elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

z arch. autorów

z arch. autorów

Źródłem impulsowych zaburzeń przewodzonych mogą być stany nieustalone spowodowane zanikami i zapadami napięcia zasilania, które pojawiają się w wyniku wystąpienia stanów awaryjnych w sieciach elektroenergetycznych. Do tych zaburzeń zaliczane są też udary prądowe i napięciowe, bardzo niebezpieczne ze względu na znaczną energię, jaką ze sobą niosą.

Zobacz także

Analiza dynamiczna zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej

Analiza dynamiczna zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej Analiza dynamiczna zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej

Zmieniające się przepisy, normy oraz stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w przemyśle wymusza na producentach analizatorów parametrów jakościowych energii elektrycznej wdrażanie coraz to...

Zmieniające się przepisy, normy oraz stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii w przemyśle wymusza na producentach analizatorów parametrów jakościowych energii elektrycznej wdrażanie coraz to nowszych rozwiązań. Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie mocy dysponowanej przez Krajowy System Elektroenergetyczny powoduje problemy, z którymi do tej pory operatorzy SEE się nie spotykali. Wzrost liczby odnawialnych źródeł energii przyłączonych do KSEE powoduje problemy z utrzymaniem...

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Napięcia zakłócające obwodu wtórnego indukcyjnego przekładnika napięciowego zależą od wielu czynników związanych z parametrami określającymi poszczególne rodzaje wewnętrznych sprzężeń magnetycznych i/lub elektrycznych. Rola tych sprzężeń zależy w znaczącym stopniu od czasu narastania impulsu zaburzenia, generowanego w obwodzie pierwotnym indukcyjnego przekładnika napięciowego w wyniku wystąpienia zaniku lub zapadu napięcia zasilania.

Przepięcia wtedy występujące ze względu na krótkie czasy narastania impulsów rzędu μs transferowane są do obwodu wtórnego przez pojemności wewnętrzne indukcyj­nego przekładnika i mogą powodować nieprawidłową pracę przyłączonych układów pomiarowych lub zespołów automatyki zabezpieczeniowej. Opracowana metoda umożliwia wyznaczenie pojemności zastępczych między uzwojeniami oraz pojemności uzwojeń pierwotnego i wtórnego, co po określeniu wartości przepięcia w obwodzie pierwotnym badanego przekładnika napięciowego pozwala na obliczenie przewidywanej wartości przepięcia, która może wystąpić w obwodzie wtórnym [1–2].

Obiekty badań i ich schemat zastępczy

Obiektami badań są trzy indukcyjne przekładniki napięciowe. Badania dotyczą analiz jakościowej i ilościowej stopnia transferu impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych z obwodów pierwotnych do obwodów wtórnych przekładników napięciowych.

Badane modele A i B przekładników napięciowych mają dwa uzwojenia wtórne o napięciu znamionowym 100 V, natomiast znamionowe napięcie strony pierwotnej wynosi 2000 V.

Klasa dokładności badanych modeli przekładników napięciowych wynosi 0,5, a moc znamionowa każdego z uzwojeń wtórnych wynosi 25 VA.

Grubość warstwy izolacyjnej między rdzeniem a uzwojeniem wtórnym, jak również między uzwojeniami, zależy od planowanej różnicy napięć między izolowanymi elementami i warunkuje pojemności samych uzwojeń, jak również pojemności sprzęgające między poszczególnymi uzwojeniami i rdzeniem oraz uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniami wtórnymi przekładnika napięciowego. Pojemności te wpływają na wartość współczynnika transferu zaburzeń przewodzonych przenoszonych przez przekładnik.

Model A charakteryzuje się nadmiernie zwiększoną grubością izolacji między uzwojeniem wtórnym a rdzeniem oraz uzwojeniem pierwotnym i wtórnym, czyli zwiększoną rezystancją i reaktancją rozproszenia uzwojeń, tzn. również większą ich impedancją przy jednoczesnym zmniejszeniu pojemności własnych.

Model B, ze względu na mniejsze grubości izolacji, cechuje się małymi wartościami parametrów R i X uzwojeń, czyli również ma mniejsze ich impedancje, charakteryzuje się jednak zwiększonymi pojemnościami własnymi uzwojeń.

Badaniami laboratoryjnymi objęto także seryjnie produkowany przekładnik napięciowy produkcji ABB typu UDZ 24 przeznaczony do zasilania wnętrzowych przyrządów pomiarowych oraz obwodów zabezpieczeniowych urządzeń elektroenergetycznych o przekładni 2000 V/100 V i klasie dokładności 0,5 z jednym uzwojeniem wtórnym.

Podczas analizy transferu impulsowych zaburzeń przewodzonych przez przekładniki napięciowe zastosowano rozszerzony schemat zastępczy, który uwzględnia również pojemności własne uzwojeń przekładnika oraz pojemności międzyuzwojeniowe odpowiednie dla całego analizowanego zakresu częstotliwości. W zakresie częstotliwości do 10 kHz, możliwe jest modelowanie pojemności pasożytniczych jako skupionych, związanych tylko z uzwojeniami przekładnika.

Schemat zastępczy przekładnika napięciowego z dwoma uzwojeniami wtórnymi dla częstotliwości do 10 kHz przedstawiono na rys. 1. [3].

analiza pracy rys01

Rys. 1. Schemat zastępczy indukcyjnego przekładnika napięciowego z dwoma uzwojeniami wtórnymi dla częstotliwości do 10 kHz

Na schemacie tym zastosowano następujące oznaczenia (symbole z dwiema kreskami (bis) oznaczają wielkości sprowadzone do obwodu wtórnego):

 • CAa1z, CAa2z – międzyuzwojeniowe pojemności zastępcze między uzwojeniem pierwotnym i odpowiednio I, II uzwojeniem wtórnym,
 • CABz, Ca1n1z, Ca2n2z – pojemności zastępcze uzwojeń pierwotnego i uzwojeń wtórnych,
 • R”1 – rezystancja uzwojenia pierwotnego,
 • R21, R22 – rezystancje odpowiedniego uzwojenia wtórnego,
 • R”Fe – rezystancja odwzorowująca straty w rdzeniu,
 • L”μ – indukcyjność główna,
 • L”AB – indukcyjność rozproszenia uzwojenia pierwotnego,
 • La1n1, La2n2 – indukcyjności rozproszenia odpowiedniego uzwojenia wtórnego,
 • u”1 – napięcie pierwotne,
 • u21, u22 – napięcia odpowiedniego uzwojenia wtórnego,
 • i’’1 – prąd uzwojenia pierwotnego,
 • i21, i22 – prądy odpowiedniego uzwojenia wtórnego.

Układ pomiarowy i metodyka badań

analiza pracy rys02

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego wykorzystywanego w badaniach transferu przepięć powstających podczas zaników i zapadów napięcia pierwotnego przekładnika napięciowego

Pomiary dotyczące transferu przepięć zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami normy [4] w układzie pomiarowym z rys. 2.

Jako układ sprzęgający zaburzenia z wejściem obwodu zasilającego badany przekładnik napięciowy wykorzystano generator HP6813B firmy Hewlett Packard, umożliwiający symulację zaników, zapadów i wahań napięcia.

Zgodnie z normą [5] zapad napięcia zasilającego następuje wówczas, gdy wartość napięcia znamionowego uzwojenia pierwotnego przekładnika napięciowego została obniżona do wartości poniżej 0,9·Un, jednak powinna wynosić nie mniej niż 0,1·Un. Zanik napięcia występuje, gdy napięcie w sieci wynosi nie więcej niż 0,1·Un.

Napięcie, którego wartość skuteczna wynosi powyżej 1,1·Un, zgodnie z normą [5] określane jest jako przepięcie.

Badania laboratoryjne polegały na jednoczesnej obserwacji, za pomocą oscyloskopu, kształtów napięć po stronie pierwotnej i wtórnej badanego przekładnika napięciowego. Wyznaczano procentowy współczynnik transformacji przepięcia przez badane przekładniki napięciowe na podstawie zależności:

analiza pracy wzor01

Wzór 1

gdzie:

UPS – wartość przepięcia po stronie wtórnej przekładnika,

UmaxS – wartość maksymalna (amplituda) napięcia po stronie wtórnej przekładnika,

UPP – wartość przepięcia po stronie pierwotnej przekładnika,

UmaxP – wartość maksymalna (amplituda) napięcia po stronie pierwotnej przekładnika.

Wartość przepięcia po stronie pierwotnej i wtórnej przekładnika napięciowego w przypadku zapadu napięcia zasilającego uzwojenie pierwotne wyznaczono na podstawie zależności:

UP = Umax - UmaxSin (wzór 2)

gdzie:

UP – wartość przepięcia po stronie pierwotnej lub wtórnej przekładnika,

Umax – wartość maksymalna napięcia po stronie pierwotnej lub wtórnej przekładnika,

UmaxSin – wartość maksymalna (amplituda) napięcia sinusoidalnego po stronie pierwotnej lub wtórnej przekładnika.

W celu określenia przybliżonej wartości przepięcia w obwodzie wtórnym badanych indukcyjnych przekładników napięciowych zmierzono mostkiem RLC wartość międzyuzwojeniowej pojemności zastępczej.

W przypadku par zacisków przekładnika napięciowego będących uzwojeniami ze względu na występowanie, oprócz pojemności, także reaktancji rozproszenia uzwojenia X i jego rezystancji R, na drodze pomiarowej możliwe jest jedynie wyznaczenie parametrów impedancji zastępczej widzianej na zaciskach danego uzwojenia. W tym celu należy wykonać pomiar rezystancji zastępczej i reaktancji zastępczej na tych zaciskach przekładnika napięciowego i wyz­naczyć częstotliwości rezonansowe dla schematu zastępczego uzwojenia przedstawionego na rys. 3.

Zgodnie z zaproponowanym schematem zastępczym uzwojenia, zespoloną impedancję zastępczą określa zależność:

analiza pracy wzor03

Wzór 3

Zgodnie z warunkiem rezonansu, część urojona zespolonej impedancji zastępczej przyjmuje wartość równą zeru, czyli:

analiza pracy wzor04

Wzór 4

Część rzeczywista zespolonej impedancji zastępczej, równa zmierzonej rezystancji między danymi zaciskami przekładnika napięciowego, określona jest zależnością:

analiza pracy wzor05

Wzór 5

Rezystancja R uzwojenia przekładnika jest wyznaczana na podstawie pomiaru dla prądu stałego. Zatem, równania od (3) do (5) pozwalają obliczyć reaktancję pojemnościową uzwojenia i w efekcie pojemność zastępczą między jego zaciskami.

Określenie przybliżonej wartości przepięcia transformowanego z obwodu pierwotnego do obwodu wtórnego w indukcyjnym przekładniku napięciowym dla danego czasu narastania impulsu wymaga pomiarów mostkiem RLC przy odpowiedniej częstotliwości ekwiwalentnej.

Wyniki pomiarów

analiza pracy rys04

Rys. 4. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu A przekładnika podczas występowania zapadu napięcia o wartości 50% przy rozwartych uzwojeniach wtórnych

analiza pracy rys05

Rys. 5. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas występowania zapadu napięcia o wartości 50% przy rozwartych uzwojeniach wtórnych

Na rys. 4. przedstawiono przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu A przekładnika podczas występowania 50-procentowego zapadu napięcia.

Wartość przepięcia w obwodzie pierwotnym modelu A przekładnika, powstającego po wystąpieniu 50-procentowego zapadu napięcia pierwotnego, wynosi około 1400 V względem napięcia znamionowego, następuje zatem około 0,7-krotny wzrost w stosunku do znamionowego napięcia pierwotnego.

Analiza oscylogramu (rys. 5.) pozwala odczytać wartość przepięcia zarejestrowanego po stronie wtórnej badanego przekładnika napięciowego, która wynosi 80 V, zatem nastąpił około 0,8-krotny wzrost względem znamionowego napięcia wtórnego.

W porównaniu z obliczoną wartością przepięcia po stronie pierwotnej (względem znamionowego napięcia pierwotnego z rys. 4.), przepięcie po stronie wtórnej (odniesione do znamionowego napięcia wtórnego) jest większe o około 10%.

Wartość przepięcia w obwodzie wtórnym jest uzależniona od pojemności między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym przekładnika napięciowego, która stanowi drogę przenoszenia się impulsów zaburzających powstających w obwodzie pierwotnym przekładnika. O wartości przepięcia decydują także wartości indukcyjności, rezystancji i pojemności danego uzwojenia przekładnika oraz poziom zapadu napięcia.

Zmierzona mostkiem RLC pojemność zastępcza między badanym uzwojeniem wtórnym i uzwojeniem pierwotnym w przypadku modelu A wynosi 11,6 pF przy zwartych uzwojeniach przekładnika. Natomiast pojemność zastępcza własna badanego uzwojenia wtórnego wynosi 197,6 pF, wyznaczona przy rozwartych zaciskach uzwojeń.

Opracowana została metoda, która pozwala na obliczenie wartości maksymalnej przepięcia w obwodzie wtórnym, przy znanej wartości przepięcia w obwodzie pierwotnym, w przypadku, gdy są wyznaczone pojemności zastępcze między uzwojeniami oraz pojemności własne badanego uzwojenia wtórnego.

Na podstawie rys. 4. wyznaczono, że wartość przepięcia po stronie pierwotnej wynosi 1400 V. Według opracowanej metody, wartość przepięcia na uzwojeniu wtórnym Upw można obliczyć zgodnie ze wzorem na dzielnik pojemnościowy:

(UPP - UPW)·CAa1z = UPW·Calnlz (wzór 6)

czyli:

(1400V - UPW)·11,6 pF = UPW·197,6 pF ⇒UPW = 78V (wzór 7)

analiza pracy rys06

Rys. 6. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu A przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych uzwojeniach wtórnych

analiza pracy rys07

Rys. 7. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy I uzwojeniu wtórnym obciążonym mocą 25 VA i II uzwojeniu wtórnym rozwartym

Wyznaczone z rys. 5. napięcie wtórne w chwili występowania przepięcia wynosi 80 V. Porównując obydwie wartości można stwierdzić, że opracowana metoda umożliwia, z pewnym przybliżeniem, określenie wartości maksymalnej przepięcia w obwodzie wtórnym. Granicznym przypadkiem zapadu napięcia jest jego zanik (rys. 6.).

Przepięcie spowodowane zanikiem napięcia ma wówczas wartość 2800 V, czyli wynosi 140% wartości znamionowej.

Analiza oscylogramu (rys. 7.) pozwala stwierdzić, że wartość przepięcia po stronie wtórnej badanego przekładnika napięciowego względem napiecia znamionowego wynosi około 140%, zatem nie nastąpił wzrost przepięcia.

Obciążenie badanego uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika napięciowego mocą znamionową spowodowało ograniczenie przepięcia w obwodzie wtórnym.

analiza pracy rys08

Rys. 8. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych

analiza pracy rys09

Rys. 9. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych

Przy rozwartych obydwu uzwojeniach wtórnych (rys. 8.) maksymalna wartość napięcia wtórnego (względem wartości znamionowej) wynosi około 150%, zatem w porównaniu ze wzrostem napięcia po stronie pierwotnej (rys. 6.) nastąpił 10% wzrost przepięcia.

W tym przypadku napięcie na pojemności zastępczej uzwojenia wtórnego, wynikające z dzielnika pojemnościowego (z zastępczą pojemnością międzyuzwojeniową), jest największe i wynosi około 150 V (rys. 8.), a ponadto – brak obciążenia uzwojenia wtórnego oznacza brak dodatkowego tłumienia.

W tym przypadku wartość napięcia w obwodzie wtórnym obliczona na podstawie zależności (6) wynosi 155 V.

Na rys. 9. przedstawiono przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych uzwojeniach wtórnych.

W przypadku modelu B przekładnika wartość przepięcia powstającego w wyniku wystąpienia zaniku napięcia wynosi około 2800 V, więc jego wzrost (względem napięcia znamionowego) wynosi 140%, podobnie jak dla modelu A.

analiza pracy rys10

Rys. 10. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych

analiza pracy rys11

Rys. 11. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym

Analiza wyników z rys. 10. pozwala stwierdzić, że wartość przepięcia po stronie wtórnej (względem wtórnego napięcia znamionowego) przy braku obciążenia uzwojenia wtórnego wynosi 150%, zatem nastąpił 10-procentowy wzrost jego wartości w obwodzie wtórnym i jest on identyczny jak w przypadku modelu A przekładnika dla analogicznych warunków pomiarowych.

Obliczona wartość przepięcia zgodnie z zależnością (6) dla pojemności zastępczej własnej uzwojenia wtórnego równej 280,5 pF, wyznaczonej dla rozwartych zacisków uzwojeń przekładnika, przy zmierzonej wartości zastępczej pojemności międzyuzwojeniowej równej 16,2 pF, wynosi 153 V.

Ta sama wartość przepięcia wynika z faktu, że wartości pojemności dzielnika pojemnościowego modelu B badanego przekładnika napięciowego są proporcjonalnie większe od tych pojemności w dzielniku pojemnościowym występującym w modelu A badanego przekładnika napięciowego.

Badania laboratoryjne dotyczące transferu przepięć w przekładniku typu UDZ 24 wykazały, że przepięcie wygenerowane przy zaniku napięcia zasilającego wynosi około 1400 V, co stanowi 70% wzrost względem napięcia znamionowego (rys. 11.).

Wartość przepięcia po stronie wtórnej wynosi 70 V (rys. 12.).

analiza pracy rys12

Rys. 12. Przebieg napięcia po stronie wtórnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym

Przekładnik napięciowy typu UDZ 24, w przypadku zaniku napięcia pierwotnego, przy rozwartym uzwojeniu wtórnym, charakteryzuje się najmniejszym przepięciami po stronach pierwotnej i wtórnej. Zastępcza pojemność sprzęgająca uzwojenie pierwotne i wtórne tego przekładnika jest najmniejsza z badanych przekładników i wynosi 8,7 pF, natomiast zastępcza pojemność własna uzwojenia wtórnego jest największa i wynosi 158,7 pF.

Przy przepięciu pierwotnym wynoszącym tylko 1400 V (rys. 11.) obliczone przepięcie wtórne wynosi 73 V.

Wnioski

Porównanie wyników obliczeń z rezultatami pomiarów pozwala stwierdzić, że opracowana metoda i wyniki obliczeń umożliwiają wyznaczenie wartości przepięcia w obwodzie wtórnym przekładnika napięciowego przy znanej wartości przepięcia w obwodzie pierwotnym i określonych pojemnościach zastępczych między zaciskami przekładnika.

Parametry układu izolacyjnego przekładnika napięciowego wpływają na wartości pasożytniczych pojemności sprzęgających stanowiących drogę przenoszenia przepięć między stroną pierwotną i wtórną przekładników, czyli warunkują wartość współczynnika transferu przepięć.

W niektórych przypadkach przepięcia w obwodzie wtórnym przyjmują relatywnie wartości większe niż w obwodzie pierwotnym. Konfiguracja pracy układu uzwojeń przekładnika napięciowego wpływa na wartość współczynnika transferu przepięć.

Okolicznościami sprzyjającymi wzrostowi przepięć w obwodzie wtórnym przekładników napięciowych względem ich wartości w obwodzie pierwotnym są obniżenie obciążenia przekładnika oraz wzrost wartości zapadu napięcia pierwotnego.

Analizując przenoszenie przez przekładniki napięciowe udarów napięciowych o krótszym czasie narastania impulsu niż analizowane przepięcia, należy stosować zmodyfikowany wysokoczęstotliwościowy schemat zastępczy [6]. Schemat ten powinien uwzględniać pojemności elementarne i zastępcze parametry uzwojeń.

Bezpośredni pomiar pojemności elementarnych często nie jest możliwy. Możliwy jest jedynie pomiar pojemności zastępczych, na które oprócz pojemności elementarnych między danymi zaciskami przekładnika napięciowego, składają się również inne elementarne pojemności składowe.

Pojemności te można wyznaczyć poprzez analizę matematyczną pomierzonych pojemności zastępczych. Wyznaczenie zastępczych parametrów uzwojeń można wykonać poprzez pomiar ich rezystancji i reaktancji lub modułu impedancji i kąta fazowego.

Literatura

 1. M. Kaczmarek, D. Brodecki, Influence of the capacity between windings of the voltage transformer on transfer of voltage surges, International Colloquium Transformer Research and Asset Management, Cavtat 2009.
 2. M. Kaczmarek, D. Brodecki, R. Nowicz, Analysis of operation of voltage transformers during interruptions and di-of primary voltage, 10th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU) 2009, IEEE Xplore.
 3. A. Wiszniewski, Przekładniki w Elektroenergetycze, 2nd ed., WNT, 1992
 4. PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
 5. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
 6. D. Brodecki, Ograniczenie przenoszenia się zakłóceń impulsowych w przekładniku WN, „Przegląd Elektrotechniczny, nr 1k, 2004, s. 27-29, VII Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, 26-28 maja 2004, Poznań-Będlewo – IW 2004.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.