elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Wpływ mikroinstalacji na parametry jakości energii elektrycznej w punkcie przyłączenia

Impact of microgeneration on power quality in point of common coupling

arch. redakcji

arch. redakcji

Obecnie prowadzona jest szeroka dyskusja nad sprecyzowaniem przepisów regulacyjnych odnoszących się do warunków przyłączania i zasad współpracy mikrogeneratorów z elektroenergetyczną siecią rozdzielczą nn.

Zobacz także

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej.A ponadto przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych...

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej.A ponadto przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych na opłaty za energię elektryczną oraz pokazano możliwość regulacji mocy biernej generatora. Omówiono też system nadążnej kompensacji mocy biernej ProgressCUK®.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Przykładem w tym zakresie są intensywne prace nad wprowadzeniem norm obejmujących metodologię oceny możliwości przyłączenia źródeł rozproszonych do sieci rozdzielczych niskiego napięcia. Mowa tu choćby o projekcie normy VDE-AR-N-4105:2011-08 [24] czy propozycjach komisji IEC takich jak IEC/TR 61000-3-15 [13] lub normie PN-EN: 50438:2010 [15].

Ponadto opracowywane są przekrojowe prace porównawcze rozwiązań stosowanych w różnych krajach, w szczególności opracowanych przez CIGRE [2, 3], IEEE [9, 12] oraz innych autorów [1, 4, 5, 8].

Wpływ źródła na pracę sieci elektroenergetycznej jest wypadkową kilku elementów:

 • warunków panujących w punkcie przyłączenia, określonych przez moc zwarciową w punkcie przyłączenia SkPCC, oraz tzw. tła, czyli parametrów jakościowych pracy sieci elektroenergetycznej,
 • podstawowych parametrów i charakterystyk regulacyjnych źródła,
 • cech kompatybilnościowych urządzeń składających się na instalację przyłączeniową źródła.

Efekt przyłączenia źródła sieci o zadanej mocy zwarciowej może zostać oceniony na podstawie analizy wskaźników jakościowych oraz oceny współpracy regulacyjnej źródła z siecią elektroenergetyczną.

Do podstawowej grupy wskaźników jakościowych należą parametry jakości napięcia stosowane w klasycznej analizie jakości energii elektrycznej [6, 14, 21, 25]. Są to:

 • zmiany częstotliwości (f),
 • zmiany poziomu napięcia:
 • wolne zmiany napięcia (Dua),
 • nagłe zmiany napięcia (Dumax.),
 • wahania napięcia określone współczynnikiem, migotanie światła (Pst, Plt),
 • asymetria napięcia (ku2),
 • harmoniczne, interharmoniczne, subharmoniczne oraz składowa stała rozkładu widmowego napięcia (THDU, Un/U1, Udc),
 • zaburzenia takie jak:
  - zapady,
  - przepięcia,
  - przerwy (krótkie, długie, krytyczne),
  -składowe przejściowe,
  - zaburzenia komutacyjne,
 • zakłócenia transmisji sygnałów komunikacyjnych.

Grupę wskaźników jakościowych rozszerzają parametry jakościowe dotyczące odkształceń prądów, takie jak:

 • asymetria prądu (ki2),
 • harmoniczne, interharmoniczne, subharmoniczne oraz składowa stała rozkładu widmowego prądu (THDI, In/Ii, Idc).

Wśród dodatkowych elementów dotyczących współpracy źródła z siecią elektroenergetyczną należy również wyróżnić stosowane charakterystyki regulacyjne:

 • charakterystyki regulacyjne współczynnika mocy i wpływu na gospodarkę mocą bierną,
 • charakterystyki pracy w warunkach podnapięciowych oraz nadnapięciowych,
 • charakterystyki pracy w warunkach zmiany częstotliwości sieciowej,
 • wpływ na warunki zwarciowe.

Na obecnym etapie obowiązujących przepisów w zakresie mikroźródeł nie istnieją odrębne edycje norm poświęconych całościowo zagadnieniom dopuszczalnej emisji zaburzeń generowanych przez mikroźródła. Przyjęte stanowisko traktuje mikroźródło jako urządzenie, odbiornik.

A zatem podawane limity emisji zaburzeń dla mikroźródeł traktowane są często tożsamo z poziomami emisji odbiornika. Świadczą o tym zapisy norm wprowadzonych dla mikroźródeł, jak PN-EN:50438 [15], gdzie wyraźnie nakazuje się przyjmować poziomy emisji zaburzeń wprowadzanych przez źródła tak jak dla odbiornika.

Innym przykładem są dedykowane projekty norm VDE-AR-N-4105 [24] czy IEC/TR 61000-3-15 [13]. Przyjęte poziomy tolerancji parametrów jakościowych dla układów mikro- i małej generacji opierają się więc na limitach emisji zaburzeń dla odbiorników (część 3. norm z serii IEC 61000).

Wśród wybranych norm mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na zdefiniowanie poziomów zaburzeń jakościowych wyróżnić można normy [14÷21]. Jednocześnie w odniesieniu do zapisów norm i projektów norm przeznaczonych bezpośrednio dla układów generacji rozproszonej (PN-EN: 50438 [15], VDE-AR-4105 [24] czy IEC/TR 61000-3-15 [15]) dąży się do zdefiniowania znormalizowanych stanowisk badawczych oraz procedury testów pomiarowych, na podstawie których weryfikuje się certyfikaty zgodności dla mikroźródeł. Przykład takiego stanowiska dla badań źródeł typu fotowoltaicznego proponowany w [13] przedstawia rysunek 1.

b wplyw mikroinstalacji rys1

Rys. 1. Propozycja stanowiska do badań źródeł fotowoltaicznych wg wytycznych IEC/TR 61000-3-15 [13]; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Uzupełnieniem prac normalizacyjnych zmierzających do określenia metodyki badań emisji zaburzeń mikroźródeł jest określanie wartości dopuszczalnych parametrów jakościowych w odniesieniu do warunków mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia SkPCC.

Jako przykład może posłużyć sposób wyznaczania dopuszczalnych wartości emisji harmonicznych w prądzie w zależności od wartości SkPCC podany w projekcie VDE-AR-4105 [24].

Poza oceną współpracy źródeł z siecią elektroenergetyczną w zakresie emisyjności danych klas zaburzeń rozważa się dodatkowo ocenę współpracy źródła z siecią przy wymuszonych charakterystykach regulacyjnych.

Podstawową charakterystyką regulacyjną mikroźródeł jest charakterystyka sterowania mocą czynną w zależności od częstotliwości napięcia zasilającego P(f), przedstawiona na rysunku 2.

b wplyw mikroinstalacji rys2

Rys. 2. Standardowa charakterystyka P(f) sterowania mocą czynną źródeł w zależności od częstotliwości sieci zasilającej; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Przytoczona ilustracja charakterystyki P(f) dotyczy właściwie reakcji źródła na zmianę częstotliwości sieci i wprowadza konieczność ograniczania mocy generowanej w przypadku wzrostu częstotliwości powyżej 50,2 Hz. Zmian koordynat charakterystyki może dokonać operator systemu dystrybucyjnego.

Innym przykładem zależności regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na ocenę współpracy źródła z siecią elektroenergetyczną, jest charakterystyka kontroli współczynnika mocy cos φ = f(P) określająca zależność pomiędzy wytwarzaną mocą czynną a wielkością i charakterem mocy biernej.

Ze względu na relację pomiędzy wytwarzaną mocą czynną i wytwarzaną, bądź pobieraną, mocą bierną dopuszcza się pracę mikroźródła w dwóch trybach:

 • pracę ze stałym (zadanym) współczynnikiem mocy cos j,
 • pracę ze zmiennym współczynnikiem mocy w zależności od produkcji mocy czynnej na podstawie zadanej przez operatora charakterystyki cos φ = f(P).

W reżimie stałego współczynnika mocy określa się, iż w zależności od mocy osiągalnej SEmax współczynnik mocy nie może być mniejszy od wartości zawartej w przedziale 0,9–0,95. Jeśli mikroźródło ma techniczne możliwości regulacji mocy biernej, np. generator synchroniczny, asynchroniczny podwójnie zasilany lub źródło z przekształtnikiem, to możliwy jest udział takiego źródła w regulacji mocy biernej w sieci rozdzielczej nn.

Udział ten realizowany jest poprzez implementację charakterystyki współczynnika mocy w zależności od produkcji mocy czynnej cos φ = f(P), zwanej również charakterystyką Q(P), gdyż wyznacza rekomendowane koordynaty mocy biernej w stosunku do poziomu wytwarzanej mocy czynnej. Charakterystyki te mogą mieć kształt standardowy bądź mogą zostać zadane przez operatora systemu elektroenergetycznego.

Przykład standardowej charakterystyki cos φ = f(P) dla źródeł o mocy do 13,8 kVA przedstawia rysunek 3.

b wplyw mikroinstalacji rys3

Rys. 3. Standardowa charakterystyka cos φ(P) dla źródeł o mocach osiągalnych SEmax od 3,68 kVA do 13,8 kVA; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Do 20% generacji mocy czynnej osiągalnej dopuszczalna jest zarówno generacja, jak i pobór mocy biernej.

W zakresie od 20% do 50% mocy czynnej osiągalnej mikrogenerator pracuje jako źródło mocy czynnej, tj. przy cos φ= 1.

Pracy powyżej 50% mocy czynnej osiągalnej towarzyszy pobór mocy biernej, tzw. praca w kierunku pojemnościowego współczynnika mocy cos φpoj, co podyktowane jest koniecznością redukcji poziomu napięcia w punkcie przyłączenia wywołanej produkcją mocy czynnej.

Stopień udziału poboru mocy biernej w stosunku do generacji mocy czynnej zależy od wielkości jednostki generacji i wynosi cos jpoj = 0,95 dla jednostek o SEmax < 13,8 kVA oraz cos φpoj = 0,9 dla jednostek o SEmax > 13,8 kVA.

Ponadto źródła podlegają zasadom wyłączeń determinowanym przez kryteria zabezpieczeniowe od współpracy z siecią chroniące system generacji przed pracą w warunkach nadnapięciowych, podnapięciowych, nadczęstotliwościowych, podczęstotliwościowych.

Celem działania kryteriów zabezpieczeniowych jest między innymi utrzymanie stabilności pracy systemu, uniknięcia zmian częstotliwości sieciowej i rozsynchronizowania, a także uniknięcia ryzyka niezamierzonej pracy wyspowej. W tabeli 1. zebrano przykładowe nastawy zabezpieczeń i wymaganych czasów wyłączeń w kilku krajach Europy opracowane w [8] oraz [15].

Problematyka oceny wpływu mikroźródła na poziom całkowitych zaburzeń w sieci nn, do której źródło jest przyłączone, jest więc procesem złożonym, który powinien zawierać zarówno ocenę elementów formalnych, tj. zgodność elementów źródła z odpowiednimi normami kompatybilnościowymi i branżowymi, jak również ocenę poziomu wskaźników jakościowych występujących w sieci przy pracy źródła w danym punkcie przyłączenia. Może się bowiem okazać, że zainstalowanie w danym punkcie sieci źródła spełniającego wszystkie wymogi emisji zaburzeń może spowodować przekroczenie poziomów dopuszczalnych wybranych parametrów jakościowych w węzłach sieci, ze względu na istniejące warunki pracy sieci lub udział innych źródeł.

Przykładem może być wypadkowy efekt zmiany poziomu napięcia, czy też wypadkowy efekt udziału harmonicznych lub wypadkowy efekt migotania światła, gdzie ocena wpływu źródła odnosi się do wszystkich węzłów sieci. Celowo zatem poziomy emisji zaburzeń dla źródeł ustalane są na niższym poziomie niż poziomy dla sieci rozdzielczej.

b wplyw mikroinstalacji tab1

Tab. 1. Porównanie przykładowych nastaw zabezpieczeń mikroźródeł od współpracy z siecią [8, 15]

Porównanie dopuszczalnych wartości wskaźników jakości energii (napięć i prądów) dla mikroźródeł i sieci rozdzielczych nn przedstawiono w tabeli 2. Porównanie wykonano na podstawie przeglądu norm i przepisów [14÷23].

b wplyw mikroinstalacji tab2

Tab. 2. Porównanie przykładowych dopuszczalnych wartości wskaźników jakości energii (napięcia, prądu) dla mikroźródeł i sieci rozdzielczych nn [13÷24]

Celem pracy jest wykazanie zależności pomiędzy warunkami zwarciowymi panującymi w punkcie przyłączenia a możliwym poziomem zmian parametrów jakościowych spowodowanych przyłączeniem źródła o zadanej charakterystyce. Praca przedstawia również przykładowe wyniki obliczeń oraz rejestracji i analiz wybranych parametrów jakości energii elektrycznej, wyznaczone w punkcie przyłączenia systemu generacji fotowoltaicznej składającego się z trzech jednostek generacji wykorzystujących różne technologie paneli fotowoltaicznych oraz różne układy przekształtnikowe skojarzenia z siecią. W pracy przeprowadzono porównania oszacowań obliczeniowych i wartości pomiarowe.

Oszacowanie wpływu mikroinstalacji na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia

Zmiana poziomu napięcia (Δua) wywołana przyłączeniem źródła o mocy SEmax w punkcie przyłączenia o mocy zwarciowej SkPCC, reprezentowanym również przez impedancję zwarcia w punkcie przyłączenia ZkPCC=RkPCC+jXkPCC, zależy od trybu pracy źródła.

Analizując charakterystykę regulacyjną cos φ(P) w przypadku pracy źródła ze współczynnikiem mocy o charakterze indukcyjnym cos φind (wytwarzanie mocy biernej indukcyjnej) obserwujemy wzrost napięcia, który można oszacować poprzez wyrażenie:

b wplyw mikroinstalacji wzor1

Wzór 1

Praca źródła ze współczynnikiem mocy o charakterze pojemnościowym cos φpoj (źródło pobiera moc bierną indukcyjną) powoduje wzrost napięcia spowodowany wytwarzaniem mocy czynnej, ale korygowany o spadek napięcia części biernej. Zmiana napięcia określona jest wtedy zależnością:

b wplyw mikroinstalacji wzor2

Wzór 2

Praca źródła w trybie wytwarzania tylko mocy czynnej, tj. ze stałym współczynnikiem mocy cos φ = 1, tj. φ = 0o, powoduje podwyższenie napięcia w obliczeniowym punkcie przyłączenia o wartość:

b wplyw mikroinstalacji wzor3

Wzór 3

Prace [3, 8, 15, 24] zawierają zapisy, iż dla normalnego układu pracy sieci zmiana poziomu napięcia spowodowana pracą wszystkich jednostek wytwórczych w sieci nn nie powinna przekroczyć w żadnym z punktów tej sieci, w tym w rozpatrywanym punkcie przyłączenia mikroźródła, 3% poziomu napięcia bez generacji.

Nagłe zmiany napięcia (Δumax) w punkcie przyłączenia jednostki generacji o zadanym charakterze rozruchu można oszacować z wykorzystaniem współczynnika rozruchu:

b wplyw mikroinstalacji wzor4

Wzór 4

gdzie:

SkPCC – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia jednostki wytwórczej,

SEmax. – osiągalna moc pozorna jednostki generacji,

IaE – prąd rozruchowy jednostki generacji,

IrE – znamionowy prąd ciągły jednostki generacji,

k – współczynnik rozruchu,

Rk – współczynnik zwarciowy.

Jeśli współczynnik rozruchu k nie jest znany na podstawie dokładnych danych jednostki generacji, to można przyjąć wartości referencyjne:

 • k = 1,2 – dla jednostek generacji przyłączanych przez inwerter, jak np. układy fotowoltaiczne,
 • k = 1,2 – dla generatorów synchronicznych,
 • k = 4 – dla generatorów asynchronicznych włączanych do sieci po doprowadzeniu do 95÷105% prędkości synchronicznej,
 • k = 8 – dla generatorów asynchronicznych z rozruchem silnikowym (włączanych do sieci jako silnik).

W nawiązaniu do laboratoryjnych badań urządzeń, wykonywanych w celu stwierdzenia zgodności z normami 61000-3-3/3-11 [19, 20] dotyczącymi badań emisji nagłych zmian napięcia, można stwierdzić, że rekomendowane badania emisyjności wykonuje się przy współczynniku zwarciowym Rk nie mnieszym niż 33,3.

Jeśli dane urządzenie nie posiada certyfikatu zgodności z normami 61000-3-3/3-11, to należy wymagać od producenta określenia maksymalnej dopuszczalnej wartości impedancji zwarciowej sieci Zmax. w miejscu przyłączenia bądź poziomu współczynnika Rk, zapewniającej spełnienie kryterium szybkich zmian napięcia.

Przegląd opracowań poświęconych współpracy źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną [3, 8, 15, 24] wskazuje rekomendacje przeniesienia wytycznych dla odbiorników na układy źródeł rozproszonych.

W efekcie można znaleźć stwierdzenie, iż dla poziomu współczynnika zwarciowego Rk nie mniejszego niż 33,3 zmiany napięcia w punkcie przyłączenia systemu generacji spowodowane operacjami łączeniowymi źródła w normalnych warunkach pracy sieci nie powinny przekroczyć 3% napięcia znamionowego UN w punkcie przyłączenia, przy czym wartość ta nie może występować częściej niż raz na 10 minut.

Parametrami technicznymi służącymi ocenie wahań napięcia są współczynnik długookresowego migotania światła Plt oraz współczynnik krótkookresowego migotania światła Pst.

W przypadku wytycznych dla jednostek generacji odnajduje się nawiązanie do badań odbiorników według norm 61000-3-3/3-11 [19, 20]. Przegląd prac [3, 8, 15, 24] w nawiązaniu do [19, 20] pozwala wskazać dopuszczalną wartość wskaźnika Plt nie wyższą niż 0,65 oraz wskaźnika Pst nie większą niż 1.

W przypadku włączania do sieci źródeł jednofazowych istnieje zagrożenie powstania asymetrii napięć. Jednym ze sposobów oceny asymetrii jest wykorzystanie współczynnika asymetrii napięciowej ku2 wyrażonego jako stosunek składowej przeciwnej napięcia do składowej zgodnej. W nawiązaniu do [24] można oszacować wpływ pracy źródła jednofazowego na asymetrię napięć na podstawie:

b wplyw mikroinstalacji wzor5

Wzór 5

W pracach [3, 8, 15, 24] udział harmonicznych w prądzie źródła proponuje się oceniać na takich samych zasadach jak badania emisyjności harmonicznych w prądzie odbiorników. W zakresie dopuszczalnej emisji harmonicznych dla mikroźródeł o prądzie do 16 A znajdują zastosowanie zapisy normy PN-EN 61000-3-2 [17] z ulokowaniem układów mikrogeneracji jako urządzeń klasy „A”.

W załączniku C.3.3 normy PN-EN 50438 [15] znajduje się zapis, który wskazuje, iż „producenci powinni określić procedurę badań potwierdzających zgodność z ograniczeniami według normy PN-EN 61000-3-2 dla klasy A”.

Wprowadzona norma PN-EN 50438 dotyczy mikrogeneratorów o prądzie znamionowym do 16 A. Biorąc pod uwagę zapożyczenie elementów normy kompatybilnościowej PN-EN 61000‑3‑2 dla mikroźródeł do 16 A, w rozważaniach na temat poziomów dopuszczalnych emisji harmonicznych w prądzie mikroźródeł o prądach znamionowych od 16 A do 75 A można kierować się analogicznymi zapisami normy dla odbiorników o tym zakresie prądów, tj. PN-EN 61000-3-12 [18]. Ponadto projekt normy VDE [24] wprowadza możliwość wyznaczania wartości dopuszczalnych poszczególnych harmonicznych w prądzie w odniesieniu do mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia, podając dopuszczalny udział harmonicznej względem mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia w A/MVA.

W przypadku źródeł rozproszonych podejmuje się również wymagania dla składowej stałej prądu Idc.

Przegląd prac [2, 7, 9, 12] wskazuje, iż w większości krajów przyjmuje się, iż układy generacji bazujące na przekształtnikowym skojarzeniu z siecią elektroenergetyczną nie powinny wprowadzać składowej stałej prądu większej niż 0,5% prądu znamionowego jednostki generacji. Jednocześnie wprowadza się rozróżnienie dla układów przekształtnikowych transformatorowych i beztransformatorowych.

Ocena harmonicznych w napięciu źródła nie jest podejmowana. Założeniem jest idealny symetryczny przebieg sinusoidalny. Kontrola udziału harmonicznych w napięciu przeprowadzana jest z poziomu sieci dystrybucyjnej zgodnie z [14] oraz [15].

Załamania komutacyjne napięcia (dcom), typowe dla układów przekształtnikowych, wyraża się poprzez współczynnik reprezentujący względną głębokość szybkiego załamania fali napięcia o charakterze komutacyjnym, odniesioną do wartości nominalnej.

W normie PN-EN 50438 [15] brak jest wpisów dotyczących bezpośrednio załamań komutacyjnych. Pewnym odniesieniem mogą być dane podawane w standardzie IEEE Std 519-1992 [9]. Na podstawie rekomendacji IEEE [9] oraz VDE [24] można przyjąć, że wymaganiem dla współczynnika załamań komunikacyjnych jest poziom 5%.

Wymagania dla transmisji sygnałów sterujących omówiono między innymi w zapisach normy środowiskowej PN-EN 61000-2-2 [16].

Elementy transmisji sygnałów sterujących omówiono również w projekcie VDE-AR-N-4105 [24].

Transmisja sygnałów sterujących używana przez operatora systemu dystrybucyjnego odbywa się zazwyczaj w zakresie częstotliwości 100–1500 Hz. Zasadą ogólną jest, by podłączenie jednostek generacji do sieci elektroenergetycznej nie zakłócało transmisji tego typu sygnałów, zarówno pod względem tłumienia, jak i generacji częstotliwości interferujących z sygnałem transmisji.

Dopuszczalny poziom ogólny tłumienia sygnałów sterujących można przyjąć nie większy niż 5%. Podane relacje nie obejmują problematyki transmisji sygnałów używanych w systemach transmisji danych z liczników po sieci elektroenergetycznej w technologii PLC (ang. Power Line Communication), gdzie zakresy częstotliwości transmisji sięgają 9–148(400) kHz oraz 2–80 MHz w zależności od użytej technologii.

Analiza wpływu mikroinstalacji na parametry jakościowe w punkcie przyłączenia

b wplyw mikroinstalacji rys4

Rys. 4. Obwód zwarciowy skojarzenia z siecią badanego systemu fotowoltaicznego; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

W celu zaprezentowania oszacowania zaburzeń jakości energii występujących w punkcie przyłączenia źródeł rozproszonych dokonano analizy obliczeniowej systemu generacji fotowoltaicznej opartego na trzech jednostkach generacji wykorzystujących różne technologie paneli fotowoltaicznych. Weryfikację wykonano na podstawie pomiarów rzeczywistych. Badano system generacji o łącznej mocy SAmax. równej 15 kVA, posiadający trzy jednofazowe jednostki generacji fotowoltaicznej o mocy SEmax 5 kVA każda, zbudowane odpowiednio na modułach fotowoltaicznych trzech różnych typów, tj.: faza L1 – panele monokrystaliczne (MONO), faza L2 – panele cienkowarstwowe (CIGS), faza L3 – panele polikrystaliczne (POLI). Każdy z podsystemów fotowoltaicznych jest przyłączony do sieci nn poprzez indywidualne jednofazowe falowniki, przy czym ze względu na zastosowaną technologię cienkowarstwową systemu w fazie L2 (CIGS) zastosowano inwerter transformatorowy, natomiast w pozostałych fazach przekształtniki beztransformatorowe. Ponadto panele fotowoltaiczne faz L1 (MONO) oraz L2 (CIGS) usytuowane są w tym samym kierunku geograficznym, tj. 135º południowy wschód, natomiast panele fazy L3 (POLI) posadowione są w kierunku geograficznym 225º – południowy zachód. Kąt nachylenia wszystkich paneli wynosi 40º.

Analizę warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia PCC (PWP) przedstawiono na rysunku 4. raz w tabeli 3. Dla badanego układu o łącznej mocy 15 kVA moc zwarciowa w punkcie przyłączenia wynosi 1,344 MVA, co daje współczynnik zwarciowy Rk na poziomie 89,7, tj. blisko 3 razy większym niż minimalny poziom współczynnika Rk wymagany w badaniach kompatybilnościowych emisyjności zmian napięcia (Rk nie mniejszy niż 33,3).

b wplyw mikroinstalacji tab3

Tab. 3. Parametry obwodu przyłączenia oraz obwodu zwarciowego badanego systemu fotowoltaicznego

Na podstawie zależności (1)÷(5) w tabeli 4. przedstawiono oszacowanie wpływu badanego systemu fotowoltaicznego na podstawie wybranych zaburzeń jakości energii elektrycznej.

Następnie w celu porównania uzyskanych oszacowań wykonano pomiary rzeczywiste z wykorzystaniem rejestratora jakości energii klasy A.

Dla przejrzystości prezentacji wyników przyjęto następującą legendę kolorów używanych do reprezentacji zmian wybranych zaburzeń jakości energii: faza L1 (MONO) – kolor pomarańczowy, faza L2 (CIGS) – kolor zielony, faza L3 (POLI) – kolor różowy. Kolory te skojarzone są z lewą osią pionową rysunków.

Zamierzeniem konstrukcji rysunków jest przedstawienie zmian dobowych mocy wytwarzanej przez poszczególne podsystemy fotowoltaiczne w charakterze tła do prezentowanych zmian analizowanych zaburzeń.

Dla przebiegów mocy przyjęto następujące oznaczenia kolorów: faza L1 (MONO) – kolor czarny, faza L2 (CIGS) – kolor brązowy, faza L3 (POLI) – kolor szary. Kolory te skojarzone są z prawą pomocniczą osią pionową rysunków.

Ponadto w odniesieniu do charakterystyki regulacyjnej cos φ(P) na rysunkach umieszczono dwie linie graniczne wskazujące na kluczowe koordynaty charakterystyki Q(P) wyznaczające odpowiednio zakresy prac: linia czerwona przerywana wskazuje poziom 20% mocy czynnej wytwarzanej poszczególnych jednostek generacji (0,2PEmax. = 1 kW), linia czerwona ciągła wskazuje poziom 50% mocy czynnej wytwarzanej (0,5PEmax = 2,5 kW). Znaczenie wskazanych wartości dla regulacji pracy źródła wskazano przy opisie rysunku 3.

Na podstawie siedmiu dni rejestracji uzyskano możliwość prezentacji faktycznych obszarów regulacji mocy biernej w stosunku do wytwarzanej mocy czynnej w odniesieniu do zakładanej standardowej charakterystyki cos j(P). Wynik przedstawia rysunek 5.

b wplyw mikroinstalacji tab4

Tab. 4. Oszacowanie wpływu badanego systemu fotowoltaicznego o mocy SAmax. = 15 kVA przyłączonego do sieci nn w punkcie przyłączenia o mocy zwarciowej SkPCC = 1,344 MVA, tj. Rk = 89,7

b wplyw mikroinstalacji rys5

Rys. 5. Relacje pomiędzy wytwarzaną mocą czynną i bierną analizowanego systemu generacji w stosunku do standardowej charakterystyki regulacyjnej cos φ(P) (Q(P)); Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Można stwierdzić, iż układy nie realizują wiernie charakterystyki standardowej kontroli współczynnika mocy. Zadanie poboru mocy biernej rozpoczyna się już przy mniejszych mocach niż standardowa koordynata 0,5PEmax. Ponadto stopień poboru mocy biernej nie sięga zakładanego poziomu –0.33 mocy czynnej, co przy nominalnym poziomie generacji 5 kW oznaczałoby 1,65 kvar poboru mocy biernej.

Mimo braku wiernego odtworzenia standardowej charakterystyki regulacji mocy biernej odnotowano pozytywny wpływ regulacji wg charakterystyki cos φ(P) na ograniczenie wzrostu poziomu napięcia wraz ze wzrostem poziomu wytwarzanej mocy.

W początkowej fazie krzywej generacji jednostki wytwarzają moc czynną i moc bierną. Temu obszarowi pracy towarzyszy wzrost poziomu napięcia. Po przekroczeniu poziomu wytwarzania mocy czynnej równego 0,2 PEmax, (około 1 kW), następuje ograniczenie wytwarzania mocy biernej i przejście w tryb poboru mocy biernej, czego efektem jest obniżenie napięcia. Omawianą analizę prezentuje rysunek 6.

b wplyw mikroinstalacji rys6

Rys. 6. Reprezentacja zmian poziomu napięcia (wolnych zmian napięcia) w punkcie przyłączenia w odniesieniu do poziomu wytwarzania mocy czynnej; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Analiza statystyczna 10-minutowych danych poziomu napięcia w punkcie przyłączenia zarejestrowanych w okresie siedmiu dni obserwacji wskazuje, że 95% danych nie przekracza poziomu 1,2% zmian napięcia, a wśród 5% pozostałych danych odnotowano maksymalne zmiany napięcia na poziomie 1,7%.

Przedstawione dane obejmują również efekt tła, czyli zmian napięcia spowodowanych zmienną pracą sieci elektroenergetycznej i jednocześnie wpływem pracy źródła. Dla porównania szacowany wpływ systemu generacji na zmianę poziomu napięcia przedstawiony w tabeli 4. wynosi maksymalnie 1,01%.

Przeprowadzono eksperyment zbadania wpływu natychmiastowego wyłączenia systemu generacji przy wysokim poziomie mocy wytwarzanej na efekt nagłej zmiany napięcia w punkcie przyłączenia. Omawianą sytuację ilustruje rysunek 7.

b wplyw mikroinstalacji rys7

Rys. 7. Wpływ wyłączenia i włączenia systemu generacji na efekt nagłej zmiany napięcia w punkcie przyłączenia; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

b wplyw mikroinstalacji rys8

Rys. 8. Wpływ nierównomiernego wytwarzania w jednofazowych jednostkach generacji na asymetrię napięcia w punkcie przyłączenia; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

b wplyw mikroinstalacji rys9

Rys. 9. Wpływ poziomu wytwarzania na poziom harmonicznych w prądach źródeł reprezentowany przez współczynnik THDI; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Szybka zmiana napięcia powstała przy wyłączeniu systemu wynosi 2,4%. Uzyskany wynik eksperymentu wskazuje na rzeczywisty większy wpływ operacji łączeniowych z udziałem systemu generacji na zmiany napięcia w punkcie przyłączenia niż poziom szacowany przedstawiony w tabeli 4. na poziomie 1,2%. Dodatkowo odnotowano łagodny tryb narostu mocy czynnej po załączeniu źródła do sieci. Moment ponownego włączenia do sieci poprzedzony jest synchronizacją z siecią.

Ciekawym elementem analizy jest wpływ odmiennego usytuowania geograficznego systemu polikrystalicznego (faza L3/POLI), w wyniku czego następuje opóźnienie w nasłonecznieniu, a w konsekwencji wzrost asymetrii napięcia w wyniku nierównomiernego wytwarzania w jednofazowych jednostkach generacji. Efekt ten zauważalny jest zwłaszcza przy wysokich poziomach nasłonecznienia. Omawianą analizę przedstawia rysunek 8.

Maksymalna odnotowana wartość współczynnika niesymetrii napięciowej wynosi 0,35. Oszacowanie niesymetrii wykonane na podstawie założenia pracy jednej jednostki generacji jest na zbliżonym poziomie 0,37%.

Zauważalny jest ścisły związek poziomu harmonicznych w prądzie z poziomem mocy wytwarzanej.

Dla niskich poziomów mocy, tj. P < 0,2PEmax, względny udział harmonicznych w prądzie jest znaczący. Wraz ze wzrostem mocy generowanej powyżej poziomu P = 0,2PEmax obserwuje się poprawę jakości generowanego przebiegu prądu. Omawiane obserwacje przedstawia rysunek 9.

Analiza udziału poszczególnych harmonicznych w prądach poszczególnych systemów fotowoltaicznych pozwala stwierdzić, iż relatywnie większym poziomem zniekształceń prądu charakteryzuje się system fotowoltaiczny oparty na technologii cienkowarstwowej skojarzonej z siecią przez inwerter transformatorowy.

Szczegółowej oceny można dokonać, definiując dopuszczalne poziomy harmonicznych w prądzie jednostki generacji. Jak wskazano na początku, w tym celu wykorzystuje się wprost limity emisji harmonicznych stosowane dla prądów fazowych odbiorników zgodnie z normami IEC 61000-3-2/12 [17, 18], dla których warunkiem badań jest zapewnienie współczynnika zwarciowego nie mniejszego niż 33,3, lub też dokonuje się wyliczenia wartości dopuszczalnych ze względu na faktyczną moc zwarciową w punkcie przyłączenia, czyli ze względu na faktyczną wartość współczynnika Rk. Takie podejście przedstawia norma VDE-AR-N 4105 [24].

Na rysunku 10. przedstawiono analizę porównawczą udziału harmonicznych w prądzie w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych wyznaczonych na podstawie VDE-AR-N 4105 po przeliczeniu względem mocy zwarciowej SkPCC = 1,344 MVA, tj. Rk = 89,7 oraz na podstawie IEC 61000-3-2/12, tj. dla Rk = 33,3.

Stosując wprost normy odbiornikowe dla wyników pomiarów w warunkach rzeczywistych, dla których brak jest skutecznej możliwości odseparowania efektu tła od indywidualnej emisji spowodowanej przez badane źródło, odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnej dla 7. harmonicznej w prądzie fazowym systemu fotowoltaicznego opartego na technologii cienkowarstwowej skojarzonego z siecią przez inwerter transformatorowy.

Dla wartości dopuszczalnych przeliczonych względem warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia nie odnotowano przekroczeń.

b wplyw mikroinstalacji rys10

Rys. 10. Analiza udziału harmonicznych w prądzie w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych wyznaczonych na podstawie VDE-AR-N 4105 po przeliczeniu względem mocy zwarciowej SkPCC = 1,344 MVA, tj. Rk = 89,7 oraz na podstawie IEC 61000-3-2/12 dla Rk = 33,3; Rys. T. Sikorski, J. Rezmer, P. Kostyła

Podsumowanie

W pracy wskazano braki w spójnej normalizacji poświęconej wymaganiom przyłączania mikroinstalacji do sieci rozdzielczej niskiego napięcia.

Omawiane w pracy odwołania do metod badań emisji zaburzeń jakości energii stosowanych dla odbiorników są niewystarczające w przypadku układów generacji.

Nawet jeśli przyjąć założenie opracowania i przyjęcia w niedalekiej przyszłości zintegrowanych zeszytów norm dotyczących metod i procedur badań emisyjności zaburzeń elektromagnetycznych źródeł rozproszonych, o czym może świadczyć wykorzystywany w pracy projekt normy IEC/TR 61000-3-15, to istnieje obawa, czy normy te obejmą swoim zakresem charakterystyki regulacyjne źródeł, charakterystyki podtrzymania pracy sieci w warunkach podnapięciowych czy skuteczność zadziałania zabezpieczeń od współpracy z siecią.

Omówiony w pracy przykład analizy współpracy z siecią nn systemu generacji opartego na trzech systemach fotowoltaicznych różnego typu wskazuje realne zależności pomiędzy parametrami jakości energii w punkcie połączenia a poziomem generacji oraz zastosowanymi charakterystykami regulacji.

Kluczowe zależności wnosi realizacja w układach przekształtnikowych charakterystyki kontroli współczynnika mocy, a także typ stosowanych rozwiązań przekształtnikowych, determinowanych nierzadko przez technologie uzyskania energii pierwotnej, jak na przykład typ paneli fotowoltaicznych.

Praca wskazuje również na pewne możliwości oszacowania możliwego wpływu rozważanej mikroinstalacji na warunki jakościowe w punkcie przyłączenia. Jak wykazała weryfikacja uzyskana na podstawie danych rzeczywistych, stosowane oszacowania pozwalają w sposób wiarygodny ocenić możliwy wpływ rozważanej instalacji. Podstawowym założeniem jest jednak dostęp do parametrów zwarciowych w punkcie przyłączenia.

Różne warunki zwarciowe w rozważanych punktach przyłączenia mikroinstalacji otwierają szerszą dyskusję na temat określenia dopuszczalnych zmian parametrów jakościowych w zależności od warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia. Jako przykład odniesienia wartości dopuszczalnych do warunków zwarciowych w punkcie przyłączenia w pracy przedstawiono ocenę udziału harmonicznych w prądzie.

W artykule nie poruszono ważnego zagadnienia superpozycji zaburzeń jakości energii od wielu mikroinstalacji przyłączonych do sieci rozdzielczej nn. Wymaga to wprowadzenia obliczeń węzłowych i rozważenia wzajemnego wpływu wielu mikroinstalacji na warunki jakościowe w rozważanym fragmencie sieci nn.

*  *  *

Praca sfinansowana ze środków MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, S50037

*  *  *

Artykuł wygłoszony w formie referatu podczas konfrencji JEE w Lądku Zdroju.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.