elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ilustracja charakterystycznych obwodów instalacji zasilającej typowy budynek biurowy


A. Klajn, M. Bątkiewicz-Pantuła

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Pogorszona jakość energii przyczynia się do zwiększenia strat gospodarczych. Świadomość tego zjawiska istnieje w środowisku personelu zajmującego się eksploatacją sieci, choć dotychczas w Polsce nie prowadzi się dokładnych statystyk strat gospodarczych powodowanych niedostateczną jakością zasilania. Straty te  w krajach Europy Zachodniej i w USA są szacowane na dziesiątki miliardów dolarów rocznie, a średni koszt strat spowodowanych jedną godziną niedostarczonej energii waha się w zależności od sektora gospodarki, od 1000 do 13 000 euro [1]. O wadze problemu świadczy również podejmowanie szeregu inicjatyw i działań na rzecz poszerzenia wiedzy z zakresu jakości energii elektrycznej.

Przykładowo, efektem realizacji jednego z takich działań jest przedsięwzięcie Leonardo Power Quality Initiative (LPQI) [2], projekt LPQIves [3] czy powstanie Komitetu ds. Jakości Energii Elektrycznej przy SEP. W ciągu kilkunastu ostatnich lat powstały dokumenty precyzujące sposób oceny jakości energii i podające dopuszczalne granice odchyleń wybranych parametrów. Zasadnicze wymagania odnoszące się do sieci krajowych znalazły się w rozporządzeniu [4], przy czym niezbędne definicje oraz sposób pomiaru poszczególnych parametrów oceny jakości energii zawarto w normie [5], odnoszącej się do publicznych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia. Zagadnienia te opisano bliżej m.in. w pracy [6].

Obok problematyki oceny jakości energii, innym, równie ważnym zagadnieniem, są działania zmierzające do jej poprawy. W sieciach przemysłowych zwykle można określić charakter zakłóceń powodowanych przez określone grupy odbiorników i podjąć właściwe działania powodujące zmniejszenie tych zakłóceń, np. poprzez filtrację wyższych harmonicznych czy zastosowanie układów łagodnego startu silników. Odbiory zasilane z sieci komunalnej charakteryzują się natomiast dużym stopniem rozproszenia i zróżnicowania wprowadzanych zakłóceń, stąd też znacznie trudniej jest podjąć działania zmierzające do poprawy jakości energii w takich sieciach.

Działania takie polegają przede wszystkim na określeniu wymagań dotyczących dopuszczalnych odkształceń parametrów powodowanych przez odbiorniki powszechnego użytku. Przykładowo, jednym z podstawowych są wymagania norm z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, określające dopuszczalne odkształcenie prądu odbiorników niskiego napięcia [7, 8]. Ponadto istnieją określone możliwości poprawy jakości zasilania w niektórych większych obiektach zasilanych z sieci komunalnej, takich jak na przykład budynki biurowe, które mogą być uwzględnione na etapie projektowania instalacji elektrycznej [9].

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych typowych budynków biurowych. Omówiono charakterystyczne cechy obciążenia poszczególnych obwodów instalacji, zwracając szczególną uwagę na pogorszenie jakości energii powodowane wyższymi harmonicznymi prądów oraz na ocenę zjawiska migotania światła. Stwierdzono, że możliwe jest wskazanie typowych odkształceń i ich charakterystycznych poziomów dla poszczególnych obwodów instalacji budynku biurowego.

Budynki biurowe oaz inne podobne obiekty zasilane z publicznej sieci rozdzielczej, na przykład duże obiekty handlowo-usługowe, charakteryzują się m.in. tym, że możliwe jest wyodrębnienie w ich instalacji odbiorów, bądź grup odbiorów o określonym charakterze obciążenia. Zasilanie tak podzielonych odbiorów z odrębnych obwodów umożliwia poprawę jakości zasilania poprzez:

 • zmniejszenie wzajemnego wpływu odbiorników o zróżnicowanych charakterystykach obciążenia,
 • łatwiejsze spełnienie wymagań co do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości zasilania danej grupy odbiorników, np. poprzez zainstalowanie dla niej rezerwowego zasilania,
 • prostsze możliwości zastosowania urządzeń eliminujących określony rodzaj zakłóceń, np. zastosowanie filtrów wyższych harmonicznych.

W artykule zamieszczono charakterystykę typowego budynku biurowego z punktu widzenia istnienia określonych grup odbiorników i rodzaju ich obciążenia mogącego mieć wpływ na jakość użytkowanej energii elektrycznej. Ponadto przedstawiono zakłócenia, jakich należy się spodziewać w analizowanych grupach odbiorników w zakresie wyższych harmonicznych oraz wskaźnika migotania światła. Przedstawiona analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów parametrów jakości energii przeprowadzonych w rzeczywistych obiektach.

Charakterystyka struktury odbiorów w budynku biurowym

W instalacji zasilającej typowego budynku biurowego można wyróżnić charakterystyczne obwody zilustrowane na rysunku 1. Podobna struktura instalacji zasilającej istnieje również w wielu innych obiektach, takich jak przykładowo większe budynki handlowe. Nie uwzględniono tu ogrzewania elektrycznego, gdyż w warunkach krajowych jest ono rzadko stosowane w omawianych obiektach. Poszczególne obwody mogą być charakteryzowane z punktu widzenia różnych parametrów, w szczególności poboru mocy i jej dobowego rozkładu oraz odkształcenia pobieranego prądu obciążenia.

Tygodniowy pobór mocy (rys. 2.) charakteryzuje się wyraźnym wzrostem zapotrzebowania w godzinach pracy oraz jego spadkiem w czasie poza godzinami pracy. Zapotrzebowanie na nocny pobór mocy zmniejsza się przy tym do ok. 15 - 25% zapotrzebowania w godzinach pracy. W dni wolne od pracy (na rysunku 2. jest to 20. dzień miesiąca, niedziela) zapotrzebowanie jest praktycznie równe zapotrzebowaniu nocnemu. Głównymi odbiorami zapotrzebowania nocnego w budynkach biurowych jest część urządzeń klimatyzacyjnych, serwerownia, oświetlenie zewnętrzne i awaryjne. W budynkach handlowo-usługowych może to być dodatkowo zasilanie urządzeń chłodniczych.

Inną cechą charakterystyczną obciążenia budynku biurowego jest stosunkowo wysoka wartość cosϕ, zawierająca się w zakresie od niemal 1 do ok. 0,8 (rys. 3.), przy czym średnia wartość może być szacowana jako równa 0,9. Należy pamiętać, że w przypadku znacznego odkształcenia przebiegów napięcia i prądu cosϕ dotyczy tu przesunięcia fazowego pomiędzy podstawową harmoniczną napięcia i podstawową harmoniczną prądu i zasadniczo nie jest współczynnikiem mocy. Współczynnik mocy λ jest wówczas zdefiniowany jako stosunek mocy czynnej do mocy pozornej.

Przebieg zmian wartości napięcia zasilającego na szynach rozdzielni głównej (rys. 4.) odpowiada zwykle cyklicznym zmianom obciążenia dobowego. Pomiar zilustrowany na rysunku 4. jest typowym pomiarem wolnych zmian napięcia zasilania, wykonanym zgodnie z normą PN-EN 50160 [5, 6], tzn. jest to ciąg uśrednionych wartości skutecznych napięcia mierzonego w 10-minutowych odcinkach czasowych w ciągu całego tygodnia (łącznie 1008 odcinków). Zarejestrowane zmiany zawierają się w zakresie zmian dopuszczalnych, tj. 95% z nich mieści się w przedziale ±10% napięcia znamionowego sieci [4, 5]. Na rysunku 4. widoczny jest ponadto zapad napięcia w 21. dniu miesiąca. Należy dodać, że na przedstawione na rysunku 4. przebiegi napięcia mają wpływ nie tylko obciążenie budynku, lecz również w pewnym stopniu zmiany napięcia sieci, po stronie zasilania transformatora z sieci średniego napięcia.

Wyższe harmoniczne i ich ocena

Podstawową przyczyną obecności wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym jest pobór prądów odkształconych od przebiegu sinusoidalnego przez odbiorniki nieliniowe przyłączone do sieci. Prądy te powodują pojawianie się spadków napięcia na elementach układu przesyłowego nie tylko dla harmonicznej podstawowej, lecz i dla kolejnych wyższych harmonicznych prądu, w efekcie czego dochodzi do odkształcenia napięcia w rozważanym punkcie zasilania. Odkształcenie napięcia jest charakteryzowane na dwa sposoby [4, 5]:

 • przez całkowity współczynnik odkształcenia (total harmonic distortion):
ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor1

Wzór 1

lub

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor1a

Wzór 1a

 • przez względną wartość Uh% harmonicznej rzędu h odniesionej harmonicznej podstawowej U1:

 

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor2

Wzór 2

Przedstawione tu przykładowe wyniki pomiarów ilustrują zmiany współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDU w wybranych obwodach instalacji budynku biurowego. Na wszystkich przebiegach widoczne są charakterystyczne dobowe zmiany współczynnika, przy czym współczynnik ten rośnie wraz ze wzrostem obciążenia. Minima przebiegów przypadają na godziny nocne oraz na godziny wczesnoporanne, natomiast maksima na przedpołudniowe i popołudniowe, gdy obciążenie obwodów jest największe.

Na rysunku 6. przedstawiono spektra harmonicznych napięć i prądów mierzone w rozdzielnicy głównej budynku. Z analizy przedstawionych harmonicznych napięcia (rys. 6a) wynika, że nie przekraczają one dopuszczalnych wartości podanych w normie [5]. Porównanie harmonicznych napięcia z harmonicznymi prądu pozwala ocenić, w jakim stopniu odkształcenie napięcia zasilającego budynek jest powodowane prądem pobieranym przez odbiory tego budynku, a w jakim stopniu są to odkształcenia zewnętrzne. Można zauważyć, że w analizowanym obwodzie największy wpływ na odkształcenie napięcia mają harmoniczne: 5. i 7. (rys. 6b). Są to charakterystyczne harmoniczne dla oświetlenia jarzeniowego bądź dla prostownika 6-pulsowego używanego w urządzeniach tzw. łagodnego rozruchu w silnikach wind. W spektrum harmonicznych prądu w obwodzie oświetlenia jarzeniowego (nieprzedstawionym tutaj) znaczący udział ma również 3. harmoniczna prądu.

Szczegółowej analizie poddano obwody komputerowe. Przeanalizowano dwa charakterystyczne przypadki takiego obwodu. Rysunek 7a przedstawia typowy układ zasilający wydzieloną sieć komputerową bez zastosowania zasilacza UPS. Można zaobserwować duży udział 3. harmonicznej, który jest charakterystyczny dla prądu pobieranego przez zasilacze komputerów (zasilacze impulsowe, zasilacze z pojemnościowymi filtrami napięcia). Natomiast rysunek 7b przedstawia układ sieci komputerowej zasilanej za pośrednictwem UPS-a z podwójnym przetwarzaniem. Jest to więc zasadniczo prąd pobierany przez układ UPS z sieci. Zastosowanie takiego układu powoduje zmniejszenie wpływu 3. harmonicznej z jednoczesnym wzrostem 5. i znacznym zmniejszeniem udziału pozostałych harmonicznych.

Szczególnym odbiornikiem w budynkach biurowych są windy. Są to odbiory z silnikami o znacznej moc i częstych rozruchach. Zakłócenia napięcia zasilającego powodowane tymi rozruchami można w znaczącym stopniu ograniczyć przez zastosowanie urządzeń łagodnego rozruchu silników. Charakterystyczną cechą prądu pobieranego przez silnik wyposażony w takie urządzenia jest występowanie harmonicznych typowych dla zastosowanego sterownika. Badany obwód był wyposażony w 6-pulsowy sterownik sterowany, którego spektrum przedstawiono na rysunku 8. Widoczny jest tu znaczący udział występujących parami harmonicznych 5. i 7., 11. i 13., 17. i 19., typowych dla takich układów.

Wskaźnik migotania światła

Wskaźnik migotania światła określa wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowanego bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy podlega zmianom w czasie [1, 5, 10, 11]. Zjawisko migotania światła jest więc bezpośrednio związane z negatywnym odczuciem systemu wzrokowego człowieka, co w zależności od cech psychofizycznych różnych osób może w konsekwencji prowadzić do rozdrażnienia bądź irytacji, spowodowanej powtarzającymi się zmianami luminancji źródła światła. Bezpośrednią przyczyną zjawiska migotania światła są zmiany napięcia zasilającego, a w szczególności zmiany cykliczne, czyli fluktuacje. Wskaźnik migotania światła jest więc mierzony na podstawie analizy zmian napięcia, a nie jak mogłaby sugerować jego nazwa, na podstawie pomiaru zmian natężenia oświetlenia. Dlatego może on być określany dla wszystkich poziomów napięcia zasilającego, z napięciem średnim i wysokim włącznie. Wskaźnik migotania światła jest określany na podstawie dwóch składników:

 • wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst,
 • wskaźnika długookresowego migotania światła Plt, obliczanego z następującej zależności [5]:
ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor3

Wzór 3

Wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst jest obliczany przez współczesne rejestratory jakości energii na podstawie pomiaru zmian chwilowej wartości napięcia, z wykorzystaniem określonej procedury obliczeniowej [10]. Ogólna postać tej procedury polega na rejestrowaniu kolejno następujących po sobie względnych zmian napięcia ΔU/Un w określonym przedziale czasu, zwykle 1 minuty lub 10 minut, i odniesieniu ich do największej wartości tych zmian (ΔU/Un)max w tym przedziale czasu [11]:

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor4

Wzór 4

gdzie:

ΔU – wartość skuteczna zmian napięcia,

Un – napięcie znamionowe sieci.

Następnie brana jest do dalszych obliczeń jedynie określona liczba N największych zmian ze zbioru wszystkich zarejestrowanych według zależności (4). Każdej z wziętych pod uwagę N zmian, w zależnosci od średniej częstości ich występowania, przypisywana jest określona wartość wskaźnika Pstj, przez porównanie z wzorcowym wykresem Pst=1. Ostateczna wartość wskaźnika Pst dla całego 1- bądź 10-minutowego odcinka czasu jest obliczana z zależności [11]:

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor5

Wzór 5

gdzie wartość potęgi α jest uzależniona od liczby wziętych pod uwagę próbek N i zawiera się zwykle w zakresie od ok. 1,4 do ok. 3,5.

Norma [5] zaleca 10-minutowy czas obliczania wskaźnika krótkookresowego migotania światła. Następnie dla 12 kolejno obliczonych wartości Pst wylicza się wskaźnik długookresowego migotania światła według zależności (3). W ten sposób w ciągu tygodniowego okresu rejestracji są mierzone 84 wartości wskaźnika Plt dla kolejnych 2-godzinnych przedziałów czasu. Zgodnie z rozporządzeniem [4] oraz z zaleceniem normy [5], 95 % spośród tak zmierzonych wartości Plt powinno spełniać warunek:

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor6

Wzór 6

Należy podkreślić, że przyjęta procedura określania wskaźnika krótkookresowego migotania światła ma istotne znaczenie dla ostatecznej wartości wskaźnika Plt.

Wskaźnik migotania światła jest w istotny sposób pogarszany przez często załączane i wyłączane odbiory o znacznej mocy, powodujące powtarzające się wahania napięcia. Typowym przykładem są urządzenia do zgrzewania oraz urządzenia spawalnicze, a także wiele innych urządzeń przemysłowych o znacznej mocy, załączanych cyklicznie. W budynkach biurowych zwiększona wartość wskaźnika migotania światła może być powodowana przede wszystkim wskutek załączania i wyłączania silników wind. Efekt ten jest w znaczącym stopniu zmniejszony, jeśli silniki wind są wyposażone w urządzania łagodnego rozruchu, tak jak w przypadku pomiaru przedstawionego na rysunku 9., gdzie przeciętne wartości wskaźnika Pst zawierały się w zakresie od zera do ok. 0,2.

Na rysunku 9. widoczne są również trzy chwilowe zmiany wartości wskaźnika Pst ponad wartość 1. Bliższa analiza takich zdarzeń wymaga zapoznania się z przebiegami prądów i napięć odpowiadających rozpatrywanemu przedziałowi czasu. Zwykle brak szczególnych zmian w prądzie obciążenia analizowanego obwodu świadczy o tym, że pojedyncze, wielokrotnie większe od przeciętnych wartości wskaźnika są spowodowane zdarzeniem, które wystąpiło poza analizowanym obwodem. Jeśli natomiast w przebiegu prądu widoczna jest wyraźna zmiana, zwykle wzrost spowodowany nagłą, chwilową zmianą obciążenia, to może to być przyczyną wzrostu wartości wskaźnika. Analiza taka jest niejednokrotnie trudna do jednoznacznej oceny, zwłaszcza w obwodach, w których może występować znaczne zróżnicowanie charakteru odbiorników wpływających na pogorszenie się wskaźników migotania światła.

Sporadyczny wzrost wartości wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst w niewielkim stopniu wpływa na całkowitą ocenę zjawiska, która zgodnie z [4, 5] jest dokonywana na podstawie wskaźnika długotrwałego migotania światła Plt według zależności (6) (rys. 10.). Każdy z odcinków widocznych na rysunku 10. odpowiada 2-godzinnemu czasowi obserwacji i jest uśrednioną wartością 12 kolejnych wskaźników Pstrysunku 9. Stąd wynika wyraźne zmniejszenie się wartości wskaźnika Plt (rys. 10.) w porównaniu z wartościami Pst na rysunku 9.

Ostateczna ocena wskaźnika migotania światła jest dokonywana z wykorzystaniem wykresu uporządkowanego (rys. 11.), który w sposób czytelny ilustruje spełnienie kryterium (6), czyli ocenę 95 % wartości wskaźnika Plt. Przedstawione przykładowe przebiegi wskaźnika migotania światła świadczą o tym, że w instalacji typowych budynków biurowych i innych podobnych obiektów użyteczności publicznej wartości wskaźnika migotania światła mieszczą się w granicach dopuszczalnych, określonych w [4, 5]. Upoważnia to do stwierdzenia, że charakter pracy odbiorów w budynkach biurowych nie stwarza znaczących problemów w zakresie zjawiska migotania światła.

Podsumowanie

W instalacji elektrycznej budynków biurowych oraz innych o podobnym przeznaczeniu istnieje możliwość wydzielenia pewnych typowych obwodów, których obciążenie cechuje się określonymi właściwościami w zakresie oceny parametrów jakości energii elektrycznej. Dane o tych parametrach umożliwiają realizację działań mających na celu poprawę jakości energii.

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi jakość energii elektrycznej w poszczególnych obwodach instalacji budynku biurowego są harmoniczne napięć i prądów oraz wskaźnik migotania światła, w dobowym bądź tygodniowym cyklu obciążenia. Największy udział w spektrum harmonicznychprądu obwodów komputerowych i oświetlenia jarzeniowego mają harmoniczne rzędu 3., 5. i 7., natomiast w pozostałych obwodach 5. i 7.

Istotnym odbiornikiem mającym wpływ na wskaźnik migotania światła są silniki wind, dlatego celowym jest wyposażenie ich w układy łagodnego rozruchu, co w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie efektu migotania światła.

W przeprowadzonych pomiarach, których wyniki częściowo zamieszczono w artykule, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów jakości energii elektrycznej.

Literatura

 1. A. Baggini (redaktor), Handbook of Power Quality, John Wiley & Sons, Chichester, 2008.
 2. www.lpqi.org
 3. www.lpqives.org
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r., poz. 623 z późniejszymi zmianami).
 5. PN-EN 50160:2008 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
 6. A. Klajn, H. Markiewicz, Jakość energii i niezawodność zasilania w instalacjach elektrycznych, Podręcznik INPE dla elektryków, Dodatek do miesięcznika INPE, marzec 2007.
 7. PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 8. PN-EN 61000-3-12:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-12: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia.
 9. A. Klajn, Uwarunkowania w projektowaniu instalacji elektrycznych mające wpływ na jakość użytkowanej energii, „elektro.info” 12/2007, s. 28-32.
 10. PN-EN 61000-4-15:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. Specyfikacja funkcjonalna i projektowa.
 11. J. Schlabbach, W. Mombauer, Power Quality. Entstehung und Bewertung von Netzrückwirkungen, VDE-Schriftenreihe Normen verständlich Nr 127, VDE Verlag GmbH, Berlin, Offenbach, 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Repowering w energetyce wiatrowej

Repowering w energetyce wiatrowej

Jak we wszystkich gałęziach przemysłu, tak i w energetyce wiatrowej występuje ciągły postęp technologiczny, w wyniku którego na rynek trafiają coraz to nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje...

Jak we wszystkich gałęziach przemysłu, tak i w energetyce wiatrowej występuje ciągły postęp technologiczny, w wyniku którego na rynek trafiają coraz to nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje turbin wiatrowych. Nowe urządzenia posiadają większą moc znamionową, wyższą sprawność, niższe koszty eksploatacyjne oraz spełniają w większym stopniu wymagania stawiane konwencjonalnym źródłom energii dotyczące przyłączenia do sieci elektroenergetycznej [2]. Zamiana starych urządzeń na nowe...

Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno w życiu prywatnym, jak również w pracy zawodowej (przemysł, cała sfera usług, nauka, administracja itp.), powszechnie wykorzystuje się różnego typu...

We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno w życiu prywatnym, jak również w pracy zawodowej (przemysł, cała sfera usług, nauka, administracja itp.), powszechnie wykorzystuje się różnego typu osprzęt elektryczny i elektroniczny. Z funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych (zarówno elementów obwodów zasilania, jak i odbiorczych) wiążą się zagadnienia bezpieczeństwa, a zatem możliwości powstawania zagrożeń pożarowych bądź porażeniowych [1–9]. Wszystkie pracujące urządzenia elektryczne są narażone...

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola...

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie odpowiednich klap i kanałów wydmuchowych.

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle,...

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych, mają pozwolić na wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań, uzyskanie oszczędności w zakresie surowców energetycznych i zminimalizowanie kosztów oraz zachowanie na wymaganym poziomie stanu środowiska.

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny...

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie...

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych...

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych zdarzają się awarie spowodowane różnymi przyczynami technicznymi lub oddziaływaniem warunków środowiskowych, wprowadza się klasyfikację odbiorników ze względu na skutki, jakie może spowodować przerwa w zasilaniu.

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła...

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady...

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna...

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna natomiast warunkuje działanie wielu odbiorników energii elektrycznej, choć nie wykonuje pracy [1].

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Zniekształcenia harmoniczne w sieciach zasilających

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie...

Postęp w dziedzinie elektroniki i elektroenergetyki wpływa na wprowadzanie na rynek coraz większej liczby nieliniowych odbiorników energii. Są one przyczyną powstawania zniekształceń harmonicznych w prądzie zasilającym i odkształcenia napięcia zasilającego (harmoniczne napięcia). Przykładem najprostszych odbiorników nieliniowych są zasilacze impulsowe, falowniki oraz odbiorniki wykorzystujące wyładowania elektryczne w gazie, jak lampy wyładowcze czy spawarki łukowe.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych...

Po okresie przyhamowania, spowodowanego awarią w EJ Czarnobyl 26 kwietnia 1986 roku, obserwujemy obecnie renesans i szybki rozwój energetyki jądrowej w świecie; prognozuje się [1], że w ciągu najbliższych lat nastąpi lawinowy wzrost zamówień na budowę siłowni jądrowych. Motorem tego rozwoju jest obawa przed skutkami efektu cieplarnianego, szybki wzrost cen ropy naftowej i gazu, wyczerpywanie się zasobów węgla oraz konieczność dywersyfikacji źródeł energii w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Układy zasilaczy do urządzeń powszechnego użytku

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np....

Wszystkie elektroniczne urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, wymagają obniżonego napięcia stałego, odizolowanego galwanicznie od sieci. Taką funkcję spełniają różnego typu zasilacze, np. zasilacze typu impulsowego, które zdominowały zasilanie urządzeń powszechnego użytku (zasilacze w komputerach, zasilacze do komputerów przenośnych, sprzęt RTV, ładowarki do telefonów komórkowych oraz elektroniczne układy zasilania energooszczędnych źródeł światła).

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Jakość energii elektrycznej. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN. Ich zakres jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 27.100, 29.180, 29.120.70, 29.240.01, 29.240.20, 29.240.30, 29.240.99, 31.060.70, 33.100.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie i zasilanie obiektów budowlanych i budynków z sieci elektroenergetycznej

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia...

Warunki przyłączania podmiotów i zasilania odbiorców z sieci elektroenergetycznych są regulowane przepisami zawartymi w ustawie, w rozporządzeniu systemowym i taryfowym. Niektóre szczegółowe zagadnienia przyłączania są regulowane ustawą Prawo budowlane i jego rozporządzeniami wykonawczymi.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.