elektro.info

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Application of IEC61850 standard in Power Engineering

Przykładowa sieć LAN stacji elektroenergetycznej pracującej zgodnie ze standardem IEC 61850 (w tekście oznaczony rysunek nr 6) [3]
arch. autorow

Przykładowa sieć LAN stacji elektroenergetycznej pracującej zgodnie ze standardem IEC 61850 (w tekście oznaczony rysunek nr 6) [3]


arch. autorow

Standard IEC 61850 definiuje sposób wymiany informacji pomiędzy urządzeniami automatyki elektroenergetycznej w obrębie stacji elektroenergetycznych. Zastosowanie IEC 61850 ułatwia komunikację pomiędzy urządzeniami oraz w znacznym stopniu upraszcza okablowanie strukturalne stacji.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Połączenie pracy dwóch organów: Electric Power Research Institute (EPRI) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) pozwoliło na stworzenie w latach 2003–2005 światowego standardu IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substations (Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych). Standard podzielony jest na dziesięć części, które dotyczą m.in. struktur i mechanizmów komunikacyjnych oraz tworzenia abstrakcyjnych modeli danych, opisujących fizyczne urządzenia.

Celem utworzenia standardu było usystematyzowanie powiązań pomiędzy urządzeniami automatyki elektroenergetycznej różnych producentów, włączając w to przesyłanie sygnałów dwustanowych przez sieć lokalną ETHERNET.

Przekaźniki zabezpieczeniowe produkowane są przez różnych producentów, wykorzystujących często własne rozwiązania komunikacyjne. Powoduje to, że konieczna jest instalacja dodatkowych urządzeń w stacjach, mających za zadanie umożliwić komunikację urządzeniom wykorzystującym różne standardy komunikacyjne. Zaimplementowanie standardu IEC 61850 w urządzeniach różnych producentów pozwala na komunikację pomiędzy nimi bez dodatkowego osprzętu.

W części 9 standardu zdefiniowano m.in. mechanizmy pozwalające na przesyłanie spróbkowanych wartości pomiarowych (SMV – ang. Sampled Measured Values). Pozwalają one na uproszczenie klasycznych połączeń na drodze przekładniki prądowe/napięciowe – urządzenie zabezpieczeniowe, poprzez użycie łączy w standardzie ETHERNET. W takim przypadku konieczne jest, aby urządzenia pomiarowe wyposażone były we własny interfejs optyczny [1].

Wymagania stawiane IEC 61850

Najważniejszym wymaganiem, jakim obarcza się standard IEC 61850, jest adaptowalność nowych rozwiązań. Z tego powodu transmisja danych ma odbywać się siecią informatyczną LAN (ang. Local Area Network). Zastosowanie sieci LAN oferuje dużą elastyczność w przypadku konieczności jej rozbudowy.

Podczas prac normalizacyjnych stworzono dwie sieci lokalne:

 • LAN stacji
 • oraz LAN przetwarzania danych.

W przypadku sieci LAN stacji, urządzenia IED (ang. Inteligent Elektronic Device) połączone są ze sobą fizycznie za pośrednictwem switcha, który umożliwia wymianę danych na zewnątrz sieci stacji. Sieć LAN przetwarzania danych służy do przesyłania próbek prądu i napięcia oraz sygnałów dwustanowych do przekaźników lub IED.

Na rys. 1. i rys. 2. zostały przedstawione przykładowe rozwiązania połączenia sieci. Należy pamiętać, że dla zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz synchronizacji zegarów IED znaczącym kryterium jest prędkość wymiany danych. Sieci LAN o zaprezentowanej strukturze gwiazdowej oferują dużą prędkość przesyłu danych w obrębie i pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci. W zależności od wykorzystywanej wersji standardu uzyskuje się prędkości na poziomie – Ethernet 10 Mbit/s, Fast Ethernet 100Mbit/s oraz Gigabit Ethernet 1 Gbit/s.

b zastosowanie standardu iec rys 1

Rys. 1. Połączenie sieci LAN stacji i LAN przetwarzania danych za pośrednictwem przekaźnika cyfrowego [2]

b zastosowanie standardu iec rys 2

Rys. 2. Połączenie sieci LAN stacji i LAN przetwarzania danych za pośrednictwem switcha [2]

Wymagania stawiane IEC 61850

Na rys. 3. przedstawiono przykładowy sposób wymiany informacji pomiędzy lokalną siecią stacji a siecią zewnętrzną. Urządzeniem umożliwiającym takie połączenie jest router. W przypadku tego urządzenia należy pamiętać o zapewnieniu mu odpowiedniego poziomu ochrony, która uniemożliwi ingerencję podmiotów zewnętrznych w sieć lokalną stacji.

W przypadku układów zabezpieczeniowych najważniejszym kryterium jest niezawodność. Dzięki zastosowaniu sieci LAN połączonej w pierścień możliwe jest spełnienie tego kryterium. Sieć taka pozwala na stałą rozbudowę. Dodatkowo uszkodzenie któregokolwiek z elementów nie powoduje utraty funkcjonalności sieci.

b zastosowanie standardu iec rys 3

Rys. 3. Połączenie sieci LAN stacji z siecią zewnętrzną [2]

Spełnienie warunku niezawodności w sieci LAN wiąże się z koniecznością stosowania szybkiego algorytmu drzewa rozpinającego we wszystkich switchach (norma IEEE 802.1d) w celu zapewnienia tylko jednej drogi przesyłu w danej chwili. Jeżeli droga jest przerwana, sieć powinna samoczynnie dokonać rekonfiguracji w czasie do 5 ms, [3].

b zastosowanie standardu iec rys 4

Rys. 4. Przykładowa sieć LAN stacji elektroenergetycznej pracującej zgodnie ze standardem IEC 61850 [3]

Na rys. 4. przedstawiono przykładową sieć komunikacyjną LAN w stacji elektroenergetycznej. W szczególności należy wyróżnić:

 • szynę stacyjną – pełniącą funkcję głównego połączenia pomiędzy switchami. Szyna stacyjna realizowana jest poprzez połączenia światłowodowe. Najczęściej realizowane jest rozwiązanie z wykorzystaniem dwóch pierścieni, które wzajemnie się rezerwują,
 • szyny procesowe – odpowiedzialne są za wymianę informacji z urządzeniami, które w sposób nieprzerywalny się komunikują.

Modelowanie

W części 7 normy IEC 61850 Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych przedstawiono podstawowe koncepcje i metody odwzorowania charakterystycznych parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji do postaci modelu.

W standardzie IEC 61850 wykorzystuje się komunikację zorientowaną obiektowo. Komunikacja oraz obiekty są funkcją lub stanowią część większej funkcji, która może być wywołana. Modelowanie umożliwia komunikację przez rozproszoną telemechanikę.

Wykorzystanie tego typu komunikacji w standardzie IEC 61850 pozwala na wymianę informacji urządzenie-urządzenie w czasie 3 ms (1,2 ms – czas nadawania, 0,6 ms – czas przesyłania, 1,2 ms – czas odbierania). Jest to znacznie szybsza forma komunikacji niż w przypadku standardowych połączeń przewodowych pomiędzy urządzeniami, gdzie często wykorzystuje się szereg przekaźników pośredniczących.

W standardzie IEC 61850 każdy model składa się z trzech części:

 • węzła logicznego,
 • obiektu danych,
 • atrybutów.

Tworzenie modelu wymaga odpowiedniej struktury danych oraz wykorzystania odpowiednich funkcji komunikacyjnych. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące modelowania zawarte są w częściach 7-1, 7-4 oraz 7-4 normy IEC 61850.

Węzły logiczne

W standardzie IEC 61850 węzły logiczne (ang. Ligical Node – LN) reprezentują funkcje lub urządzenia występujące w sieci elektroenergetycznej. W skład węzłów logicznych wchodzą: atrybuty i usługi.

Węzły logiczne odzwierciedlają (w sposób wirtualny) funkcje urządzeń IED. Logiczne połączenie węzłów pozwala na stworzenie modelu logicznego, który może reprezentować funkcje urządzenia zabezpieczeniowego.

W normie IEC 61850 zostało zdefiniowane nazewnictwo węzłów logicznych, które bezpośrednio wiążą się z funkcją, jaką dany węzeł reprezentuje. Pierwsza litera węzła logicznego odpowiada grupie logicznej, do jakiej należy.

W tab. 1. przedstawiono zdefiniowane w normie IEC 61850 grupy logiczne.

b zastosowanie standardu iec tab 1

Tab. 1. Znaki odpowiadające logicznym grupom węzłów logicznych [4]

Jak wspomniano wcześniej, węzły logiczne są abstrakcyjnym odzwierciedleniem funkcji urządzeń IED. W tab. 2. przedstawiono wybrane węzły logiczne reprezentujące poszczególne funkcje.

b zastosowanie standardu iec tab 2

Tab. 2. Wybrane węzły logiczne [4]

Na rys. 5. przedstawiony został model rejestratora zakłóceń tworzony przez węzły logiczne. Zastosowano węzły logiczne przekładników prądowych (TCTR), przekładników napięciowych (TVTR), wyłącznika (XCBR) oraz proces WE/WY (GGIO). Gdy stosowane są szyny procesowe, wówczas węzły logiczne znajdują się poza rejestratorem zakłóceń, ich lokalizacją będzie urządzenie logiczne przypisane do elementów typu czujnik/aktor lub zdalne WE/WY w rozdzielnicy.

b zastosowanie standardu iec rys 5

Rys. 5. Model rejestratora zakłóceń [4]

Usługa GSE

Model GSE (ang. Generic substation event model – GSE) opisuje mechanizmy pozwalające na szybką i niezawodną dystrybucję danych wejściowych i wyjściowych. GSE dzięki zastosowaniu rozsyłania grupowego, pozwala na dostarczenie takiej samej ilości informacji ogólnych do większej grupy urządzeń. Rozróżnia się dwa mechanizmy komunikacji opisane w modelu GSE:

 • GSSE (ang. Generic Substation State Event) – mechanizm, który pozwala na przekazywanie informacji o zmianie stanu wyjść dwustanowych przekaźników,
 • GOOSE (ang. Generic Object Oriented Substation Event) – mechanizm, który pozwala na przekazywanie informacji o zmianie sygnałów dwustanowych jak i informacji o określonym priorytecie.

Urządzenie automatyki (np. sterownik polowy) generuje i przesyła informację GOOSE do innych urządzeń (subskrybentów). Przesyłanie to odbywa się w trybie transmisji grupowej lub rozgłoszeniowej z pominięciem protokołów warstwy aplikacji, prezentacji, sesji, transportowej i sieciowej. Zawartość GOOSE jest umieszczana bezpośrednio w ramce Ethernet.

Takie rozwiązanie jest konieczne z powodu przesyłania komunikatów GOOSE z opóźnieniem nie większym niż 3 ms. Polecana infrastruktura przesyłowa to sieć lokalna typu Ethernet zbudowana na połączeniach światłowodowych. W ramach tej sieci, w warstwie sieciowej i transportowej, jest najczęściej stosowany stos protokołu TCP/IP, zaś w warstwie aplikacji jest stosowany protokół MMS.

Usługa GOOSE jest wykorzystywana do komunikacji w trybie Broadcast lub Multicast między nadawcą a jednym lub większą liczbą odbiorców.

Wiadomości GOOSE składają się z 128 bitów, które zawierają wartości dwubitowe, z czego 32 bity to bity typu DNA (zawierają dane związane z przesyłaniem danych do lub od urządzeń odległych, np. zamknięcie wyłącznika po sprawdzeniu synchronizmu). Pozostałe 96 bitów jest do dyspozycji użytkownika, mogą one służyć do zdefiniowania dowolnych zdarzeń.

Na rys. 6. (patrz: zdjęcie główne) został przedstawiony sposób działania mechanizmu GOOSE. Urządzenie pierwsze realizuje funkcję SPZ. Po upływie określonego czasu zwłoki urządzenie to podaje sygnał na zamknięcie wyłącznika W1. W układzie występuje również urządzenie drugie, które spełnia funkcje zabezpieczenia nadprądowego. Chroni ono linię odchodzącą od szyn zbiorczych.

W sytuacji gdy pojawi się duży prąd zwarcia, urządzenie spełniające funkcję zabezpieczenia nadprądowego wyśle sygnał na otwarcie wyłącznika W1. Jednocześnie prześle ono informację typu GOOSE do urządzeń, z którymi się komunikuje, w tym przypadku do urządzenia pierwszego. Urządzenie pierwsze po odczytaniu informacji oraz po sprawdzeniu stanu w obszarze systemu, z którym współpracuje, może wysłać informację do wyłącznika W1 powodującą jego zamknięcie.

Zabezpieczenie szyn zbiorczych układu stacji typu H5 przez funkcje nadprądowe przy wykorzystaniu mechanizmu GOOSE

W ramach omawianego zagadnienia zostały wykonane testy laboratoryjne w laboratorium Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Do testów zostały wykorzystane przekaźniki zabezpieczeniowe firmy General Electric oraz cyfrowy tester CMC ze wzmacniaczem CMS. Przekaźniki skonfigurowano w programie EnerVista oraz EnerVistaplus. Urządzenia zostały nazwane w unikalny sposób, aby w sposób przejrzysty móc zmieniać ich parametry.

Na rys. 7. został przedstawiony sposób połączenia urządzeń zabezpieczeniowych z testerem CMC i wzmacniaczem CMS. Oprócz sygnałów prądowych zostały również doprowadzone informacje dwustanowe wprowadzone do wejść binarnych w testerze CMC.

W badaniach została zasymulowana sytuacja pracy układu H5 stacji w rezerwie jawnej. Zasilanie odbywa się tylko z jednego toru prądowego. Jednak w przypadku wystąpienia zakłócenia – konfiguracja, w zależności od miejsca zakłócenia, ulega zmianie.

b zastosowanie standardu iec rys 7

Rys. 7. Połączenia analogowe przekaźników z testerem CMC i wzmacniaczem CMS

Na rys. 8. przedstawiono schemat logiczny działania zabezpieczeń przy wykorzystaniu funkcji nadprądowych w układzie H5. Założono sytuację, że zasilanie odbywa się z toru prądowego wyposażonego w wyłącznik W1.

Wystąpienie zwarcia w jednym z odpływów spowoduje otwarcie wyłącznika tylko w tym odpływie. Wystąpienie zwarcia w gałęzi poprzecznej powoduje otwarcie wyłącznika w tej gałęzi i zamknięcie wyłącznika w drugim dopływie. Jest to konieczne, aby zapewnić stały dopływ energii elektrycznej do obu odpływów.

Gdy zakłócenie wystąpi w dopływie z wyłącznikiem W1, wówczas wyłącznik ten zostanie otwarty, a wyłącznik w drugim dopływie (W2) zostanie zamknięty.

b zastosowanie standardu iec rys 8

Rys. 8. Idea działania zabezpieczeń nadprądowych w układzie stacji H5

Zaimplementowanie rozproszonej logiki realizującej zabezpieczenie szyn zbiorczych w układzie stacji H5 przy wykorzystaniu wcześniej przedstawionych urządzeń wymagało odpowiednich konfiguracji w programie EnerVista i EnerVistaplus. Stworzone zostały układy logiki działania funkcji nadprądowych, które przedstawiono na rys. 9.

b zastosowanie standardu iec rys 9

Rys. 9. Schematy logiczne zabezpieczenia szyn dla przekaźników: a) L90_p, b) L90_p, c) T60_p, d) T60_stojak, e) D60plus

W przypadku tworzenia schematów logicznych dla przekaźników T60_p oraz D90plus zostały zaimplementowane w nich zwłoki czasowe 10 ms. Zostały one wprowadzone, aby przekaźnik wstrzymał się przed wysłaniem sygnału na otwarcie wyłącznika aż do momentu, gdy uzyska informację od innych przekaźników. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu GOOSE zwłokę można nastawić na czas 3–4 ms (czas przesyłu informacji mechanizmem GOOSE), co w znacznym stopniu zwiększa szybkość działania automatyki zabezpieczenia szyn.

Sprawdzenie działania zabezpieczeń szyn w badanym układzie odbywało się poprzez funkcje nadprądowe jednofazowe, co było spowodowane ograniczeniami sprzętowymi.

Wymuszanie przebiegów prądowych przez tester CMC odbywało się za pośrednictwem programu State Sequencer. Program pozwala na dokładne zdefiniowanie wartości prądów oraz napięć w określonych przedziałach czasowych. Dzięki doprowadzeniu do testera CMC sygnałów binarnych możliwe jest prezentowanie sygnałów dwustanowych w oknie programu State Sequencer.

Na rys. 10. przedstawiono otrzymane wyniki badań dla przypadku wystąpienia zwarcia w gałęzi poprzecznej. W tym przypadku prąd zwarciowy występuje w gałęzi poprzecznej oraz dopływie z wyłącznikiem W1. Powinien zostać otwarty wyłącznik w gałęzi poprzecznej (W3) oraz zamknięty wyłącznik W2, aby zapewnić dopływ energii dla odpływu z wyłącznikiem W5.

Analizując przebiegi prądów oraz otrzymane sygnały dwustanowe można stwierdzić, że procesy łączeniowe zostały wykonane zgodnie z określonymi założeniami. Przekaźnik D90_plus wysłał sygnał na otwarcie wyłącznika w gałęzi poprzecznej (W3), natomiast przekaźnik T60_stojak wysłał sygnał na zamknięcie wyłącznika W2. Spowodowało to załączenie drugiego transformatora i przejęcie przez niego zasilania części odbiorów zasilanych z gałęzi wyposażonej w wyłącznik W5.

b zastosowanie standardu iec rys 10

Rys. 10. Otrzymane przebiegi oraz sygnały dwustanowe w programie State Sequencer

Podsumowanie

Możliwości, jakie niesie ze sobą wprowadzenie standardu IEC 61850 do elektroenergetyki, w znacznym stopniu pozwalają na unowocześnienie automatyki elektroenergetycznej. Czas komunikacji pomiędzy urządzeniami zabezpieczeniowymi ulega skróceniu, co pozytywnie wpływa na jakość obsługi urządzeń odpowiedzialnych za procesy łączeniowe i pomiarowe.

Dążenie do wprowadzania coraz większej ilości technologii informatycznych do elektroenergetyki wydaje się być nieuniknione z racji bardzo szybkiego postępu technologicznego.

Ważnymi cechami normy IEC 61850 Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych jest możliwość stałej rozbudowy systemu oraz możliwość rozwoju. Standard IEC 61850 jest przykładem, że bazowanie na technologii informatycznej w elektroenergetyce przynosi znaczne udogodnienia.

Literatura

 1. K. Kulski, „Standard komunikacyjny IEC 61850”. Dostęp na www.schneider-energy.pl/files.../IEC61850/koncepcja_iec_61850.pdf.
 2. D. Dolezilek, IEC 61850: What You need to know about Functionality and practical Implementation, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Pullman, WA USA.
 3. M. Lizer, W. Szweicer, „Norma IEC 61850 – Nowy standard Komunikacyjny Systemu Sterowania i Nadzoru Stacji Elektroenergetycznych”, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2/2010.
 4. IEC 61850-7-4 Basic communication structure for substation and feeder equipment – Compatible logical node classes and data classes, First edition, 05-2003.
 5. R. Kowalik, C. Pawlicki, Podstawy teletechniki dla elektryków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa? Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje...

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje bezpieczeństwo, jak i komfort życia nie generując większych wydatków. Co więcej, minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązania są już w zasięgu każdego posiadacza domu.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt) Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia...

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia lub kąta obrotu oraz zastosowanie enkoderów w rozwiązaniach turbin wiatrowych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.