elektro.info

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Schemat obwodu zasilania transformatora w stanie jałowym
A. Przytuła

Schemat obwodu zasilania transformatora w stanie jałowym


A. Przytuła

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Polega on głównie na konflikcie między prądem bezpiecznika wymaganym przez przepisy dotyczące transformatora a prądem bezpiecznika dostosowanym do prądu włączenia. Wyróżniamy dwa rodzaje prądu włączenia:

 • prąd spowodowany włączeniem pod napięcie transformatora zasilającego prostownik z filtrem kondensatorowym, kiedy kondensator jest całkowicie rozładowany (rys. 1a, tab. 1.), 
 • prąd spowodowany włączeniem pod napięcie transformatora w stanie jałowym (rys. 1b, tab. 1.).

Parametry prądu włączenia napięcia na transformator zasilający prostownik z rozładowanym kondensatorem zależą od składników impedancji zwarcia transformatora, oporności dynamicznej prostownika, pojemności kondensatora w filtrze oraz od fazy załączanego napięcia. Maksymalna amplituda i wartość skuteczna tego prądu wystąpią wtedy, kiedy napięcie zostanie załączone losowo w fazie ∼π/2.

Parametry prądu włączenia napięcia na transformator w stanie jałowym zależą od rezystancji w obwodzie uzwojenia pierwotnego i chwilowej indukcyjności tego uzwojenia (rys. 2., wzór 1, 2, 3), pozostałości magnetycznej oraz od fazy załączanego napięcia (rys. 3.) i konstrukcji transformatora.

Amplitudy i wartości skuteczne tego prądu będą największe wtedy, kiedy napięcie zostanie załączone losowo w fazie 0, a wcześniej – zostało wyłączone losowo w takiej fazie, że pozostałość magnetyczna jest maksymalna i w fazie z indukcją, generowaną przez załączane napięcie. Problematyka dotycząca prądu włączenia napięcia na „rozładowany kondensator” jest już stosunkowo dobrze znana, dlatego nie będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Wartość chwilową prądu w funkcji czasu oblicza się według wzoru (1). Pominięto rezystancję reprezentującą straty czynne w rdzeniu, ponieważ jej wpływ na wyniki końcowe jest pomijalnie mały w transformatorach toroidalnych:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor1

Wzór 1

gdzie:

Un – wartość skuteczna znamionowego napięcia pierwotnego, w [V],

L – indukcyjność główna w chwili t, w [H],

ωL – reaktancja główna w chwili t, w [Ω],

ϕ – parametr według wzorów (3),

T – stała czasu według wzoru (2),

Pozostałe wielkości – według rysunku 2.:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor2

Wzór 2

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor3

Wzór 3

gdzie:

ϕu – faza napięcia w chwili jego włączenia,

ϕn – przesunięcie fazowe prądu względem napięcia w stanie pozornie ustalonym (stan pozornie ustalony jest to umowny stan, w którym indukcyjność główna ma wartość stałą, równą indukcyjności w chwili t).

Rzeczywista wartość indukcyjności głównej silnie zależy od indukcji w rdzeniu, a ta wymaga przepływu konkretnego prądu magnesującego, więc indukcyjność główna zależy pośrednio także od tego prądu (tab. 2.).

Problemy związane z prądem włączenia napięcia na transformator w stanie jałowym zostały zauważone już w 1944 r. i opisano je w literaturze naukowej [2]. W okresie, kiedy urządzenia elektroniczne były zasilane transformatorami sieciowymi z rdzeniami kształtowymi, np. typu EI, i zwijanymi ciętymi, np. typu CP i RZC, nie było specjalnych problemów z prądami włączenia ich pod napięcie w stanie jałowym. W takich konstrukcjach zarówno amplitudy, jak i wartości skuteczne prądów włączenia są tak małe, że uwzględniając czynnik losowy nie stwarzają one konfliktów z prądami bezpieczników topikowych zwłocznych, poprawnie dobranych do parametrów transformatora, tj. zgodnie z przepisami bezpieczeństwa użytkowania sprzętu elektronicznego [1].

Przyczyną tego jest przede wszystkim korzystny wpływ względnie małej oporności magnetycznej (reluktancji) przestrzeni powietrznej otaczającej rdzeń [3], która bocznikując reluktancję rdzenia, nie pozwala na jej nadmierne zwiększenie przy dużych amplitudach prądu magnesującego, występujących w czasie trwania stanu nieustalonego po włączeniu napięcia. W efekcie tego strumień magnetyczny rozproszony jest względnie duży, więc chwilowa wartość indukcji w rdzeniu nie wzrasta nadmiernie, wobec czego chwilowa przenikalność magnetyczna rdzenia oraz chwilowa indukcyjność uzwojenia pierwotnego i jego impedancja nie maleją nadmiernie, zatem wartość chwilowa prądu włączenia też nie rośnie nadmiernie (tab. 3.).

W transformatorze toroidalnym, wykonanym poprawnie, uzwojenie pierwotne jest nawijane na całym obwodzie rdzenia, wskutek czego reluktancja jego otoczenia jest bardzo duża i praktycznie nie wpływa na indukcję w rdzeniu. Może więc ona osiągać bardzo duże chwilowe wartości i wynikające z niej bardzo małe chwilowe przenikalności magnetyczne i w rezultacie tego – bardzo małe chwilowe indukcyjności i impedancje uzwojenia pierwotnego (a co za tym idzie – bardzo duże chwilowe wartości prądu magnesującego, tj. prądu włączenia w stanie jałowym) (tab. 3.).

Duże amplitudy impulsów prądowych i długi czas trwania stanu nieustalonego (tab. 1.) podczas włączania transformatora toroidalnego pod napięcie w stanie jałowym mogą być przyczyną konfliktu z prądem bezpiecznika. Transformatory są wykonywane zgodnie z normą PN-EN 61558 [1], która wymaga, aby były one zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń, chyba że są odporne na zwarcia. W tym celu na etykiecie każdego transformatora umieszcza się odpowiednie informacje: że transformator jest odporny na zwarcie (wtedy nie trzeba stosować zewnętrznych zabezpieczeń nadprądowych), albo nie jest odporny na zwarcie i wówczas podaje się dane bezpiecznika topikowego, zwykle zwłocznego, który powinien być założony przez użytkownika transformatora w obwodzie pierwotnym.

Bezpiecznik jest tak dobrany przez producenta transformatora, aby w razie zwarcia lub przeciążenia średnia temperatura uzwojeń nie przekroczyła wartości określonej w normie PN-EN 61558 dla cieplnej klasy izolacji zastosowanej w transformatorze. Standardowo produkuje się transformatory toroidalne „zimne”, tj. z izolacją klasy A, zaprojektowane na pracę ciągłą przy obciążeniu znamionowym ze średnią temperaturą uzwojeń około 80°C. Dla tej klasy izolacji norma PN-EN 61558 wymaga, aby bezpiecznik zapewniał nieprzekroczenie średniej temperatury uzwojeń 200°C po upływie 1 godziny obciążenia transformatora prądem równym dwukrotnej wartości znamionowego prądu bezpiecznika zwłocznego (podano zasadę, ponieważ znormalizowane wymagania w zakresie doboru bezpiecznika są skomplikowane). Obowiązek zastosowania właściwego bezpiecznika spoczywa na użytkowniku transformatora.

Oprócz problemów z bezpiecznikiem wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia odporności cieplnej i elektrodynamicznej aparatów, np. styków przekaźników i półprzewodników zainstalowanych w obwodzie pierwotnym transformatora toroidalnego na bardzo duże amplitudy impulsów prądowych występujących tuż po momencie włączenia napięcia.

Z wzoru (1) wynika, że gdyby indukcyjność główna była wartością stałą, równą na przykład indukcyjności przy znamionowej indukcji, to wówczas maksymalna amplituda prądu włączenia byłaby mniejsza od dwukrotnej amplitudy ustalonego prądu magnesującego, na przykład w standardowym transformatorze o mocy 200 VA wynosiłaby co najwyżej 0,16 A.

Silna zależność indukcyjności głównej od indukcji w rdzeniu powoduje jednak, że amplitudy rzeczywistego prądu włączenia są kilkaset razy większe (rys. 4.). Pośrednia zależność tej indukcyjności od prądu magnesującego (włączenia) powoduje również, że wzór (1) ma postać uwikłaną.

Pozostałość magnetyczna zależy od rodzaju materiału, z którego wykonano rdzeń, amplitudy indukcji znamionowej (w stanie ustalonym) i fazy napięcia w chwili jego wyłączenia. Standardowym materiałem stosowanym na rdzenie toroidalne jest taśma transformatorowa zimnowalcowana o strukturze zorientowanej, wyżarzona, o grubości od 0,28 do 0,3 mm, oznaczana w Polsce zwykle symbolem ET. Według danych firmy TERNI [4], dla gatunku M5 T30 pozostałość magnetyczna może wynosić maksymalnie 0,85 amplitudy ustalonej indukcji znamionowej. W obliczeniach przyjęto tę procentową wartość pozostałości magnetycznej.

Znamionowa indukcja w rdzeniach transformatorów toroidalnych wynosi standardowo 1,7 T. Większych indukcji nie stosuje się w profesjonalnych firmach. Mniejsze indukcje bywają stosowane na wyraźne życzenie odbiorcy lub ze względu na nagrzewanie. Czasem odbiorcy wymagają zmniejszenia indukcji do 1,5 T w przekonaniu, że zlikwiduje to problem prądu włączenia. Z danych przedstawionych w tabeli 4. wynika, że wówczas wymagane byłoby zmniejszenie znamionowej indukcji aż do wartości około 1 T, co nie miałoby sensu z przyczyn ekonomicznych.

Prąd włączenia jest zdarzeniem losowym i w konkretnym transformatorze zależy od przypadkowej fazy wcześniej wyłączonego napięcia i przypadkowej fazy włączanego napięcia. Zminimalizowanie tego prądu przez takie wysterowanie łącznika, aby wyłączał napięcie w fazie, przy której pozostałość magnetyczna wynosi ∼0, i włączał je w fazie ∼π/2, jest rozwiązaniem najdoskonalszym, lecz raczej akademickim. Niektórzy lansują eliminowanie pozostałości magnetycznej za pomocą kondensatora włączonego na uzwojenie pierwotne, lecz daje to tylko około 30% zmniejszenie prądu włączenia (rys. 3.), zbyt małe, aby uniknąć konfliktu z bezpiecznikiem dobranym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61558 [1]. W artykule zostaną omówione dwa sposoby poradzenia sobie z problemem prądu włączenia, polegające na:

 • zaklasyfikowaniu transformatora do grupy transformatorów odpornych na zwarcie,
 • zastosowaniu termistorów NTC.

Zaklasyfikowanie transformatora do grupy odpornych na zwarcie

Taki transformator nie wymaga zewnętrznego zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem, więc konfliktu między prądem włączenia a zabezpieczeniem po prostu nie ma. Jedynie instalacja obwodu pierwotnego transformatora i występujące w niej aparaty powinny być odporne na krótkotrwałe narażenie kilkoma szybko malejącymi impulsami prądu włączenia. Amplituda pierwszego z nich może być oszacowana według wzoru (4):

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor4

Wzór 4

gdzie:

I1ampl – amplituda pierwszego impulsu prądu, w [A],

Un – wartość skuteczna znamionowego napięcia pierwotnego, w [V],

R1 – rezystancja uzwojenia pierwotnego, w [Ω] (np. wg tabeli 5.),

I1skut – wartość skuteczna pierwszego impulsu prądu przeliczona na 1 okres, w [A].

Transformator odporny na zwarcie posiada umieszczony wewnątrz uzwojenia pierwotnego bezpiecznik termiczny, np. półprzewodnikowy, który trwale przepala się po przekroczeniu temperatury, na którą jest oznaczony. Wtedy jednak trzeba wymienić transformator na nowy. Według normy PN-EN 61558 [1], taki bezpiecznik powinien się przepalić zanim średnia temperatura dowolnego uzwojenia osiągnie: 150°C – dla izolacji klasy cieplnej A (transformator standardowy „zimny”), lub 175°C – dla izolacji klasy B. Rozwiązanie to jest często spotykane w konstrukcjach zachodnich, lecz w Polsce nie obserwuje się zapotrzebowania na takie transformatory. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że często stosowane w transformatorach toroidalnych, także w Polsce, wyłączniki termiczne wielokrotnego działania nie są równoważne bezpiecznikom termicznym i nie pozwalają na przeklasyfikowanie transformatora do grupy odpornych na zwarcie.

Bezpieczniki termiczne mają zastosowanie ograniczone także obiektywnie: maksymalna moc transformatora z takim bezpiecznikiem nie może przekroczyć wartości wynikającej z dopuszczalnej wartości skutecznej prądu bezpiecznika w związku z danymi o prądzie włączenia transformatora, a znamionowe napięcie pierwotne transformatora nie może przekroczyć dopuszczalnego napięcia znamionowego bezpiecznika, które zwykle wynosi 250 V. Na przykład firma NTE oferuje bezpieczniki termiczne na prąd ciągły 10 A/250 V i maksymalny prąd skuteczny gwarantujący bezpieczne przepalenie 25 A/240 V, lecz bez danych na temat odporności na impulsy prądowe.

Można oszacować, że z takim bezpiecznikiem maksymalna moc transformatora przy znamionowym napięciu pierwotnym 230 V wyniesie: 200 VA dla transformatora „zimnego”, tj. zaprojektowanego na średnią ustaloną temperaturę uzwojeń 80°C, i 400 VA dla transformatora z izolacją klasy cieplnej B, zaprojektowanego na średnią ustaloną temperaturę uzwojeń 120°C. Zakłada się, że bezpiecznik wytrzyma do czasu przepalenia prąd skuteczny zwarcia ustalonego 27 A (dla 200 VA) i 31 A (dla 400 VA) oraz dowolnie dużo impulsów prądowych o amplitudzie około 40 A, które mogą wystąpić podczas włączania napięcia w stanie jałowym.

Zastosowanie termistorów NTC

Włączenie termistora NTC w obwód uzwojenia pierwotnego transformatora jest rozwiązaniem tanim i całkowicie skutecznym w znormalizowanych warunkach użytkowania transformatora. W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych mogą jednak ujawnić się jego wady, a mianowicie: niepewna odporność termistora na duże prądy zwarcia ustalonego transformatora, licząc od chwili zwarcia do momentu zadziałania bezpiecznika, długi czas stygnięcia (około 200 s) i trudności z jego zaizolowaniem. Długi czas stygnięcia może doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi załączenie napięcia, kiedy termistor będzie jeszcze gorący. Być może opłacalne jest zaakceptowanie tego błędu, zważywszy na losowy charakter zjawiska.

Termistor powinien być zaizolowany zgodnie z wymaganiami stosownych norm na bezpieczeństwo sprzętu (elektronicznego, elektrycznego, komputerowego itp.), ponieważ umieszczony jest w obwodzie pierwotnym transformatora, tj. obwodzie niebezpiecznym dla dotyku. Jego znormalizowane zaizolowanie jest utrudnione, ponieważ w stanie ustalonym może być nagrzany do temperatury ponad 200°C. Poza tym ta izolacja zwiększa cieplną stałą czasową termistora, więc wydłuża czas jego stygnięcia. Proponuje się, aby właściwie dobrany termistor NTC spełniał następujące warunki:

 1. znamionowa wartość skuteczna prądu termistora powinna być co najmniej równa dwukrotnej wartości znamionowego prądu bezpiecznika topikowego zwłocznego,
 2. znamionowa rezystancja termistora zimnego, tj. w temperaturze około 20°C, powinna być tak dobrana, aby wartość skuteczna pierwszego impulsu prądu włączenia, przeliczona dla jednego okresu, była nie większa niż dwukrotna wartość znamionowego prądu bezpiecznika topikowego zwłocznego,
 3. dopuszczalna energia termistora powinna być nie mniejsza niż rzeczywista energia wytworzona na nim przez prąd włączenia.

Po uwzględnieniu rezystancji termistora „na zimno” wzory (4) na parametry pierwszego impulsu prądu włączenia zmieniają się na następujące:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor5

Wzór 5

gdzie:

RTzim – rezystancja „zimnego” termistora, w [Ω].

Przyjęto, że termistor jest umieszczony w miejscu dobrze chłodzonym o temperaturze około 20°C, daleko od źródeł ciepła. Ponieważ I1skut≤ 2×Ib, gdzie Ib – znamionowy prąd bezpiecznika topikowego zwłocznego podany na etykiecie transformatora (warunek 2.), to minimalna rezystancja termistora „zimnego” wynosi:

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor6

Wzór 6

Rezystancje uzwojeń nie są danymi katalogowymi. W tabeli 5. podano rezystancje uzwojeń pierwotnych w standardowych transformatorach „zimnych” o mocy 100…2000 VA. Dla mocy pośrednich można zastosować interpolację liniową. Dla transformatorów „gorących”, czyli klasy izolacji cieplnej B, zaprojektowanych na średnią temperaturę uzwojeń 120°C, rezystancje uzwojeń są około 2 razy większe. Dla napięcia U1 innego niż 230 V rezystancję uzwojenia pierwotnego można obliczyć według wzoru (7). Energia nie ulega zmianie.

ei 5 2008 prad wlaczenia wzor7

Wzór 7

Literatura

 1. PN-EN 61558:2000 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych. Ogólne wymagania i badania.
 2. E. Jezierski, Transformatory, WNT, Warszawa 1975.
 3. A. Przytuła, Wybrane sposoby zmniejszenia pola magnetycznego rozproszonego w otoczeniu transformatorów sieciowych z rdzeniami płaszczowymi, Elektroniczne Podzespoły Bierne, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 1982.
 4. Katalog firmy TERNI „Oriented Electrical Steels” 1968.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Opis programu BOPR


Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.