartości 1,5xU0 zaobserwowano obecność wnz w trzech mufach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dalsza eksploatacja tej linii kablowej wiąże się z ryzykiem jej uszkodzenia w czasie normalnej pracy. Ze względu na fakt, iż napięcie początkowe wyładowań niezupełnych PDIV (ang. Partial Discharge Inception Voltage) jest niewiele wyższe od napięcia roboczego U0, a ewentualne przepięcia pojawiające się w linii kablowej mogą spowodować zapłon wyładowań oraz wzrost ich intensywności, co może doprowadzić do przebicia elektrycznego, zalecono wymianę jednej z muf kablowych lub wykonanie powtórnych badań po około sześciu miesiącach w celu sprawdzenia, czy zachodzący w tym czasie proces degradacji izolacji mufy spowodował zwiększenie poziomu wnz.

Wnioski

Na podstawie opisanych powyżej badań można stwierdzić, że:

 1. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, próby napięciem monitorowanym są coraz powszechniej stosowane do badania kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Badanie parametrów wyładowań niezupełnych pomaga w wykrywaniu i lokalizowaniu defektów występujących w izolacji kabli i osprzętu kablowego.
 2. Badania napięciowe wykonywane tłumionym napięciem probierczym przemiennym DAC mogą być stosowane jako alternatywne do prób wykonywanych tradycyjnym napięciem przemiennym AC o częstotliwości 50 (60) Hz.
 3. Porównując wyniki badań napięciem przemiennym AC niemonitorowanym z rezultatami prób uzyskanymi przy użyciu napięcia tłumionego DAC monitorowanego (z jednoczesnym pomiarem wyładowań niezupełnych), można stwierdzić, że w przypadku występowania niejednorodnych defektów izolacji, próby napięciem DAC powodują mniejsze uszkodzenia izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzętu w przypadku wystąpienia przebicia, a ponadto, jako bardziej czułe, pozwalają łatwiej wykryć i zlokalizować defekty powodujące powstanie wyładowań niezupełnych.

Literatura

 1. Aucourt C., Boone W., Kalkner, W., Naybour R.D. Ombello, F., Recommendations for a New After Laying Test Method for High Voltage Extruded Cable Systems, CIGRE, August, 1990, Paper No. 21-105
 2. Seitz P.P., Quak B., Gulski E., Smit J.J., Cichecki P., de Vries P., Petzold F., Novel Method for On-site Testing and Diagnosis of Transmission Cables up to 250 kV, Proceedings JiCable '07, 7th International Conference on Insulated Power Cables, Versailles, France, 2007, Paper 16
 3. Wester F.J., Gulski E., Smit J.J., Detection of PD at Different AC Voltage Stresses in Power Cables, IEEE Electr. Insul. Mag., Vol. 23, No.4, 2007, 28-43
 4. Gulski E., Lemke E., Gamlin M., Gockenbach E., Hauschild W., Pultrum E., Experiences in partial discharge detection of distribution power cable systems, CIGRE, Electra, Vol 208, 2003, 34-43
 5. Gulski E., Cichecki P., Groot E.R.S, Smit J.J., de Vries F., Slangen J., Groot E.R.S., Pellis J., van Houwelingen D., Hermans T.J.W.H., Wegbrands B., Lamballais L., Conditon Assessment of Service Aged HV Power Cables, CIGRE, 2008, Paper D1-206
 6. Popma J., Pellis J., Diagnostics for high voltage cable systems, Proceedings ERA Conference on HV Plant Life Extension, Belgium, 23-24 November 2000.
 7. Densley J., Ageing Mechanisms and Diagnostics for Power Cables – An Overview, IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 17 No. 1, Jan/Feb 2001, 14-21,
 8. Gulski E., Wester E.F.J., Wester P., Groot E.R.S., van Doeland J.W., Condition assessment of high voltage power cables. Proceedings CIGRE 2004 Session, paper D1-103.
 9. Gulski E., Smit J.J., Cichecki P., Seitz P.P., Quak B., de Vries F., Petzold F., Insulation Diagnosis of HV Power Cables, Proceedings JiCable'07, 7th International Conference on Insulated Power Cables, France, Versailles, June 2007, paper 51.
 10. Gulski E., Cichecki P., Smit J.J., de Vries F., Bodega R., Hermans T., Seitz P.P., Dielectric loss diagnosis of service aged HV power cables, Proceedings of CIGRE D1 Colloquium, Budapest Hungary, 2009
 11. Cichecki P., Jongen R.A., Gulski E., Smit J.J., Statistical approach in power cables diagnostic data analysis, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 15(6), 2008, 1559-1569
 12. Gulski E., Cichecki P., Wester F.J., Smit J.J., Bodega R., Hermans T.J.W.H., Seitz P.P., Quak B., de Vries F., On-site testing and PD diagnosis of high voltage power cables, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2008
 13. Gulski E., Cichecki P., Jiankang Z., Rong X., Jongen R., Seitz P.P., Porsche A., Huang L., Practical aspects of on-site testing and diagnosis of transmission power cables in China, CMD2010
 14. CIGRE Technical Brochure 502 On-site testing and PD measurements
 15. Gulski E., Patterson R., Importance of On-site Testing and Diagnosis of Power Cables, NETA PowerTest 2011 Conference, Washington DC, USA
 16. Rakowska A., Noske S., Siodła K., Partial Discharge Measurements as a Data Source Supporting Power Cable Network Management, Proceedings International Conference CIRED 2009, Prague, Czech Republic, 8-11.06.2009, paper 492
 17. Gulski E., Rakowska A., Siodła K., Nowoczesne metody wykonywania prób napięciowych i diagnozowania stanu linii kablowych wysokiego napięcia, Materiały Konferencji Elektroenergetyczne linie kablowe. Stan obecny, nowe techniki, PTPiREE, Łódź, 4-5.10.2011, artykuł 3/1

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1. Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

 • Antek Antek, 30.09.2013r., 11:13:30 Ciekawy artykuł

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.