elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Rys. 1. Przebieg zmian wartości średnich prądów w poszczególnych fazach zarejestrowanych w polu zasilającym aparaturę nagłaśniającą


G. Hołdyński

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie brak jest w literaturze kompleksowych opracowań i zaleceń dotyczących tych zagadnień. Zdarza się, że na potrzeby takich imprez wykonywana jest jedynie prowizoryczna instalacja, ponieważ osoby odpowiedzialne za przygotowanie układu zasilania nie zdają sobie sprawy z charakteru oraz wielkości obciążeń.

Zobacz także

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,...

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, której w katalogu PKN nadano numer PN-HD 60364-5-51:2011. W artykule zostały przedstawione najważniejsze postanowienia zawarte w tekście tej nowej normy.

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki badań pomiarowych podstawowych wielkości elektrycznych (prądów mocy czynnych i biernych) zarejestrowanych w układzie elektroenergetycznym niskiego napięcia, zasilającym urządzenia elektryczne wykorzystywane podczas wybranej imprezy masowej. Przedstawiona została również analiza wyników badań pod kątem oceny wartości obciążeń dla poszczególnych grup odbiorników, zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych przyłączeniem do sieci użytkowaniem energii.

Abstract

Analysis of loads and electricalenergy consumption during mass events The article presents the results of measuring the basic electrical values (current,active an reactive power) registered in the low-voltage system power, feeding of electrical equipment used in selected mass event. Also presented the analys is of the measurement results in order to evaluate of load for different groups of consumers, energy consumption and costs of grid connection and energy use.

Charakterystyka badanego obiektu oraz procedura badań

Obiektem badań były urządzenia i infrastruktura wykorzystywane podczas koncertów organizowanych w ramach Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia” na terenie kampusu Politechniki Białostockiej. Do głównych urządzeń wykorzystywanych podczas tych koncertów zaliczyć można sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie sceny i terenu oraz dodatkowo punkty gastronomiczne. Teren imprezy zasilany był dwoma obwodami (kablami niskiego napięcia), przyłączonymi do dwóch pól liniowych rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej 15/0,4 kV umiejscowionej w jednym z budynków Politechniki Białostockiej. Jednym z kabli zasilana była aparatura nagłaśniająca, natomiast drugim oświetlenie sceny i terenu oraz punkty gastronomiczne.

Badania pomiarowe prowadzone były w formie rejestracji ciągłej w dniach od 19 do 22 maja 2011 r. W tym czasie organizowane były trzy koncerty: 19, 20 i 21 maja w godz. 17:00 – 2:00. Poza tym w ciągu dnia (przed godz. 17) odbywały się próby do koncertów oraz imprezy towarzyszące. Przez większą część dnia działały punkty gastronomiczne.

Do badań wykorzystywane były dwa analizatory jakości energii. W polu liniowym zasilającym aparaturę nagłaśniającą zainstalowano analizator typu CIRCUTOR AR-5, natomiast w polu zasilającym oświetlenie i punkty gastronomiczne zainstalowano analizator typu SONEL PQM 701. W przypadku analizatora CIRCUTOR AR-5 (nagłośnienie) rejestrację prowadzono z 5-minutowym uśrednianiem wyników, natomiast w przypadku analizatora SONEL PQM 701 (oświetlenie i gastronomia) z 1-minutowym uśrednianiem wyników. Dla obydwu analizatorów w każdym okresie uśredniania rejestrowane były wartości średnie, maksymalne i minimalne wszystkich mierzonych wielkości elektrycznych.

Analiza przebiegów obciążeń

W ramach przeprowadzonych badań zarejestrowano przebiegi zmienności podstawowych wielkości elektrycznych, takich jak: napięcia, prądy, moce czynne i bierne, współczynniki mocy oraz wskaźniki odkształcenia prądów i napięć. Przebiegi zarejestrowane w polu zasilającym aparaturę nagłaśniającą przedstawiono na rysunkach 1–4, natomiast przebiegi zarejestrowane w polu zasilającym oświetlenie i punkty gastronomiczne – na rysunkach 4–8. Dla obu przypadków zaprezentowano przebiegi średnich i maksymalnych wartości prądów oraz mocy czynnych i biernych.

Z analizy przebiegów zmian wartości maksymalnych prądów fazowych przedstawionych na rysunkach 2 i 6 wynika, że największa wartość chwilowa prądu płynącego w linii zasilającej aparaturę nagłaśniającą (rys. 2.) wynosiła 80,2 A, natomiast największa wartość chwilowa prądu płynącego w linii zasilającej oświetlenie i punkty gastronomiczne (rys. 6.) wynosiła 346 A. Największe wartości średnie (uśrednione w okresach 5- lub 1-minutowych) w poszczególnych kablach zasilających wynosiły odpowiednio 61,8 A (nagłośnienie – rysunek 1.) oraz 252,8 A (oświetlenie i gastronomia – rysunek 5.).

Łatwo zauważyć, że obciążenie obwodu zasilającego oświetlenie jest dużo większe niż aparatury nagłaśniającej, głównie ze względu na wykorzystanie do oświetlenia sceny energochłonnych lamp żarowych i metalohalogenkowych (PAR).

Dodatkowo, dla kabla zasilającego aparaturę nagłaśniającą, zaobserwowano znaczącą asymetrię obciążenia poszczególnych faz (rys. 1. i 2.). W czasie największej asymetrii prąd płynący w najbardziej obciążonej fazie wynosił 56,1 A, natomiast prąd w najmniej obciążonej fazie wynosił 23,7 A (ponaddwukrotna różnica – 2,37).

Maksymalne zarejestrowane wartości chwilowe mocy czynnych wynosiły 42,8 kW dla linii zasilającej aparaturę nagłaśniającą (rys. 4.) oraz 178,4 kW dla linii zasilającej oświetlenie i punkty gastronomiczne (rys. 8.). Największe wartości średnie (uśrednione w okresach 5- lub 1-minutowych) w poszczególnych kablach zasilających wynosiły odpowiednio 29,8 kW (nagłośnienie – rysunek 3.) oraz 130,3 kW (oświetlenie i gastronomia – rysunek 7.). W analizowanym przypadku maksymalne sumaryczne obciążenie chwilowe wynosiło 208,1 kW, natomiast największe obciążenie średnie (uśrednianie w okresie 5-minutowym) wynosiło 154,2 kW.

Warto również zwrócić uwagę na dużą dynamikę zmian obciążenia w czasie (rys. 4. i 8.), która jest szczególnie widoczna dla obwodu zasilającego odbiorniki oświetleniowe (rys. 8.). Wynika to z charakteru pracy przyłączonych urządzeń (migające lampy oświetlenia sceny oraz dynamiczna muzyka). Potwierdzają to również duże różnice wartości maksymalnych i minimalnych zarejestrowane w poszczególnych okresach uśredniania. Przeciętna wartość tych różnic podczas trwania koncertów (w godz. 17:00 – 2:00) dla linii zasilającej aparaturę nagłaśniającą wynosiła 71%, a dla linii zasilającej oświetlenie i punkty gastronomiczne 48% obliczonych (dla tych okresów uśredniania) wartości średnich.

Analiza zużycia energii

Wartości dziennego oraz sumarycznego zużycia energii czynnej i biernej oraz współczynnika mocy (tg j) w poszczególnych obwodach przedstawiono w tabeli 1. W tabelach 2 i 3 pokazano koszty energii elektrycznej (czynnej i biernej) obliczone według stawek taryfowych PGE Dystrybucja oraz PGE Obrót z roku 2011 [1, 3] oraz aktualnych (2013) [2, 4] dla odbiorców tymczasowych (taryfa R). Wszystkie wartości opłat przedstawiono w kwotach brutto, zawierających podatek VAT (23%).

Dodatkowo przy szacowaniu kosztów zasilania, należy uwzględnić także opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, które dla odbiorców tymczasowych (grupa VI), niewymagających budowy przyłącza (jak w analizowanym przypadku) wynosiły 7,44 zł/kW w roku 2011 oraz 7,65 zł/kW w roku 2013. Moc szczytowa 15‑minutowa, niezbędna do określenia mocy przyłączeniowej, wynosi w analizowanym przypadku 137,9 kW. Wobec tego opłaty przyłączeniowe wyniosłyby odpowiednio 1261,92 zł (2011 r.) i 1297,57 zł (2013 r.).

Dużo większe opłaty występowałby w przypadku konieczności budowy przyłącza na potrzeby zasilania odbiorcy, dla którego stawki opłaty przyłączeniowej wynoszą 133,51 zł/kW (2011 r.) i 137,25 zł/kW (2013 r.). Wówczas opłaty przyłączeniowe wyniosłyby odpowiednio 22 645,56 zł (2011 r.) i 23 279,93 zł (2013 r.).

Z analizy zużycia energii wynika, że pomimo występowania poboru energii biernej indukcyjnej (tab. 1.) nie występują opłaty za tę energię (tab. 2. i 3.), ponieważ nie przekracza ona wartości wymaganej (tg f = 0,4) przez dostawcę energii [1, 2]. Występują natomiast opłaty za energię bierną pojemnościową (oddaną), ale tylko w obwodzie zasilającym aparaturę nagłośnieniową.

Łączne koszty zasilania (energia elektryczna i opłata przyłączeniowa) analizowanej imprezy wyniosłyby 4328,60 zł w roku 2011 oraz 5349,55 zł w roku 2013.

Potwierdzenie znalazły tu także zaobserwowane wcześniej różnice obciążeń poszczególnych obwodów. Zużycie energii oraz idące za tym opłaty były dla obwodu zasilającego oświetlenie i punkty gastronomiczne ponad czterokrotnie (4,65) wyższe niż dla obwodu zasilającego aparaturę nagłaśniającą.

Wnioski

Analizując powyższe rozważania można wyciągnąć następujące wnioski:

  • obciążenia układów elektroenergetycznych zasilających duże imprezy masowe mogą dochodzić nawet do kilkuset kilowatów (w analizowanym przypadku 208,1 kW), w związku z tym należy przywiązywać dużą uwagę do wyboru miejsca przyłączenia do sieci oraz doboru przekroju przewodów zasilających, oraz zabezpieczeń,
  • najbardziej energochłonnymi urządzeniami wykorzystywanymi podczas koncertów plenerowych są reflektory do oświetlania sceny o mocach jednostkowych do kilku kilowatów i to one głównie warunkują zapotrzebowanie mocy. W analizowanym przypadku urządzenia do oświetlenia sceny zużywały od 40 do 100 kW, co stanowi od 60 do 80 % całkowitego zapotrzebowania mocy, w przypadku koncertów przeprowadzanych bez użycia oświetlenia, zapotrzebowanie mocy będzie dużo mniejsze, w granicach od kilku do kilkudziesięciu kilowatów, przy planowaniu zasilania należy zwrócić uwagę na równomierne przyłączanie odbiorników jednofazowych do poszczególnych faz układu trójfazowego.

Sprawa ta jest niezwykle ważna, ponieważ dobór elementów układu zasilającego (przewody zabezpieczenia) przeprowadza się najczęściej w sposób uproszczony do sumarycznej mocy urządzeń przy założeniu symetrycznego obciążenia wszystkich faz. Niespełnienie tego warunku może doprowadzić na przykład do uszkodzenia jednego z przewodów fazowych (na skutek przeciążenia) lub zadziałania zabezpieczenia i w konsekwencji zaniku napięcia. Niesymetryczne obciążenie może doprowadzić także do nadmiernego spadku napięcia w jednej z faz, które może powodować nieprawidłową pracę niektórych urządzeń, przy kalkulacji kosztów imprezy należy uwzględnić opłaty za przyłączenie do sieci oraz za energię elektryczną, ponieważ w niektórych przypadkach może to być nawet kilka tysięcy złotych.

***

Artykuł zrealizowano w ramach pracy statutowej S/WE/2/2013.

Literatura

  1. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. PGE Dystrybucja S.A., Lublin 2011 r.
  2. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. PGE Dystrybucja S.A., Lublin 2013 r.
  3. Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B, C i R. PGE Obrót S.A., Rzeszów 2011 r.
  4. Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B, C i R. PGE Obrót S.A., Rzeszów 2013 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii...

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz szybkiego zmniejszenia zużycia energii ¬również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domach jednorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach i instytucjach, itp.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi...

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi Chinach oraz Indiach. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje...

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz inteligentne instalacje teleinformatyczne.

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r. Prace nad „Warunkami technicznymi” rozpoczęły się w 1993 r. Prace w zakresie instalacji elektrycznych prowadził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż”.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia...

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia wybrane przepisy „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” regulujące wymogi projektowe i wykonawcze.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa...

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.)...

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.) było nowelizowane dwukrotnie:

Efektywność energetyczna w przemyśle

Efektywność energetyczna w przemyśle

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3....

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Jest to efekt przede wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej...

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie...

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.