elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Przebieg czasowy prądu zwarciowego „i” [2], gdzie: iok – składowa okresowa, inok – składowa nieokresowa, ip – prąd udarowy, u – napięcie zasilające

Zwarcie – to nieprzewidziane, w danych warunkach eksploatacyjnych, połączenie bezpośrednie lub przez stosunkowo małą impedancję, punktów systemu elektroenergetycznego o różnych potencjałach bądź jednego lub większej liczby takich punktów z ziemią.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

Każdy projektant, lub wykonawca, instalacji elektrycznej staje przed potrzebą doboru lub weryfikacją poprawności doboru torów prądowych oraz urządzeń elektrycznych. W artykule przedstawiono sens fizyczny oraz zasady obliczania podstawowych wielkości prądu zwarciowego dla różnego rodzaju zwarć w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.

Abstract

The calculation the short-circuit currents in nets as well as the electric installations of low voltage

Every designer, or the performer of electric installation, it stands up before need of selection or the verification of correctness of selection the current tracks as well as electric devices. In article present the physical sense as well as the principle of calculation the basic sizes the short-circuit current for different of short-circuits in nets and the electric installations of low voltage.

Przyczyny powstawania zwarć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nn) podzielić można na:

 • elektryczne (np. przepięcia atmosferyczne, przepięcia łączeniowe, długotrwałe przeciążenia prądowe),
 • nieelektryczne (np. zawilgocenie izolacji maszyn, kabli, zerwanie i opadnięcie przewodów linii napowietrznej, uszkodzenia mechaniczne przewodów, izolatorów lub kabli, lekkomyślność i bezmyślność ludzka).

Skutkiem przepływu prądu zwarciowego przez tory prądowe jest oddziaływanie:

a. dynamiczne, powodujące powstanie między: torami prądowymi urządzeń, przewodami, kablami i szynami – sił elektrodynamicznych o znacznych wartościach,

b. cieplne, powodujące intensywne nagrzewanie się ww. elementów toru prądowego.

Biorąc pod uwagę wartości prądów zwarciowych płynących w poszczególnych fazach trójfazowej sieci zasilającej, zwarcia podzielić można na:

a. symetryczne – w których wszystkie fazy obciążone są symetrycznie takim samym prądem zwarciowym. Są to zwarcia trójfazowe bez i udziałem ziemi (rys. 1.),

b. niesymetryczne – w których fazy są obciążone niesymetrycznie prądem zwarciowym. Tego typu zwarcia obejmują różnego rodzaju zwarcia dwu- i jednofazowe, występujące w różnych układach sieci nn.

Wymienione rodzaje zwarć w trójfazowej sieci nn przedstawiono w tabeli 1.

Obliczenia prądów zwarciowych prowadzi się w celu:

 1. doboru urządzeń elektrycznych, ze względu na wymaganą wytrzymałość zwarciową i zdolność łączeniową,
 2. poprawnego doboru lub weryfikacji istniejących elementów toru prądowego, ze względu na wytrzymałość cieplną (kable elektroenergetyczne, przewody instalacyjne, itd.) oraz dynamiczną (szynoprzewody, przekładniki prądowe, itd.),
 3. prawidłowego doboru lub określenia nastaw zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej,
 4. uzyskania selektywnego działania zabezpieczeń nadprądowych,
 5. weryfikacji istniejącej lub wykonania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej (np. samoczynnego wyłączania zasilania).

Z podanych wyżej przyczyn, najistotniejsze są prądy zwarć trój- i jednofazowych zachodzących w układach nn:

a. o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym (typu TN, TT),

b. z izolowanym punktem neutralnym (typu IT).

Przebieg prądu zwarciowego

Najprostsze, dobrze ilustrujące przebieg prądu zwarciowego, jest zwarcie trójfazowe symetryczne (rys. 2.). Dla tego typu zwarcia, przebiegi napięć i prądów okresowych w poszczególnych fazach są przesunięte względem siebie o kąt fazowy 2P/3, składowe nieokresowe są różne, a suma ich wartości chwilowych jest równa zero. Z podanych powodów, trójfazowy układ zwarciowy pokazany na rysunku 2a można zastąpić układem jednofazowym przedstawionym na rysunku 2b.

Przyjmując, że napięcie zasilające w chwili wystąpienia zwarcia ma wartość chwilową opisaną wzorem:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 1

Wzór 1

przebieg czasowy prądu zwarciowego i (t) w obwodzie pokazanym na rysunku 2b wyraża równanie:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 2

Wzór 2

w którym:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 3

Wzór 3

Z równania (2) wynika, że prąd zwarciowy zawiera dwie składowe. Składową okresową iok o pulsacji w sieci zasilającej oraz zanikającą, według funkcji wykładniczej, składową nieokresową inok (rys. 3.). Z równania (2) wynika również, że składowa okresowa (iok) i nieokresowa (inok) zależą od parametrów Rk, Lk obwodu zwarciowego, kąta fazowego φ napięcia w chwili zwarcia oraz kąta przesunięcia fazowego j. W przeważającej liczbie przypadków obwodach nn – RK >> XK. Oznacza to, że wartość maksymalna składowej nieokresowej, równa składowej okresowej, ale o przeciwnym znaku, wystąpi przy zerowej wartości chwilowej napięcia w chwili zwarcia, tj. przy kącie ψ=0 lub Π.

Maksymalna wartość chwilowa prądu zwarciowego, prąd udarowy – ip, wystąpi po czasie 10 ms od chwili powstania zwarcia.

Charakterystyczne wielkości prądu zwarciowego

Uproszczony, stylizowany, przebieg prądu zwarciowego z oznaczeniem charakterystycznych wielkości prądu zwarciowego pokazano na rysunku 4.

Obliczanie charakterystycznych wielkości zwarciowych wg PN

Obliczenia charakterystycznych wielkości zwarciowych przeprowadza się według norm: PN-EN 60909-0: 2002 [3], PN-EN 60865-1:2002 [4] oraz PN-90 E-05025 [5]. W dalszej części podano kolejność i sposób postępowania podczas ich obliczania.

Impedancja obwodu zwarciowego. Bazą wyjściową do obliczeń charakterystycznych wielkości zwarciowych jest: znajomość mocy zwarciowej S''k  w miejscu przyłączenia odbiorcy do systemu elektroenergetycznego; poprawnie wykonany, dla analizowanego rodzaju zwarcia, schemat obwodu zwarciowego; poprawnie obliczone parametry zastępcze elementów obwodu zwarciowego oraz określona impedancja obwodu zwarciowego.

Parametry systemu elektroenergetycznego (określone z mocy zwarciowej S''k), impedancje urządzeń elektroenergetycznych (transformatorów, silników, wyłączników, itd.) oraz parametry elementów toru prądowego (szynoprzewodów, kabli elektroenergetycznych, przewodów instalacyjnych itd., odczytane z danych katalogowych producentów) obwodu zwarciowego – określone dla ich parametrów znamionowych, muszą być przetransformowane na poziom napięcia zwarcia.

W budowie schematu zastępczego obwodu zwarciowego wykorzystuje się impedancje podłużne (tj. rezystancje i reaktancje) elementów układu elektrycznego.

Dla zwarć symetrycznych są to impedancje dla składowej symetrycznej zgodnej (R1, X1), natomiast dla zwarć niesymetrycznych również impedancje dla składowej przeciwnej i zerowej (R2, X2, R0, X0).

W sieciach nn składowe zgodne i przeciwne są takie same, natomiast składowe zerowe zależą od rodzaju urządzenia. Poniżej podano zależności analityczne do obliczania składowych zgodnych oraz zasady określania składowej zerowej.

System elektroenergetyczny. Dla znanej w miejscu przyłączenia odbiorcy do systemu elektroenergetycznego mocy zwarciowej S''K, parametry zastępcze systemu (ZS, XS, RS – odpowiednio: impedancję, reaktancję i rezystancję) oblicza się ze wzorów:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 4

Wzór 4

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 5

Wzór 5

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 6

Wzór 6

Jeżeli moc zwarciowa S''K określona została dla napięcia różnego od poziomu napięcia zwarcia, opisane wzorami (4¸ 6) parametry należy przetransformować na poziom napięcia zwarcia. W schemacie zastępczym systemu elektroenergetycznego można pominąć impedancję składowej zerowej, tj. przyjąć Z0K.= 0.

Transformatory. Rezystancję RT i reaktancję XT składowych zgodnych i przeciwnych uzwojeń transformatorów, dla parametrów znamionowych podanych w katalogach producentów lub zestawionych w tabeli 2., określa się ze wzorów:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 8

Wzór 8

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 9

Wzór 9

gdzie:

ΔPCu%, ΔPCu – odpowiednio, procentowe lub zwarciowe straty mocy czynnej w uzwojeniach transformatora, w [%, kW],

UN – napięcie znamionowe uzwojenia, dla którego przeprowadza się obliczenia, w [kV],

SN – moc znamionowa transformatora, w [MVA],

ZT – impedancja uzwojeń,

ΔUZ% – procentowe napięcie zwarcia, w [%].

Rezystancje i reaktancje zerowe transformatorów dwuuzwojeniowych zależą od grupy połączeń uzwojeń wysokiego i niskiego napięcia. Podane zostały w tabeli 3.

Elementy instalacji elektrycznej nn. Parametry podstawowych elementów instalacji elektrycznych nn dla składowych zgodnych i przeciwnych zestawiono w tabeli 4. i tabeli 5.tabeli 6. i tabeli 7.

Rezystancje i reaktancje zerowe kabli elektroenergetycznych, w których drogą powrotu prądu jest czwarta żyła, przyjmuje się: R0K≈4 R1K oraz X0K≈3,5 R1K [2]. Podobne zależności można przyjąć dla przewodów instalacyjnych.

Przykładowy schemat zastępczy obwodu zwarciowego dla trójfazowego zwarcia symetrycznego w układzie z rysunku 5a, pokazano na rysunku 5b. Rezystancje i reaktancje systemu elektroenergetycznego, transformatora oraz linii elektroenergetycznej określone zostały do poziomu napięcia zwarcia UN.

Podstawową wielkością do wyznaczania charakterystycznych wielkości prądu zwarciowego jest prąd zwarciowy początkowy (I''k). Inne charakterystyczne wielkości prądu zwarciowego powiązane są z prądem początkowym niżej podanymi zależnościami.

Prąd zwarciowy okresowy początkowy I''k – wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego w chwili powstania zwarcia. Dla symetrycznego zwarcia trójfazowego prąd I''k obliczany jest ze wzoru:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 10

Wzór 10

gdzie:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 10a

– impedancja obwodu zwarciowego,

c – współczynnik napięciowy podany w tabeli 8. Zależy od napięcia zwarcia oraz celu obliczeń (automatyka zabezpieczeń, ochrona przeciwporażeniowa),

Rk, Xk – rezystancja i reaktancja obwodu zwarciowego. Gdy (Xk,/Rk)<0,1, w obliczeniach można pominąć reaktancję,

UN – znamionowe napięcie międzyprzewodowe, przy którym zachodzi zwarcie.

Wzory do obliczania prądu początkowego I''k dla innych rodzajów zwarć (niesymetrycznych) zestawiono w tabeli 9.

2. Prąd zwarciowy ustalony Ik – wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego po zaniku składowych okresowych przejściowych prądu zwarciowego. Przyjmuje się, że po czasie 0,1 s od chwili wystąpienia zwarcia w przebiegu prądu zwarciowego występuje tylko ta składowa.

W zależności od miejsca zwarcia oraz relacji pomiędzy składowymi I''k i Ik, zwarcia dzielą się na (rys. 6.):

 • odległe od generatorów, dla których I''k=Ik,
 • w pobliżu źródła zasilania (generatorów), w których składowa okresowa prądu zwarciowego ma amplitudę o malejącej wartości od  do .

Występujące w sieci nn zwarcia, w zdecydowanej większości są zwarciami odległymi. Dlatego w obliczeniach można przyjąć, że składowa początkowa i ustalona prądu zwarciowego mają taką samą wartość (tj. I''k=Ik). Nie dotyczy to jednak silników dużej mocy zainstalowanych blisko miejsca zwarcia.

3. Prąd zwarciowy nieokresowy iDC– składowa nieokresowa prądu zwarciowego. W przypadku zwarć zachodzących w fazach Ψ=0 lub Π (rys. 4.) napięcia zasilającego, prąd ten wyznacza się z zależności:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 11

Wzór 11

gdzie:

t – czas liczony od chwili wystąpienia zwarcia,

Rk, Lk – rezystancja i indukcyjność obwodu zwarciowego.

4. Prąd udarowy ip – największa chwilowa wartość prądu zwarciowego. Prąd ten oblicza się ze wzoru:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 12

Wzór 12

gdzie:

c – współczynnik udaru zależy od ilorazu rezystancji i reaktancji obwodu zwarciowego.

Wymieniony współczynnik c obliczyć można z zależności:

lub odczytać z jednego z dwóch wykresów podanych na rysunku 7.

Gdy brak jest danych dotyczących wartości rezystancji poszczególnych elementów układu, w sieci nn można przyjmować współczynnik udaru χ=1,2 dla zwarć zachodzących za transformatorem o mocy SN<400 kVA oraz χ=1,3 dla zwarć za transformatorem o mocy SN>400 kVA. W przypadku zwarć zachodzących za dławikami, jeżeli są zamontowane, należy przyjąć współczynnik udaru χ równy 2,0.

5. Prąd zwarciowy cieplny Ith – prąd zwarciowy o stałej wartości skutecznej, który w czasie trwania zwarcia Tk wydzieli taką samą ilość ciepła, jak rzeczywisty prąd zwarciowy. Prąd Ith wyznaczany jest z zależności:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 14

Wzór 14

gdzie:

współczynniki m i n uwzględniają, odpowiednio, wpływ cieplny składowej nieokresowej i okresowej prądu zwarciowego.

Współczynnik m=f (Tk; χ) odczytuje się z wykresu podanego na rysunku 8a (dla c wyznaczonego z rysunku 7.), a współczynnik n=f (Tk; I''k/Ik) – z wykresu zamieszczonego na rysunku 8b. Dla zwarć odległych w sieci nn przyjmuje się n=1.

6. Prąd wyłączeniowy symetryczny Ib – wartość skuteczna jednego pełnego okresu prądu zwarciowego w chwili tmin rozdzielenia się styków pierwszego bieguna łącznika wyłączającego zwarcie. Prąd ten oblicza się z zależności:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 15

Wzór 15

gdzie współczynnik m (uwzględniający zmniejszenie się składowej okresowej I''k prądu zwarciowego) odczytuje się z wykresu podanego na rysunku 9.

W zdecydowanej większości przypadków instalacje elektryczne nn zasilane są z tzw. „sieci sztywnej” o nieznanej sumie prądów znamionowych generatorów pracujących na zwarcie. Przyjmując, że dla takiej sieci suma prądów znamionowych generatorów InG=α oraz współczynnik μ=1, prąd wyłączeniowy symetryczny Ib=I''k.

7. Moc zwarciowa S''k – wartość fizykalna, zdefiniowana jako iloczyn prądu zwarciowego początkowego I''k, napięcia znamionowego sieci UN i współczynnika √3. Znając moc zwarciową S''k w miejscu przyłączenia odbiorcy do systemu elektroenergetycznego, korzystając ze wzorów (4), (5) i (6) w prosty sposób można wyznaczyć parametry zastępcze ZS, XS, RS (odpowiednio: impedancję, reaktancję i rezystancję) systemu elektroenergetycznego.

W przypadku zwarcia zasilanego z kilku niezależnych źródeł, prąd zwarciowy początkowy w miejscu zwarcia jest sumą geometryczną prądów zwarciowych początkowych pochodzących z poszczególnych źródeł (rys. 10.). W większości przypadków, prądy I''kTi niezależnych źródeł mają zbliżone kąty fazowe. Dlatego prąd zwarciowy I''k może być obliczony jako suma algebraiczna prądów poszczególnych źródeł. Podobnie obliczamy pozostałe charakterystyczne prądy zwarciowe.

Dodatkowymi, oprócz sieci elektroenergetycznej, źródłami prądu zwarciowego w sieci nn mogą być generatory oraz silniki indukcyjne. Generatory stanowią niezależne źródła prądu zwarciowego i pochodzące od nich prądy zwarciowe wyznacza się w sposób podany wyżej (rys. 10.). Innego traktowania wymagają silniki indukcyjne.

Silniki indukcyjne

W przypadku zwarcia symetrycznego w sieci nn, silniki indukcyjne (asynchroniczne) wpływają na wartość: prądu początkowego I''k, prądu udarowego ip oraz prądu wyłączeniowego symetrycznego Ib. Dla zwarcia niesymetrycznego należy dodatkowo uwzględnić wpływ silników indukcyjnych na ustalony prąd zwarciowy IK . Prąd zwarciowy początkowy  I''kM silnika indukcyjnego wyznacza się ze wzoru:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 16

Wzór 16

gdzie:

ZM – impedancja silnika,

Zp – impedancja obwodu między silnikiem a miejscem zwarcia.

Dla znanych parametrów znamionowych silnika impedancję ZM oblicza się z zależności:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 17 1

Wzór 17

gdzie:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 18

Wzór 18

PnM, SnM – odpowiednio znamionowa moc czynna i pozorna silnika,

ηn, cosφn – sprawność i znamionowy współczynnik mocy silnika,

kr – iloraz prądu rozruchowego IlM do prądu znamionowego InM.

W przypadku połączenia silnika, lub grupy silników z miejscem zwarcia krótką linią kablową lub bezpośredniego ich przyłączenia do miejsca zwarcia, prąd zwarciowy początkowy I''kM określić można ze wzoru:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 19

Wzór 19

Prąd udarowy ipM silników nn oblicza się ze wzoru (12) przyjmując współczynnik udaru Χm »1,3. Prąd wyłączeniowy symetryczny silnika lub grupy silników (IbM) oblicza się z zależności:

ei 6 2012 obliczanie pradow zwarciowych wzor 20

Wzór 20

gdzie współczynniki m i q odczytuje się, odpowiednio, z wykresów podanych na rysunku 9. i rysunku 11.

Wpływ silników indukcyjnych na prądy zwarciowe można pominąć, gdy:

 • suma prądów znamionowych silników jest mniejsza od 0,01 prądu zwarciowego początkowego wyznaczonego bez udziału silników,
 • silniki przyłączone są do sieci publicznej nn.

Literatura

 1. J. Adamska, R. Niewiedział, Podstawy elektroenergetyki, Wydawnictwo PP, nr 1519, 1989.
 2. H. Markiewicz, Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa, 2001.
 3. PN-EN 60909-0:2002 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0. Obliczanie prądów.
 4. PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część I: Definicje i metody obliczania. (norma archiwalna)
 5. PN-90 E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. (norma archiwalna)
 6. Katalog firmy: ABB Eltra Sp. z o.o., Edycja 4/97.
 7. Katalog firmy: Bydgoska Fabryka kabli SA, kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 0,6/1 kV, 1999
 8. Katalog firmy: TELE-FONIKA, Kable i przewody elektroenergetyczne, 2003.
 9. Katalog firmy Legrand, 2008–2009.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Tab. 2. Dane techniczne transformatorów serii TNOSLH o mocy od 40 do 630 kVA [6]

Tab. 4. Rezystancja żył roboczych kabli elektroenergetycznych [7]

Tab. 5. Indukcyjność, reaktancja indukcyjna oraz impedancja (przy temperaturze roboczej) wielożyłowych kabli elektroenergetycznych o izolacji PVC i XLPE na napięcie znamionowe 0,6/1 kV [7]

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.