elektro.info

Elektryczne niechlujstwo, czyli komu służy instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Co na to rzeczoznawca ds. ppoż.?

Co na to rzeczoznawca ds. ppoż.?

Jak trudno jest zostać rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wiedzą ci, którzy przeszli sito egzaminów organizowanych przez Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zobacz także

Wietnam i energetyka

Wietnam i energetyka Wietnam i energetyka

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest...

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest porównywalna z powierzchnią Polski. Kraj ten zamieszkuje ok. 86 milionów mieszkańców.

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na...

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na powierzchni ziemi jest ujściem wąskiego przewodu skalnego połączonego z bocznymi krętymi kanałami i podziemnymi kawernami. Gromadzą się w nich wody gruntowe, które są ogrzewane ciepłem otaczających skał do temperatury wrzenia.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5 Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Trudno jest zostać rzeczoznawcą, gdyż oprócz zdania bardzo trudnego egzaminu należy spełnić jeszcze szereg innych, dodatkowych wymagań, jak np. udokumentowanie stosownej praktyki.

Wydawałoby się, że późniejsza rola rzeczoznawcy jest doniosła i wręcz nieodzowna w procesie projektowania budowlanego. Rzeczywistość okazuje się diametralnie inna. Każdy rzeczoznawca, po uzyskaniu mianowania nadawanego przez Komendanta Głównego PSP, obligatoryjnie co pięć lat musi przejść egzamin kontrolny. Egzamin ten w przeciwieństwie do pierwszego egzaminu jest bardziej liberalny, gdyż wymaga uzyskania zaledwie 50% poprawnych odpowiedzi.

Problemy pojawiają się dopiero przy czynnościach kontrolnych wykonywanych przez PSP po wybudowaniu obiektu budowlanego, kiedy na odbiór przychodzi oficer PSP skierowany przez właściwego komendanta powiatowego. Często neguje on uzgodnienia z rzeczoznawcą i stawia swoje wymagania, radykalnie inne, niż zaakceptowane przez rzeczoznawcę uzgadniającego projekt.

Na dodatek, 11 grudnia 2014 roku pojawił się dokument podpisany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Głównego PSP o nazwie: „Stanowisko wspólne z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie stosowania art. 56 Ustawy prawo budowlane w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej” (dokument jest dostępny na stronie www.elektro.info.pl).

Z dokumentu tego wynikają dwa przypadki:

  1. wykonanie obiektu budowlanego niezgodnie z projektem,
  2. wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z projektem, lecz niezgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

O ile w pierwszym przypadku nie powinno być żadnych wątpliwości, gdyż świadczy to o samowoli i płynące z tego konsekwencje mogą być dość dotkliwe dla inwestora, to w drugim przypadku funkcjonariusz PSP odbierający obiekt dostaje szerokie pole do popisu. Należy zauważyć, że olbrzymia liczba niespójnych przepisów przeciwpożarowych jest niemal dowolnie interpretowana przez różne osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową, co w konsekwencji prowadzi do wielu nieporozumień.

b elektryczne niechlujstwo fot02

Władze miasta „boją się” zrobić wycinkę, dopiero jak kogoś porazi prąd, to prawnicy będą mieli zajęcie

b elektryczne niechlujstwo fot03

Nadgorliwość nie jest lepsza od zniedbań. Wyłącznik ppoż. zainstalowany na budynku stacji transformatorowej, z której zasilanych jest kilkanaście budynków

b elektryczne niechlujstwo fot04

„Telefoniarze” wcale nie są lepsi od elektryków

gasnica niechlujstwo

Można i tak, a co będzie, gdy zacznie się palić?

b elektryczne niechlujstwo fot06

Tak trzymać!

b elektryczne niechlujstwo fot07

Wszystko da się zrobić

Co się dzieje, gdy odbierający obiekt funkcjonariusz PSP kwestionuje uzgodnienie z rzeczoznawcą, a komendant wojewódzki właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji unieważnia uzgodnienie?

Poważny problem ma wówczas inwestor. Obiekt nie zostanie odebrany oraz nie zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie. Co ciekawsze, rzeczoznawca który uzgodnił projekt, nadal pełni swoje obowiązki i nie podlega żadnym konsekwencjom z tego tytułu. Inwestorowi pozostaje jedynie droga sądowa, która może przerodzić się w dramat, gdyż czas oczekiwania na niepewny wyrok może trwać latami.

Czy tak można postępować? Na pewno nie, lecz praktyka, z jaką spotykamy się w naszym kraju, pokazuje, że przypadki tego typu nie są odosobnione.

Jako przykład podam sprawę przeciwpożarowego wyłącznika prądu, którego wymóg instalowania w określonych typach obiektów został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, z późniejszymi zmianami).

W §183 ww. rozporządzenia określa się miejsce instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, określone jako złącze budynku lub pobliże wejścia do budynku. Zapis ten jest mało precyzyjny i wprowadza w błąd rzeczoznawców nieposiadających wykształcenia elektrycznego oraz funkcjonariuszy PSP biorących udział w procedurach odbiorczych wzniesionego obiektu budowlanego.

Należy zwrócić uwagę na to, że twórcy ww. rozporządzenia mieli na myśli przycisk sterujący, a nie aparat wykonawczy, jak rozumie to wielu funkcjonariuszy PSP nieposiadających wykształcenia elektrycznego. Nagminnym zjawiskiem jest, że inżynier elektryk zatrudniony w Straży Pożarnej zajmuje się innymi sprawami niż elektroenergetyka w ogólnym rozumieniu.

W ubiegłym roku przedstawiłem historię mojego ucznia, który ukończył technikum elektryczne, a następnie Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, po to, by po siedmiu latach służby zostać skierowanym do Szkoły Aspirantów w Krakowie, którą ukończył z tytułem technika pożarnictwa i zamiast zajmować się bezpieczeństwem elektrycznym pracuje jako kierowca w podziale bojowym jednej z jednostek PSP. Inżynier elektryk jest kierowcą, a inżynier pożarnictwa, który w SGSP przez jeden semestr zdobył niesamowicie „wielką wiedzę”, próbuje być autorytetem w zakresie instalacji elektrycznych.

Takich przypadków w Straży Pożarnej jest bardzo dużo. Podczas, gdy elektrycy podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uczestniczenie w różnych szkoleniach z tego zakresu lub kończą studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo budowli w SGSP, to absolwenci tej uczelni zagadnień eklektycznych unikają jak „diabeł święconej wody”.

Te sytuacje doprowadzają do szeregu nieporozumień wynikających z braku wiedzy w tym zakresie. Otóż aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu, o prądzie znamionowym większym od 125 A, nie powinien być instalowany w złączu chociażby dlatego, że nie jest przystosowany do pracy na zewnątrz.

Problem ten częściowo rozwiązuje norma N SEP-E 005 „Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru”.

Uszczegóławia te wymagania projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przygotowywany przez Stowarzyszenie „Nowoczesne Budynki”.

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych należy realizować sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który zgodnie z § 183 projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), musi spełniać następujące wymagania:

3. Aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo lub rozdzielnicy pożarowej. W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne.

3a. Energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy doprowadzić kablem lub przewodem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym od działania wody lub odpornym na działanie wody.

3b. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub strefy pożarowej i odpowiednio oznakować zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych.

3c.Dopuszcza się sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu za pomocą centralki sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi z wydzielonego pożarowo pomieszczenia ochrony z całodobową obsługą.

3d. Dla obwodów o obciążalności prądowej do 125 A i napięciu do 1kV dopuszcza się instalację ręcznego wyłącznika prądu, który powinien być zainstalowany przy głównym wejściu do obiektu lub strefy pożarowej.

b elektryczne niechlujstwo fot08

Polak naprawdę potrafi

b elektryczne niechlujstwo fot09

Ekolodzy amatorzy przywiązali się do drzewa i zarząd miasta nie może zrobić z tym porządku

b elektryczne niechlujstwo fot10

Pomysłowy sposób prowadzenia kabla przyłącza do linii napowietrznej

b elektryczne niechlujstwo fot11

Ciekawe, czy lokator dokarmia ptaki w rękawicach dielektrycznych

Za projekt i bezpieczeństwo przeciwpożarowego wyłącznika prądu odpowiedzialny jest projektant elektryk i to on ponosi pełną odpowiedzialność za jego konstrukcję, niezawodność działania i lokalizację. Natomiast rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. powinien ograniczyć się do sprawdzenia, czy spełnia on wymagania w zakresie ochrony ppoż. oraz czy WLZ łączący złącze z Rozdzielnicą Główną jest ognioodporny oraz chroniony przed działaniem wody, podobnie, czy rozdzielnica jest zabezpieczona przed działaniem wody i ognia przez wymagany czas wynikający ze scenariusza zdarzeń pożarowych, a nie prowadzić dywagacje i wymuszać instalację aparatu wykonawczego w złączu, która jest niezgodna ze sztuką elektryczną i wytycznymi producenta.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. musi zrozumieć, że budynek jest projektowany do eksploatacji w normalnych warunkach z możliwością przystosowania do warunków pożarowych a nie odwrotnie, jak ma to bardzo często miejsce. Każde rozwiązanie projektowe musi stanowić kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a nakładami finansowymi, jakie należy ponieść na wykonanie instalacji.

Należy nadmienić, że z doskonałą inicjatywą wyszła Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która ogłosiła nabór na studia podyplomowe na kierunku: „Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych”.

Głównym celem tych studiów jest nauczenie inżynierów elektryków zagadnień ochrony przeciwpożarowej, a inżynierów pożarnictwa zagadnień związanych z projektowaniem oraz eksploatacją instalacji elektrycznych w warunkach normalnej eksploatacji oraz w warunkach pożaru. Osobne przedmioty, objęte programem studiów, poświęcone są doborowi przewodów i kabli oraz obliczaniu zwarć pod kątem doboru aparatów elektrycznych, których poprawny dobór znacząco wpływa na bezpieczeństwo pożarowe oraz przeciwporażeniowe.

W konkluzji należy zadać pytanie: czy potrzebna jest instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż., skoro odbierający obiekt budowlany funkcjonariusz PSP często ignoruje uzgodnienie zamieszczone w projekcie wykonane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Jednoznacznie należy powiedzieć, że instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jest wręcz niezbędna, ale pod warunkiem ich ciągłego doskonalenia zawodowego i doprowadzenia do jednakowego rozumienia przepisów przez rzeczoznawców i funkcjonariuszy PSP odbierających nowo wzniesione obiekty budowlane. Inaczej jest to jedynie naciąganie na koszty inwestora, który zgodnie z obowiązującym prawem musi przedstawić dokumentację projektową zawierającą uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdyż bez tego nie uzyska pozwolenia na budowę.

Nie bez znaczenia jest uszczegółowienie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu uniknięcia ich dowolnej interpretacji przez różnych ludzi zajmujących się ochroną przeciwpożarową. Należy również skończyć z paradoksem liberalnego traktowania rzeczoznawców podczas okresowych egzaminów kontrolnych składanych co pięć lat po uzyskaniu mianowania na rzeczoznawcę, a nierzetelnych rzeczoznawców pozbawić prawa wykonywania zawodu.

Fot: Julian Wiatr, Bolesław Pałac

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Przycięcie izolacji

Przycięcie izolacji Przycięcie izolacji

Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi uzupełniającą ochronę w instalacjach elektrycznych ze względu na zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi uzupełniającą ochronę w instalacjach elektrycznych ze względu na zwiększone zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Gniazdo siłowe z "uziemieniem"

Gniazdo siłowe z "uziemieniem" Gniazdo siłowe z "uziemieniem"

Podłączenie gniazd siłowych powinno być wykonane zgodnie z opisem na wewnątrz obudowy...

Podłączenie gniazd siłowych powinno być wykonane zgodnie z opisem na wewnątrz obudowy...

Zasilanie tymczasowe budynku

Zasilanie tymczasowe budynku Zasilanie tymczasowe budynku

Awarie i inne nieprzewidziane sytuacje powodują, że rozwiązania zasilania tymczasowego znajdują zastosowanie w zasilaniu budynków.

Awarie i inne nieprzewidziane sytuacje powodują, że rozwiązania zasilania tymczasowego znajdują zastosowanie w zasilaniu budynków.

"Fachowa" modernizacja rozdzielnicy piętrowej

"Fachowa" modernizacja rozdzielnicy piętrowej "Fachowa" modernizacja rozdzielnicy piętrowej

Konieczność modernizacji rozdzielnicy może wynikać z zaleceń pokontrolnych, świadomości właściciela lub obawy przed konsekwencjami...

Konieczność modernizacji rozdzielnicy może wynikać z zaleceń pokontrolnych, świadomości właściciela lub obawy przed konsekwencjami...

Głodny włącznik oświetlenia

Głodny włącznik oświetlenia Głodny włącznik oświetlenia

W czasie wakacyjnych podróży możemy mieć interesujące spotkania...

W czasie wakacyjnych podróży możemy mieć interesujące spotkania...

"Bezpieczne" łączenie przewodów

"Bezpieczne" łączenie przewodów "Bezpieczne" łączenie przewodów

Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest nieodłącznym elementem budowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz zasad ich eksploatacji.

Ochrona przed porażeniem elektrycznym jest nieodłącznym elementem budowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz zasad ich eksploatacji.

Do czego może służyć przewód typu skrętka?

Do czego może służyć przewód typu skrętka? Do czego może służyć przewód typu skrętka?

Właściwe oświetlenie zewnętrzne zapewnia poczucie bezpieczeństwa i może służyć do podkreślenia walorów architektonicznych budynku.

Właściwe oświetlenie zewnętrzne zapewnia poczucie bezpieczeństwa i może służyć do podkreślenia walorów architektonicznych budynku.

Rozdział PEN na PE i N

Rozdział PEN na PE i N Rozdział PEN na PE i N

Pomysłów na rozdział PEN na PE i N może być wiele...

Pomysłów na rozdział PEN na PE i N może być wiele...

Elektryczne niechlujstwo cz. 25

Elektryczne niechlujstwo cz. 25 Elektryczne niechlujstwo cz. 25

Wydawać by się mogło, że prezentowane przez nas niedbalstwo elektryczne, które stwarza zagrożenia porażenia prądem elektrycznym oraz zagrożenia pożarowe, jest wynikiem zwykłych zaniedbań. Często jest to...

Wydawać by się mogło, że prezentowane przez nas niedbalstwo elektryczne, które stwarza zagrożenia porażenia prądem elektrycznym oraz zagrożenia pożarowe, jest wynikiem zwykłych zaniedbań. Często jest to konsekwencja nielogicznych przepisów obowiązującego prawa. Naprawy wymaga Ustawa o zamówieniach publicznych, powszechna służba zdrowia, ochrona porządku publicznego i wiele innych. Na dowód tego przytoczę kilka przykładów, z jakimi spotkałem się w ostatnich miesiącach.

Elektryczne niechlujstwo cz. 23

Elektryczne niechlujstwo cz. 23 Elektryczne niechlujstwo cz. 23

Elektryczne niechlujstwo to tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Trudno się dziwić, że spotykamy i spotykać będziemy urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,...

Elektryczne niechlujstwo to tylko fragment otaczającej nas rzeczywistości. Trudno się dziwić, że spotykamy i spotykać będziemy urządzenia elektryczne stwarzające zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, skoro w naszym kraju są ważniejsze problemy, jak prywatyzacja dobrze prosperujących przedsiębiorstw i niekończące się kłótnie polityków.

Wietnam i energetyka

Wietnam i energetyka Wietnam i energetyka

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest...

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest porównywalna z powierzchnią Polski. Kraj ten zamieszkuje ok. 86 milionów mieszkańców.

Filipiny i energetyka

Filipiny i energetyka Filipiny i energetyka

Filipiny są państwem wyspiarskim w Azji Południowo-Wschodniej, w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Największymi wyspami Filipin są Mindanao i Luzon. Powierzchnia kraju porównywalna jest z wielkością...

Filipiny są państwem wyspiarskim w Azji Południowo-Wschodniej, w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Największymi wyspami Filipin są Mindanao i Luzon. Powierzchnia kraju porównywalna jest z wielkością Polski i wynosi 300 000 km². Bogactwa naturalne stanowi ropa naftowa, nikiel, kobalt, srebro, złoto i miedź.

Domy z soli i energetyka w Boliwii

Domy z soli i energetyka w Boliwii Domy z soli i energetyka w Boliwii

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się...

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się kordyliery andyjskie. Pomiędzy kordylierami rozciąga się na wysokości 3300–3800 m n.p.m. płaskowyż Altiplano. W południowo-zachodniej części Altiplano znajdują się rozległe solniska, w tym największa na świecie pustynia solna Salar de Uyuni.

Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen i energetyka Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami:...

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami: Norweskim, Grenlandzkim i Barentsa. Dominuje rzeźba górska z licznymi dolinami polodowcowymi.

Birma i energetyka

Birma i energetyka Birma i energetyka

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary...

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary górskie zajmują północną, wschodnią i zachodnią część kraju. W północnej części kraju, przy granicy z Chinami, góry osiągają wysokość 5881 m n.p.m. Główną rzeką kraju jest Irawadi o długości 2150 km. Wypływa z Wyżyny Tybetańskiej w Chinach, a przy ujściu do Morza Andamańskiego tworzy ogromną deltę. Połowę...

Kolumbia i energetyka

Kolumbia i energetyka Kolumbia i energetyka

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad...

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad 8 milionów ludności. W zachodniej części kraju znajdują się Andy, a w części wschodniej nizina Orinoko i Puszcza Amazońska. Andy kolumbijskie ciągną się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, tworząc trzy Kordyliery rozdzielone głębokimi dolinami rzek Magdaleny i Cauca.

Technologie blisko natury

Technologie blisko natury Technologie blisko natury

„Nigdzie indziej technologie nie znajdują się tak blisko natury jak na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej” – tymi słowami powitano nas na 31. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich. I w tym...

„Nigdzie indziej technologie nie znajdują się tak blisko natury jak na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej” – tymi słowami powitano nas na 31. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich. I w tym stwierdzeniu tkwi sens pobytu w czasie tych trzech wrześniowych dni u stóp Szyndzielni. Ponad 700 wystawców z 23 krajów Europy i Azji w dniach 11–13 września prezentowało na stoiskach swój bogaty asortyment – pełne spektrum rozwiązań dla elektroenergetyki XXI wieku.

Elektryczne niechlujstwo

Elektryczne niechlujstwo Elektryczne niechlujstwo

Lekceważenie bezpieczeństwa elektrycznego przez osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń, sieci oraz instalacji elektrycznych ma konsekwencje w postaci wzrastającego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym....

Lekceważenie bezpieczeństwa elektrycznego przez osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń, sieci oraz instalacji elektrycznych ma konsekwencje w postaci wzrastającego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Coraz częściej pojawiają się osoby bez kwalifikacji w dziedzinie elektrotechniki, którym wydaje się, że posiedli tak dogłębną wiedzę, że mogą nauczać innych. Przykładem jest chociażby powierzanie im prowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu zasilania budynków w energię elektryczną...

Syberyjska energetyka

Syberyjska energetyka Syberyjska energetyka

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał,...

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał, który jest też najgłębszym jeziorem na świecie. Głębokość Bajkału wynosi 1700 m. Jezioro rozciąga się na długość 670 km i szerokość 79 km. Zbiornik wypełnia 23 tys. km³ wody, co stanowi 20% światowych zasobów wody słodkiej. Od stycznia do maja wody Bajkału zamarzają na grubość do ok. 1 m. Do...

Iran i energetyka

Iran i energetyka Iran i energetyka

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części...

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części wyżyny znajduje się Wielka Pustynia Słona, a na południowy wschód od niej leży Pustynia Lota z usypanymi przez wiatr wydmami. Oficjalną religią Iranu jest islam szyicki. Irańska gospodarka opiera się na wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu.

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II)

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II) Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II)

Od zakończenia naszej konferencji, poświęconej zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, mija właśnie tydzień....

Od zakończenia naszej konferencji, poświęconej zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, mija właśnie tydzień. Tymczasem zbliżający się koniec roku skłania nas nie tylko do tego, by podsumowywać mijające 12 miesięcy, ale również, by już planować dalsze działania szkoleniowe. Nim jednak wejdziemy w nowy 2018 rok, zapraszamy do obejrzenia II części fotorelacji z wydarzenia.

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I)

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I) Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I)

IV edycja naszej konferencji, poświęcona zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, już za nami! Zapraszamy...

IV edycja naszej konferencji, poświęcona zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, już za nami! Zapraszamy zatem do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia, którego duża frekwencja odzwierciedla doskonale zainteresowanie branży poruszaną tematyką.

Namibia i energetyka

Namibia i energetyka Namibia i energetyka

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia...

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia była kolonią niemiecką pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. Po pierwszej wojnie światowej kraj stał się terytorium mandatowym Ligi Narodów. W 1990 r. proklamowano niepodległą Republikę Namibii ze stolicą Windhuk.

ENERGETAB 2017 - relacja fotograficzna - część 2

ENERGETAB 2017 - relacja fotograficzna - część 2 ENERGETAB 2017 - relacja fotograficzna - część 2

Pierwszego dnia Targów ENERGETAB wręczono „Energetyczne Oscary” - czyli nagrody w Konkursie Targowym. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali, podczas której wręczono medale, statuetki i dyplomy...

Pierwszego dnia Targów ENERGETAB wręczono „Energetyczne Oscary” - czyli nagrody w Konkursie Targowym. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej gali, podczas której wręczono medale, statuetki i dyplomy wyróżniającym się firmom i instytucjom, które swoją codzienną działalnością, poprzez tworzone produkty i usługi, przyczyniają się do rozwoju polskiej energetyki i elektrotechniki oraz wyznaczają nowe standardy i trendy. Jury wyłoniło zwycięzców spośród 58 zgłoszeń.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.