elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Rys. 1. Wartości względne energii elektrycznej wprowadzonej Ewp, strat i różnic bilansowych ?E oraz wskaźnika strat bilansowych ΔE% dla sieci 400 i 220 kV

Rys. 1. Wartości względne energii elektrycznej wprowadzonej Ewp, strat i różnic bilansowych ?E oraz wskaźnika strat bilansowych ΔE% dla sieci 400 i 220 kV

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych, mają pozwolić na wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań, uzyskanie oszczędności w zakresie surowców energetycznych i zminimalizowanie kosztów oraz zachowanie na wymaganym poziomie stanu środowiska.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

W marcu 2011 roku została przyjęta przez Sejm RP Ustawa o efektywności energetycznej (DzU z 2011 r nr 94, poz 551 z późniejszymi zmianami). Głównym celem oszczędnego gospodarowania energią, podanym w ustawie, jest uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005. Ustawa wprowadza tzw. białe certyfikaty, które z jednej strony mają pomóc w inwestowaniu w rozwiązania energooszczędne, a z drugiej – zmobilizować do podjęcia działań zmniejszających zużycie energii. Nowe rozwiązania, zaproponowane w ustawie, mają pomóc zracjonalizować ceny energii dla odbiorców końcowych oraz zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłonności. W art. 17. ustawy wyspecyfikowano rodzaje przedsięwzięć, które mają poprawić efektywność energetyczną. Wśród nich jest ograniczenie strat sieciowych w ciągach liniowych i strat w transformatorach.

W artykule pokazano zmiany strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Pozwala to na ocenę możliwości uzyskania oszczędności na stratach energii w polskich sieciach przesyłowych i rozdzielczych.

Charakterystyka strat energii elektrycznej

W KSE wyróżnia się krajową sieć przesyłową (400 kV i 220 kV) oraz krajową sieć dystrybucyjną (110 kV, średnich napięć SN i niskich napięć nn). W prezentowanym opracowaniu przedstawiono charakterystykę strat energii elektrycznej w KSE w pierwszym dziesięcioleciu bieżącego stulecia, którą opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w rocznikach Agencji Rynku Energii „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej” [1]. Należy zauważyć, że analogiczne charakterystyki dla wcześniejszych okresów przedstawiono w opracowanych przez autorów rozdziałach monografii: w [2] dla lat 1991–2000, a w [3] dla lat 2000–2007.

Podstawową wielkością charakteryzującą poziom strat w sieciach elektroenergetycznych jest wskaźnik strat i różnic bilansowych ΔE%, który oblicza się jako stosunek strat i różnic bilansowych do energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, co wyraża wzór:

ei 12 2011 straty energii elektrycznej wzor 1

Wzór 1

gdzie:

ΔE – straty i różnice bilansowe w sieci na danym poziomie napięcia, w [GWh/a],

Ewp – energia elektryczna wprowadzona do sieci na danym poziomie napięcia, w [GWh/a].

W tabeli 1. zestawiono energię elektryczną wprowadzoną do sieci Ewp, straty i różnice bilansowe energii elektrycznej ΔE oraz obliczone według wzoru (1) wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% w KSE w latach 2001–2010 dla poszczególnych poziomów napięć sieci elektroenergetycznej – łącznie dla sieci 400 i 220 kV, sieci 110 kV i łącznie dla SN i nn. W celu oceny zmian wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% w poszczególnych latach, dla każdej z sieci wprowadzono wskaźnik oznaczony symbolem „w11”, określający stosunek wskaźnika strat i różnic bilansowych w danym roku do wskaźnika strat i różnic bilansowych w roku 2001 oraz wskaźnik oznaczony symbolem „w’11”, określający stosunek wskaźnika strat i różnic bilansowych w danym roku do analogicznego wskaźnika w roku poprzednim. Natomiast w tabeli 2. zestawiono energię elektryczną wprowadzoną (dostarczoną) do sieci Ewp, straty i różnice bilansowe energii elektrycznej ΔE oraz obliczone według wzoru (1) wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych ΔE% w KSE w latach 2002–2010, oddzielnie w sieciach średniego i niskiego napięcia. Wcześniejsze statystyki podawały tylko łączne straty energii w sieciach SN i nn.

Podobnie jak poprzednio, wprowadzono wskaźnik oznaczony symbolem „w12”, określający stosunek wskaźnika strat i różnic bilansowych w danym roku do wskaźnika strat i różnic bilansowych w roku 2002 oraz wskaźnik oznaczony symbolem „w’12”, określający stosunek wskaźnika strat i różnic bilansowych w danym roku do analogicznego wskaźnika w roku poprzednim.

Ilustrację graficzną danych liczbowych zestawionych w tabeli 1. i tabeli 2. stanowią rysunki 1–5, na których przedstawiono w jednostkach względnych (tzn. odniesione do wartości danej wielkości w roku 2001 lub 2002) energię elektryczną wprowadzoną do sieci, straty i różnice bilansowe energii elektrycznej oraz obliczone wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych (w tym ostatnim przypadku będą to odpowiednio wskaźniki „w11” i „w12”).

Z analizy danych liczbowych zestawionych w tabelach 1. i 2. oraz rysunków 1–5 można sformułować następujące wnioski:

 • wskaźnik strat i różnic bilansowych dla kolejnych lat w sieciach 400 i 220 kV jest wyższy od wskaźnika strat i różnic bilansowych w roku 2001 (maksymalnie o 21% w 2004 roku), przy czym w ostatnich dwóch latach – 2009 i 2010 – bardzo się zbliżył do rezultatu z roku 2001,
 • wskaźnik strat i różnic bilansowych dla poszczególnych lat w sieci 110 kV ulega znacznym wahaniom w porównaniu do wskaźnika strat i różnic bilansowych w roku 2001, a mianowicie od +63% w 2002 roku (ta wartość liczbowa może budzić pewne wątpliwości co do wiarygodności danych) do –43% w roku 2008,
 • wskaźnik strat i różnic bilansowych dla kolejnych lat w sieciach średniego i niskiego napięcia ma wyraźną tendencję malejącą – dla ostatnich trzech lat analizowanego okresu, tj. 2008–2010, obniżył się o 15–20% w sieciach średniego napięcia i 35–40% w sieciach niskiego napięcia, przy czym zauważalny jest wzrost energii elektrycznej wprowadzanej do obu tych sieci.

Przedstawiona analiza poziomu strat i różnic bilansowych brała pod uwagę wskaźniki zmian odniesione do umownego (pierwszego) roku danych statystycznych, tj. roku 2001, co nie pozwalało ocenić dynamiki zmian w kolejnych latach. Stąd dla określenia tendencji zmian wskaźnika strat bilansowych ΔE%, występujących w badanym okresie, wyznaczono – na podstawie prostych regresji – dynamikę ich zmian. Poszerzono przy tym analizowany przedział czasowy aż do roku 1993, gdyż od tego czasu dane statystyczne zawarte w rocznikach „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej” [1] podawane są według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), natomiast wcześniejsze podawane były według Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (KGN). W pracy [4] przedstawiono wykresy zmian wskaźnika strat bilansowych ΔE% od 1993 roku, odpowiednio dla sieci 440 i 220 kV, sieci 110 kV oraz sieci SN i nn, przy czym dla każdego z nich wyznaczono prostą regresji.

Dla wszystkich trzech analizowanych sieci – 440 i 220 kV, 110 kV oraz SN i nn – trend zmian wskaźnika strat bilansowych ΔE% jest malejący. W tabeli 3. zestawiono dla poszczególnych sieci procentowe wartości współczynnika nachylenia prostych regresji m i wartości bezwzględne współczynnika korelacji |R| dla wybranych przedziałów lat analizy.

Należy zaznaczyć, że wartość współczynnika korelacji R jest miarą współzależności (korelacji) dwóch serii wartości liczbowych. Wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale: –1< R <+1, przy czym korelacja jest tym silniejsza, im większą wartość osiąga |R|. Uwzględniono przy tym wnioski z pracy [4], że przyjmowany do analizy przedział czasowy ma wpływ na rezultaty obliczeń korelacyjnych oraz graniczną wartość współczynnikakorelacji na poziomie |R|>0,7.

Analizując zestawione wyżej rezultaty obliczeń można stwierdzić, że wspomniana wyżej tendencja malejąca wartości wskaźnika strat i różnic bilansowych E% na poziomie ok. 3%, występuje dla poszczególnych rodzajów sieci w krótszym lub dłuższym przedziale czasowym.

Analiza infrastruktury krajowego systemu elektroenergetycznego

W celu dokonania próby szerszej analizy wskaźników strat energii elektrycznej w KSE w tabelach 4–7 zestawiono dla lat 2001–2010 – na podstawie roczników „Statystyka Elektroenergetyki Polskiej” [1] – liczbę odbiorców oraz długość linii elektroenergetycznych na poszczególnych poziomach napięć, oraz liczbę i moc transformatorów sieciowych. Dla oceny zmian wartości analizowanych wielkości w poszczególnych latach wprowadzono wskaźniki oznaczone symbolem „w” z określonym indeksem liczbowym, zdefiniowane następująco:

 1. w21 – w24 – stosunek liczby odbiorców w danym roku do liczby odbiorców w roku 2001,
 2. w’23 – w’24 – stosunek liczby odbiorców w danym roku do liczby odbiorców w roku poprzednim,
 3. w31 – w34 – stosunek długości linii w danym roku do długości linii w roku 2001,
 4. w’31 – w’34 – stosunek długości linii w danym roku do długości linii w roku poprzednim,
 5. w41 – w44 – stosunek liczby transformatorów w danym roku do liczby transformatorów w roku 2001,
 6. w’41 – w’44 – stosunek liczby transformatorów w danym roku do liczby transformatorów w roku poprzednim,
 7. w51 – w54 – stosunek mocy transformatorów w danym roku do mocy transformatorów w roku 2001,
 8. w’51 – w’54 – stosunek mocy transformatorów w danym roku do mocy transformatorów w roku poprzednim.

Analizując zmiany liczby odbiorców w poszczególnych latach analizowanego okresu można stwierdzić, że:

 • liczba odbiorców na poziomie 110 kV (liczona z dokładnością tysiąca odbiorców) jest praktycznie stała,
 • liczba odbiorców na poziomie średniego napięcia (liczona z dokładnością tysiąca odbiorców) zmienia się schodkowo – jest praktycznie stała w latach 2001–2002, następnie w stosunku do roku 2001 wzrasta:
  • o 4% dla lat 2003–2005,
  • o 8% dla roku 2006,
  • o 11% dla roku 2007,
  • o 15% dla roku 2008,
  • o 19% dla lat 2009 i 2010;
 • liczba odbiorców na poziomie niskiego napięcia wzrasta dość regularnie z roku na rok – w latach 2001–2010 średnio rocznie od 0,49% do 1,00%, a jedynie dla 2007 roku średni roczny przyrost jest wyższy i wyniósł 1,19%.

Porównując dla danego poziomu napięcia wartości liczbowe wskaźników „w” (zestawione w zamieszczonych tabelach) wyznaczone dla zmian strat i różnic bilansowych z wartościami liczbowymi wskaźników „w”, wyznaczonych dla zmian liczby odbiorców. można stwierdzić, że charakter zmian analizowanych wskaźników jest różny i trudno zauważyć jakąkolwiek korelację. Należy jednak zauważyć, że przy występującym trendzie wzrostowym liczby odbiorców zarówno średniego, jak i niskiego napięcia, wskaźniki strat i różnic bilansowych mają wyraźną tendencję malejącą.Analizując zmiany długości linii elektroenergetycznych w poszczególnych latach analizowanego okresu można stwierdzić, co następuje:

 • długość linii elektroenergetycznych na poziomie 110 kV ulega pewnym wahaniom (występują zarówno przyrosty, jak i ubytki długości linii), przy czym dla 2010 roku długość linii wzrosła o 1,2% w stosunku do roku 2001, co daje średnio roczny przyrost na poziomie ok. 0,13%,
 • długość linii elektroenergetycznych na poziomie średniego napięcia wzrasta nierównomiernie z roku na rok, przy czym dla roku 2010 długość linii wzrosła o 8,91% w stosunku do 2001 roku, przy rocznych przyrostach od 0,03% (dla roku 2005) do 5,14% (dla roku 2004), 
 • wzrost długości linii elektroenergetycznych na poziomie niskiego napięcia charakteryzuje się większą regularnością – dla 2010 roku długość linii wzrosła o 9,93% w stosunku do roku 2001, przy rocznych przyrostach od 0,09% (dla roku 2007) do 2,42% (dla roku 2004).

Podobnie jak poprzednio, porównując dla danego poziomu napięcia zestawione w zamieszczonych tabelach wartości liczbowe wskaźników „w”, wyznaczone dla zmian strat i różnic bilansowych, z wartościami liczbowymi wskaźników „w”, wyznaczonych dla zmian długości linii elektroenergetycznych, można stwierdzić, że również w tym przypadku nie zauważa się korelacji i charakter zmian analizowanych wskaźników jest różny.

Analizę zmian liczby i mocy transformatorów sieciowych ograniczono tylko do jednostek występujących w sieciach dystrybucyjnych, tj. o przekładni WN/SN i SN/nn. Na podstawie danych liczbowych zestawionych w tabelach 6. i 7. można stwierdzić, co następuje:

 • w obu grupach transformatorów szybszy jest wzrost ich mocy niż liczby, co świadczy, że wzrasta moc znamionowa instalowanych jednostek,
 • dla transformatorów o przekładni WN/SN dla roku 2010 liczba transformatorów wzrosła o 4,2% w stosunku do roku 2001 (przy rocznych przyrostach od 0,28% do 1,36%), a moc transformatorów odpowiednio o 10,5% (przy rocznych przyrostach od 0,58% do 1,74%),
 • dla transformatorów o przekładni SN/nn dla roku 2010 liczba transformatorów wzrosła o 9,83% w stosunku do roku 2001 (przy rocznych przyrostach od 0,17% do 3,72%), a moc transformatorów odpowiednio o 15,1% (przy rocznych przyrostach od 0,71% do 3,61%).

Także i teraz porównując zestawione w zamieszczonych tabelach wartości liczbowe wskaźników „w”, wyznaczone dla zmian strat i różnic, bilansowych z wartościami liczbowymi wskaźników „w”, wyznaczonych dla zmian liczby i mocy transformatorów sieciowych, można stwierdzić, że nie zauważa się korelacji między nimi i charakter zmian analizowanych wskaźników jest różny.

Podsumowanie

Zaprezentowana wyżej analiza odnosi się do całego krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). Interesującym byłoby poszerzenie i uszczegółowienie jej na krajową sieć dystrybucyjną 110 kV, SN i nn. Zmiany organizacyjne, jakie wystąpiły w sektorze dystrybucji, spowodowały, że praktycznie niemożliwym stało się uzyskanie i publikowanie danych dotyczących strat energii elektrycznej w poszczególnych przedsiębiorstwachelektroenergetycznych. Pewne wyniki analiz strat energii elektrycznej w krajowych sieciach dystrybucyjnych autorzy przedstawili w swoich wcześniejszych pracach – dla trzydziestu trzech spółek dystrybucyjnych w latach 1991–1997 oraz pięciu regionów w latach 1991–2000 w pracy [2], a dla pięciu Grup Energetycznych w latach 2000–2007 w pracy [3].

Analizując zmiany strat w sieciach różnych napięć można jednoznacznie stwierdzić, że w ostatnich latach podjęto ogromny wysiłek w spółkach dystrybucyjnych w celu zmniejszenia strat energii w sieciach średniego i niskiego napięcia. Straty w sieciach wyższych napięć, ze względu na zadania przesyłowe, wynikają często z wymuszonych rozpływów mocy i trudniej zarządzać nimi w celu minimalizowania strat energii.

Literatura

 1. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2001–2010. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2002–2011.
 2. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji [w:] Ograniczanie strat energii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych, Wydawnictwo PTPiREE, Poznań 2002, s. 147–178.
 3. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji [w:] Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych, Wydawnictwo PTPiREE, Poznań 2009, s. 51–70.
 4. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Analiza statystyczna strat energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym [w:] Materiały V Konferencji „Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych”, Kołobrzeg 2011, s. 01–1÷01–10.

***

Tekst artykułu przedstawiony w formie referatu na XIV Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP z cyklu „Współczesne urządzenia i usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” nt. AKTUALNE PROBLEMY BUDOWY I EKSPLOATACJI SIECI ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, Poznań, 23–24 listopada 2011 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych...

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych lat nastąpi lawinowy wzrost zamówień na budowę siłowni jądrowych. Motorem tego rozwoju jest obawa przed skutkami efektu cieplarnianego, szybki wzrost cen ropy naftowej i gazu, wyczerpywanie się zasobów węgla oraz konieczność dywersyfikacji źródeł energii w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np....

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np. zasilacze typu impulsowego, które zdominowały zasilanie urządzeń powszechnego użytku (zasilacze w komputerach, zasilacze do komputerów przenośnych, sprzęt RTV, ładowarki do telefonów komórkowych oraz elektroniczne układy zasilania energooszczędnych źródeł światła).

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5 Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 27.100, 29.180, 29.120.70, 29.240.01, 29.240.20, 29.240.30, 29.240.99, 31.060.70, 33.100.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

news Branża energetyczna potrzebuje wsparcia w czasie epidemii

Branża energetyczna potrzebuje wsparcia w czasie epidemii Branża energetyczna potrzebuje wsparcia w czasie epidemii

Konfederacja Lewiatan informuje, że branża energetyczna przygotowała pakiet postulatów, które pomogą firmom przetrwać czas epidemii koronawirusa. Mowa o wprowadzeniu rozwiązań, które ograniczą utratę płynności...

Konfederacja Lewiatan informuje, że branża energetyczna przygotowała pakiet postulatów, które pomogą firmom przetrwać czas epidemii koronawirusa. Mowa o wprowadzeniu rozwiązań, które ograniczą utratę płynności finansowej dostawców mediów (energii elektrycznej, gazu i ciepła) z powodu z powodu wstrzymania płatności przez odbiorców oraz pozwolą zachować ciągłość dostaw tych mediów.

news Magazyny energii powinny szybciej rozwijać się w Polsce

Magazyny energii powinny szybciej rozwijać się w Polsce Magazyny energii powinny szybciej rozwijać się w Polsce

Jak szacuje Polska Izba Magazynowania Energii, w krajowych magazynach energii jest zainstalowanych łącznie ok. 1 450 MW mocy, tymczasem docelowo powinno to być 2 proc. całej mocy zainstalowanej w polskiej...

Jak szacuje Polska Izba Magazynowania Energii, w krajowych magazynach energii jest zainstalowanych łącznie ok. 1 450 MW mocy, tymczasem docelowo powinno to być 2 proc. całej mocy zainstalowanej w polskiej energetyce, czyli ok. 5 GW. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem elektromobilności, bo rozpowszechnienie elektryków umożliwiłoby stosowanie ich akumulatorów jako rozproszonych magazynów energii. Rynek liczy też na stabilne ramy prawne, które pozwolą inwestować i zarabiać na magazynach, ale jak informuje...

news Energetycy dla szkół

Energetycy dla szkół Energetycy dla szkół

„Mam przyjaciela energetyka” to pierwsza w Polsce książeczka dla dzieci opowiadająca o codziennej pracy energetyków. Dlatego pierwsze jej egzemplarze zostały przekazane uczniom siemianowickiej Szkoły Podstawowej...

„Mam przyjaciela energetyka” to pierwsza w Polsce książeczka dla dzieci opowiadająca o codziennej pracy energetyków. Dlatego pierwsze jej egzemplarze zostały przekazane uczniom siemianowickiej Szkoły Podstawowej nr 3, podczas zajęć edukacyjnych zorganizowanych przez TAURON Dystrybucję. Docelowo książeczki trafią do ponad stu bibliotek szkolnych.

news URE zatwierdziło taryfy dystrybucyjne na 2019 rok

URE zatwierdziło taryfy dystrybucyjne na 2019 rok URE zatwierdziło taryfy dystrybucyjne na 2019 rok

Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego - PSE oraz taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea...

Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego - PSE oraz taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator.

Taryfy za dostawę energii elektrycznej

Taryfy za dostawę energii elektrycznej Taryfy za dostawę energii elektrycznej

Funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa trudno wyobrazić sobie bez energii elektrycznej. Przerwy w dostawach tej energii uświadamiają odbiorcy, jak bardzo jest od niej uzależniony. Można zatem powiedzieć,...

Funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa trudno wyobrazić sobie bez energii elektrycznej. Przerwy w dostawach tej energii uświadamiają odbiorcy, jak bardzo jest od niej uzależniony. Można zatem powiedzieć, że każdy człowiek jest obecnie „niewolnikiem” energii elektrycznej. Musi sobie jednak zdawać sprawę z tego, że wytworzenie energii i jej dostarczenie wymagają określonych kosztów.

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym...

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych,...

Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

Elektryczne niechlujstwo - cz. 19 Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych....

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych. Rząd podnosi wiek emerytalny, na przykład w sferze mundurowej do 55 lat. Ciekawy jestem widoku strażaka po pięćdziesiątym roku życia w czasie pożaru w płonącym budynku lub dowódcy wojskowego niższego szczebla w okopach. Sprawność fizyczna tych ludzi jest na pewno dużo mniejsza niż ludzi młodych....

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników...

Ograniczniki przepięć występują obecnie w dwóch rodzajach – jako odgromniki iskiernikowe (zaworowe i wydmuchowe) i ograniczniki beziskiernikowe. Ostatnim aktem prawnym określającym zakres prób dla odgromników było Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. (M.P. nr 25, poz. 200), które zostało uchylone przez Ustawę Prawo energetyczne w 1999 roku. Do 1999 roku zalecany był okres nie rzadziej niż 10 lat dla badań odgromników, natomiast nie było w przepisach wytycznych dla ograniczników...

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej oraz taryfy za energię elektryczną

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej oraz taryfy za energię elektryczną Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej oraz taryfy za energię elektryczną

Przyłączenie podmiotu do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie pomiędzy podmiotem a przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej....

Przyłączenie podmiotu do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy o przyłączenie pomiędzy podmiotem a przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. W umowie zawarte są warunki zwane „warunkami przyłączenia”, zgodnie z którymi nastąpi przyłączenie.

Polska norma PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych a projektowane zmiany przepisów państwowych

Polska norma PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych a projektowane zmiany przepisów państwowych Polska norma PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych a projektowane zmiany przepisów państwowych

W artykule skonfrontowano krajową praktykę eksploatacji urządzeń elektrycznych z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach...

W artykule skonfrontowano krajową praktykę eksploatacji urządzeń elektrycznych z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w świetle zapisów normy PN-EN 50110. Polska norma PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja urządzeń elektrycznych wydana metodą uznaniową, w języku angielskim, ma swój odpowiednik we wcześniejszym wydaniu z 2001 roku w języku polskim.

Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i niektórych budowli (część 2.)

Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i niektórych budowli (część 2.) Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i niektórych budowli (część 2.)

Zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity – DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.) sieci elektroenergetyczne należy projektować i budować przy zachowaniu zgodności z wymaganiami,...

Zgodnie z art. 51 Ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity – DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.) sieci elektroenergetyczne należy projektować i budować przy zachowaniu zgodności z wymaganiami, między innymi Polskich Norm. Również art. 5 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – DzU z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) stanowi, że obiekty budowlane (w tym sieci elektroenergetyczne) należy projektować i budować między innymi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i budynków (część 1.)

Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i budynków (część 1.) Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i budynków (część 1.)

Wymagania odległościowe dla sieci elektroenergetycznych od niektórych obiektów budowlanych określane są nie tylko w Polskich Normach, ale także w przepisach techniczno-budowlanych [5, 6, 7, 9, 10]. Jednak...

Wymagania odległościowe dla sieci elektroenergetycznych od niektórych obiektów budowlanych określane są nie tylko w Polskich Normach, ale także w przepisach techniczno-budowlanych [5, 6, 7, 9, 10]. Jednak przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8] wymagań takich nie określają. Zatem, pozostają w tym przypadku wymagania Polskich Norm.

Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego?

Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego? Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego?

Z dniem 1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

Z dniem 1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.