elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zdalne szkolenia dla projektantów »

Zdalne szkolenia dla projektantów » Zdalne szkolenia dla projektantów »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Badanie transformacji zaburzeń przewodzonych

przez separacyjny transformator przeciwszumowy w warunkach niskiej jakości energii elektrycznej

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego, gdzie: PZN – programowalne źródło napięcia zmiennego, CMM – cyfrowy watomierz i analizator jakości zasilania, M1, M2 – moduły cyfrowego watomierza, VM1, VM2 – wejścia napięciowepierwszego, drugiego modułu cyfrowego wat
M. Kaczmarek i inni

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego, gdzie: PZN – programowalne źródło napięcia zmiennego, CMM – cyfrowy watomierz i analizator jakości zasilania, M1, M2 – moduły cyfrowego watomierza, VM1, VM2 – wejścia napięciowepierwszego, drugiego modułu cyfrowego wat


M. Kaczmarek i inni

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analiz dotyczących określenia stopnia transformacji harmonicznych zaburzeń przewodzonych w odkształconym napięciu pierwotnym do zabezpieczanych urządzeń zainstalowanych po stronie wtórnej separacyjnego transformatora przeciwszumowego. Badania przeprowadzono w warunkach odzwierciedlających pracę badanego urządzenia przy niskiej jakości energii elektrycznej.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodykę badań, układy pomiarowe i wyniki przeprowadzonych analiz dotyczących pracy separacyjnego transformatora przeciwszumowego w warunkach niskiej jakości energii elektrycznej i transformacji odkształconego prądu i napięcia o częstotliwości podstawowej 50 Hz i zadanym udziale wyższych harmonicznych. Wyniki pomiarów wskazują, że badany transformator, w analizowanych warunkach, powoduje dodatkowy wzrost zaburzeń przewodzonych, w efekcie czego napięcie wtórne jest bardziej odkształcone niż pierwotne.

 Abstract

Laboratory studies of conductive disturbances transformation by the Noise Protection Transformer in condition of low power quality

The paper presents the research methodology, measurement systems, and the results of analysis of the Noise Protection Transformer operation in conditions of low power quality and transformation of distorted current and voltage of the fundamental frequency of 50 Hz and a specified content of the higher harmonics. The measurement results indicate that tested transformer in analyzed conditions cause additional increase of the conductive disturbances level and as a result secondary voltage is more distorted than the supplying voltage from the power network.

Podstawową funkcją transformatora separacyjnego jest ochrona mniej odpornych urządzeń elektrycznych na długotrwałe impulsowe przepięcia w sieci zasilającej [1]. Układy tego typu stosuje się w sieciach nn w przypadku, gdy ochrona przeciwprzepięciowa zapewniana przez ograniczniki przepięć nie jest wystarczająca. Dodatkowym zadaniem badanego transformatora przeciwszumowego jest ograniczenie zaburzeń przewodzonych transformowanych z sieci niskiego napięcia do zasilanych urządzeń w celu zapewnienia ich niezakłóconej bezawaryjnej pracy [1]. Pierwszym etapem badań laboratoryjnych było sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej realizowanej przez badany transformator. Rezultaty pomiarów potwierdziły jednoznacznie skuteczność tego urządzenia w tłumieniu zaburzeń impulsowych typu ­SURGE dla sprzężeń sygnałów wspólnych Cm – cm, głównie dzięki zastosowaniu ekranu między uzwojeniami transformatora. Także w przypadku zaburzeń typu BURST i sprzężeń sygnałów różnicowych DM – dm, kondensator, włączony między zaciski uzwojenia wtórnego tego transformatora, zapewnił ochronę zasilanych urządzeń [2].

Badanie stopnia transformacji harmonicznych zaburzeń przewodzonych

W układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 1. porównywano wartości skuteczne poszczególnych harmonicznych prądów i napięć po stronach pierwotnej i wtórnej badanego transformatora podczas jego pracy z obciążeniem rezystancyjnym (w postaci żarówek żarnikowych) przy zasilaniu układu napięciem sinusoidalnym i odkształconym.

Układ pomiarowy był zasilany z programowalnego źródła napięcia zmiennego, które umożliwia generację napięcia sinusoidalnego o częstotliwości podstawowej 50/60 Hz i zadanym udziale wyższych harmonicznych o regulowanej wartości skutecznej i częstotliwości do 2000 Hz włącznie. Ponadto, zasilacz ten pozwala na generację napięć sinusoidalnych o częstotliwości do 1000 Hz włącznie. Cyfrowy watomierz i analizator jakości zasilania został wykorzystany do jednoczesnego pomiaru wartości skutecznych napięć i prądów oraz mocy po stronach pierwotnej i wtórnej badanego transformatora [3]. Urządzenie to umożliwia także pomiar wartości skutecznych i przesunięć fazowych (względem podstawowej harmonicznej) wyższych harmonicznych napięć i prądów oraz pozwala na wyznaczenie współczynników zawartości harmonicznych (THD – Total Harmonic Distortion) prądu i napięcia jednocześnie dla jednego modułu [4–7]. Pomiary wykonano dla sinusoidalnego napięcia pierwotnego o znamionowej wartości skutecznej równej 230 V przy częstotliwościach 50 Hz, 500 Hz i 1 kHz oraz odkształconego napięcia o częstotliwości 50 Hz i 5% udziale wyższych harmonicznych dla trzech układów żarówek żarnikowych włączonych w obwód wtórny badanego transformatora. Odpowiadało to trzem wartościom rezystancji: 600 W, 180 W oraz 106 W (obciążenie, przy którym prąd wtórny ma wartość znamionową).

Pierwszym etapem badań było sprawdzenie poprawności działania transformatora podczas pracy przy zasilaniu uzwojenia pierwotnego napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz i wartości skutecznej 230 V przy obciążeniu uzwojenia wtórnego rezystancją o wartości 180 W. Na rysunku 2. przedstawiono przebiegi napięć i prądów po stronach pierwotnej i wtórnej badanego transformatora dla tego przypadku.

Przebieg prądu pierwotnego wykazuje widoczne odkształcenie wskazujące na znaczną zawartość wyższych harmonicznych, jego współczynnik THDI1 = 9,1%. Prąd wtórny jest praktycznie sinusoidalny, jego współczynnik THDI2 = 1,3%. Przy zasilaniu badanego transformatora sinusoidalnym napięciem pierwotnym, napięcie wtórne jest praktycznie sinusoidalne. Szczegółowe wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1.

Wzrost prądu pierwotnego badanego transformatora przy zwiększeniu częstotliwości (z 50 Hz do 1 kHz) przy P1 = 497 W i P1 = 477 W jest spowodowany wzrostem strat w rdzeniu (głównie od prądów wirowych) oraz wzrostem prądu magnesującego spowodowanym spadkiem przenikalności magnetycznej rdzenia. Straty mocy czynnej w rdzeniu i uzwojeniach przy częstotliwości 50 Hz wynosiły 40 W, natomiast przy częstotliwości 1 kHz – 94 W. Zmniejszenie wartości skutecznej napięcia wtórnego ze wzrostem obciążenia badanego transformatora jest oczywiście wynikiem wzrostu spadku napięcia na uzwojeniach transformatora ze wzrostem prądu wtórnego. Znamionową wartość skuteczną napięcia wtórnego transformatora uzyskano przez dobór odpowiedniej liczby zwojów (tzn. dodaniu zwojów po stronie wtórnej transformatora lub ich odjęciu w uzwojeniu pierwotnym). Ze wzrostem częstotliwości napięcia zasilającego następuje wzrost wartości skutecznej napięcia wtórnego (proporcjonalnie do częstotliwości). Dlatego w badanym przypadku, przy częstotliwości równej 1 kHz, napięcie wtórne transformatora wynosi 295 V.

Na rysunku 3. przedstawiono przebiegi napięć i prądów po stronach pierwotnej i wtórnej badanego transformatora dla znamionowego napięcia zasilającego o częstotliwości podstawowej 50 Hz i 5-procentowym udziale 10. harmonicznej przy obciążeniu uzwojenia wtórnego rezystancją o wartości 180 W.

W tym przypadku wartość skuteczna harmonicznej o częstotliwości 500 Hz wynosiła 11,5 V, co stanowi 5% napięcia pierwotnego (THDU1 = 5%), natomiast po stronie wtórnej udział 10. harmonicznej w napięciu wynosi około 5,4%. Jeżeli obciążenie transformatora wzrośnie do wartości znamionowej, nie powoduje to wzrostu wartości harmonicznej o częstotliwości 500 Hz. Wzrost (z 5% do 10%) udziału harmonicznej w napięciu pierwotnym powoduje nieznaczne zmniejszenie wprowadzanego przez badany transformator wzrostu jej wartości, który dla 5% udziału 10. harmonicznej wynosi 0,4% natomiast dla 10% udziału tej harmonicznej wynosi 0,3%. W przypadku wzrostu częstotliwości harmonicznej zaburzającej występującej w napięciu pierwotnym, następuje znaczny wzrost jej wartości po stronie wtórnej. Dla 20. harmonicznej o wartości 5% jej udział w napięciu wtórnym wynosi 6%.

Na rysunku 4. przedstawiono przebiegi napięć i prądów po stronach pierwotnej i wtórnej transformatora dla odkształconego napięcia zasilającego o częstotliwości podstawowej 50 Hz i łącznym udziale zadanych siedmiu wyższych harmonicznych, wynoszącym 5%.

Pomiary te wykonano przy zadanych wartościach skutecznych poszczególnych wyższych harmonicznych napięcia pierwotnego, wynoszących odpowiednio: 3.h. – 2,4 V, 5.h. – 1,85 V, 7.h. – 2,5 V, 23.h. – 2,1 V, 25.h. – 1,2 V, 31.h. – 1,7 V, 33.h. – 1,2 V. Wyniki pomiarów wartości skutecznych poszczególnych harmonicznych prądu i napięcia po stronie pierwotnej transformatora przedstawiono graficznie na rysunku 5., a po stronie wtórnej – na rysunku 6.

Wyniki pomiaru wartości skutecznych poszczególnych harmonicznych napięcia po stronie pierwotnej transformatora wskazują, że poza zadanymi siedmioma harmonicznymi pojawiły się także (pomijalnie małe) inne harmoniczne, szczególnie druga, której wartość wynosi 0,3 V. Stopień odkształcenia prądu pierwotnego, ze względu na nieliniowy charakter obwodu magnetycznego transformatora, jest znacznie wyższy niż napięcia pierwotnego i pojawiają się dodatkowe harmoniczne (o znacznych wartościach) poza zadanymi w napięciu pierwotnym. Wartość współczynnika THDI1 w tym przypadku wynosi 19,8%. Jeżeli obciążenie transformatora wynosi 600 W, wartość współczynnika THDI1 wzrasta do ponad 58%, ze względu na fakt, że udział odkształconego prądu magnesującego, w mniejszym prądzie pierwotnym, znacznie wzrasta. W przypadku, gdy badany transformator przy tym obciążeniu zasilany jest napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 50 Hz wartość współczynnika THDI1 wynosi 34%. Zauważalny jest więc wzrost odkształcenia prądu pierwotnego podczas transformacji napięć odkształconych przez transformator, przy czym należy podkreślić, że wzrost odkształcenia prądu pierwotnego jest znacznie wyższy niż zadana wartość współczynnika THDU1 = 5% transformowanego napięcia. Zwiększony wzrost współczynnika THDI1 prądu pierwotnego wynika z, wywołanego nieliniowością charakterystyki magnesowania rdzenia transformatora, dodatkowego wzrostu składowych prądu magnesującego o wyższych częstotliwościach odpowiadających zadanym wyższym harmonicznym odkształconego napięcia zasilającego transformator. Wyniki pomiaru wartości skutecznych poszczególnych harmonicznych prądu i napięcia po stronie wtórnej badanego transformatora przedstawiono graficznie na rysunku 6.

Wartości skuteczne poszczególnych harmonicznych napięcia – dla analizowanego przypadku – wynoszą odpowiednio: 3.h. – 2,4 V, 5.h. – 1,85 V, 7.h. – 2,5 V, 23.h. – 2,8 V, 25.h. – 1,7 V, 31.h. – 3,0 V, 33.h. – 2,3 V, przy czym wartość współczynnika THDU2 wynosi 6,4%. Wartości skuteczne harmonicznych 3., 5. i 7. pozostały bez zmian natomiast pozostałych harmonicznych wzrosły. Im wyższa jest częstotliwość harmonicznej występującej w odkształconym napięciu pierwotnym, tym występuje większy wzrost jej wartości po transformacji. Dlatego największy, prawie dwukrotny, wzrost zaobserwowano dla 33. harmonicznej. Dla obciążenia uzwojenia wtórnego rezystancją o wartości 600 W wartość współczynnika THDU2 wynosiła 7% natomiast dla obciążenia 106 W wynosiła około 6%. Wartość współczynnika THDI2 prądu wtórnego, ze względu na rezystancyjny charakter obciążenia uzwojenia wtórnego transformatora wynosi także 6,4%.

Wnioski

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że podczas transformacji napięć odkształconych, o częstotliwości podstawowej 50 Hz i zawierających wyższe harmoniczne o częstotliwościach do 2 kHz, badany transformator powoduje dodatkowy wzrost zaburzeń przewodzonych, w efekcie czego napięcie wtórne jest bardziej odkształcone niż pierwotne. Stopień wzrostu odkształcenia napięcia wtórnego, względem napięcia pierwotnego jest uzależniony od kształtu napięcia pierwotnego oraz wartości i rodzaju obciążenia transformatora i jest tym większy, im wyższa jest częstotliwość harmonicznych zaburzających występujących w odkształconym napięciu pierwotnym oraz im mniejsza jest moc czynna obciążenia transformatora.

Ze względu na znaczną procentową wartość prądu magnesującego rdzeń badanego transformatora, nawet podczas transformacji napięć sinusoidalnych o częstotliwości 50 Hz, jest źródłem wyższych harmonicznych prądu o znacznej wartości, wprowadzanych do sieci zasilającej, co jest szczególnie widoczne podczas pracy transformatora przy obciążeniu niewielkim w stosunku do jego mocy znamionowej. Podczas transformacji sygnałów odkształconych o częstotliwości podstawowej 50 Hz i zawierających wyższe harmoniczne o częstotliwościach do 2 kHz, ze względu na wzrost zawartości harmonicznych prądu magnesującego transformator dla odkształconego napięcia pierwotnego, następuje dodatkowy wzrost wyższych harmonicznych wprowadzanych przez transformator do sieci zasilającej. Wzrost ten jest tym większy, im wyższy jest stopień odkształcenia napięcia zasilającego oraz im wyższy jest rząd harmonicznych występujących w tym napięciu.

Z uwagi na powyższe argumenty należy stwierdzić, że badany transformator, w analizowanych warunkach, powoduje zwiększenie zagrożenia zasilanych urządzeń uszkodzeniem w wyniku działania zaburzeń przewodzonych o częstotliwościach do 2 kHz pojawiających się w napięciu zasilającym oraz stanowi źródło dodatkowych zaburzeń przewodzonych wprowadzanych do sieci zasilającej powodując tym samym obniżenie jakości energii elektrycznej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Pomiary skuteczności tłumienia zaburzeń różnicowych i wspólnych

Pomiary skuteczności tłumienia zaburzeń różnicowych i wspólnych Pomiary skuteczności tłumienia zaburzeń różnicowych i wspólnych

W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie...

W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie tłumi zaburzenia impulsowe typu SURGE i BURST (zaburzenia różnicowe i zaburzenia wspólne).

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

Artykuł przedstawia autorskie opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego...

Artykuł przedstawia autorskie opracowane metody obliczeniowe i pomiarowe umożliwiające określenie współczynnika transferu zaburzeń impulsowych z obwodu pierwotnego przekładnika napięciowego do obwodu wtórnego wraz z prezentacją wyników analiz dotyczących wpływu parametrów konstrukcyjnych i warunków pracy tych przekładników na wartości współczynnika transferu. Jego zakres tematyczny dotyczy instalacji elektroenergetycznych, przekładników napięciowych, zaniku zapięcia, zapadu napięcia, jakości energii...

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Ocena porównawcza dokładności transformacji odkształconego prądu pierwotnego przez indukcyjny przekładnik prądowy

Ocena porównawcza dokładności transformacji odkształconego prądu pierwotnego przez indukcyjny przekładnik prądowy Ocena porównawcza dokładności transformacji odkształconego prądu pierwotnego przez indukcyjny przekładnik prądowy

Miernictwo, przekładnik prądowy, prąd odkształcony, dokładność transformacji, rdzeń toroidalny oraz przekładnik indukcyjny to podstawowe obszary tematyczne artykułu. Autor przeprowadził badanie dokładności...

Miernictwo, przekładnik prądowy, prąd odkształcony, dokładność transformacji, rdzeń toroidalny oraz przekładnik indukcyjny to podstawowe obszary tematyczne artykułu. Autor przeprowadził badanie dokładności transformacji prądu odkształconego przeprowadzono na przykładzie przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym wykonanym z permaloju NiFe78 oraz obliczył charakteryzujący dokładność transformacji przekładnika prądowego dla prądów odkształconych błąd prądowy transformacji poszczególnych harmonicznych...

Zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych

Zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych Zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych

W najprostszym układzie pomiarowym do wyznaczenia wartości skutecznej różnicy prądów można zastosować dwa amperomierze, o odpowiednio dobranych zakresach pomiarowych oraz pasmach częstotliwości pracy,...

W najprostszym układzie pomiarowym do wyznaczenia wartości skutecznej różnicy prądów można zastosować dwa amperomierze, o odpowiednio dobranych zakresach pomiarowych oraz pasmach częstotliwości pracy, i następnie obliczyć różnicę prądów. Jednak dokładność tej metody, ze względu na błąd pomiaru amperomierzy, jest niewielka, i maleje gwałtownie wraz ze wzrostem wartości skutecznych mierzonych prądów i ich częstotliwości. Zastosowanie w takim przypadku w układzie pomiarowym sondy prądowej wraz z woltomierzem...

news Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana

Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej przejdzie modernizację i zostanie unowocześniona. Celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenia wolumenu...

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej przejdzie modernizację i zostanie unowocześniona. Celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenia wolumenu czystej ekologicznie energii produkowanej przez Energa.

Dobór przekładników dla układów pomiarowych półpośrednich

Dobór przekładników dla układów pomiarowych półpośrednich Dobór przekładników dla układów pomiarowych półpośrednich

Przekładniki prądowe niskiego napięcia są powszechnie wykorzystywane w układach pomiarowych oraz układach automatyki. Są one instalowane w torach prądowych, które stanowią pierwotne uzwojenie transformatora,...

Przekładniki prądowe niskiego napięcia są powszechnie wykorzystywane w układach pomiarowych oraz układach automatyki. Są one instalowane w torach prądowych, które stanowią pierwotne uzwojenie transformatora, jaki tworzy przekładnik. Na rysunku 1. zostały przedstawione oznaczenia zacisków przekładników prądowych stosowanych w praktyce.

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie...

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprostszych odbiorników nieliniowych są zasilacze impulsowe, falowniki oraz odbiorniki wykorzystujące wyładowania elektryczne w gazie, jak lampy wyładowcze czy spawarki łukowe.

Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej

Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej

Rozwój elektryczności spowodował potrzebę mierzenia wielkości elektrycznych w szczególności napięcia i prądu elektrycznego. Dodatkowo pomiary różnych wielkości elektrycznych, w tym nocy biernej, są stosunkowo...

Rozwój elektryczności spowodował potrzebę mierzenia wielkości elektrycznych w szczególności napięcia i prądu elektrycznego. Dodatkowo pomiary różnych wielkości elektrycznych, w tym nocy biernej, są stosunkowo łatwe do zrealizowania, szybkie i względnie dokładne.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną...

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną ze składową prądu zasilającego zwaną prądem aktywnym (rys. 1., prąd ia), oraz moc nieaktywną, związaną ze składową nieaktywną prądu, rys. 1., prąd iq). Prąd nieaktywny można dzielić na kolejne składowe, wynikające np. z przyczyn jego powstawania czy spójności z metodą jego redukcji.

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania...

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania energią elektryczną o odpowiednich parametrach. Jednym z działań mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiednie zarządzanie przepływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Zachowanie odpowiedniego bilansu zarówno mocy czynnej, jak i biernej jest gwarancją...

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy...

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy umownej. Problemy pojawiają się dopiero w sytuacjach zwiększonego poboru mocy, jak np. jednoczesne załączenie kuchni elektrycznej i zmywarki lub pralki automatycznej. Instalowane przez spółki dystrybucyjne zabezpieczenie zalicznikowe przeznaczone do ograniczenia poboru mocy w takim przypadku zadziała...

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.) Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych...

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej,...

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.