elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

arch. redakcji

arch. redakcji

Wraz z 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którą Sejm uchwalił w dniu 10 lipca 2015 r. Celem ustawy jest dostosowanie ustawodawstwa polskiego do wymogów unijnych określonych w Dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz radykalne ograniczenie patologii występujących w systemie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) podczas obecnie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEE.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

W artykule omówiono efektywność zagospodarowania ZSEE w świetle uregulowań prawnych dotychczasowych i nowo przyjętych. Ponadto dokonano analizy i oceny zapisów nowej ustawy pod kątem eliminacji nieprawidłowości dotąd funkcjonującego systemu gospodarowania ZSEE.

O nieprawidłowościach na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod rządami znowelizowanej w 2009 r. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [8] informowano m.in. w raporcie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową [4], w raporcie „Polityka surowcowa Polski – rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne” [6] i w analizie rynku ZSEE wykonanej przez PwC [5].

Z wymienionych opracowań wynika jednoznacznie, że na rynku tym powstała szara strefa, której udział w rynku z roku na rok wzrasta. Jest to spowodowane lukami prawnymi i nieefektywnym systemem nadzoru.

Przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem obowiązującym i uczciwością kupiecką przegrywają walkę z przedsiębiorcami działającymi w szarej strefie. Główną przyczyną nieuczciwej konkurencji są nadużycia i nieprawidłowości związane z wydawaniem fałszywych zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który nigdy nie został zebrany lub przetworzono go niezgodnie z obowiązującymi standardami. Przedsiębiorcy czekali z nadzieją na nową ustawę, która zgodnie z ich oczekiwaniami wyeliminuje patologie.

W 2013 roku na terytorium Polski wprowadzono łącznie ponad 486 tys. ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu rzędu 172 tys. ton, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 4,25 kg. Zatem Polska statystycznie wypełniła obowiązki nałożone na nią przez UE, które mówią o konieczności osiągnięcia poziomu zbiórki 4 kg na mieszkańca na rok. Jednak zgodnie z przepisami Dyrektywy 2012/19/WE [3] należy systematycznie zwiększać ten poziom aby już w 2021 roku zbierać i przetwarzać około 11 kg ZSEE na mieszkańca na rok. Termin ten został Polsce odroczony na 2 lata ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury i niski poziom odzysku.

Aby wypełniać poziomy, które będą obowiązywać Polskę za kilka lat, należy już podjąć inwestycje w zakresie budowy odpowiedniej infrastruktury. Jeśli jednak system zagospodarowania ZSEE będzie opierał się na szarej strefie, to przedsiębiorcy obarczeni dużym ryzykiem, że strumień odpadów do nich nie trafi, nie rozpoczną inwestycji w tym sektorze.

System gospodarowania ZSEE pod dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi

Z raportu PwC [5] wynika, że aż 40% oficjalnie przetworzonych elektrośmieci to tylko recykling na papierze. Dowodem na to są między innymi zalegające w niektórych zakładach przetwarzania hałdy nieprzetworzonego ZSEE, co jest konsekwencją braku skutecznych mechanizmów kontroli ze strony GIOŚ [1,2].

W świetle dostępnych danych podstawowym kryterium oceny efektywności systemu gospodarowania ZSEE jest wskaźnik zebranego zużytego sprzętu mierzony jako iloraz wielkości masy zebranego zużytego sprzętu w danym okresie do wielkości masy wprowadzonego sprzętu w tym samym okresie. Z raportu GIOŚ dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarki ZSEE w 2013 roku wynika, że największą masę wprowadzono na rynek w Polsce w grupie Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego – 247 tys. ton, co stanowi 50,83% łącznej masy.

Jeśli chodzi o zbieranie zużytego sprzętu, to w łącznej masie 171 tys. ton zebranego zużytego sprzętu aż 163 tys. ton to sprzęt z gospodarstw domowych, co stanowi 95,32% łącznej masy, natomiast sprzęt pochodzący z innych źródeł niż gospodarstwa domowe – 8 tys. ton, czyli 4,68% łącznej masy. Również najwięcej zebrano zużytego sprzętu w grupie „Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego”, tj. około 76 tys. ton, co stanowi 44,44% łącznej masy zebranego zużytego sprzętu. Dane te potwierdzają, że podstawowym źródłem zużytego sprzętu są gospodarstwa domowe, a w masie największy udział ma grupa „Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego”.

Zakładając, że wielkości charakteryzujące zbiórkę zużytego sprzętu są wiarygodne, to zgodnie z nowymi wymaganiami Unii Europejskiej wobec Polski należy zwiększyć zbiórkę zużytego sprzętu z aktualnych 152 tys. ton do blisko 300 tys. ton w roku 2021 [3]. W interesie Polaków jest, aby zbiórka zużytego sprzętu była rzeczywista, a nie fikcyjna, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na środowisko naturalne i zdrowie. Brak odpowiedniego systemu zagospodarowania zużytego sprzętu grozi znacznym wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa środowiskowego oraz życia i zdrowia obywateli polskich.

Kilka miesięcy przed wejściem w życie zobowiązania do zbierania co najmniej 40% wielkości masy wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, wskaźnik ten jest o prawie 10% niższy niż przyjęte międzynarodowe zobowiązania. W związku z tym Komisja Europejska może nałożyć na Polskę kary, których wysokość wynieść może od 4,8 tys. euro do około 300 tys. euro dziennie. Zakładając, że Trybunał nałoży na Polskę karę w wysokości 50 tys. euro dziennie, to rok opóźnienia w osiągnięciu założonych poziomów zbierana ZSEE w dyrektywie europejskiej [3] obciąży nasz kraj kwotą około 18 mln euro (około 74 miliony złotych) za każdy rok opóźnienia.

Nasz kraj jest daleki od spełnienia formalnych zobowiązań. Wskaźniki charakteryzujące działanie systemu zagospodarowania ZSEE są zawyżone na skutek wydawania zaświadczeń o przetworzeniu sprzętu, który nigdy nie został zebrany i dostarczony do danego zakładu przetwarzania lub wydano zaświadczenie o przetworzeniu sprzętu, który przetworzono niezgodnie z obowiązującymi normami. Do tych nieprawidłowości należy również zjawisko nieprawidłowego zagospodarowania sprzętu przez tak zwanych „złomiarzy”, którzy pozyskują części metalowe z ZSEE, a pozostawiają części niemetalowe, uwalniając toksyczne substancje i procesy.

Wprowadzenie w nowej ustawie o ZSEE [10] 6 grup sprzętu zużytego zamiast dotychczasowych 10 grup, ma przeciwdziałać zjawisku finansowania zbierania i przetwarzania sprzętu takiego rodzaju, którego przetworzenie jest najtańsze. Wprowadzenie 6 grup powinno zmniejszyć także zakres szarej strefy i spowodować, że system zbiórki i raportowania o przetwarzaniu będzie bardziej przejrzysty. Aktualnie przykładem w grupie 1 są pralki i lodówki, zatem zgodnie z celem gospodarczym organizacje odzysku ZSEE, aby maksymalizować zyski z działalności, nie finansują zbiórki i przetwarzania lodówek, których proces przetwarzania jest drogi i wymaga specjalistycznej technologii, ale - aby spełnić nałożone na nie obowiązki w zakresie przetwarzania w tej grupie - rozliczają je poprzez finansowanie przetwarzania pralek o znacznie niższych kosztach przetwarzania.

W celu ukrócenia takich praktyk organizacji odzysku ZSEE, proponowano w dyskusjach nad nową ustawą [10], aby organizacje odzysku były organizacjami not for profit, czyli wypracowany zysk przeznaczały na wprowadzanie nowych technologii przetwarzania zużytego sprzętu, a nie na wypłacanie dywidend akcjonariuszom, jednak w nowej ustawie nie zostały te postulaty uwzględnione. Natomiast postawiono na ulepszenie monitoringu i kontroli podmiotów działających na rynku ZSEE oraz stworzenie minimalnych standardów jakości dla zbieranego i przetwarzanego sprzętu.

Aby zwiększyć skuteczność zbierania i przetwarzania elektroodpadów, należałoby wprowadzić takie rozwiązania, które ekonomicznie zmotywowałyby do działania wszystkie podmioty działające na rynku ZSEE, a tak nie jest obecnie, co sprzyja niewiarygodnej sprawozdawczości i formalistycznej efektywności.

Podstawowym źródłem finansowania działalności zakładów przetwarzania są kwoty przekazywane od organizacji odzysku ze środków im należnych, które są wpłacane przez wprowadzających SEE w ramach tzw. Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO). Zwiększenie faktycznej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do przetwarzania powinno skutkować zwiększeniem przychodów zakładów przetwarzania uzyskanych z tytułu sprzedaży odzyskanych z ZSEE surowców wtórnych i tym samym kwota środków otrzymywanych z organizacji odzysku z KGO mogłaby być znacznie mniejsza, co przełożyłoby się na znaczne zmniejszenie kosztów gospodarowania ZSEE w skali całej gospodarki.

Zakłady przetwarzania pełnią podstawową działalność w systemie zagospodarowania ZSEE, ponieważ fizycznie przerabiają zużyty sprzęt i wystawiają dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków nałożonych na wprowadzającego sprzęt zapisami ustawy o zagospodarowaniu ZSEE. Na podstawie tych dokumentów są one finansowane przez organizacje odzysku.

Zatem zakłady przetwarzania powinny oprzeć swoje podstawowe źródła przychodów nie na sfałszowanej dokumentacji, ale na wykorzystaniu nowoczesnych instalacji, umożliwiających odzyskanie frakcji z ZSEE, które mogą sprzedać.

zagospodarowanie zuzytego sprzetu rys1

Rys. 1.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [7]

Aby usprawnić system zagospodarowania ZSEE, w pierwszej kolejności należy wprowadzić takie narzędzia oddziaływania związane ze zbiórką ZSEE, które doprowadziłyby, aby sprzęt ten nie trafiał na złomowiska tylko do zakładów przetwarzania, wymuszając zwiększenie ich mocy przetwórczych i rzeczywiste prawidłowe odzyskiwanie poszczególnych frakcji oraz faktyczne unieszkodliwianie niebezpiecznych substancji znajdujących się w sprzęcie. Na rysunku 1. przedstawiono, jak w obecnie funkcjonującym systemie zagospodarowania ZSEE na podstawie ustawy o ZSEE z roku 2005 [8] zagospodarowany jest zużyty sprzęt AGD.

Koszty gospodarowania odpadami KGO to uwidaczniana nabywcom część ceny sprzętu, informująca o kosztach zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Są one podstawowym źródłem finansowania systemu gospodarowania ZSEE.

Podmioty żywotnie zainteresowane legalizacją zagospodarowania tego sprzętu podnosiły, że w dotychczas obowiązującej ustawie [8] głównie obciążone kosztami zbierania i przetwarzania ZSEE są wprowadzający ten sprzęt na rynek, co nie zapewnia efektywnego zagospodarowania tego sprzętu.

Proponowano ustanowienie depozytu, który uiszczany byłby przez nabywającego nowy sprzęt pod warunkiem, że przy zakupie nie zwraca on zużytego sprzętu z tej samej grupy, z której zakupił nowy sprzęt.

Praktycznie chodziło głównie o sprzęt wielkogabarytowy, np. lodówki, pralki, kuchenki, zmywarki, zatem depozyt powinien dotyczyć sprzętu działającego na zasadzie wymiany temperatury przeznaczonego dla gospodarstw domowych oraz ekranów, monitorów i sprzętu, zawierającego ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2.

Sprzedawca nowego SEE z wymienionych grup zobowiązany byłby do pobierania depozytu podczas jego sprzedaży.

Sprzedawca nie pobierałby depozytu, jeśli przy dostawie nowego sprzętu kupujący oddałby w zamian zużyty sprzęt tej samej grupy i rodzaju bądź zwracałby pobrany depozyt, gdyby nabywca nowego sprzętu w terminie do 30 dni od zakupu oddał zużyty kompletny sprzęt. Po okresie 30 dni nabywca nie byłby uprawniony do zwrotu depozytu w miejscu sprzedaży, ale gdyby oddał zużyty kompletny sprzęt bezpośrednio do zakładu przetwarzania, mógłby uzyskać zwrot depozytu w miejscu odbioru tego sprzętu. Depozyt nie powinien dotyczyć sprzętu takiego rodzaju jak, np.: toster, suszarka do włosów, komputer, DVD itp.

Kwoty, które nie zostałyby zwrócone depozytariuszom – nabywcom nowego sprzętu, powinny być przeznaczone na pokrycie ponoszonych przez sprzedawców detalicznych kosztów związanych z elektrośmieciami oraz na finansowanie podmiotów kontrolujących prawidłowe działanie systemu gospodarowania ZSEE.

Objęcie depozytem zwrotnym sprzętu o największej masie z grupy 1 zapewniłoby wykonanie zobowiązań Polski nałożonych dyrektywą UE, bo to ta właśnie grupa stanowi około 50% masy sprzętu nowego wprowadzanego na rynek krajowy.

Oczywiście, korzystne byłoby wprowadzenie depozytu na pozostały sprzęt z pozostałych grup zużytego sprzętu. System depozytu byłby systemem motywującym do oddania, zebrania i przekazania do właściwych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie, kiedy nabywca nowego sprzętu zastępuje zużyty stary kompletny sprzęt. W ten sposób uszczelniono by proces zbierania ZSEE, w którym aktualnie w większości sprzęt trafia jako niekompletny do punktu skupu złomu.

Argumentami, które były podnoszone przeciwko wprowadzeniu systemu depozytu, są przede wszystkim traktowanie depozytu jako nowego podatku obciążającego konsumentów oraz podwyższenie ceny nowego sprzętu o kilkanaście procent.

Przeprowadzone symulacje wykazały, że depozyt obciążałby jedynie około 12% wszystkich nabywców i stanowiłby około 1,5% ceny nowego sprzętu, więc podwyżki cen sprzętu nie należało się obawiać, tym bardziej że wartość roczna rynku dużego AGD w Polsce to ponad 4 miliardy złotych, podczas gdy łączne koszty depozytu to około 10 mln złotych, a więc zaledwie 0,25% ich wartości [7].

W skali kraju wprowadzenie systemu depozytu spowodowałoby, że obciążenie obywateli w Polsce kosztami zbierania i przetwarzania sprzętu uległoby znacznemu obniżeniu. Obywatele ponieśliby co prawda dodatkowe opłaty tytułem depozytu około 10 mln złotych, ale za darmo pozbyliby się elektroodpadu z domu, za co do tej pory muszą płacić.

Konsumenci w ciągu roku pozbywają się około 3,5 mln sztuk zużytych urządzeń, tylko 30% oddają poprzez kanały bezpłatne, takie jak zbiórki organizowane przez gminy. Za możliwość pozbycia się pozostałych 2,45 mln sztuk sprzętu są ponoszone koszty roczne w łącznej kwocie około 75–90 mln złotych, natomiast depozyt wynosiłby tylko około 10 mln złotych.

Obecnie system zbierania i przetwarzania ZSEE kosztuje konsumentów około 100 mln złotych rocznie, a przez ostatnie siedem lat wydano około miliard złotych i to pomimo znacznie zaniżonych kosztówdzięki funkcjonowaniu szarej strefy (około 50%) [4, 5, 7].

Do roku 2021 w Polsce należy dwukrotnie zwiększyć masę zbieranego zużytego sprzętu, co będzie skutkowało dla konsumentów przy braku wprowadzenia systemu depozytowego za cztery–pięć lat aż czterokrotnym wzrostem rocznych kosztów zbierania i przetwarzania ZSEE, czyli do poziomu 400–500 mln złotych. Zestawienie wartości tych kosztów z depozytem wynoszącym rocznie około 10 mln jednoznacznie przemawia za wprowadzeniem depozytu.

Sprzedawca nowego sprzętu będzie musiał przekazać zużyty sprzęt wyłącznie do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania, posiadających decyzje zezwalające na jego przetwarzanie. Z obowiązkiem przekazania tego sprzętu sprzedawca uzyska przychody od zakładów przetwarzania za każdą dostarczoną kompletną sztukę zużytego sprzętu.

System depozytu również uprościłby i ułatwił kontrolę gospodarowania ZSEE przez odpowiednie służby państwowe.

Wynika stąd, że Polska koniecznie musi wprowadzić do swojego systemu prawnego uregulowania umożliwiające zwalczanie patologii występujących pod rządami ustawy o gospodarowaniu ZSEE z roku 2005 [8], będącej implementacją do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r.

System gospodarowania ZSEE w świetle nowych uregulowań prawnych

W 2012 roku dyrektywa 2002/96/WE została uchylona na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/WE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) [3].

Przepisy nowej dyrektywy wprowadziły istotne zmiany na rynku zużytego sprzętu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W dniu 14 lutego 2014 r. upłynął termin jej implementacji do prawodawstwa polskiego. W związku z tym konieczne stało się dostosowanie krajowych aktów prawnych do obowiązującej obecnie dyrektywy.

Ustawa o ZSEE z dnia 29 lipca 2005 r. była wielokrotnie zmieniana i w celu zapewnienia jednoznaczności zapisów w procesie jej stosowania postanowiono opracować projekt nowej ustawy w przedmiotowym zakresie.

10 lipca 2015 r. Sejm uchwalił nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [10]. Aktem tym uregulowano wymagania, jakie musi spełniać sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany na rynek polski, oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem, zapewniające bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.

Nowa ustawa [10] wprowadza zmiany wynikające z dyrektywy 2012/19/UE [3], dotyczące zakresu stosowania przepisów ustawy, grup sprzętu, które podlegają przepisom, obowiązków wprowadzających sprzęt i prowadzących zakłady przetwarzania, poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, prowadzenia przez GIOŚ rejestru przedsiębiorców, przemieszczania zużytego sprzętu, finansowania oraz dodatkowe rozwiązania w zakresie monitorowania przepływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zaczynając od zbierającego sprzęt, a kończąc na prowadzącym recykling tego rodzaju odpadów.

Przepisy nowej ustawy o ZSEE z dnia 10 lipca 2015 roku [10] dotyczą:

 • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu,
 • dystrybutorów, udostępniających na rynku wyłącznie sprzęt wprowadzony do obrotu przez wprowadzających sprzęt lub od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela,
 • autoryzowanych przedstawicieli wyznaczonych przez producentów mających siedziby na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE,
 • zbierających ZSEE,
 • prowadzących punkty serwisowe sprzętu, czyli prowadzących działalność związaną z naprawą sprzętu,
 • prowadzących zakłady przetwarzania,
 • prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzących działalność inną niż recykling procesów odzysku,
 • organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • posiadaczy używanego sprzętu organizujących jego przewóz,
 • organów administracji państwowej, np. WIOŚ, GIOŚ, Inspekcji Handlowej, ministra do spraw środowiska, urzędów marszałkowskich.

Literatura

 1. G. Dąbrowska-Kauf, Efektywność zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (część 1.), „elektro. info” 3/2014.
 2. G. Dąbrowska-Kauf, Efektywność zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (część 2.), „elektro.info” 5/2014.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) DzUrz. UE L 197/38.
 4. Raport, Najważniejsze wydarzenia na rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, IBnGR, Warszawa, marzec 2010 r. (aktualizacja maj 2011 r.).
 5. Raport, rynku ZSEE, PwC, Warszawa, kwiecień 2014 r.
 6. Raport pod red. J. Hausnera, Polityka surowcowa Polski, Fundacja GAP, Kraków, marzec 2015 r.
 7. Raport pod red. A. Surdeja, O skutecznym zagospodarowaniu elektroodpadów, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa, maj 2015 r.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym (DzU z 2013 r., poz. 1155, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym (Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.