elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

Zobacz katalog osprzętu kablowego NN »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Określanie granic selektywnej współpracy wyłącznika instalacyjnego B16 i bezpieczników instalacyjnych typu gG na podstawie charakterystyk I2t=f (Ip) – na wykresie zaznaczono graniczne wartości prądów zwarciowych zapewniających selektywną współpracę

Określanie granic selektywnej współpracy wyłącznika instalacyjnego B16 i bezpieczników instalacyjnych typu gG na podstawie charakterystyk I2t=f (Ip) – na wykresie zaznaczono graniczne wartości prądów zwarciowych zapewniających selektywną współpracę

Dobierając
zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych
należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w
zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące selektywności (wybiórczości) działania urządzeń zabezpieczających nadprądowych oraz różnicowoprądowych w instalacjach niskiego napięcia. Pokazano sposoby doboru urządzeń zabezpieczających pozwalające zapewnić ich selektywne działanie.

Abstract

Selectivity of protection devices in low-voltage electrical installations

The article presents the most important information on the selectivity of overcurrent protective devices and residual current devices in low-voltage installations. The methods of choice of protective devices, that help keep their selective effect, were presented.

Oznacza to, że na występujące zakłócenie zareaguje urządzenie zabezpieczające:

 • w miejscu najwłaściwszym, wyłączając tylko obwód dotknięty uszkodzeniem, nie pozbawiając zasilania innych obwodów,
 • które ma odpowiednią zdolność wyłączania i czynność wyłączenia wykona poprawnie.

Wymaganie zapewnienia wybiórczego działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych budynków wprowadzone zostało Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wybiórczość całkowita polega na tym, że zabezpieczenia działają wybiórczo niezależnie od okoliczności, np. również przy największym spodziewanym prądzie zwarciowym i przy niekorzystnym zbiegu odchyłek wartości ich parametrów, więc w sytuacjach mało prawdopodobnych.

Wybiórczość częściowa ma miejsce, kiedy zabezpieczenia działają wybiórczo w przypadku przeważającej części zakłóceń, świadomie rezygnuje się z wybiórczości przy zakłóceniach o małym prawdopodobieństwie. Na przykład, przy projektowaniu urządzeń oblicza się największy spodziewany prąd zwarciowy (przy trójfazowym zwarciu bezoporowym), a w trakcie eksploatacji okazuje się, że przekroczenie 70% tej wartości jest bardzo mało prawdopodobne. 

Dzieje się tak, bo w instalacjach i sieciach przeważają zwarcia jednofazowe, rzadziej zdarzają się dwufazowe, a jeszcze rzadziej – trójfazowe, a ponadto w miejscu zwarcia może występować niepomijalna impedancja. Mimo to rozsądne jest dobierać zabezpieczenia, również wyłączniki i bezpieczniki, do największego spodziewanego prądu zwarciowego, aby uniknąć ich zniszczenia nawet w razie mało prawdopodobnego przypadku zwarcia, ale wymagać wybiórczości tylko do poziomu 70% spodziewanego prądu zwarciowego. Wybiórczość częściową akceptuje się zwłaszcza w obwodach o mniejszych wymaganiach co do ciągłości zasilania.

Za wybiórczość się płaci, może ona wymagać nie tylko zmiany układu instalacji dla zmniejszenia liczby stopni zabezpieczeń, lecz także stosowania kosztowniejszych zabezpieczeń oraz innych elementów (przewodów i kabli, przekładników) o większej obciążalności zwarciowej, jeśli wprowadza się zwłokę działania zabezpieczeń. Może wymagać zastosowania w złączu urządzenia zabezpieczającego o tak dużym prądzie znamionowym, że w żadnym stopniu nie stanowi ono ogranicznika mocy pobieranej.

Ten ostatni problem jest zresztą polską osobliwością, bo funkcję ogranicznika mocy pobieranej przypisuje się bezpiecznikom lub wyłącznikom zastosowanym jako zabezpieczenie przedlicznikowe; za granicą do tego celu stosuje się specjalne rozłączniki z wyzwalaczem przeciążeniowym. Trzeba zatem rozważyć, czy dodatkowe koszty i utrudnienia poniesione z myślą o wybiórczości równoważą korzyści oczekiwane dzięki uniknięciu niektórych przerw w zasilaniu, wywołanych niewybiórczym zadziałaniem zabezpieczeń.

Badania wybiórczości przy przetężeniach wymagają posługiwania się charakterystykami czasowo-prądowymi (t=f (I)) urządzeń zabezpieczających w zakresie przeciążeniowym (i zwarciowym), dla czasów wyłączania t>0,l s i charakterystykami całek Joule’a (I2t= f (I)) w zakresie zwarciowym (t>0,l s). Ogólnie znane charakterystyki czasowo-prądowe są niewystarczające w zakresie dużych prądów zwarciowych, bo operują wtedy znamionowymi, a nie rzeczywistymi wartościami zarówno prądu jak i czasu, a ponadto są bezużyteczne dla oceny wybiórczości, gdy co najmniej jedno z urządzeń wyłączających zwarcia działa ograniczająco na prąd zwarciowy.

Pojęcie wybiórczości kojarzy się ze skoordynowanym działaniem zabezpieczeń różnych obwodów, zwłaszcza zabezpieczeń na kolejnych stopniach rozdziału energii. Za najprostszy przypadek wybiórczości bądź koordynacji zabezpieczeń można jednak uznać współdziałanie urządzeń zabezpieczających w tym samym obwodzie, jeśli są one tak dobrane, że wzajemnie się uzupełniają, dzielą się rolami, stanowią względem siebie dobezpieczenie. Przykładem dobezpieczenia jest obwód silnikowy z bezpiecznikami klasy aM i przekaźnikiem termobimetalowym pierwotnym, współpracującym ze stycznikiem. Występują tu następujące problemy:

 • bezpiecznik aM nie gwarantuje wyłączenia prądu mniejszego niż jego najmniejszy prąd wyłączający Imin, – powinien to uczynić stycznik pobudzony przekaźnikiem termobimetalowym, który stanowi dobezpieczenie bezpiecznika; przy przeciążeniach przekaźnik termobimetalowy powinien zadziałać, zanim dojdzie do przetopienia i zniszczenia wkładki topikowej,
 • przekaźnik termobimetalowy zabezpiecza sam siebie, doprowadza do wyłączenia przetężenia, zanim ono go uszkodzi, ale dzieje się tak tylko do pewnej wartości prądu przetężeniowego, a w przypadku wystąpienia większego prądu wymaga dobezpieczenia bezpiecznikiem o całce Joule'a wyłączania, którą wytrzyma bez uszkodzenia i bez trwałej zmiany swojej charakterystyki t-I.

Skoordynowane charakterystyki obu urządzeń zabezpieczających rozwiązują te problemy. Przekaźnik ze stycznikiem dobezpieczają bezpiecznik przy przeciążeniach, bezpiecznik – dobezpiecza przekaźnik termobimetalowy oraz stycznik przy zwarciach.

Drugi przykład to użycie wyłącznika o znamionowym prądzie wyłączalnym mniejszym, nawet znacznie mniejszym niż spodziewany prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że w razie wystąpienia prądu przekraczającego zdolność wyłączania tego wyłącznika funkcję wyłączania zamiast niego albo równocześnie nim przejmie inne urządzenie (dobezpieczenie) – towarzyszący mu bezpiecznik (np. wbudowany ogranicznik prądu zwarciowego) lub poprzedzający wyłącznik ograniczający.

Wybiórczość układu bezpiecznik–bezpiecznik

Jest to najmniej kłopotliwy przypadek wybiórczości dzięki temu, że współpracujące ze sobą wkładki bezpiecznikowe mają charakterystyki czasowo-prądowe zależne, o zbliżonym przebiegu. Przyjmuje się, że wkładki bezpiecznikowe na kolejnych stopniach zabezpieczeń działają wybiórczo:

 • w zakresie prądów przeciążeniowych, jeśli ich pasmowe charakterystyki t-I nie tylko nie przecinają się, ale pozioma odległość między nimi jest większa niż różnica prądów płynących w rozpatrywanym czasie przez obie wkładki,
 • w zakresie prądów zwarciowych, jeśli ich pasmowe charakterystyki I2t-I nie przecinają się.

Jeśli wymaganie wybiórczości całkowitej ma znaczenie decydujące, to cytowane warunki mogą jej nie gwarantować. Jest co prawda margines bezpieczeństwa wynikający stąd, że wytwórca podaje najmniejsze wartości t oraz I2t przedłukowe w zaostrzonych warunkach probierczych, oraz największe wartości tych parametrów wyłączania dla innych, zaostrzonych warunków probierczych. Warunki w rzeczywistym obwodzie mogą być łagodniejsze, a poza tym są identyczne bądź zbliżone dla obu pobudzonych wkładek; nie mogą jednocześnie wystąpić skrajne wartości maksymalne i minimalne cytowanych parametrów.

Przyjmuje się, że kolejne wkładki w kierunku zasilania powinny mieć prądy znamionowe większe w stosunku 1,6.

Dotyczy to jednak tylko wybiórczości zwarciowej i tylko wkładek o tym samym typie charakterystyki, zwłaszcza wkładek gG o prądzie znamionowym co najmniej 16 A. W innym przypadku należy upewnić się, że całka Joule’a przedłukowa (przetrzymywania) wkładki bliżej zasilania nie jest mniejsza niż całka Joule’a wyłączania kolejnej wkładki, która ma zwarcie wyłączyć. Okazuje się na przykład, że wkładka gG poprzedzająca wkładkę aM, dla zachowania wybiórczości zwarciowej, powinna mieć prąd znamionowy większy w stosunku od 2,0 do 3,6, przy czym większe wartości dotyczą wkładek aM (wyłączających zwarcie) o mniejszym prądzie znamionowym.

Wybiórczość układu wyłącznik – wyłącznik

Dla wyłączników instalacyjnych obowiązują, podobne jak dla bezpieczników, zasady wybiórczości przeciążeniowej:

 1. pasmowe charakterystyki t-I nie powinny się przecinać,
 2. pozioma odległość między nimi powinna być większa niż różnica prądów przepływająca przez oba wyłączniki w rozpatrywanym czasie,
 3. odległość tę należy sprawdzić dla różnych czasów, zwłaszcza w miejscach największego zbliżenia charakterystyk.

W zakresie prądów zwarciowych, kiedy w obu wyłącznikach są pobudzane wyzwalacze zwarciowe, nie można liczyć na wybiórczość zwykłych wyłączników o bezzwłocznych wyzwalaczach. Wybiórczość jest zagwarantowana tylko do prądu równego prądowi niezadziałania wyzwalacza zwarciowego wyłącznika usytuowanego od strony zasilania, a jest możliwa przy prądach nieco większych, o wartości nieprzekraczającej górnej granicy zakresu tolerancji prądu zadziałania tegoż wyzwalacza. Aby uzyskać wybiórczość całkowitą, należałoby tak dobrać prąd niezadziałania wyzwalacza zwarciowego wyłącznika poprzedzającego, aby był on nie mniejszy niż spodziewany prąd zwarciowy na niższym stopniu zabezpieczeń. Taka wybiórczość prądowa wchodzi w rachubę wyjątkowo, jeśli wspomniany prąd zwarciowy jest kilkakrotnie mniejszy niż na poprzedzającym stopniu zabezpieczeń.

Oprócz przedstawionych wyżej są i inne rozwiązania zmierzające do zapewnienia wybiórczej pracy wyłączników. Dotyczą one zwłaszcza usytuowania kolejnych wyłączników ograniczających w miejscach, gdzie prądy zwarciowe są duże i mało się różnią w kolejnych stopniach zabezpieczeń. Jednoczesne otwarcie się wtedy dwóch lub więcej wyłączników jest nieuniknione, mało tego, może być to konieczne, jeśli wyłączniki wzajemnie się dobezpieczają, tzn. tworzą układ kaskadowy. Poza pierwszym od strony zasilania wyłącznikiem kaskady, pozostałe mogą mieć prąd znamionowy wyłączalny mniejszy niż prąd zwarciowy w miejscu ich zainstalowania. Wybiórczość można zapewnić wtedy tylko na zasadzie samoczynnego ponownego załączenia i trzeba akceptować krótkotrwały zanik napięcia.

Wybiórczość układu bezpiecznik – wyłącznik

Konfiguracja bezpiecznik przed wyłącznikiem stosowana jest w polskich instalacjach najczęściej, ponieważ zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zasad budowy instalacji elektrycznych w budynkach obwody odbiorcze powinny być zabezpieczane przez samoczynnie działające wyłączniki nadprądowe (instalacyjne). Kryteria wybiórczości w takiej konfiguracji są jednoznaczne i łatwe do sprawdzenia:

 1. w zakresie prądów przeciążeniowych pasmowe charakterystyki t-I nie powinny się przecinać, a pozioma odległość między nimi powinna być większa niż różnica prądów płynących w rozpatrywanym czasie przez oba aparaty,
 2. w zakresie spodziewanych prądów zwarciowych pasmowe charakterystyki I2t= f (Ip) obu aparatów nie powinny się przecinać.

Sprawdzenie wybiórczości jest łatwe, bo bezpiecznik ma jednoznaczne kryterium przetrzymywania prądu zwarciowego – wartość całki Joule’a przetrzymywania, w uproszczeniu utożsamianą z maksymalną całką Joule’a przedłukową. Powinna być ona nie mniejsza niż całka Joule’a wyłączania wyłącznika, której wartości są podawane w katalogach.

W wielu katalogach podawane są informacje pozwalające na określenie granic selektrywnej współpracy bezpieczników z wyłącznikami samoczynnymi. Poniżej przedstawiono przykładowo tablicę zawartą w katalogu firmy Legrand, podającą zakres selektywnej współpracy wyłączników instalacyjnych S 300 B z bezpiecznikami typu D0 z charakterystyką gL lub gG.

Selektywne wyłączniki nadprądowe

Pod koniec lat 80. w firmie HAGER opracowano selektywny instalacyjny wyłącznik nadprądowy typu SLS, aby uzyskać selektywność wyłączania popularnego wyłącznika nadpradowgo względem znajdującego się przed nim zabezpieczenia przetężeniowego. Wyłącznik ten działa selektywnie względem znajdujących się za nim wyłączników nadprądowych w zakresie prądów zwarciowych do 25 kA.

Układ połączeń selektywnego wyłącznika SLS przedstawiono na rysunku 12. Do zacisku wejściowego przyłącza się przewód fazowy, a przewód neutralny do zacisku N (przewód neutralny nie jest prowadzony. Bardzo ważny jest kierunek przepływu energii elektrycznej, a więc podłączenia przewodów wejściowych i wyjściowych, oznaczonych dodatkową strzałką na każdym aparacie.

Główny tor prądowy wyłącznika składa się z bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego M, wyzwalacza termicznego B1 i zestyku głównego K1. Konstrukcja jest więc taka sama jak w przypadku tradycyjnego wyłącznika nadprądowego. Ponadto aparat ma równoległy tor prądowy z wyzwalaczem termicznym B2 i dużą rezystancją R ograniczającą prąd w obwodzie do 5 In oraz tor załączający z wyzwalaczem elektromagnetycznym S połączonym z zestykiem głównym K1.

Załączając wyłącznik zamyka się zestyk K3. Tor załączający kontroluje wartość napięcia między wyjściem wyłącznika a zaciskiem N. Jeżeli napięcie to wynosi ok. 230 V, a zatem w instalacji za wyłącznikiem SLS nie ma zwarcia, to wyzwalacz elektromagnetyczny w torze załączającym zamyka zestyk K1 w głównym torze prądowym. Jeżeli napięcie między wyjściem wyłącznika SLS a zaciskiem N jest równe 0, to za wyłącznikiem SLS występuje zwarcie i nie jest możliwe zamknięcie zestyku K1. Aparat nie daje się załączyć na zwarcie. Jest to jedna z jego niekwestionowanych zalet. Załączając prawidłowo podłączony wyłącznik SLS, po sprawdzeniu napięcia w torze załączającym i zamknięciu zestyku K1 w torze głównym, prawie cały prąd popłynie w torze głównym, ponieważ w torze pomocniczym znajduje się duża rezystancja.

Gdy w czasie pracy instalacji elektrycznej powstaje zwarcie między wyjściem wyłącznika a innym aparatem zabezpieczającym zainstalowanym dalej, to wyłącznik SLS zachowa się jak typowy wyłącznik nadprądowy. Wówczas wyzwalacz zwarciowy M otworzy zestyk K1 w głównym torze prądowym. Jeszcze przez pewien czas (rzędu milisekund) prąd popłynie w równoległym torze prądowym do chwili zadziałania wyzwalacza termicznego B2, który wprowadza dźwignię aparatu w pozycję 0 i odłącza uszkodzoną instalację.

Również w przypadku typowego przeciążenia instalacji między wyjściem aparatu a znajdującymi się dalej zabezpieczeniami, wyłącznik SLS działa jak normalny wyłącznik nadprądowy. Wyzwalacz termiczny B1 w torze głównym otworzy zestyk K, a następnie wyzwalacz termiczny B2 w torze równoległym wprowadzi dźwignię aparatu w pozycję 0. Nastąpi odłączenie instalacji elektrycznej.

Wyzwalacz termiczny powinien zadziałać przy (1,05 do 1,25) In, a wyzwalacz elektromagnetyczny przy (5,0 do 6,25) In. Aparaty SLS wykonuje się jako jednobiegunowe na prąd znamionowy 10–63 A oraz jako trójbiegunowe na prąd znamionowy 16–100 A. Wyłączniki selektywne SLS SA wyposażone są w optyczny wskaźnik zadziałania, co zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwia ich stosowanie jako zabezpieczenia przedlicznikowe. Najważniejsze zalety tych wyłączników to:

 • pełna selektywność działania względem typowych wyłączników nadprądowych bezzwłocznych zainstalowanych za wyłącznikiem SLS,
 • wzajemna selektywność wyłączników SLS zainstalowanych szeregowo,
 • duża niezawodność zasilania instalacji (w razie awarii wyłączana jest tylko część instalacji),
 • brak możliwości załączenia na zwarcie,
 • wygoda obsługi,
 • wyeliminowanie przedlicznikowych zabezpieczeń topikowych.

Na rysunku 13. przedstawiono charakterystykę czasowo-prądową wyłącznika selektywnego typu LSHU produkowanego przez firmę Jean Mueller.

Selektywne zabezpieczenia nadprądowe instalacji mieszkaniowych

Od wprowadzenia w życie w 1995 roku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w polskich instalacjach elektrycznych zaczęto stosować powszechnie wyłączniki instalacyjne. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek ich stosowania do zabezpieczania obwodów odbiorczych, jako ostatniego zabezpieczenia przed odbiornikiem. Jednak wbrew intencjom prawodawcy zaczęto instalować te wyłączniki nie tylko w rozdzielnicach mieszkaniowych, lecz również jako zabezpieczenia przelicznikowe, a nawet zabezpieczenia WLZ-tów.

Takie stosowanie wyłączników instalacyjnych spowodowało bardzo częsty brak selektywnego działania zabezpieczeń szczególnie uciążliwy dla użytkowników, gdy zabezpieczenia przedlicznikowe znajdują się z dala od mieszkania (np. w piwnicy budynku) lub budynku (np. w szafce pomiarowej umieszczonej przy wyniesionym na granicę posesji złączu). W związku z tym w nowelizacji rozporządzenia w 2002 r. dodano zapis w § 183.1.5 o obowiązku zapewnienia selektywnego działania zabezpieczeń. Jednak problem ten do dzisiaj nie został rozwiązany i nadal stosuje się szeregowe łączenie w układzie zasilania bezzwłocznych wyłączników instalacyjnych.

Sprawa selektywności zabezpieczeń przelicznikowych była przedmiotem skargi wniesionej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [14]. Urząd wystąpił o zajęcie stanowiska w przedmiocie skargi przez Urząd Regulacji Energetyki. W odpowiedzi udzielonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta podano, że problem na razie jest nie do rozwiązania, gdyż „brak rozsądnej alternatywy dla zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych pełniących funkcję ograniczników mocy”. W tym miejscu odpowiadający z upoważnienia prezesa dyrektor Departamentu Taryf URE sam sobie przeczy, gdyż w innym miejscu listu pisze, że (cyt.) „Ciekawym rozwiązaniem rozpatrywanego problemu, które przyjęto jako obowiązujące w EnergiaPro S.A. jest zastosowanie w zestawie złączowo-pomiarowym zabezpieczenia zalicznikowego, ale w postaci tylko zabezpieczenia przeciążeniowego z charakterystyką zależną bez członu zwarciowego.

Rolę zabezpieczenia nadprądowego (wydaje się, że powinno być napisane zwarciowego) w tym zestawie pełni zabezpieczenie przelicznikowe”. Dalej napisano, że: „Problemem we wdrażaniu tego rozwiązania jest brak aparatu, który spełniałby wymagania wynikające z obowiązującego standardu technicznego cytowanego w piśmie EnergiaPro SA. Dlatego też do czasu masowej produkcji odpowiedniego aparatu EnergiaPro SA dopuszcza stosowanie jako zabezpieczeń zalicznikowych wyłączników nadprądowych z charakterystyką D, jednocześnie deklarując prowadzenie współpracy z czołowymi producentami aparatury, aby wprowadzić do masowej produkcji zabezpieczenie przeciążeniowe w obudowie modułowej”. Zabezpieczenia tego typu są już w Polsce produkowane. Przykładem takiego wyłącznika są wyłączniki typu Etimat T produkowane przez ETI-Polam [13].

Selektywność działania urządzeń zabezpieczających różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe mogą współpracować selektywnie pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. wyłącznik zainstalowany od strony zasilania, poprzedzający zainstalowany za nim wyłącznik bezzwłoczny, musi być wyłącznikiem o działaniu zwłocznym i na obudowie oznaczony symbolem widocznym po zainstalowaniu w warunkach normalnej pracy,
 2. znamionowy różnicowy prąd zadziałania IΔn wyłącznika poprzedzającego musi być co najmniej 2,5-krotnie większy od znamionowego różnicowego prądu zadziałania IΔn zainstalowanego od strony odbiorników wyłącznika bezzwłocznego.

Aby uchronić się przed zbędnym działaniem wyłączników różnicowoprądowych, znamionowy różnicowy prąd zadziałania IΔn każdego wyłącznika różnicowoprądowego musi być co najmniej 2,5-krotnie większy od największego roboczego prądu upływowego występującego w chronionym przez wyłącznik obwodzie (obwodach).

W tabeli 3. przedstawiono czasy wyłączania wyłączników różnicowoprądowych typu AC, a na rysunku 17. przykładowy przebieg charakterystyk dwóch wyłączników różnicowoprądowych: wyłącznika bezzwłocznego o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania IΔn równym 30 mA i wyłącznika selektywnego (zwłocznego) o znamionowym różnicowym prądzie wyłączającym IΔn równym 100 mA.

Literatura

 1. Ustawa „Prawo budowlane”, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000 r., tekst jednolity po zmianach Dz. U. nr 156 z 2006 r., poz. 1118).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 (ze zmianą z dnia 12 marca 2009 – Dz.U nr 56, poz. 461).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 239 z 2002 r., poz. 1587.
 4. PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 5. PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 6. PN-IEC 60364-4-43:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 7. PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
 8. PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
 9. PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 10. PN-EN 61008-1:2007. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1:Postanowienia ogólne.
 11. Markiewicz H., Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa 2000
 12. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Zeszyt 6. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. WPM „WEMA” 1988.
 13. Kłopocki R. Wyłącznik ETIMAT T jako zabezpieczenie przelicznikowe. INPE nr 128, maj 2010.
 14. Skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. INPE nr 134-135, listopad-grudzień 2010.
 15. PN-EN 60269-1:2010. Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 3.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii...

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz szybkiego zmniejszenia zużycia energii ¬również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domach jednorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach i instytucjach, itp.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi...

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi Chinach oraz Indiach. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje...

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz inteligentne instalacje teleinformatyczne.

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r. Prace nad „Warunkami technicznymi” rozpoczęły się w 1993 r. Prace w zakresie instalacji elektrycznych prowadził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż”.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 1.)

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia...

Zakres oddziaływania artykułu odnosi się m. in. do takich tematów jak: instalacje elektroenergetyczne, instalacja elektryczna, oświetlenie, oświetlenie awaryjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Autor przedstawia wybrane przepisy „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” regulujące wymogi projektowe i wykonawcze.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa...

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

Zmiany przepisów techniczno­‑budowlanych

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.)...

W ostatnim czasie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn.zm.) było nowelizowane dwukrotnie:

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Efektywność energetyczna w przemyśle

Efektywność energetyczna w przemyśle

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3....

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Jest to efekt przede wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej...

Rozdzielnice SN są przeznaczone najczęściej do rozdziału energii elektrycznej prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, przy znamionowym napięciu do 36 kV w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie...

Komentarze

 • elektronik elektronik, 21.06.2013r., 12:05:30 Ciekawy i potrzebny artykuł, na pewno przydałoby się więcej uwag natury praktycznej, mam na myśli typowe spotykane wartości pętli zwarciowych w nowych budynkach,przykładowe rozwiązania, producenci (podano tylko ETIMAT T jako zabezpieczenie przeciążeniowe przelicznikowe). Sam kupując nowe mieszkanie kilka lat temu napotkałem ten problem, już na etapie prac wykończeniowych zadziałał wyłącznik instalacyjny ("oczywiście" zwykły potrójny C25). Mieszkanie na 2p, szafa z licznikiem i zabezpieczeniami na parterze, klucza brak :-). W ciągu tygodnia kupiłem wył. selektywny za kilkaset zł (GE/AEG model S91-CS25) i wystąpiłem do ZE o zgodę na wymianę (niezgodnego z przepisami!) wył. nadpr. instalac. na selektywne. Odpisali, że wyrażają zgodę, tyle że (zgodnie z przepisami!) za instalację wewn. budunku odpowiada właściciel/administartor. Administartor-deweloper moje pismo o udostępnienie szafy i odłączenie napięcia zignorował (podejrzewam, że go nie zrozumiał). Musiałem się włamać, a przy odłączaniu napięcia rozłącznikiem głównym jeszcze go uszkodziłem. Taka to przydługa historia elektryka, który desperacko chciał mieszkać normalnie, mieć instalację zgodną z przepisami i martwić się, że jak wyjedzie, to rodzina zostanie bez prądu na kilka dni w mieszkaniu za 400tys. Teraz z uśmiechem obserwuje czasem sąsiadów, którzy wzywają konserwatora, żeby podniósł dźwigienkę S-ki pęłniącą rolę zab. przedlicznikowego. Czasem jest napradę zabawnie, gdy konserwator nie może dopasować klucza do szafki (żeby łatwo nie było, mają wkładki patentowe, a każda inna). Posumowując: wyłączniki nadpr. selektywne to już konieczność i rozwiązanie lepsze niż tandem wkładka topikowa + specjalne zabezpiecz. bez sekcji zwarciowej dla ograniczenia mocy zamówionej). Ale wył. selektywne kosztują w roku 2013 wciąż ok. 500zł (choć ich ceny wciąż spadają) a nie 50, więc wiadomo, co się montuje, zwłaszcza że ZE nic do tego. W ciekawym kraju żyjemy. Pozdrawiam sąsiadów z Odrodzenia w Koszalinie.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.