elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Głowice kablowe przy podłączeniu
J. Parciak

Głowice kablowe przy podłączeniu


J. Parciak

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi kabli.

Zobacz także

Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych

Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych

Kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia o izolacji XLPE są eksploatowane z powodzeniem od ponad 30 lat. Zainstalowanie w 2000 roku linii kablowej na napięcie znamionowe 500 kV potwierdziło osiągnięcie...

Kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia o izolacji XLPE są eksploatowane z powodzeniem od ponad 30 lat. Zainstalowanie w 2000 roku linii kablowej na napięcie znamionowe 500 kV potwierdziło osiągnięcie wysokiego poziomu technicznego w zakresie badań, projektowania, technologii produkcji i eksploatacji kabli wysokich napięć.

Elektroenergetyczne linie kablowe

Elektroenergetyczne linie kablowe Elektroenergetyczne linie kablowe

Budowę linii kablowej można rozpocząć po otrzymaniu zatwierdzonego projektu budowy linii kablowej oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. W projekcie powinny być zawarte ustalenia między przyszłym użytkownikiem...

Budowę linii kablowej można rozpocząć po otrzymaniu zatwierdzonego projektu budowy linii kablowej oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. W projekcie powinny być zawarte ustalenia między przyszłym użytkownikiem a wykonawcą projektu. Pomocą w ustaleniu wymagań może być norma, w której zawarto wytyczne w zakresie budowy linii kablowych. Po podpisaniu dwustronnym wymagania te stają się obligatoryjne.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wyniki badań diagnostycznych charakteryzują się nieporównywalnie większą rozdzielczością pomiaru, co wskazuje, jak potężnym narzędziem jest diagnostyka kabli oparta na pomiarze wyładowań niezupełnych. Przedstawione w artykule wyniki dotyczą pomiarów wykonanych na kablach polskiej produkcji.

Próby napięciowe izolacji kabli – unifikacja prób dla wszystkich typów kabli SN

Czasy, w których badano kable SN pod kątem ich dalszej eksploatacji za pomocą jednej próby napięciem stałym, w przypadku kabli z izolacją z tworzyw sztucznych ze względu na kontrowersyjną ocenę tej próby ostatecznie odchodzą w przeszłość. Różne są przyczyny, które doprowadziły do takiego stanu – najczęściej wskazuje się na zły wpływ spolaryzowanego w czasie napięcia i doprowadzenie tym samym do trwałych i postępujących osłabień izolacji w systemie izolacyjnym. Z powodu lokalnych zmian stałej dielektrycznej, zakłócenia te prowadzą do lokalnych przyrostów natężenia pola, które przy odpowiednim obciążeniu systemu izolacyjnego powodują powstawanie kanałów prowadzących do przebicia.

Przy długotrwałym narażeniu na działanie napięcia przemiennego, w miejscach osłabień lub wad technologicznych powstaje – tak jak w przypadku drzewienia wodnego – problem tworzenia się ładunków przestrzennych, przy czym poprzez nakładanie się z innymi napięciami (probierczymi) mogą tworzyć się kanały przebić. Dlatego też powstała konieczność stosowania na kablowej sieci dystrybucyjnej takich metod prób, które nie powodują wstępnego uszkodzenia kabla i są dla kabla, o ile to możliwe, „przyjazne”.

Wprawdzie nadal toczą się dyskusje co do stosowania prób napięciem stałym do badania kabli z izolacją z tworzywa sztucznego, a krajowe normatywy i wytyczne dalej na to zezwalają, jednak wiele przemawia przeciw ich stosowaniu. W praktyce wykrystalizowało się kilka metod badań, które są całkowicie wystarczające dla dzisiejszych wymogów probierczych i badawczych. Niektóre nowe metody badań zostały dopiero teraz wprowadzone odnośnymi przepisami VDE, IEC czy PN-HD, które nareszcie umożliwiają praktykom jasne i nieomylne metody badań kabli. Bez wsparcia tym uregulowaniem, które powinno odpowiadać obecnemu stanowi techniki, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytania i problemy, które stwarzają pole dla niepewności prawnej.

Badania według przepisów narodowych, np. VDE

Badanie urządzeń kablowych służy przede wszystkim ustaleniu stanu izolacji żył, lub tak jak np. w Niemczech, wymaganemu przez VBG 4 „badaniu gotowości do włączenia” po montażu kabla. Z drugiej strony, w praktyce coraz częściej podejmowane są badania płaszczy kabli w celu zapobieżenia wnikaniu wody w obręb ekranu. Woda w kablu o izolacji z tworzywa sztucznego jak dawniej prowadzi do występowania uszkodzeń.

Badanie izolacji żył

Norma narodowa dla badań kabli, VDE 0298 część 1., pochodzi z 1982 r. i ustala napięcia probiercze (tab. 1.). Już w niej pojawiają się pierwsze ostrzeżenia o możliwych uszkodzeniach poprzez badania napięciem stałym. Wskazanie na „znacznie zredukowane napięcie probiercze” zmusza użytkownika do odpowiedzialności i regulacji we własnym zakresie. W styczniu 1990 r. został przedstawiony projekt nowej normy VDE 0298 część 1. W projekcie tym przejęte zostały bez zmian zalecenia odnośnie badań kabli z dotychczasowej normy VDE 0298. Wypracowane w międzyczasie nowe metody badań potwierdziły swoją wartość i zostały wprowadzone w nowym projekcie normy VDE 0276-1001 część 1., który ukazał się w maju 1995 r. Nowe w tej normie VDE jest rozróżnienie pomiędzy kablami w izolacji PE i XLPE oraz przede wszystkim włączenie nowego badania prądem przemiennym za pomocą VLF 0,1 Hz. W tabeli 2. przedstawiono nowe możliwości badań.

Jako kryterium badania obowiązuje podany czas próby. Inne kryteria, jak na przykład wielkość współczynnika strat, nie mają w tych przepisach znaczenia. Próba ułożonych kabli służy w pierwszej linii zbadaniu gotowości do włączenia i eksploatacji urządzenia kablowego. Ocena żywotności kabla w izolacji PE czy XLPE jest możliwa metodami, które można przyporządkować diagnozie kabli.

Badanie płaszcza

Oprócz izolacji żył należy zbadać również izolację płaszcza. Tylko nienaruszony płaszcz zapobiega wnikaniu wilgoci w obręb ekranu i dlatego też jest niezbędny do tego, by urządzenie kablowe działało bez zakłóceń. W tabeli 5. zostały wyszczególnione wartości probiercze wymienione w normie VDE 0276, część 1001. Wymienione upływy zaleca kilka największych zakładów energetycznych w Unii Europejskiej, od lat sprawdziły się tam jako kryterium pomiaru (tab. 5.). Do badania używane jest napięcie stałe. Według wymienionej normy należy, o ile to możliwe, unikać prób impulsowych. W energetyce zawodowej w Polsce wykonuje się próby płaszcza kabli napięciem stałym o wartości 5 kV i czasie trwania 1 min, bez względu na typ izolacji. Jako zadowalający wynik próby przyjmuje się brak wystąpienia przebicia w ciągu trwania testu.

System probierczy VLF

Technika probiercza VLF 0,1 Hz, która została w 1995 r. wprowadzona do przepisów VDE 0276, część 1001, pozwala na przeprowadzanie badań kabli w izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych. Tak jak w przypadku innych badań, także tu obowiązuje przede wszystkim badanie wytrzymałości napięciowej. Inne kryteria nie są wprowadzane. Częstotliwość probiercza VLF 0,1 Hz może mieć kształt sinusoidalny lub meandryczny, przy czym w tym ostatnim przypadku mówimy o przebiegu prostokątnym z sinusoidalnymi zmianami polaryzacji. Zmiana polaryzacji z jednej na drugą odpowiada czasem trwania normalnej częstotliwości pracy 50 Hz. Ta nowa metoda badania potwierdza, że niskie napięcie probiercze metody 50 Hz kombinowane jest z metodą wysokiej szybkości przyrostu niszczących izolację drzewień elektrycznych electrical trees. Na rysunku 1. przedstawiono kształt napięcia VLF 0,1 Hz, natomiast rysunek 2. przedstawia sinusoidalne zbocze podczas zmiany polaryzacji.

Jako napięcie probiercze przyjęło się w tej metodzie 3 U0 i czas próby 1 godzinę (XLPE). Przy wystąpieniu przebicia w kablu podczas badania, czas badania po naprawie znów musi wynosić 1 godzinę. Wytwarzanie częstotliwości probierczej VLF 0,1 Hz realizowane jest za pomocą wysokonapięciowego wyłącznika obrotowego z napędem silnikowym. Na rysunku 3. został przedstawiony schemat funkcjonalny. Ujemne napięcie probiercze jest następnie poprzez łącznik 1 doprowadzane do obiektu badanego. Równolegle do obiektu badanego umieszczony jest kondensator wsporczy, aby mogły być badane także krótkie odcinki kabli. Po 5 sekundach napięcie ładujące zostaje odłączone, a ładunki szczątkowe rozładowane poprzez łącznik 2 i dławik Dr. Następnie poprzez łącznik 3 dławik Dr zostaje połączony z obiektem badanym poprzez prostownik Gl1 i tym samym powoduje przełączenie na dodatnią połówkę przebiegu. W położeniu łącznika [4] przez 5 sekund utrzymane zostaje napięcie dodatnie.

Poprzez zamknięcie łącznika [5] rozpoczęte zostaje przełączenie na polaryzację ujemną. Energia pozostaje utrzymana, poza stratami przełączania oraz poborem mocy przez instrumenty pomiarowe. Nowy proces ładowania rozpoczyna się zamknięciem łącznika [1]. Kompletnie urządzenie probiercze VLF 0,1 Hz składa się z następujących elementów:

 • urządzenie sterownicze i regulacyjne,
 • generator ładujący,
 • łącznik obrotowy ze zintegrowanym prostownikiem wysokonapięciowym,
 • dławik i kondensator wsporczy.

Próby napięciowe nowych kabli należy wykonywać techniką probierczą VLF 0,1 Hz dla wszystkich typów kabli w zakresie napięcia Uo i w czasie trwania 30/60 minut, w zależności od typu badanej linii kablowej. Dodatkowe parametry nie powinny być wprowadzane. Dla kabli w eksploatacji i po usunięciu awarii należy stosować te same wartości napięcia (3 Uo), ale z ograniczeniem czasowym do 15 min (np. za pomocą zakładowych WT). Badanie powłoki kabli z tworzyw sztucznych należy wykonywać napięciem stałym o wartości 5 kV i czasie trwania 1 min od momentu ustabilizowania napięcia.

Diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) – próba napięciowa a diagnostyka

Dotychczas stosowany rodzaj badania izolacji głównej kabli średniego napięcia ograniczał się do wykonania okresowej próby wytrzymałości izolacji. Próba ta polegała na podaniu napięcia spolaryzowanego (test DC dla kabli papierowo-olejowych) lub napięcia wolnozmiennego VLF 0,1 Hz (Very Low Frequency 0.1 Hz cos2 dla kabli polimerowych) w określonym czasie. Jeżeli w czasookresie badania izolacji (np. 60 min dla XLPE) nie doszło do zniszczenia badanej izolacji, całą badaną linię kablową traktowano jako element gotowy do załączenia, a tym samym do dalszej eksploatacji. W praktyce jednak rozdzielczość wyniku badania sprowadzającego się do określenia „wytrzymał/nie wytrzymał” jest mało satysfakcjonująca. Dlatego wprowadzone zostały już jakiś czas temu takie metody badania, aby uzyskać na tyle wysoką rozdzielczość wyniku pomiaru, aby o badanej linii powiedzieć możliwie jak najwięcej.

Rodzaje diagnostyki kabli

W Polsce, od lat siedemdziesiątych do 2000 roku, w praktyce była stosowana diagnostyka kabli średniego napięcia, która ograniczała się jedynie do metod uśredniających. Metody te pozwalały i nadal pozwalają na ocenę stanu technicznego kabli za pomocą średniego wyniku dla całej badanej linii kablowej. Niestety metody te nie dawały możliwości wskazania konkretnego miejsca osłabienia czy miejsca wady izolacji i nie były dalej rozwijane. Do tych metod są zaliczane:

 • pomiar współczynnika stratności prądem 0,1 Hz lub 50 Hz, względnie pomiar współczynnika stratności przy wyższych częstotliwościach (tan delta),
 • pomiar napięcia relaksacyjnego,
 • pomiar prądu depolaryzacji,
 • izotermiczna analiza prądu relaksacyjnego.

Najbardziej popularnymi metodami stosowanymi w Polsce do 2000 roku były systemy oparte na metodzie IRC i pomiarze napięcia relaksacyjnego. Łącznie eksploatowanych jest 9 systemów pomiarowych, które na przykładzie np. spółki dystrybucyjnej jednego z koncernów energetycznych pozwalają wykonywać badania odbiorcze jakości wykonanych prac inwestycyjnych przy budowie nowych linii kablowych SN z polietylenu usieciowanego. Natomiast pomiar tangensa delta nie jest już tak popularny.

W 2000 roku nastąpił przełom w technice diagnostycznej kabli, kiedy to wprowadzono znaną już w diagnostyce urządzeń elektrycznych metodę pomiaru wyładowań niezupełnych (WNZ). W porównaniu z urządzeniami dającymi wynik uśredniony (np. pomiar tan delta), nowoczesne urządzenia do pomiaru WNZ pozwalają wartościować każdy element składowy linii kablowej indywidualnie (kable, mufy, głowice), metr po metrze.

Pomiar WNZ

Przykładowy system pomiarowy do oceny stanu technicznego kabli za pomocą pomiaru WNZ może być zarówno systemem przenośnym, jak i systemem dobudowanym do istniejącego samochodu pomiarowego, stanowiąc jego cenną składową. System jednego z czołowych producentów tego typu systemów z Niemiec zapewnia użycie metody nieniszczącej (fala oscylacyjna wytworzona w procesie rezonansu szeregowego napięć), co całkowicie znosi ryzyko uszkodzenia kabla w procesie diagnostycznym. Należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, gdyż na rynku można znaleźć inne systemy niszczące, oparte na pomiarze WNZ na długotrwałej próbie niszczącej DC lub VLF 0,1 Hz.

Badana linia kablowa zostaje przyłączona do zestawu diagnostycznego. Kabel jest ładowany wstępnie napięciem stałym przez okres około 30 ms tak, aby nie doszło do spolaryzowania napięcia. Następnie za pomocą łącznika IGBT badany obiekt jest łączony do cewki o stałej indukcyjności. W układzie tym powstaje napięciowa, rezonansowa, samogasnąca fala oscylacyjna. Częstotliwość fali napięciowej jest zależna od pojemności kabla. Odpowiednia norma VDE oraz IEC z późniejszymi uaktualnieniami określają, że badania te należy przeprowadzać przy częstotliwości 50 Hz lub zbliżonej do 50 Hz. W praktyce możliwe jest uzyskanie nawet częstotliwości sieciowej przy pojemnościach około 4 - 5 μF, a więc kabli bardzo długich. Typowa częstotliwość pomiaru to około 250 Hz, co oznacza, że częstotliwość ta jest średnio 5 razy większa od częstotliwości sieciowej. Porównując inne systemy oparte na długotrwałej próbie napięciowej, przy częstotliwości 0,1 lub 0,01 Hz, nie jest już ona częstotliwością zbliżoną, bo zawiera się w przedziale wartości pomiędzy 500 a 5000 razy niższej od częstotliwości sieciowej. Pomiar wyładowań niezupełnych w urządzeniu diagnostycznym rejestrowany jest na przedmiotowej fali oscylacyjnej przy każdym przejściu przez zero. Wraz z wygaszaniem się fali maleją też wyładowania niezupełne. Metoda ta nie jest zbudowana na próbie probierczej, inaczej mówiąc, badany kabel nie jest zasilany w sposób ciągły ze źródła napięcia, dlateg nie podlega normatywom prób probierczych. W przypadku systemów pomiarowych opartych na próbie probierczej podlegającej pod normatywy HD 620/621, użytkownicy zobowiązani są do wykonywania badań zgodnie z wytycznymi HD przy poziomie 3 Uo i czasie trwania odpowiednio 30 i 60 minut. Ryzyko zniszczenia procesem diagnostycznym jest tam niezmiernie wysokie, czego nie ma w opisywanym systemie diagnostycznym.

Przykład procedury diagnostycznej

Przykładowe badanie dotyczy dwóch strategicznych linii kablowych w branży wydobywczej nafty i gazu. Ma ono na celu wykazanie, czy stan dwóch nieuszkodzonych linii kablowych będących w eksploatacji od 1997 r. jest na tyle dobry, aby nagłe uszkodzenie kabla nie wpłynęło negatywnie na wydobycie tak cennych surowców. Badaniu poddano dwie linie kablowe XLPE 1×240 mm2 3×NA2HXY o długościach odpowiednio 9610 i 9620 m. Diagnostykę przeprowadzono dla każdej fazy indywidualnie, rejestrując wartość i ilość wyładowań niezupełnych na długości kabla. Na bazie otrzymanego wyniku pomiaru podjęto decyzję o wykonaniu kolejnego pomiaru dla tej linii kablowej, ale z drugiej strony.

Pomiar z drugiej strony wykazał powstawanie wyładowań niezupełnych w miejscu zarejestrowanym przy pierwszym pomiarze, elementem tym okazała się mufa łącząca dwa odcinki kabla. Pomiar taki jednoznacznie określa osłabienie izolacji lub wadę, np. zagniecenie izolacji (zmianę jej koncentryczności), będące wynikiem nacisku gruntu. Osłabienie izolacji w mufie oznaczałoby jej niefachowe lub niedbałe wykonanie, a każde przepięcie – powiększanie osłabienia i w rezultacie zniszczenie osprzętu kablowego.

Cel diagnostyki kabli

Szeroko pojęta diagnostyka kabli daje o wiele więcej informacji niż badanie wytrzymałości napięciowej izolacji. Praca z tak potężnym narzędziem, jakim jest system diagnostyczny do pomiaru WNZ, dzięki któremu możemy „zajrzeć” do wnętrza, bądź co bądź, kosztownego elementu systemu dystrybucyjnego energii, jest niezwykle satysfakcjonująca. Diagnostyka za pomocą pomiaru WNZ nie obciąża badanego kabla samym procesem pomiaru, tak jak to dzieje się przy systemach pomiarowych opartych na urządzeniach probierczych 0,1 Hz czy 0,01 Hz. Pomiar można wykonać bez ryzyka uszkodzenia następnego dnia, za tydzień, za miesiąc, mając świadomość, że samym procesem diagnostycznym nie zostanie zniszczona czy osłabiona badana izolacja. Inaczej jest przy próbie probierczej czy diagnostyce opartej na próbie probierczej, gdzie pomiar diagnostyczny nie jest i nie może być powtarzalny.

Badanie diagnostyczne pozwala skutecznie oceniać stan techniczny badanej linii kablowej z oceną ryzyka uszkodzenia i określeniem czasookresu jeszcze jej bezawaryjnej pracy. Bardzo ważne jest to, że kable z wykrytą wadą mogą dalej pracować, a personel zarządzający tym majątkiem może kolejne prace zaplanować. Do właściwej oceny stanu technicznego i oceny ryzyka awarii mogą być brane pod uwagę następujące dane pomiarowe:

 • wartość WNZ przy poziomie Uo,
 • koncentracja WNZ przy poziomie Uo,
 • wartość WNZ przy poziomie 1.7 Uo (ryzyko pracy przy długotrwałym doziemienu jednej fazy),
 • koncentracja WNZ przy poziomie 1.7 Uo,
 • wartość WNZ przy poziomie 2 Uo, przekroczenie poziomu WNZ własnych,
 • koncentracja WNZ przy poziomie 2 Uo,
 • obserwacja rozwoju WNZ pomiędzy Uo a 2Uo.

Wybrane przykłady

Przykład 1.: branża wydobywcza nafty i gazu (2007), kabel XLPE 20 kV (fot. 5.)

Zarejestrowane problemy: problem z jakością montażu głowicy fazy L1, koncentracja wyładowań na głowicy, koncentracja wyładowań niezupełnych w odległości 3,2 m od głowicy również na fazie L1, koncentracja WNZ na mufie ok. 20 m od początku kabla.Badaniu poddano linię kablową SN 20 kV zbudowaną z trzech kabli jednofazowych. Badanie wykazało niską jakość montażu osprzętu. Zaistniał problem jakości montażu wykonanego przez człowieka: źle wykonana głowica fazy L1; zbyt mocno zaciśnięta taśma stalowa mocująca kabel na słupie; taśma na 6,1 m zaciśnięta prawidłowo; źle wykonana mufa na 20 metrze; głowice z drugiej strony wykonane prawidłowo; izolacja kabla w porządku. Wniosek: wysokie ryzyko awarii.

Przykład 2.: przemysł wytwórczy cementu (2006), kabel PAP/OIL 6 kV (fot. 7.)

Zarejestrowane problemy: problem z mufą i izolacją kablową na fazie L1. Badaniu poddano linię kablową SN 6 kV zbudowaną z jednego 3-fazowego kabla w izolacji papierowo-olejowej. Badanie wykazało problem w postaci źle zainstalowanej mufy i problem w izolacji na fazie L1 w postaci zniekształcenia izolacji (prawdopodobnie przez zagniecenie oplotu i zmianę koncentryczności). Ponieważ WNZ nie występują przy Uo, ryzyko awarii oceniono jako średnie.

Przykład 3.: branża wydobywcza węgla kamiennego (2007), kabel PVC 6 kV (fot. 8.)

Zarejestrowane problemy: problem z izolacją kablową. Kumulacja WNZ w jednym miejscu.Badaniu poddano linię kablową SN 6 kV zbudowaną z jednego kabla 3-fazowego w izolacji z PVC. Badanie wykazało tylko jedno osłabione miejsce w izolacji, które zostało ocenione jako wada i potencjalne miejsce uszkodzenia izolacji w przyszłości. Wyeliminowanie tylko jednego zaistniałego osłabienia izolacji pozwoli eksploatować kabel w grupie o wiele mniejszego ryzyka niż w dniu wykonania pomiaru. Oceniono, że ryzyko awarii jest wysokie. W przypadku obiektów górniczych, gdzie kable zasilają ważne procesy technologiczne lub pewność zasilania może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, należałoby wyeliminować wadę za pomocą próby napięciowej, w celu zniszczenia izolacji w miejscu wady. Doraźne, zdecydowane działanie mogłoby doprowadzić do uniknięcia nagłej awarii i wyeliminować całkowicie ryzyko uszkodzenia kabla w przyszłości.

Przykład 4.: spółka dystrybucyjna (2006), kabel PAP/OIL 15 kV (fot. 9.)

Zarejestrowane problemy: kabel wyeksploatowany równomiernie. Badaniu poddano linię kablową 15 kV zbudowaną z kabla 3-fazowego w izolacji papierowo-olejowej. Pomiar wykazał równomierne wyeksploatowanie izolacji kablowej, co jest podstawą do podjęcia decyzji o całkowitej wymianie kabla. Ponieważ poziom WNZ własnych nie został znacząco przekroczony, zaproponowano właścicielowi, aby zaplanował i zrealizował w ciągu jednego roku wymianę całej badanej linii kablowej.

Wnioski

Prawidłowa eksploatacja rozległych sieci kablowych powinna być prowadzona rzetelnie, przez przygotowane do tego celu osoby, wykorzystujące odpowiedni sprzęt techniczny. Dla właścicieli majątku związanego z kablami niezwykle istotne jest także gromadzenie danych o kablach, informacji na temat wykonywania prób napięciowych, a zwłaszcza wyników ich diagnostyki, w tym również diagnostyki bezinwazyjnej z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ). Ma to na celu ograniczenie liczby awarii i nieplanowanych wyłączeń, bezprzerwowe zasilanie urządzeń technologicznych i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych do niezbędnego minimum.

Literatura

 1. E. Jakle, Gotowość kabli do załączenia według VGB-4, 1997.
 2. E. Jakle, Nowoczesne metody probiercze kabli według VDE, 1996.
 3. Dokument harmonizujący HD 640.
 4. H. Mościcka-Grzesiak, Inżynieria Wysokich Napięć w Elektroenergetyce, t. I, Poznań 1996 r.
 5. Mat. konf. „KABEL 1999”.
 6. Mat. konf. „KABEL 2000”.
 7. Mat. konf. „Energetyka XXI wieku”, Stare Jabłonki 1997.
 8. Ramowa Instrukcja Eksploatacji RIE 041, Instytut Energetyki, Warszawa 1991.
 9. OWTS PD-Analysis, Model to simulate partial discharges, praca zbiorowa, SEBA KMT 2002.
 10. VDE 0276:1001 Badania odbiorcze kabli na napięcie 6/10.....18/30 z izolacją PE, XLPE i papierowo-olejową.
 11. W materiale wykorzystano wyniki badań wykonane systemem diagnostycznym do kabli w latach 2000 - 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1. Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.