elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Efektywność przesyłu energii elektrycznej w aspekcie właściwości elektrycznych „używanych” przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240

The efficiency of electric power transmission from electrical properties aspect of „used” overhead line conductors type AFL-6 240

J. Sawicki

Poprawa efektywność energetycznej przesyłu energii elektrycznej jest jednym z priorytetów, jaki wynika z Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 r. Spośród wielu elementów sieci przesyłowej największy udział w generacji strat mają przewody oraz transformatory.

Zobacz także

Kwestia ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie oceny oddziaływania linii energetycznych WN na środowisko

Kwestia ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w aspekcie oceny oddziaływania linii energetycznych WN na środowisko

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [6], przeprowadzenia oceny oddziaływania...

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [6], przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa...

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

W przypadku transformatorów od wielu lat podczas zakupu nabywcy szczególnie zwracają uwagę na ich efektywność energetyczną, a obecne uwarunkowania prawne narzucają już konieczność stosowania transformatorów charakteryzujących się wysoką sprawnością transformacji. Natomiast brak jest wytycznych dotyczących stosowanych w liniach elektroenergetycznych przewodów, co powoduje, że prace modernizacyjne na liniach elektroenergetycznych (zwłaszcza pracujących na napięciu 110 kV) bardzo często ograniczają się do wymiany elementów w zakresie konstrukcji wsporczych, układów izolacyjnych czy też regulacji zwisów.

W powyższej materii zapomina się jednak o przewodach, które decydują o efektywności przesyłu energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że parametry stosowanych w liniach elektroenergetycznych przewodów typu AFL zmieniają się w wyniku procesów starzeniowych oraz oddziaływania środowiskowego. Zmiany te nie dotyczą tylko właściwości mechanicznych oprzewodowania, ale również powodują zmiany parametrów elektrycznych oprzewodowania linii. Dlatego też przeprowadzono badania oraz symulacje mające wykazać, w jakim stopniu negatywne zjawiska wpływające na stan techniczny przewodów powodują wzrost strat obciążeniowych przy przesyle energii elektrycznej. Przeprowadzono także badania dotyczące właściwości mechanicznych przewodów po trzydziestu latach eksploatacji, jednak temu zagadnieniu poświęcony będzie oddzielny artykuł.

Zakres przeprowadzonych badań

b konferencja techniczna prace pod napieciem

Rys. 1. Poddany badaniu, zdemontowany z napowietrznej linii 110 kV, przewód AFL‑6 240

Przedmiotem badań był przewód typu AFL-6 240, który został zdemontowany z napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu Un = 110 kV po 30 latach eksploatacji. Ten typ przewodu jest jednym z najczęściej stosowanych w liniach elektroenergetycznych 110 kV. Badania przeprowadzono na fragmencie przewodu o długości ok. l = 3 m, wykazującym znaczne zmiany zewnętrzne, polegające na utlenianiu się wierzchniej warstwy przewodu oraz pojawieniu, w wyniku osadzania się zanieczyszczeń atmosferycznych na powierzchni przewodu, ciemnego nalotu. Widok przewodu przedstawiono na rys. 1.

W ramach badań testom został poddany także fabrycznie „nowy” przewód typu AFL-6 240 (nieeksploatowany w linii elektroenergetycznej). Przewód ten został poddany takim samym testom w identycznych warunkach środowiskowych, jak zdemontowany z linii elektroenergetycznej przewód typu AFL 6 240.

W ramach badań przeprowadzono:

 • ocenę zmian rezystancji przewodów w temperaturze obliczeniowej t1 = 20°C, t2 = 70°C i t3 = 80°C dla przepływu prądu przemiennego AC,
 • ocenę rezystancji przewodu w temperaturze t1 = 20°C dla przepływu prądu stałego DC.

Wyniki badań zostały odniesione do parametrów elektrycznych nowego przewodu typu AFL 6 240 mm2, spełniającego wymagania zawarte w normach krajowych PN 74/E-90083, PN-IEC 1089, PN EN 50182 oraz normie zakładowej – ZN-96/MP-13-K12 208.02 (norma producenta przewodów napowietrznych Tele-Fonika Kable).

Charakterystyka badanego przewodu

efektywnosc przesylu widok przewodu zdemontowanego oraz nowego rys2

Rys. 2. Widok przewodu zdemontowanego oraz nowego – a), a także przekrój przewodu typu AFL-6 240 – b)

Badany przewód typu AFL-6 240 składał się z 26 drutów aluminiowych o przekroju jednostkowym S = 9,079 mm2 oraz rdzenia wykonanego z 7 drutów stalowych ocynkowanych o przekroju jednostkowym S = 5,72 mm2. Łączny przekrój obliczeniowy części aluminiowej przewodu wynosi S = 236,1 mm2 natomiast rdzenia S = 40,08 mm2.

Druty aluminiowe skręcone wokół rdzenia tworzą dwie warstwy zewnętrzne, przy czym są one w stosunku do siebie skręcone w przeciwnych kierunkach. Średnica zewnętrzna całego przewodu wynosi D = 21,7 mm. Widok przewodu nowego i zdemontowanego z linii oraz przekrój przewodu typu AFL 6240 mm2, przedstawiono na rys. 2.

Zgodnie z kartami katalogowymi producentów przewodów typu AFL 6 240 nowy przewód charakteryzuje się następującymi parametrami elektrycznymi:

 1. R = 0,1240 Ω/km – rezystancja przy prądzie stałym DC dla temperatury pracy t = 20°C – wartość zgodna z kartami katalogowymi firmy Tele-Fonika Kable oraz FPE Będzin,
 2. R = 0,1198 Ω/km – rezystancja przy prądzie stałym DC dla temperatury pracy t= 25°C  – wartość zgodna z danymi firmy PowerLine, dotyczy przewodu ACSR Hawk,
 3. R = 0,143626 Ω/km – rezystancja przy prądzie stałym DC dla temperatury pracy t= 75°C – wartość zgodna z danymi firmy PowerLine, dotyczy przewodu ACSR Hawk.

Wyznaczenie rezystancji przewodu dla innej temperatury pracy możliwe jest przy wykorzystaniu zależności (1):

RT = R0 (1 + α · ΔT) (wzór 1)

gdzie:

RT – rezystancja w temperaturze T, w [Ω],

R0 – rezystancja w temperaturze odniesienia T0, w [Ω],

α – temperaturowy współczynnik rezystancji α = 4,1 ÷ 4,0 •  10–3,  w [K–1],

ΔT – zmiana temperatury równa T –  T0, w [K].

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz

Badana rezystancji przewodów wykonane zostały metodą techniczną przy wykorzystaniu zestawu wielkoprądowego typu TW 25 + TRR 10. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, w pomieszczeniu zamkniętym. Przewód był nagrzewany, w celu osiągnięcia wymaganej temperatury poprzez przepływ prądu elektrycznego przemiennego o wartości I = 700 A.

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano następujące wyniki:

1) rezystancje jednostkowe używanego przewodu linii napowietrznej:

R = 0,1948 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu stałego DC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 20°C,

R = 0,2099 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu przemiennego AC o wartości I  30 A, przy temperaturze przewodu t = 20°C,

R = 0,2434 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu przemiennego AC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 70°C,

R = 0,2567 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu przemiennego AC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 800C,

2) rezystancje jednostkowe nowego przewodu linii napowietrznej:

R = 0,1321 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu stałego DC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 20°C,

R = 0,1290 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu przemiennego AC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 20°C,

R = 0,1541 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu przemiennego AC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 70°C,

R = 0,1583 Ω/km – pomiar dla przepływu prądu przemiennego AC o wartości I = 30 A, przy temperaturze przewodu t = 80°C.

Analizując uzyskane wyniki zauważalna jest różnica pomiędzy wartościami rezystancji jednostkowej przewodu używanego a przewodu nowego. Różnica ta wynika ze zjawiska tworzenia się na powierzchni aluminium gęstej warstwy tlenku Al2O3, charakteryzującej się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Pojawienie się nalotu tlenkowego na przewodzie chroni go od wpływu niekorzystnych warunków środowiskowych, jednak powoduje zmniejszenie przekroju efektywnego przewodu, powodując znaczący wzrost rezystancji jednostkowej przewodu (o blisko 60% względem przewodu nowego).

Wzrost rezystancji przewodu przekłada się na zwiększone straty eksploatacyjne w trakcie przesyłu energii elektrycznej. W tab. 1. przedstawiono wyniki analizy strat w linii elektroenergetycznej 110 kV z zastosowanym przewodem używanym oraz nowym. Obliczenia wykonano dla rezystancji przewodu występującej przy temperaturze t = 20°C.

efektywnosc przesylu przykladowe roczne straty energii tab1

Tab. 1. Przykładowe roczne straty energii, w [MWh], w linii o długości l = 20 km wykonanej przewodem nowym oraz używanym, w zależności od średniorocznego obciążenia linii

Analiza wyników wykazuje znaczną różnicę w wartościach strat energii w linii napowietrznej na korzyść przewodów nowych. Zastosowanie podczas modernizacji nowych przewodów, zamiast ponownego montażu zdemontowanych, spowoduje ograniczenie strat energii o ponad 30% względem stanu przed modernizacją linii.

Wzrost rezystancji przewodu powoduje także zmianę obciążalności prądowej długotrwałej linii. Dla przewodu nowego oraz używanego (objętego badaniem) wyznaczono charakterystykę obciążalności długotrwałej w okresie letnim, dla następujących warunków atmosferycznych:

 • temperatura powietrza totocz =  +40°C,
 • wiatr w kierunku prostopadłym do linii o prędkości V = 0,5 m/s,
 • natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m2,
 • wysokość nad poziomem morza 50 m.

Wyniki analizy przedstawiono na rys. 3., przy czym dla przewodu używanego dopuszczalna obciążalność długotrwała dla temperatury t = 80°C wynosi I = 417,7 A, natomiast dla przewodu nowego I = 535,9 A.

Ponadto należy pamiętać, że na wielkość strat w przewodzie ma wpływ stan jego powierzchni zewnętrznej. Wynika to z wartości współczynnika absorpcji ε oraz emisyjności ρ przewodu, wpływających na bilans energetyczny przewodu.

Szczególne znaczenie przy wyznaczaniu obciążalności przewodu używanego ma współczynnik absorpcji ε, powodujący, że w okresie letnim przy silnym nasłonecznieniu przewód eksploatowany w linii od kilkudziesięciu lat nagrzewa się znacznie szybciej niż przewód nowy. W przewodzie używanym znaczna część energii promieniowania słonecznego, ze względu na ciemną barwę przewodu będącą wynikiem osadzania się na nim zanieczyszczeń atmosferycznych, zostaje pochłonięta, natomiast w przewodzie nowym znaczna część „energii promieniowania słońca” zostaje odbita, nie powodując dodatkowego wzrostu jego temperatury. Dzięki temu przewód „zanieczyszczony” zewnętrznie przy tym samym obciążeniu ma wyższą temperaturę niż przewód „nowy”.

Wykresy temperatury przewodu AFL-6 240 w funkcji natężenia prądu dla okresu letniego przy różnych wartościach współczynnika absorpcji ε oraz emisyjności ρ przedstawiono na rys. 4.

 Analiza przedstawionych wykresów wykazuje, że przewód charakteryzujący się współczynnikiem absorpcji ε = 0,8 oraz emisyjności ρ = 0,8 (przewód zanieczyszczony) jest cieplejszy od przewodu o takich samych parametrach elektrycznych, ale o współczynniku absorpcji ε = 0,2 oraz emisyjności ρ = 0,2 (przewód nowy) jest cieplejszy o ok. 8°K (przy obciążeniu wynoszącym ok. 20–30% obciążalności długotrwałej przewodu). Przy wartości temperaturowego współczynnika rezystancji α = 4,0 · 10–3 [K–1] oznacza to, że straty obciążeniowe są wyższe o ok. 3,2% w przewodzie zanieczyszczonym. Wydaje się, że wartość ta jest niewielka, jednak np. w przypadku linii objętej analizą, której wyniki przedstawiono w tab. 1., przy obciążeniu linii prądem I = 200 A, oszczędności w skali roku mogą wynieść ok. 50 MWh.

efektywnosc przesylu rys3

Rys. 3. Wykres temperatury przewodu AFL-6 240 w funkcji natężenia prądu dla okresu letniego: a) przewód „używany”, b) przewód nowy

efektywnosc przesylu rys4

Rys. 4. Wykres temperatury „używanego” przewodu AFL-6 240 w funkcji natężenia prądu dla okresu letniego: a) współczynnik absorpcji ε = 0,2 oraz emisyjności ρ = 0,2, b) współczynnik absorpcji ε = 0,8 oraz emisyjności ρ = 0,8

Podsumowanie

Wyniki badań i symulacji komputerowych wykazują, że stosowanie w modernizowanych liniach elektroenergetycznych dotychczasowych przewodów typu AFL-6 240, znacząco wpływa na parametry elektryczne linii, obniżając zdolności przesyłowe linii oraz powodując zwiększone straty energii w porównaniu do zmodernizowanej linii, w której wykorzystano przewody nowe.

Zdaniem autorów podczas modernizacji linii napowietrznej 110 kV nie należy wykorzystywać przewodów istniejących, o ile wykazują one znaczne zmiany w wyglądzie zewnętrznym, co świadczy o utlenieniu powierzchni żył przewodów oraz znacznym zanieczyszczeniu powierzchni przewodów. Ta sytuacja może w skrajnych przypadkach obniżyć obciążalność prądową długotrwałą przewodów w okresie letnim przy temperaturze dopuszczalnej t = 80°C do wartości ok. I = 417,7 A, gdy w tych samych warunkach przewód nowy ma obciążalność prądową długotrwałą I = 535,9 A.

Powyższe obniżenie parametrów elektrycznych linii może niwelować sens modernizacji linii elektroenergetycznej.

Literatura

 1. Guide for selection of weather parameters for bare overhead conductor ratings. Technical Brochure No. 299, Working Group B2.12 CIGRE (ELECTRA No. 227, August 2006).
 2. Thermal behaviour of ovehead conductors. Technical Brochure No. 207. Working group 22.12 CIGRE (ELECTRA No. 203, August 2002).
 3. K. Żmuda, Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 4. W. A. Sokolik, Optymalizacja energetycznej efektywności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej za pomocą niskostratnych przewodów o małym zwisie, Zircon Poland Sp. z o.o., APE’11 2011.07.12.
 5. Portal internetowy: http://www.powline.com. Dostęp z dnia 20.05.2015 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Przydomowe mikroinstalacje OZE

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii...

Sytuacja energetyczna w Europie i na świecie, pogarszające się relacje między rosyjskimi dostawcami nośników energetycznych a odbiorcami europejskimi, zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii oraz szybkiego zmniejszenia zużycia energii ¬również w naszym najbliższym otoczeniu, czyli w domach jednorodzinnych, małych przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych, wspólnotach mieszkaniowych, szkołach i instytucjach, itp.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi...

Wzrost zużycia energii elektrycznej obserwujemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii, jak również w krajach o gwałtownie rozwijających się gospodarkach, między innymi Chinach oraz Indiach. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych a rzeczywistość

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje...

Obecnie instalacja elektryczna jest elementem właściwie każdego obiektu budowlanego. Jej budowa jest zróżnicowana ze względu na wymagania użytkownika i zasobność jego portfela. Możemy spotkać instalacje z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku oraz inteligentne instalacje teleinformatyczne.

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

Planowane zmiany w zakresie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (część 2.)

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, opublikowane po raz pierwszy w Dzienniku Ustaw nr 10 z 1995 r., poz. 46, jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 1995 r. Prace nad „Warunkami technicznymi” rozpoczęły się w 1993 r. Prace w zakresie instalacji elektrycznych prowadził Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Elektromontaż”.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Komentarze

 • berritog berritog, 06.10.2015r., 19:51:27 Ciekawe....

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.