elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Instalacja w rozdzielnicy rejestratora jakości energii elektrycznej

Instalacja w rozdzielnicy rejestratora jakości energii elektrycznej

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub niewłaściwą pracę sprzętu odbiorcy energii” [1].

Zobacz także

Szybkie koleje elektryczne na świecie

Szybkie koleje elektryczne na świecie Szybkie koleje elektryczne na świecie

Przez szybkie koleje elektryczne określa się, zgodnie z definicją międzynarodowej unii kolei żelaznych (UIC – L’Union Internationale des Chemins de fer), pociągi osiągające szybkość eksploatacyjną powyżej...

Przez szybkie koleje elektryczne określa się, zgodnie z definicją międzynarodowej unii kolei żelaznych (UIC – L’Union Internationale des Chemins de fer), pociągi osiągające szybkość eksploatacyjną powyżej 250 km/godz., na torach specjalnych, lub 200–220 km/godz. – na torach klasycznych. Szybkie koleje elektryczne są obecnie dostępne w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Budowa linii szybkich kolei elektrycznych...

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle,...

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych, mają pozwolić na wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań, uzyskanie oszczędności w zakresie surowców energetycznych i zminimalizowanie kosztów oraz zachowanie na wymaganym poziomie stanu środowiska.

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny...

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie...

Producent sprzętu elektrycznego często definiuje jakość energii na podstawie parametrów znamionowych systemu zasilającego, które zmieniają się w zależności od dostawcy energii. Dla energetyki zawodowej problem sprowadza się obecnie głównie do niezawodności zasilania, dostawca energii będzie więc wyrażał jej jakość poprzez podanie statystycznego współczynnika będącego miarą przerw w zasilaniu. Za jedną z bardziej trafnych definicji uwzględniających racje producentów energii i urządzeń oraz konsumentów można uznać stwierdzenie: „Jakość energii elektrycznej to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie zasilające (wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego)” [1].

Źródła złej jakości energii elektrycznej

Mogą być nimi zarówno odbiorniki energii elektrycznej (przekształtniki statyczne, regulowane napędy elektryczne, UPS-y, zasilacze impulsowe, piece indukcyjne i łukowe, klimatyzacja, układy zasilające oświetlenia fluorescencyjnego i gazowowyładowczego, nasycone obwody magnetyczne itp.), jak i sam system elektroenergetyczny. Jedną z najistotniejszych przyczyn złej jakości energii w grupie odbiorników są urządzenia energoelektroniczne, ze wzglądu na nieliniową charakterystykę prądowo-napięciową elementów półprzewodnikowych oraz coraz większą powszechność ich stosowania [1]. Układy energoelektroniczne są stosowane na każdym poziomie napięcia, od np. małych zasilaczy komputerowych do odbiorników bardzo dużych mocy, tj. układów napędowych maszyn wyciągowych itp.

Bardzo znaczącą rolę w zagadnieniach jakości energii odgrywa także praktyka uziemienia. Niewłaściwie wykonany uziom może być przyczyną ogromnej liczby problemów związanych z jakością zasilania [1].

Norma PN-EN 50160

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2010 r., nr 239 poz. 1597 z późniejszymi zmianami), wprowadziło obligatoryjność normy PN-EN 50160:2002+ AC:2004+Ap1:2005 i określiło parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.

Norma PN-EN 50160 określa wymagania dotyczące charakterystycznych parametrów napięcia zasilającego, podaje sposoby ich wyznaczania oraz graniczne dopuszczalne odchylenia od wartości znamionowych. Wymagania te podane są zarówno dla sieci zasilających niskiego (Un<1000 V), jak i średniego napięcia (1000 V<Un<35 kV). W przypadku sieci niskiego napięcia podane wartości odnoszą się do parametrów mierzonych w złączu instalacji elektrycznej. Norma PN-EN 50160 podaje definicje i zakresy dopuszczalnych zmian następujących parametrów [2, 7]:Częstotliwość napięcia zasilającego – znamionowa częstotliwość napięcia zasilającego powinna wynosić 50 Hz.

Wartość napięcia zasilającego to znormalizowane napięcie skuteczne sieci zasilającej.

Zmiany napięcia zasilającego to zwiększenie lub zmniejszenie wartości napięcia spowodowane zwykle zmianą całkowitego obciążenia sieci rozdzielczej lub jej części.

Szybkie zmiany napięcia zasilającego to zmiany wartości skutecznej napięcia pomiędzy dwoma jego kolejnymi poziomami, które utrzymują się w skończonym przedziale czasu.

Zmiany te są powodowane głównie zmianami obciążenia w instalacji odbiorczej lub procesami łączeniowymi w sieci zasilającej.

Zapady napięcia zasilającego to zmniejszenie się wartości napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90% do 1% napięcia znamionowego sieci, po którym w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości. Umownie czas trwania zapadu napięcia wynosi od 10 ms do 1 minuty. Głębokość zapadu napięcia definiowana jest jako różnica między minimalną wartością skuteczną napięcia w czasie trwania zapadu a napięciem znamionowym sieci. Zmiany napięcia zasilającego, które nie powodują obniżenia jego wartości poniżej 90% napięcia znamionowego, nie są uważane za zapady.

Przerwy w zasilaniu to stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia znamionowego. Przerwy w zasilaniu są sklasyfikowane jako planowe, gdy odbiorcy są wcześniej poinformowani. Przerwy planowe mają na celu umożliwienie wykonania zaplanowanych prac w sieci. Przerwy przypadkowe, spowodowane są zwykle trwałymi lub przemijającymi zwarciami, uszkodzeniami urządzeń lub zakłóceniami w ich pracy. Przerwy przypadkowe dzieli się na:

 • krótkie przerwy w zasilaniu, których czas trwania nie przekracza 3 minut,
 • długie przerwy w zasilaniu, których czas trwania przekracza 3 minuty.

Dorywcze przepięcia o częstotliwości sieciowej to przepięcia o relatywnie długim czasie trwania, występujące w określonym miejscu sieci.

Przepięcia przejściowe to krótkotrwałe oscylacyjne lub nieoscylacyjne przepięcia, zwykle silnie tłumione, trwające kilka milisekund lub krócej. Niesymetria napięcia zasilającego to w sieci trójfazowej to stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty fazowe między kolejnymi fazami nie są równe.

Uciążliwość migotania światła to poziom dyskomfortu wzrokowego odczuwanego przez człowieka, spowodowanego migotaniem światła. Uciążliwość ta określana jest na drodze pomiarowej i określają ją:

 • wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst, mierzonego przez 10 minut,
 • wskaźnik długookresowego migotania światła Plt, obliczonego z sekwencji 12 kolejnych wartości Pst występujących w okresie 2 godzin, Harmoniczne napięcia to napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej krotności częstotliwości podstawowej napięcia zasilającego.

Harmoniczne napięcia mogą być określone:

 • indywidualnie, przez względną wartość amplitudy danej harmonicznej Uh odniesionej do napięcia składowej podstawowej Un,
 • łącznie, np. przez całkowity współczynnik odkształcenia harmonicznymi THDu.

W normie PN-EN 50160 zawarta jest informacja, że ustalone wartości charakterystycznych parametrów napięcia zasilającego dotyczą normalnych warunków pracy. Postanowienia normy nie są stosowane między innymi w odniesieniu do pracy sieci po wystąpieniu zwarcia i w sytuacji tymczasowych układów zasilania utworzonych w celu zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców oraz w przypadku prowadzenia prac zmierzających do zminimalizowania czasu trwania przerwy oraz obszaru dotkniętego przerwą w zasilaniu [4]. Dotyczy to również sytuacji wyjątkowych, takich jak:

 • klęski żywiołowe i szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne,
 • zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie,
 • działania władz publicznych,
 • strajki,
 • siły wyższe,
 • niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych.

W grudniu 2010 r. opublikowano angielskojęzyczną aktualizację normy (PN-EN 50160:2010+AC:2011 oryg.).

Pomiary i monitoring jakości energii elektrycznej

Pomiary jakości energii elektrycznej wykonuje się w celu określenia jakości zasilania odbiorców, aby porównać wyniki z wymaganiami określonymi przez normy. Drugim powodem jest zbadanie wpływu emitowanych przez odbiorniki zaburzeń na sieć zasilającą. Dokładność oraz zalecane metody pomiaru poszczególnych parametrów jakości energii reguluje seria norm 61000-x-x.

Zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii wyróżnia się trzy klasy urządzeń pomiarowych:

Klasa A

Urządzenia o dużej dokładności mające zastosowanie jako przyrządy wzorcowe, które pracują w warunkach laboratoryjnych oraz służą do oceny spełnienia warunków kontraktu na dostawę energii elektrycznej.

Klasa S

Używana do zastosowań statystycznych, takich jak analizy lub oceny jakości energii (także z ograniczoną liczbą parametrów).

Klasa B

Starsze przyrządy o mniejszej dokładności stosowane jako orientacyjne wskaźniki stanu jakości energii elektrycznej.

Dodatkowo urządzenia pomiarowe jakości energii można podzielić w zależności od zastosowań na trzy podstawowe grupy [4, 5]:

 • mierniki do celów diagnostycznych – urządzenia do ciągłego monitorowania nietypowych stanów sieci zasilającej. Oprócz pomiarów i rejestracji podstawowych parametrów jakości oraz przekroczeń ich wartości określonych w normach, urządzenia tego typu mają możliwość zapisu próbek czasowych przebiegów napięć i prądów (rejestracji kształtu napięcia lub prądu), jednej lub kilku faz sieci zasilającej podczas oraz bezpośrednio przed wystąpieniem zaburzenia,
 • mierniki do celów standaryzacji i kontraktów, których zadaniem jest najczęściej określenie emisji zaburzeń badanego urządzenia, odporności badanego urządzenia na dany rodzaj i wartość zaburzenia oraz pomiar zaburzeń w zadanym punkcie sieci elektroenergetycznej i porównanie z wartościami normatywnymi,
 • mierniki do celów statystycznych realizują funkcje statystyczne, czego przykładem mogą być mierniki zapadów. W urządzeniach tego typu realizowany jest ciągły monitoring sieci elektroenergetycznej, a w trakcie wystąpienia zdarzenia odbywa się rejestracja próbek czasowych. Próbki te reprezentują zapis zdarzenia (zapad lub przerwę), następnie są poddawane analizie statystycznej, a wynik analizy jest archiwizowany.

Duże znaczenie praktyczne mają mierniki przeznaczone do celów diagnostycznych, zapisujących kształt zaburzeń sygnału elektroenergetycznego. Wykonywane przez mierniki rejestracje sygnału umożliwiają znacznie szerszą analizę stanu sieci elektroenergetycznej w porównaniu z miernikami mierzącymi tylko parametry jakości energii lub ich zgodność z określonymi normami.

Specjaliści z dziedziny jakości energii mają dzięki takim zapisom możliwość [4, 5]:

 • identyfikacji charakterystycznych cech zaburzeń, które mogą powodować zakłócenia pracy czułych odbiorników,
 • identyfikacji oraz lokalizacji źródeł lub przyczyn zaburzeń,
 • wyboru i weryfikacji poprawności pracy rozwiązań zabezpieczających przed skutkami zaburzeń,
 • prognozowania przyszłych potencjalnych problemów związanych z jakością energii elektrycznej i poprawy sytuacji jeszcze przed wystąpieniem poważnych awarii.

Analizatory jakości zasilania

W wyniku rozmów i konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami URE oraz kierownictwem różnych dystrybutorów energii elektrycznej – koncernu ENERGA, grupy dystrybucyjnej ENEA, Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren, opracowano wymagania techniczno-eksploatacyjne przyrządów do pomiarów i monitorowania jakości energii elektrycznej w miejscu jej dostarczania do końcowego odbiorcy. Najważniejsze z nich to [6]:

1. Urządzenie pomiarowe powinno dokonywać pomiaru i rejestracji wszystkich parametrów jakościowych sieci elektroenergetycznej na poziomie niskiego napięcia oraz średniego napięcia przez przekładniki, zgodnie z normą PN-EN 50160 oraz obowiązkami prawnymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (DzU z 2007 r., nr 93, poz. 623, z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (lub z wersji znowelizowanej, obowiązującej w momencie dostawy urządzeń pomiarowych). Podstawową cechą tego urządzenia pomiarowego powinien być certyfikat pełnej zgodności z normą PN-EN 61000-4-30 klasa A, dotyczącą wymaganych właściwości sprzętu pomiarowego, służącego do rejestracji jakości energii, m.in. wg normy PN-EN 50160, w zastosowaniach profesjonalnych. Zgodnie z przytoczonymi normami mierzonymi parametrami energii elektrycznej są: częstotliwość, wartość napięcia zasilającego, wahania napięcia, zapady i wzrosty napięcia, przerwy w zasilaniu, napięcia przejściowe, asymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne napięcia i prądu, napięcia sygnalizacyjne nałożone na napięcie zasilające i szybkie zmiany napięcia. W zależności od celu pomiaru mogą być mierzone wszystkie te parametry lub ich podzbiór.

2. Urządzenie pomiarowe z pełnym certyfikatem walidacyjnym klasy A, który potwierdza zarówno prawidłowość algorytmów pomiarowych, jak i dokładność wyników pomiarów w klasie A, powinno posiadać formalnoprawne gwarancje wiarygodności i powtarzalności pomiarów jakości energii elektrycznej w miejscu jej dostarczania do odbiorcy, co zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30 klasa A umożliwia stosowanie go do określania wysokości zachęt/płatności karnych stymulujących poprawę jakości energii elektrycznej w ramach regulacji jakościowej i zapobiega ewentualnym sporom w relacjach między regulatorem a spółkami dystrybucyjnymi oraz spółkami dystrybucyjnymi a końcowymi odbiorcami.

3. Wymagania zasilania awaryjnego dla urządzenia pomiarowego:

a) musi być wykluczone wyłączenie się urządzenia pomiarowego w czasie zaniku zasilania sieciowego przed wysłaniem komunikatu o tym zdarzeniu do centralnej bazy danych (centrum nadzoru) przy użyciu technologii GSM/EDGE/UMTS/HSDPA,

b) musi być zapewnione zachowanie zawartości pamięci urządzenia pomiarowego przez minimum 24 godziny od chwili zaniku zasilania sieciowego.

4. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać wytrzymałą mechanicznie i odporną na klimatyczne warunki pracy obudowę. Powinno też mieć zlokalizowane wszystkie porty po jednej stronie obudowy, dzięki czemu możliwe jest jego instalowanie w ciasnych przestrzeniach, np. małych skrzynkach rozdzielczolicznikowych.

5. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać możliwość identyfikacji źródeł powstawania wyższych harmonicznych oraz źródeł innych zakłóceń typu przepięcia i zapady napięć wraz z określaniem, czy zakłócenia powstają po stronie odbiorcy, czy dostawcy energii elektrycznej.

6. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać możliwość jednoczesnej rejestracji wszystkich parametrów sieci bez żadnych ograniczeń (w tym migotań – flicker Plt/Pst, harmonicznych, interharmonicznych, wahań napięcia i prądu).

7. Urządzenie pomiarowe powinno posiadać możliwość automatycznego generowania porejestracyjnych raportów zgodności parametrów jakości energii z obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.

Literatura

 1. Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej – część 1: wczoraj, dziś, jutro.
 2. J. Leszczyński, Badanie jakości energii elektrycznej – analiza porównawcza metod i przepisów, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej Nr 64.
 3. Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej – część 3: wahania napięcia.
 4. Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej (parametry, pomiary, ocena) wyzwaniem dla automatyki elektroenergetycznej, Automatyka elektroenergetyczna czynnikiem doskonalenia jakości zasilania i użytkowania energii elektrycznej (Sympozjum), Wrocław, 27 stycznia 2004, s. 9–30.
 5. J. Zygarlicki, Analiza i kompresja danych pomiarowych sygnału z sieci elektroenergetycznej dla potrzeb badania jakości energii, Opole 2007.
 6. Opracowanie koncepcji i ocena wykonalności urządzenia pomiarowego jakości energii elektrycznej w miejscu jej dostarczenia do odbiorcy. Praca nr 02.30.003.8, Instytut Łączności, Warszawa 2008.
 7. http://jakoscenergii.pwr.wroc.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie...

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprostszych odbiorników nieliniowych są zasilacze impulsowe, falowniki oraz odbiorniki wykorzystujące wyładowania elektryczne w gazie, jak lampy wyładowcze czy spawarki łukowe.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych...

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych lat nastąpi lawinowy wzrost zamówień na budowę siłowni jądrowych. Motorem tego rozwoju jest obawa przed skutkami efektu cieplarnianego, szybki wzrost cen ropy naftowej i gazu, wyczerpywanie się zasobów węgla oraz konieczność dywersyfikacji źródeł energii w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np....

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np. zasilacze typu impulsowego, które zdominowały zasilanie urządzeń powszechnego użytku (zasilacze w komputerach, zasilacze do komputerów przenośnych, sprzęt RTV, ładowarki do telefonów komórkowych oraz elektroniczne układy zasilania energooszczędnych źródeł światła).

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5 Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 27.100, 29.180, 29.120.70, 29.240.01, 29.240.20, 29.240.30, 29.240.99, 31.060.70, 33.100.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

news Trzy szkoły z nowym elektrycznym wyposażeniem

Trzy szkoły z nowym elektrycznym wyposażeniem Trzy szkoły z nowym elektrycznym wyposażeniem

W trzech szkołach - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie, Zespół Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu - pojawiło się nowe wyposażenie...

W trzech szkołach - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie, Zespół Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu - pojawiło się nowe wyposażenie w pracowniach elektrycznych. Wszystko dzięki współpracy szkół zawodowych z TAURON Dystrybucja.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.) Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

Publikacja odwołuje do uwarunkowań gospodarczych wprowadzających na obszarze Polski nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dniem 1 stycznia 2016 r. Autorka omawia m.in. system...

Publikacja odwołuje do uwarunkowań gospodarczych wprowadzających na obszarze Polski nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dniem 1 stycznia 2016 r. Autorka omawia m.in. system gospodarowania nim pod dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi i w świetle wprowadzanych ich zmian.

Uproszczony projekt sterowania wentylacją w pomieszczeniu małej siłowni sportowej

Uproszczony projekt sterowania wentylacją w pomieszczeniu małej siłowni sportowej Uproszczony projekt sterowania wentylacją w pomieszczeniu małej siłowni sportowej

Siłownia stanowi wydzieloną część budynku administracyjno-socjalnego bazy transportowej, w którym znajduje się Rozdzielnica Główna Budynku. Zmierzona miernikiem obwodu zwarciowego impedancja obwodu zwarciowego...

Siłownia stanowi wydzieloną część budynku administracyjno-socjalnego bazy transportowej, w którym znajduje się Rozdzielnica Główna Budynku. Zmierzona miernikiem obwodu zwarciowego impedancja obwodu zwarciowego w RGB dla zwarć jednofazowych wynosi Zk1=0,45. Inwestor zdecydował, aby jedno z pomieszczeń budynku wydzielić i wykonać w nim siłownię sportową dla pracowników.

Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.)

Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.) Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.)

W Europie ma miejsce kilka tysięcy eksplozji rocznie substancji łatwo palnych, pyłu oraz gazów. Powodują one uszkodzenia urządzeń, zniszczenia całych fabryk/zakładów, a przede wszystkim utratę ludzkiego...

W Europie ma miejsce kilka tysięcy eksplozji rocznie substancji łatwo palnych, pyłu oraz gazów. Powodują one uszkodzenia urządzeń, zniszczenia całych fabryk/zakładów, a przede wszystkim utratę ludzkiego życia. Reguły ATEX były rozumiane jako dobrowolny standard od 1 marca 1996 roku. Reguły te są obowiązkowe dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego do użytku w środowisku zagrożonym wybuchem sprzedawanego w Unii Europejskiej po 1 lipca 2003 roku. Od tej daty wszystkie produkty sprzedane do użytkowania...

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów,...

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów, monitorowania pacjentów oraz opieki nad nimi.

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

W dniach 18–20 maja w Rytrze po raz 25. spotkali się uczestnicy jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, orga­nizowanej przez Instytut Napędów...

W dniach 18–20 maja w Rytrze po raz 25. spotkali się uczestnicy jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, orga­nizowanej przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic. Uczestnicy spotkania świętowali podwójny jubileusz: 25-lecia Konferencji Naukowo-Technicznej oraz 50-lecia czasopisma naukowego „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”

Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle” Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”

W dniach 15-17 czerwca w Hotelu Zamek Na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”.

W dniach 15-17 czerwca w Hotelu Zamek Na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”.

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej

Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej Cel stosowania przekładników prądowych oraz sposoby kompensacji mocy biernej

Rozwój elektryczności spowodował potrzebę mierzenia wielkości elektrycznych w szczególności napięcia i prądu elektrycznego. Dodatkowo pomiary różnych wielkości elektrycznych, w tym nocy biernej, są stosunkowo...

Rozwój elektryczności spowodował potrzebę mierzenia wielkości elektrycznych w szczególności napięcia i prądu elektrycznego. Dodatkowo pomiary różnych wielkości elektrycznych, w tym nocy biernej, są stosunkowo łatwe do zrealizowania, szybkie i względnie dokładne.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.