elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Moc bierna a opłaty za energię elektryczną

Współczesny elektroniczny, jednofazowy licznik energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i biernej w układach bezpośrednich o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii
Fot. Pozyton

Współczesny elektroniczny, jednofazowy licznik energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej i biernej w układach bezpośrednich o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii


Fot. Pozyton

Poza rozważaniami związanymi z wpływem mocy biernej na system elektroenergetyczny, spotyka się w literaturze trzy główne nurty tematyczne. Pierwszy związany jest z problemem definiowania pojęcia i wyznaczania mocy biernej w obwodach elektrycznych z dowolnymi przebiegami prądów i napięć (teoria mocy obwodów elektrycznych). Drugi
dotyczy szeroko pojętego zarządzania poborem i emisją mocy biernej, poszukiwane są m.in. metody i rozwiązywania różnie nazywanych zadań (optimal reactive power: flow, dispatch, placement, planning, control), a w istocie sprowadzających się to do problemu kompensacji mocy biernej w sieci, w celu ograniczenia strat energii, a także poprawy profili napięciowych oraz dodatkowo ograniczenia kosztów. Trzecia grupa obejmuje prace dotyczące kształtowania zasad rozliczeń i systemów
płatności za użytkowanie mocy biernej między podmiotami przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej, które funkcjonują na rynku energii [1].

Zobacz także

Aktywna kompensacja mocy biernej

Aktywna kompensacja mocy biernej Aktywna kompensacja mocy biernej

Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej. Przyczyną jest często ponadumowny pobór mocy biernej, który w skrajnych przypadkach może generować dodatkowe koszty...

Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej. Przyczyną jest często ponadumowny pobór mocy biernej, który w skrajnych przypadkach może generować dodatkowe koszty na poziomie aż jednej trzeciej kwoty miesięcznej faktury za energię. Z pomocą przedsiębiorcom spieszy marka EVER – seria zasilaczy UPS POWERLINE GREEN 33 z nowatorską funkcjonalnością aktywnej kompensacji mocy biernej została zaprezentowana podczas 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich...

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Źródła mocy biernej

Większość odbiorników elektrycznych w zakładach przemysłowych pobiera moc bierną indukcyjną w czasie swojej normalnej pracy wraz z poborem energii czynnej. Konieczność dostawy mocy biernej do odbiorców energii powoduje obniżenie się współczynnika mocy w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz w sieci rozdzielczej zakładu przemysłowego. Współczynnik mocy (tg φ), tj. wynikający z pracy odbiorników bez zastosowania urządzeń do jego poprawy, kształtuje się w granicach od 0,75 do 1,5. Tak duże wartości współczynnika mocy oddziałują niekorzystnie na system energetyczny, gdyż przesył nadmiernej ilości mocy biernej nie tylko wpływa bezpośrednio na wzrost strat energii czynnej, ale oddziałuje też pośrednio na sprawność wszystkich elementów tego systemu [2].

Bilans mocy biernej systemu, według stosowanych obecnie taryf rozliczeniowych, wymaga poboru energii elektrycznej przez zakłady przemysłowe przy współczynniku mocy tg φ nie wyższym niż 0,4. Zmusza to odbiorców do stosowania środków powodujących zmniejszenie poboru mocy biernej w stosunku do pobieranej mocy czynnej.

Współczynnik mocy można poprawić przez zainstalowanie w miejscu poboru mocy biernej urządzeń wytwarzających tę moc. Ponieważ moc bierna pobierana w zakładzie przemysłowym ma charakter indukcyjny, odpowiednie urządzenia kompensujące powinny wytwarzać moc bierną indukcyjną.

Do miejscowego wytwarzania mocy biernej pobieranej przez odbiorniki, a więc do kompensacji indukcyjnej mocy biernej, mogą być używane następujące urządzenia:

 • baterie kondensatorów statycznych,
 • silniki synchroniczne,
 • silniki asynchroniczne synchronizowane,
 • generatory synchroniczne,
 • kompensatory synchroniczne.

Do rozliczeń z zakładem energetycznym za dostarczoną energię czynną i bierną służą specjalne układy pomiarowo-rozliczeniowe. Wymagania techniczne dla tych układów, ich parametry, konfiguracja i wyposażenie, zostały określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami). Poszczególni dystrybutorzy energii uszczegóławiają te wymagania w swoich Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci [2].

Opłata za energię bierną

Na podstawie obowiązujących przepisów (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną [6]), za tzw. ponadumowny pobór energii biernej, odbiorca energii elektrycznej może – zgodnie z taryfą – zostać obarczony dodatkową opłatą. Takimi rozliczeniami objęci są odbiorcy zasilani z sieci SN i wyższych napięć. W przypadku odbiorców zasilanych z sieci nn opłaty takie mogą być naliczane, o ile taka możliwość została ujęta w treści warunków przyłączenia lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej (§45 ust. 2) [6].

Ponadumowny pobór energii biernej oznacza pobór tego rodzaju energii (§45 ust. 1) [6] o charakterze [3]:

 • indukcyjnym, powodujący przekroczenie wartości umownego współczynnika mocy tg j0 (niedokompensowanie),
 • indukcyjnym, przy braku poboru energii czynnej,
 • pojemnościowym (przekompensowanie), bez względu na wielkość jednoczesnego poboru energii czynnej.

Standardowo przyjmuje się wartość umownego współczynnika mocy tg φ0 na poziomie 0,4, o ile nie została określona niższa wartość (na podstawie indywidualnej ekspertyzy) w treści warunków przyłączenia lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej [3]. Wartość ta nie powinna być jednak niższa od 0,2 (§45 ust. 4) [6].

Opłatę Ob za nadwyżkę energii biernej ponad wartość umowną współczynnika tg φ0 oblicza się na podstawie wzoru podanego w §45 ust. 6 rozporządzenia [6]:

b moc bierna a oplaty wzor

Wzór 1

gdzie:

Crk – cena energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b, w [PLN/MWh, PLN/kWh] (w 2012 r. wynosi 201,36 zł/MWh, a w 2014 r. 163,58 zł/MWh),

k – ustalona w taryfie krotność ceny Crk (w 2012 r. k = 0,5),

tg φ0 – umowny współczynnik mocy,

tg φ – współczynnik mocy, wyznaczony jako iloraz energii biernej Q i energii czynnej P, pobranej przez odbiorcę w okresie rozliczeniowym,

A – energia czynna pobrana w danym okresie rozliczeniowym całodobowo lub w strefie czasowej, w której prowadzona jest kontrola poboru energii biernej, w [MWh lub kWh].

Problem utrzymania właściwej relacji pomiędzy energią czynną i bierną dotyczy odbiorców nn włączonych do sieci elektroenergetycznej w taryfach co najmniej C2X i wyższych, czyli o mocy umownej powyżej 40 kW. Taryfa zawiera informacje dotyczące świadczenia usług dystrybucyjnych, a przede wszystkim ceny stosowane w poszczególnych grupach taryfowych. Ustala także sposób rozliczania odbiorcy za niedotrzymanie określonej w umowie dystrybucyjnej wartości współczynnika mocy [2]. Rozliczenia za ponadnormatywny pobór mocy biernej indukcyjnej oraz przekompensowanie dokonywane są najczęściej dekadowo, zgodnie z umową dystrybucyjną.

W efekcie:

 • wielkość opłat obwarowana jest warunkami „od dołu”, a „od góry” wymaganą wartością współczynnika mocy;
 • cena Crk energii jest obwieszczana Zarządzeniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • krotność k, ceny Crk do 2010 r. wzrastała i ustabilizowała się na poziomie 0,5 (w poprzednich latach wynosiła kolejno: 0,25; 0,375);
 • rozliczenie dla mocy biernej indukcyjnej jest dekadowe, co utrudnia ewentualną możliwość korekty przekroczenia tg φ, tzn. zmniejszenia poboru mocy biernej w następujących dniach do końca miesiąca;
 • rozliczenie następuje w strefach czasowych, choć energia elektryczna kupowana na rynku bilansowym jest jednostrefowa;
 • przekompensowania nie można poprawić w czasie, ponieważ gdy wystąpi, staje się faktem dokonanym i zarejestrowanym (koszt energii pojemnościowej pobieranej z sieci na skutek przekompensowania wynosi: P = 0,5 · Crk).

Tak rygorystyczne przepisy zmuszają odbiorców usług dystrybucyjnych do tworzenia własnych źródeł mocy biernej i kompensacji jej poboru z sieci zewnętrznej w celu ustabilizowania współczynnika mocy w granicach od 0 do 0,4. Niedotrzymanie wymaganego współczynnika mocy pobieranej z sieci zewnętrznej może skutkować bardzo wysokimi opłatami, w związku z czym działania podejmowane w celu jego stabilizacji na oczekiwanym poziomie są zazwyczaj bardzo rentowne [3].

Skala problemu eliminowania opłat za moc bierną stale rośnie, czyniąc tę problematykę bardziej znaczącą i zwiększającą możliwości oszczędzania. Okazuje się, że o wiele bardziej skomplikowanym zadaniem jest kompensacja mocy biernej w budynkach biurowych, niż obiektach przemysłowych [4].

Wysokość opłaty

Można wykazać, że opłata określona zależnością (1) jest proporcjonalna do różnicy dwóch wielkości mocy czynnych, mianowicie: mocy czynnej faktycznie pobranej przez odbiorcę P(φ) oraz mocy czynnej P(φ0), jaką pobrałby ten odbiorca przy identycznym poborze mocy pozornej S, ale przy współczynniku mocy równym wartości umownej tg φ0 (rys. 1.):

b moc bierna a oplaty wzor2

Wzór 2

Warto zwrócić uwagę, że hipotetyczna wartość mocy czynnej P(j0), jaką pobrałby odbiorca w przypadku skompensowania mocy biernej do wartości tg φ0 przy identycznym poborze mocy pozornej, ma uzasadnienie w przypadku, gdyby odbiorca pobierał energię bierną kosztem energii czynnej. Tymczasem kompensacja mocy biernej u odbiorcy praktycznie nie ma wpływu na wielkość poboru przez niego mocy (energii) czynnej. Hipotetyczna wielkość mocy P(j) nie świadczy więc o utraconych korzyściach dostawcy energii elektrycznej [3].

b moc bierna a oplaty rys

Rys. 1. Graficzna interpretacja zasady wyznaczania opłat za ponadumowny pobór energii biernej [3]

Sytuacja zmniejszenia poboru mocy (energii) czynnej przy zwiększonym obciążeniu mocą (energią) bierną może mieć miejsce w przypadku osiągnięcia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia odcinka zasilającego. Wówczas istotnie, ze względu na ograniczenia przepustowości, wzrostowi poboru mocy (energii) biernej towarzyszyłoby adekwatne obniżenie możliwości przesyłu mocy (energii) czynnej. W praktyce, uprzednio podejmuje się odpowiednie działania w celu niedoprowadzenia do takiego zdarzenia, gdyż sytuacja taka groziłaby w dalszej konsekwencji awarią w sieci [3].

Wysokość opłaty Ob z zależności (1) nie jest ponadto proporcjonalna do wielkości pobranej mocy (energii) biernej. Co więcej, wielkość opłaty nie odzwierciedla wpływu poboru mocy biernej na koszty strat w sieci oraz wymiarowanie urządzeń, czyli na nakłady inwestycyjne infrastruktury sieciowej [3, 4]. Straty mocy na przesyle DP (na odcinku zasilającym jeden odbiór) są bowiem proporcjonalne do kwadratu modułu płynącego prądu I, zaś różnica między mocami, od której zależy opłata, proporcjonalna jest do różnicy kwadratów tego prądu oraz prądu hipotetycznego I0 przy tg φ0 (przy założeniu liniowości rezystancji odbioru):

b moc bierna a oplaty wzor3

Wzór 3

Teoria mocy a energia bierna

Analizując problem pomiaru poboru energii biernej należy również odnieść się do problematyki teorii mocy obwodów elektrycznych.

Określanie wielkości nazywanej mocą bierną zazwyczaj nie budzi kontrowersji w przypadku obwodów z przebiegami nieodkształconymi prądu i napięcia. Współcześnie, m.in. ze względu na powszechność zastosowań urządzeń elektronicznych, odbiorników nieliniowych czy wykorzystujących przekształtniki, przebiegi idealnie sinusoidalne w sieciach dystrybucyjnych są raczej rzadkością. Do chwili obecnej opracowano co najmniej kilkanaście autorskich koncepcji w ramach teorii mocy obwodów elektrycznych, odmiennie definiujących pojęcie mocy biernej. Oczywiście, konkretna wartość liczbowa pobranej mocy (energii) biernej zależy od wyboru teorii [3, 4].

Przegląd najpopularniejszych koncepcji można znaleźć m.in. w [5].

Najgłębiej zakorzenioną teorią w świadomości elektryków wydaje się być ciągle koncepcja Budeanu. Dostępne przyrządy pomiarowe zazwyczaj mierzą moc bierną według tej koncepcji. Tymczasem, moc bierna według tej teorii jest tworem matematycznym pozbawionym interpretacji fizycznej, co może powodować, że jej zastosowanie do poprawy funkcjonowania niektórych układów technicznych prowadzi w praktyce do pogorszenia ich właściwości technicznych [3].

Pojawienie się mocy biernej informuje jedynie, że w systemie pojawiły się jakieś zjawiska powodujące wzrost wartości prądu przy przesyle energii. W celu zdobycia informacji o tych zjawiskach, niezbędne są dodatkowe, szczegółowe pomiary.

Podsumowanie

Moc bierna, poprzez wpływ na poziomy napięcia w węzłach sieci elektroenergetycznej, pełni ważną funkcję w utrzymaniu stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Deficyt mocy biernej może być przyczyną awarii systemu elektroenergetycznego. W prawidłowo funkcjonującym systemie powinien być zachowany bilans zarówno mocy czynnej, jak i biernej. Ze względu na lokalny charakter zależności U=f(Q), ogólnokrajowe zbilansowanie środków regulacyjnych może być niewystarczające [3].

Aktualnie obowiązujące zasady opłat za moc (energię) bierną nie uwzględniają lokalnego charakteru zjawisk z nią związanych. Rozliczenia dokonywane są na podstawie formuły podanej w rozporządzeniu ministra i nie obejmują wszystkich odbiorców. Stawki są ustalone arbitralnie, niezależnie od bilansu tej mocy w sieci. Operatorzy restrykcyjnie każą odbiorców za pobór energii biernej indukcyjnej, nawet pomimo istotnych jej nadwyżek w danym obszarze lub naliczają opłaty za przekompensowanie, mimo panującego lokalnie deficytu tej mocy [1, 3].

Obecne stawki opłat nie odzwierciedlają ponadto faktycznych kosztów przesyłu energii biernej i powodowanych przez nią strat, a także nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę sieciową. Właściwie użytkowane układy kompensacji mocy biernej mogą znacząco ograniczyć opłaty za energię, lecz pozostawione bez nadzoru (nieregulowane) mogą również doprowadzić do zwiększenia tych opłat (przez przekompensowanie), stąd ważnym jest, aby problem kompensacji był rozwiązywany przez specjalistów z dziedziny.

Dodatkowo, mając na uwadze tworzenie „inteligentnych sieci elektroenergetycznych”, należy zmienić obecną strukturę rozliczeń za pobór energii biernej. Kształt opłaty powinien odzwierciedlać rzeczywiste koszty i powinien opierać się na łatwych do weryfikacji pomiarach wielkości fizycznych.

W przyszłości należy spodziewać się zastąpienia obligatoryjnie narzuconego z góry umownego współczynnika mocy, wielkością określaną dynamicznie. Tak rozumiany dopuszczalny dynamiczny współczynnik mocy będzie zmieniał się w ciągu doby i będzie miał charakter lokalny.

Wyznaczanie dynamicznego współczynnika mocy powinno opierać się na zasadach racjonalnego użytkowania energii w całym systemie. Świadomy odbiorca/prosument energii będzie musiał dostosowywać swoją pozycję na rynku energii, zwracając uwagę na aktualne ceny nie tylko energii czynnej, ale również i biernej. Sprzyjać temu może odpowiednie wykorzystanie technik opartych na smart meteringu [1, 3].

Sprawy związane z zapotrzebowaniem na moc bierną komplikować będzie spodziewany rozwój systemów w kierunku współistnienia mikrosieci opartych na idei Smart Grid ze źródłami odnawialnymi o ograniczonej możliwości generacji mocy biernej, wraz z systemami sterowanymi centralnie.

Literatura

 1. Sz. Ciura, Opłaty dystrybucyjne związane z poborem mocy biernej przez odbiorców, „Energia Elektryczna” nr 2/2011.
 2. S. Bielecki, Problematyka rozliczeń za użytkowanie mocy biernej, „Energetyka” 11/2015.
 3. E. Fryc, Z. Kochel, J. Krakowiak, R. Ziarno, Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej, Elektroeneretyka – współczesność i rozwój, nr 1–2/2012.
 4. S. Bielecki, Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne?, „elektro.info” 12/2013.
 5. A. Firlit, Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego, „elektro.info” 12/2009.
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DzU z 10 października 2013 r., poz. 1200).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno w życiu prywatnym, jak również w pracy zawodowej (przemysł, cała sfera usług, nauka, administracja itp.), powszechnie wykorzystuje się różnego typu...

We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno w życiu prywatnym, jak również w pracy zawodowej (przemysł, cała sfera usług, nauka, administracja itp.), powszechnie wykorzystuje się różnego typu osprzęt elektryczny i elektroniczny. Z funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych (zarówno elementów obwodów zasilania, jak i odbiorczych) wiążą się zagadnienia bezpieczeństwa, a zatem możliwości powstawania zagrożeń pożarowych bądź porażeniowych [1–9]. Wszystkie pracujące urządzenia elektryczne są narażone...

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN Rozdzielnice SN

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola...

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie odpowiednich klap i kanałów wydmuchowych.

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle,...

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych, mają pozwolić na wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań, uzyskanie oszczędności w zakresie surowców energetycznych i zminimalizowanie kosztów oraz zachowanie na wymaganym poziomie stanu środowiska.

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny...

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie...

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.) Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych...

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych zdarzają się awarie spowodowane różnymi przyczynami technicznymi lub oddziaływaniem warunków środowiskowych, wprowadza się klasyfikację odbiorników ze względu na skutki, jakie może spowodować przerwa w zasilaniu.

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.) Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła...

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady...

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna...

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna natomiast warunkuje działanie wielu odbiorników energii elektrycznej, choć nie wykonuje pracy [1].

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.) Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie...

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprostszych odbiorników nieliniowych są zasilacze impulsowe, falowniki oraz odbiorniki wykorzystujące wyładowania elektryczne w gazie, jak lampy wyładowcze czy spawarki łukowe.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych...

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych lat nastąpi lawinowy wzrost zamówień na budowę siłowni jądrowych. Motorem tego rozwoju jest obawa przed skutkami efektu cieplarnianego, szybki wzrost cen ropy naftowej i gazu, wyczerpywanie się zasobów węgla oraz konieczność dywersyfikacji źródeł energii w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np....

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np. zasilacze typu impulsowego, które zdominowały zasilanie urządzeń powszechnego użytku (zasilacze w komputerach, zasilacze do komputerów przenośnych, sprzęt RTV, ładowarki do telefonów komórkowych oraz elektroniczne układy zasilania energooszczędnych źródeł światła).

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5 Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 27.100, 29.180, 29.120.70, 29.240.01, 29.240.20, 29.240.30, 29.240.99, 31.060.70, 33.100.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.