elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Głowice kablowe przy podłączeniu
J. Parciak

Głowice kablowe przy podłączeniu


J. Parciak

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi kabli.

Zobacz także

Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych

Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych

Kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia o izolacji XLPE są eksploatowane z powodzeniem od ponad 30 lat. Zainstalowanie w 2000 roku linii kablowej na napięcie znamionowe 500 kV potwierdziło osiągnięcie...

Kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia o izolacji XLPE są eksploatowane z powodzeniem od ponad 30 lat. Zainstalowanie w 2000 roku linii kablowej na napięcie znamionowe 500 kV potwierdziło osiągnięcie wysokiego poziomu technicznego w zakresie badań, projektowania, technologii produkcji i eksploatacji kabli wysokich napięć.

Elektroenergetyczne linie kablowe

Elektroenergetyczne linie kablowe Elektroenergetyczne linie kablowe

Budowę linii kablowej można rozpocząć po otrzymaniu zatwierdzonego projektu budowy linii kablowej oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. W projekcie powinny być zawarte ustalenia między przyszłym użytkownikiem...

Budowę linii kablowej można rozpocząć po otrzymaniu zatwierdzonego projektu budowy linii kablowej oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. W projekcie powinny być zawarte ustalenia między przyszłym użytkownikiem a wykonawcą projektu. Pomocą w ustaleniu wymagań może być norma, w której zawarto wytyczne w zakresie budowy linii kablowych. Po podpisaniu dwustronnym wymagania te stają się obligatoryjne.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wyniki badań diagnostycznych charakteryzują się nieporównywalnie większą rozdzielczością pomiaru, co wskazuje, jak potężnym narzędziem jest diagnostyka kabli oparta na pomiarze wyładowań niezupełnych. Przedstawione w artykule wyniki dotyczą pomiarów wykonanych na kablach polskiej produkcji.

Próby napięciowe izolacji kabli – unifikacja prób dla wszystkich typów kabli SN

Czasy, w których badano kable SN pod kątem ich dalszej eksploatacji za pomocą jednej próby napięciem stałym, w przypadku kabli z izolacją z tworzyw sztucznych ze względu na kontrowersyjną ocenę tej próby ostatecznie odchodzą w przeszłość. Różne są przyczyny, które doprowadziły do takiego stanu – najczęściej wskazuje się na zły wpływ spolaryzowanego w czasie napięcia i doprowadzenie tym samym do trwałych i postępujących osłabień izolacji w systemie izolacyjnym. Z powodu lokalnych zmian stałej dielektrycznej, zakłócenia te prowadzą do lokalnych przyrostów natężenia pola, które przy odpowiednim obciążeniu systemu izolacyjnego powodują powstawanie kanałów prowadzących do przebicia.

Przy długotrwałym narażeniu na działanie napięcia przemiennego, w miejscach osłabień lub wad technologicznych powstaje – tak jak w przypadku drzewienia wodnego – problem tworzenia się ładunków przestrzennych, przy czym poprzez nakładanie się z innymi napięciami (probierczymi) mogą tworzyć się kanały przebić. Dlatego też powstała konieczność stosowania na kablowej sieci dystrybucyjnej takich metod prób, które nie powodują wstępnego uszkodzenia kabla i są dla kabla, o ile to możliwe, „przyjazne”.

Wprawdzie nadal toczą się dyskusje co do stosowania prób napięciem stałym do badania kabli z izolacją z tworzywa sztucznego, a krajowe normatywy i wytyczne dalej na to zezwalają, jednak wiele przemawia przeciw ich stosowaniu. W praktyce wykrystalizowało się kilka metod badań, które są całkowicie wystarczające dla dzisiejszych wymogów probierczych i badawczych. Niektóre nowe metody badań zostały dopiero teraz wprowadzone odnośnymi przepisami VDE, IEC czy PN-HD, które nareszcie umożliwiają praktykom jasne i nieomylne metody badań kabli. Bez wsparcia tym uregulowaniem, które powinno odpowiadać obecnemu stanowi techniki, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytania i problemy, które stwarzają pole dla niepewności prawnej.

Badania według przepisów narodowych, np. VDE

Badanie urządzeń kablowych służy przede wszystkim ustaleniu stanu izolacji żył, lub tak jak np. w Niemczech, wymaganemu przez VBG 4 „badaniu gotowości do włączenia” po montażu kabla. Z drugiej strony, w praktyce coraz częściej podejmowane są badania płaszczy kabli w celu zapobieżenia wnikaniu wody w obręb ekranu. Woda w kablu o izolacji z tworzywa sztucznego jak dawniej prowadzi do występowania uszkodzeń.

Badanie izolacji żył

Norma narodowa dla badań kabli, VDE 0298 część 1., pochodzi z 1982 r. i ustala napięcia probiercze (tab. 1.). Już w niej pojawiają się pierwsze ostrzeżenia o możliwych uszkodzeniach poprzez badania napięciem stałym. Wskazanie na „znacznie zredukowane napięcie probiercze” zmusza użytkownika do odpowiedzialności i regulacji we własnym zakresie. W styczniu 1990 r. został przedstawiony projekt nowej normy VDE 0298 część 1. W projekcie tym przejęte zostały bez zmian zalecenia odnośnie badań kabli z dotychczasowej normy VDE 0298. Wypracowane w międzyczasie nowe metody badań potwierdziły swoją wartość i zostały wprowadzone w nowym projekcie normy VDE 0276-1001 część 1., który ukazał się w maju 1995 r. Nowe w tej normie VDE jest rozróżnienie pomiędzy kablami w izolacji PE i XLPE oraz przede wszystkim włączenie nowego badania prądem przemiennym za pomocą VLF 0,1 Hz. W tabeli 2. przedstawiono nowe możliwości badań.

Jako kryterium badania obowiązuje podany czas próby. Inne kryteria, jak na przykład wielkość współczynnika strat, nie mają w tych przepisach znaczenia. Próba ułożonych kabli służy w pierwszej linii zbadaniu gotowości do włączenia i eksploatacji urządzenia kablowego. Ocena żywotności kabla w izolacji PE czy XLPE jest możliwa metodami, które można przyporządkować diagnozie kabli.

Badanie płaszcza

Oprócz izolacji żył należy zbadać również izolację płaszcza. Tylko nienaruszony płaszcz zapobiega wnikaniu wilgoci w obręb ekranu i dlatego też jest niezbędny do tego, by urządzenie kablowe działało bez zakłóceń. W tabeli 5. zostały wyszczególnione wartości probiercze wymienione w normie VDE 0276, część 1001. Wymienione upływy zaleca kilka największych zakładów energetycznych w Unii Europejskiej, od lat sprawdziły się tam jako kryterium pomiaru (tab. 5.). Do badania używane jest napięcie stałe. Według wymienionej normy należy, o ile to możliwe, unikać prób impulsowych. W energetyce zawodowej w Polsce wykonuje się próby płaszcza kabli napięciem stałym o wartości 5 kV i czasie trwania 1 min, bez względu na typ izolacji. Jako zadowalający wynik próby przyjmuje się brak wystąpienia przebicia w ciągu trwania testu.

System probierczy VLF

Technika probiercza VLF 0,1 Hz, która została w 1995 r. wprowadzona do przepisów VDE 0276, część 1001, pozwala na przeprowadzanie badań kabli w izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych. Tak jak w przypadku innych badań, także tu obowiązuje przede wszystkim badanie wytrzymałości napięciowej. Inne kryteria nie są wprowadzane. Częstotliwość probiercza VLF 0,1 Hz może mieć kształt sinusoidalny lub meandryczny, przy czym w tym ostatnim przypadku mówimy o przebiegu prostokątnym z sinusoidalnymi zmianami polaryzacji. Zmiana polaryzacji z jednej na drugą odpowiada czasem trwania normalnej częstotliwości pracy 50 Hz. Ta nowa metoda badania potwierdza, że niskie napięcie probiercze metody 50 Hz kombinowane jest z metodą wysokiej szybkości przyrostu niszczących izolację drzewień elektrycznych electrical trees. Na rysunku 1. przedstawiono kształt napięcia VLF 0,1 Hz, natomiast rysunek 2. przedstawia sinusoidalne zbocze podczas zmiany polaryzacji.

Jako napięcie probiercze przyjęło się w tej metodzie 3 U0 i czas próby 1 godzinę (XLPE). Przy wystąpieniu przebicia w kablu podczas badania, czas badania po naprawie znów musi wynosić 1 godzinę. Wytwarzanie częstotliwości probierczej VLF 0,1 Hz realizowane jest za pomocą wysokonapięciowego wyłącznika obrotowego z napędem silnikowym. Na rysunku 3. został przedstawiony schemat funkcjonalny. Ujemne napięcie probiercze jest następnie poprzez łącznik 1 doprowadzane do obiektu badanego. Równolegle do obiektu badanego umieszczony jest kondensator wsporczy, aby mogły być badane także krótkie odcinki kabli. Po 5 sekundach napięcie ładujące zostaje odłączone, a ładunki szczątkowe rozładowane poprzez łącznik 2 i dławik Dr. Następnie poprzez łącznik 3 dławik Dr zostaje połączony z obiektem badanym poprzez prostownik Gl1 i tym samym powoduje przełączenie na dodatnią połówkę przebiegu. W położeniu łącznika [4] przez 5 sekund utrzymane zostaje napięcie dodatnie.

Poprzez zamknięcie łącznika [5] rozpoczęte zostaje przełączenie na polaryzację ujemną. Energia pozostaje utrzymana, poza stratami przełączania oraz poborem mocy przez instrumenty pomiarowe. Nowy proces ładowania rozpoczyna się zamknięciem łącznika [1]. Kompletnie urządzenie probiercze VLF 0,1 Hz składa się z następujących elementów:

 • urządzenie sterownicze i regulacyjne,
 • generator ładujący,
 • łącznik obrotowy ze zintegrowanym prostownikiem wysokonapięciowym,
 • dławik i kondensator wsporczy.

Próby napięciowe nowych kabli należy wykonywać techniką probierczą VLF 0,1 Hz dla wszystkich typów kabli w zakresie napięcia Uo i w czasie trwania 30/60 minut, w zależności od typu badanej linii kablowej. Dodatkowe parametry nie powinny być wprowadzane. Dla kabli w eksploatacji i po usunięciu awarii należy stosować te same wartości napięcia (3 Uo), ale z ograniczeniem czasowym do 15 min (np. za pomocą zakładowych WT). Badanie powłoki kabli z tworzyw sztucznych należy wykonywać napięciem stałym o wartości 5 kV i czasie trwania 1 min od momentu ustabilizowania napięcia.

Diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) – próba napięciowa a diagnostyka

Dotychczas stosowany rodzaj badania izolacji głównej kabli średniego napięcia ograniczał się do wykonania okresowej próby wytrzymałości izolacji. Próba ta polegała na podaniu napięcia spolaryzowanego (test DC dla kabli papierowo-olejowych) lub napięcia wolnozmiennego VLF 0,1 Hz (Very Low Frequency 0.1 Hz cos2 dla kabli polimerowych) w określonym czasie. Jeżeli w czasookresie badania izolacji (np. 60 min dla XLPE) nie doszło do zniszczenia badanej izolacji, całą badaną linię kablową traktowano jako element gotowy do załączenia, a tym samym do dalszej eksploatacji. W praktyce jednak rozdzielczość wyniku badania sprowadzającego się do określenia „wytrzymał/nie wytrzymał” jest mało satysfakcjonująca. Dlatego wprowadzone zostały już jakiś czas temu takie metody badania, aby uzyskać na tyle wysoką rozdzielczość wyniku pomiaru, aby o badanej linii powiedzieć możliwie jak najwięcej.

Rodzaje diagnostyki kabli

W Polsce, od lat siedemdziesiątych do 2000 roku, w praktyce była stosowana diagnostyka kabli średniego napięcia, która ograniczała się jedynie do metod uśredniających. Metody te pozwalały i nadal pozwalają na ocenę stanu technicznego kabli za pomocą średniego wyniku dla całej badanej linii kablowej. Niestety metody te nie dawały możliwości wskazania konkretnego miejsca osłabienia czy miejsca wady izolacji i nie były dalej rozwijane. Do tych metod są zaliczane:

 • pomiar współczynnika stratności prądem 0,1 Hz lub 50 Hz, względnie pomiar współczynnika stratności przy wyższych częstotliwościach (tan delta),
 • pomiar napięcia relaksacyjnego,
 • pomiar prądu depolaryzacji,
 • izotermiczna analiza prądu relaksacyjnego.

Najbardziej popularnymi metodami stosowanymi w Polsce do 2000 roku były systemy oparte na metodzie IRC i pomiarze napięcia relaksacyjnego. Łącznie eksploatowanych jest 9 systemów pomiarowych, które na przykładzie np. spółki dystrybucyjnej jednego z koncernów energetycznych pozwalają wykonywać badania odbiorcze jakości wykonanych prac inwestycyjnych przy budowie nowych linii kablowych SN z polietylenu usieciowanego. Natomiast pomiar tangensa delta nie jest już tak popularny.

W 2000 roku nastąpił przełom w technice diagnostycznej kabli, kiedy to wprowadzono znaną już w diagnostyce urządzeń elektrycznych metodę pomiaru wyładowań niezupełnych (WNZ). W porównaniu z urządzeniami dającymi wynik uśredniony (np. pomiar tan delta), nowoczesne urządzenia do pomiaru WNZ pozwalają wartościować każdy element składowy linii kablowej indywidualnie (kable, mufy, głowice), metr po metrze.

Pomiar WNZ

Przykładowy system pomiarowy do oceny stanu technicznego kabli za pomocą pomiaru WNZ może być zarówno systemem przenośnym, jak i systemem dobudowanym do istniejącego samochodu pomiarowego, stanowiąc jego cenną składową. System jednego z czołowych producentów tego typu systemów z Niemiec zapewnia użycie metody nieniszczącej (fala oscylacyjna wytworzona w procesie rezonansu szeregowego napięć), co całkowicie znosi ryzyko uszkodzenia kabla w procesie diagnostycznym. Należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, gdyż na rynku można znaleźć inne systemy niszczące, oparte na pomiarze WNZ na długotrwałej próbie niszczącej DC lub VLF 0,1 Hz.

Badana linia kablowa zostaje przyłączona do zestawu diagnostycznego. Kabel jest ładowany wstępnie napięciem stałym przez okres około 30 ms tak, aby nie doszło do spolaryzowania napięcia. Następnie za pomocą łącznika IGBT badany obiekt jest łączony do cewki o stałej indukcyjności. W układzie tym powstaje napięciowa, rezonansowa, samogasnąca fala oscylacyjna. Częstotliwość fali napięciowej jest zależna od pojemności kabla. Odpowiednia norma VDE oraz IEC z późniejszymi uaktualnieniami określają, że badania te należy przeprowadzać przy częstotliwości 50 Hz lub zbliżonej do 50 Hz. W praktyce możliwe jest uzyskanie nawet częstotliwości sieciowej przy pojemnościach około 4 - 5 μF, a więc kabli bardzo długich. Typowa częstotliwość pomiaru to około 250 Hz, co oznacza, że częstotliwość ta jest średnio 5 razy większa od częstotliwości sieciowej. Porównując inne systemy oparte na długotrwałej próbie napięciowej, przy częstotliwości 0,1 lub 0,01 Hz, nie jest już ona częstotliwością zbliżoną, bo zawiera się w przedziale wartości pomiędzy 500 a 5000 razy niższej od częstotliwości sieciowej. Pomiar wyładowań niezupełnych w urządzeniu diagnostycznym rejestrowany jest na przedmiotowej fali oscylacyjnej przy każdym przejściu przez zero. Wraz z wygaszaniem się fali maleją też wyładowania niezupełne. Metoda ta nie jest zbudowana na próbie probierczej, inaczej mówiąc, badany kabel nie jest zasilany w sposób ciągły ze źródła napięcia, dlateg nie podlega normatywom prób probierczych. W przypadku systemów pomiarowych opartych na próbie probierczej podlegającej pod normatywy HD 620/621, użytkownicy zobowiązani są do wykonywania badań zgodnie z wytycznymi HD przy poziomie 3 Uo i czasie trwania odpowiednio 30 i 60 minut. Ryzyko zniszczenia procesem diagnostycznym jest tam niezmiernie wysokie, czego nie ma w opisywanym systemie diagnostycznym.

Przykład procedury diagnostycznej

Przykładowe badanie dotyczy dwóch strategicznych linii kablowych w branży wydobywczej nafty i gazu. Ma ono na celu wykazanie, czy stan dwóch nieuszkodzonych linii kablowych będących w eksploatacji od 1997 r. jest na tyle dobry, aby nagłe uszkodzenie kabla nie wpłynęło negatywnie na wydobycie tak cennych surowców. Badaniu poddano dwie linie kablowe XLPE 1×240 mm2 3×NA2HXY o długościach odpowiednio 9610 i 9620 m. Diagnostykę przeprowadzono dla każdej fazy indywidualnie, rejestrując wartość i ilość wyładowań niezupełnych na długości kabla. Na bazie otrzymanego wyniku pomiaru podjęto decyzję o wykonaniu kolejnego pomiaru dla tej linii kablowej, ale z drugiej strony.

Pomiar z drugiej strony wykazał powstawanie wyładowań niezupełnych w miejscu zarejestrowanym przy pierwszym pomiarze, elementem tym okazała się mufa łącząca dwa odcinki kabla. Pomiar taki jednoznacznie określa osłabienie izolacji lub wadę, np. zagniecenie izolacji (zmianę jej koncentryczności), będące wynikiem nacisku gruntu. Osłabienie izolacji w mufie oznaczałoby jej niefachowe lub niedbałe wykonanie, a każde przepięcie – powiększanie osłabienia i w rezultacie zniszczenie osprzętu kablowego.

Cel diagnostyki kabli

Szeroko pojęta diagnostyka kabli daje o wiele więcej informacji niż badanie wytrzymałości napięciowej izolacji. Praca z tak potężnym narzędziem, jakim jest system diagnostyczny do pomiaru WNZ, dzięki któremu możemy „zajrzeć” do wnętrza, bądź co bądź, kosztownego elementu systemu dystrybucyjnego energii, jest niezwykle satysfakcjonująca. Diagnostyka za pomocą pomiaru WNZ nie obciąża badanego kabla samym procesem pomiaru, tak jak to dzieje się przy systemach pomiarowych opartych na urządzeniach probierczych 0,1 Hz czy 0,01 Hz. Pomiar można wykonać bez ryzyka uszkodzenia następnego dnia, za tydzień, za miesiąc, mając świadomość, że samym procesem diagnostycznym nie zostanie zniszczona czy osłabiona badana izolacja. Inaczej jest przy próbie probierczej czy diagnostyce opartej na próbie probierczej, gdzie pomiar diagnostyczny nie jest i nie może być powtarzalny.

Badanie diagnostyczne pozwala skutecznie oceniać stan techniczny badanej linii kablowej z oceną ryzyka uszkodzenia i określeniem czasookresu jeszcze jej bezawaryjnej pracy. Bardzo ważne jest to, że kable z wykrytą wadą mogą dalej pracować, a personel zarządzający tym majątkiem może kolejne prace zaplanować. Do właściwej oceny stanu technicznego i oceny ryzyka awarii mogą być brane pod uwagę następujące dane pomiarowe:

 • wartość WNZ przy poziomie Uo,
 • koncentracja WNZ przy poziomie Uo,
 • wartość WNZ przy poziomie 1.7 Uo (ryzyko pracy przy długotrwałym doziemienu jednej fazy),
 • koncentracja WNZ przy poziomie 1.7 Uo,
 • wartość WNZ przy poziomie 2 Uo, przekroczenie poziomu WNZ własnych,
 • koncentracja WNZ przy poziomie 2 Uo,
 • obserwacja rozwoju WNZ pomiędzy Uo a 2Uo.

Wybrane przykłady

Przykład 1.: branża wydobywcza nafty i gazu (2007), kabel XLPE 20 kV (fot. 5.)

Zarejestrowane problemy: problem z jakością montażu głowicy fazy L1, koncentracja wyładowań na głowicy, koncentracja wyładowań niezupełnych w odległości 3,2 m od głowicy również na fazie L1, koncentracja WNZ na mufie ok. 20 m od początku kabla.Badaniu poddano linię kablową SN 20 kV zbudowaną z trzech kabli jednofazowych. Badanie wykazało niską jakość montażu osprzętu. Zaistniał problem jakości montażu wykonanego przez człowieka: źle wykonana głowica fazy L1; zbyt mocno zaciśnięta taśma stalowa mocująca kabel na słupie; taśma na 6,1 m zaciśnięta prawidłowo; źle wykonana mufa na 20 metrze; głowice z drugiej strony wykonane prawidłowo; izolacja kabla w porządku. Wniosek: wysokie ryzyko awarii.

Przykład 2.: przemysł wytwórczy cementu (2006), kabel PAP/OIL 6 kV (fot. 7.)

Zarejestrowane problemy: problem z mufą i izolacją kablową na fazie L1. Badaniu poddano linię kablową SN 6 kV zbudowaną z jednego 3-fazowego kabla w izolacji papierowo-olejowej. Badanie wykazało problem w postaci źle zainstalowanej mufy i problem w izolacji na fazie L1 w postaci zniekształcenia izolacji (prawdopodobnie przez zagniecenie oplotu i zmianę koncentryczności). Ponieważ WNZ nie występują przy Uo, ryzyko awarii oceniono jako średnie.

Przykład 3.: branża wydobywcza węgla kamiennego (2007), kabel PVC 6 kV (fot. 8.)

Zarejestrowane problemy: problem z izolacją kablową. Kumulacja WNZ w jednym miejscu.Badaniu poddano linię kablową SN 6 kV zbudowaną z jednego kabla 3-fazowego w izolacji z PVC. Badanie wykazało tylko jedno osłabione miejsce w izolacji, które zostało ocenione jako wada i potencjalne miejsce uszkodzenia izolacji w przyszłości. Wyeliminowanie tylko jednego zaistniałego osłabienia izolacji pozwoli eksploatować kabel w grupie o wiele mniejszego ryzyka niż w dniu wykonania pomiaru. Oceniono, że ryzyko awarii jest wysokie. W przypadku obiektów górniczych, gdzie kable zasilają ważne procesy technologiczne lub pewność zasilania może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, należałoby wyeliminować wadę za pomocą próby napięciowej, w celu zniszczenia izolacji w miejscu wady. Doraźne, zdecydowane działanie mogłoby doprowadzić do uniknięcia nagłej awarii i wyeliminować całkowicie ryzyko uszkodzenia kabla w przyszłości.

Przykład 4.: spółka dystrybucyjna (2006), kabel PAP/OIL 15 kV (fot. 9.)

Zarejestrowane problemy: kabel wyeksploatowany równomiernie. Badaniu poddano linię kablową 15 kV zbudowaną z kabla 3-fazowego w izolacji papierowo-olejowej. Pomiar wykazał równomierne wyeksploatowanie izolacji kablowej, co jest podstawą do podjęcia decyzji o całkowitej wymianie kabla. Ponieważ poziom WNZ własnych nie został znacząco przekroczony, zaproponowano właścicielowi, aby zaplanował i zrealizował w ciągu jednego roku wymianę całej badanej linii kablowej.

Wnioski

Prawidłowa eksploatacja rozległych sieci kablowych powinna być prowadzona rzetelnie, przez przygotowane do tego celu osoby, wykorzystujące odpowiedni sprzęt techniczny. Dla właścicieli majątku związanego z kablami niezwykle istotne jest także gromadzenie danych o kablach, informacji na temat wykonywania prób napięciowych, a zwłaszcza wyników ich diagnostyki, w tym również diagnostyki bezinwazyjnej z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ). Ma to na celu ograniczenie liczby awarii i nieplanowanych wyłączeń, bezprzerwowe zasilanie urządzeń technologicznych i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych do niezbędnego minimum.

Literatura

 1. E. Jakle, Gotowość kabli do załączenia według VGB-4, 1997.
 2. E. Jakle, Nowoczesne metody probiercze kabli według VDE, 1996.
 3. Dokument harmonizujący HD 640.
 4. H. Mościcka-Grzesiak, Inżynieria Wysokich Napięć w Elektroenergetyce, t. I, Poznań 1996 r.
 5. Mat. konf. „KABEL 1999”.
 6. Mat. konf. „KABEL 2000”.
 7. Mat. konf. „Energetyka XXI wieku”, Stare Jabłonki 1997.
 8. Ramowa Instrukcja Eksploatacji RIE 041, Instytut Energetyki, Warszawa 1991.
 9. OWTS PD-Analysis, Model to simulate partial discharges, praca zbiorowa, SEBA KMT 2002.
 10. VDE 0276:1001 Badania odbiorcze kabli na napięcie 6/10.....18/30 z izolacją PE, XLPE i papierowo-olejową.
 11. W materiale wykorzystano wyniki badań wykonane systemem diagnostycznym do kabli w latach 2000 - 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.