elektro.info

Teoria sterowania - podstawy

Okno programu Simulink z projektem filtru dolnoprzepustowego piątego rzędu

Okno programu Simulink z projektem filtru dolnoprzepustowego piątego rzędu

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą...

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

Zasada działania takiego sterownika, podobnie jak wszystkich elementów regulacyjnych w automatyce przemysłowej, oparta jest na teorii sterowania. Jest to ważna dziedzina techniki, której zadaniem jest opracowywanie algorytmów automatycznego oddziaływania na obiekt (urządzenie, proces przemysłowy itp.) tak, aby wykonywał on powierzone zadanie zgodnie z założeniami projektanta. W artykule przedstawiono krótkie wprowadzenie do teorii sterowania, podając najważniejsze definicje oraz klasyfikację modeli i metod projektowania elementów sterujących. Zagadnienia przedstawione w tekście wykładane są na wyższych uczelniach technicznych na przedmiotach „Teoria sterowania” oraz „Sygnały i systemy”.

Pojęcia podstawowe

Najważniejszym pojęciem w omawianej dziedzinie jest sterowanie. Nazwą tą określa się oddziaływanie na przebieg procesu lub zjawiska w taki sposób, aby osiągnąć określony cel (przy czym proces to przetwarzanie wielkości lub sygnałów). Pomimo że istnieje zarówno sterowanie ręczne (przez człowieka), jak i automatyczne, współczesna teoria sterowania zainteresowana jest głównie tym ostatnim. Dotyczy to w szczególności procesów przemysłowych, gdzie np. sterowniki kontrolują przepływ cieczy za pomocą zestawu zaworów, na podstawie odczytu poziomu cieczy. Sterowanie procesem lub obiektem może odbywać się w układzie otwartym, lub zamkniętym. W tym pierwszym przypadku reakcja układu na działanie sterownika (elementu pobudzającego) nie wpływa na dalszy charakter pobudzenia. W drugim przypadku istnieje pętla sprzężenia zwrotnego, w wyniku czego odpowiedzi sterowanego układu wpływają na sterowanie. Taki rodzaj sterowania nazywa się regulacją, jest to zatem przypadek szczególny, mający jednak miejsce w większości współczesnych systemów sterujących, wykorzystujących sterowniki PLC. Różnica między oboma rodzajami sterowania została przedstawiona na rysunku 1.

W układzie sterowanym występuje kilka rodzajów sygnałów, które w celu poprawnego procesu regulacji muszą zostać zidentyfikowane i wyodrębnione. Te sygnały to (zaznaczono je również na rysunku 1.):

 • x(t) – sygnały wejściowe układu, pochodzące ze środowiska zewnętrznego (i trafiające do kontrolera). W ich skład wchodzą również sygnały pobudzające obiekt w chwili początkowej,
 • y(t) – sygnały wyjściowe układu sterowanego, będące odpowiedziami na zadane pobudzenie,
 • u(t) – sygnały wyjściowe układu sterującego, determinujące odpowiedź układu na zadane pobudzenie. Od nich, w przypadku układu automatycznej regulacji, zależy zachowanie elementu sterowanego,
 • z(t) – zakłócenia, czyli dodatkowe sygnały, potencjalnie pogarszające jakość działania obiektu ze względu na zmianę ilościowej informacji o nim,
 • e(t) – uchyb regulacji, czyli różnica pomiędzy wielkościami wyjściowymi y(t) oraz wielkością zadaną x(t). W przypadku idealnym różnica ta wynosi zero, w praktyce powinna być jak najmniejsza. Zadanie utrzymania możliwie małego uchybu regulacji przy niezerowym szumie addytywnym jest podstawowym problemem automatycznego sterowania. W przypadku, gdy uchyb ten jest niezerowy, układ sterujący powinien poprzez zmianę sygnału sterującego dążyć do jego minimalizacji.

Należy zauważyć, że sygnały w układzie są w ogólności zmienne w czasie, stąd wynika wprowadzenie ciągłej zmiennej t. W przypadku projektowania modelu sterowanego układu można jednak również zaproponować ich zależność od zmiennej dyskretnej n.

Układy sterujące mogą być klasyfikowane według licznych kryteriów. Jednym z najbardziej podstawowych jest przeznaczenie układu. Pod tym względem można podzielić je na następujące grupy:

 • układy stabilizacji – ich zadaniem jest utrzymanie określonej, stałej wartości sygnału wyjścowego z obiektu sterowanego,
 • układy śledzące (nadążne) – ich zadaniem jest powtarzanie sygnału wejściowego na wyjściu. W przypadku obecności pętli sprzężenia zwrotnego prawidłowo działający układ sterujący zapewnia powtarzanie sygnału w pewnym zakresie wartości parametrów obiektu, nawet jeśli są one różne od wartości nominalnych,
 • układy optymalizujące – ich zadaniem jest zapewnienie generacji przez obiekt ekstremalnych (maksymalnych lub minimalnych) wartości sygnałów wyjściowych,
 • układy programowane – ich zadaniem jest utrzymanie odpowiedzi regulowanego obiektu zgodnie z zaprogramowaną wcześniej funkcją.

Układy sterowania mogą być również kategoryzowane według innych kryteriów. Obejmują one m.in. takie cechy, jak:

 • liniowość, czyli spełnianie przez układ następującej właściwości:

Odpowiedź na wymuszenie:

jest następująca:

W przypadku spełniania takiego warunku, układ nazywany jest liniowym, w przeciwnym wypadku jest nieliniowy.

 • charakter przetwarzanych i generowanych sygnałów pod względem ciągłości czasu. Wyróżnia się tu układy ciągłe (określone w każdej możliwej chwili czasu, a więc t∈R), dyskretne (określone w ograniczonej liczbie chwil, t∈Z) oraz ciągłodyskretne,
 • obecność procesów przejściowych. Wyróżnia się tu układy statyczne (bezinercyjne) oraz dynamiczne (inercyjne). Różnica między tymi klasami układów przedstawiona jest na rysunku 2.,
 • liczbę wejść i wyjść. Układy sterowania mogą mieć pojedyncze wejście i wyjście, wówczas określa się je skrótem SISO (ang. Single Input Single Output), bądź też wiele wejść i wyjść, i wtedy określa się je skrótem MIMO (ang. Multiple Input Multiple Output). Różnica pomiędzy tymi klasami układów została przedstawiona na rysunku 3.

Podczas projektowania oraz implementacji układów sterowania niezwykle istotną funkcję pełni ich modelowanie, czyli metody opisu. Istnieje bardzie wiele podejść do tego zagadnienia, począwszy od modeli matematycznych, gdzie wymagana jest dokładna wiedza na temat zasady fizycznej działania obiektu, poprzez modele wejście – wyjście, a skończywszy na modelach heurystycznych, które nie wymagają znajomości szczegółów pracy urządzenia, a poza tym uwzględniają obecność zakłóceń (np. układy oparte na logice rozmytej). Z modelowaniem związany jest szereg dodatkowych problemów, takich jak linearyzacja układu nieliniowego, uwzględnianie dynamiki układu (czyli stanów przejściowych), a także przejście pomiędzy układem dyskretnym a ciągłym. W szczególności pierwsze zagadnienie stanowi poważne wyzwanie, ponieważ zastąpienie rzeczywistego nieliniowego układu jego liniowym przybliżeniem znacząco upraszcza opis, szczególnie, gdy w grę wchodzą równania matematyczne. Z tego względu na ogół dąży się do linearyzacji modelu np. metodą rozwinięcia w szereg Taylora lub optymalnej linearyzacji), potem zaś bada się te modele.

Najpopularniejsze są zatem modele matematyczne układów liniowych. Najprostszą postacią takiego modelu jest model wejście – wyjście. Do jego budowy nie jest potrzebna informacja na temat zasady działania układu. Wszystko, co trzeba wiedzieć, to to, jakie będą odpowiedzi na zadane pobudzenie. Dzięki temu uzyskuje się pary wartości wejście – wyjście i na ich podstawie można wyrokować o odpowiedziach układu na inne pobudzenia. Układ jest zatem traktowany jako czarna skrzynka, która jest w stanie odpowiedzieć na dowolne pobudzenie, jednak nic nie można powiedzieć na temat zjawisk zachodzących w jej wnętrzu. W przypadku, gdy projektant dysponuje wiedzą na temat zasady działania układu i jest w stanie zapisać ją w postaci równań, bardziej atrakcyjnym wyborem będzie model czasowy lub częstotliwościowy, tzn. opisujący działanie układu w określonych chwilach czasowych lub przedstawiający jego charakterystykę częstotliwościową.

W przypadku modelu czasowego tworzony jest najczęściej układ równań opisujący zmienne stanu. Za jego pomocą można określić stan układu w każdej chwili. Model oparty na zmiennych stanu opisywany jest przez równanie różniczkowe (w przypadku układu ciągłego):

oraz równaniem różnicowym (w przypadku układu dyskretnego):

gdzie:

x(t) – wektor zmiennych stanu układu,

u(t) – sygnał wejściowy układu dynamicznego,

A i B – macierze stałych współczynników opisujących strukturę układu.

Oprócz równań stanu, istotna jest zależność informująca o sygnałach generowanych na wyjściu przez układ. Równanie wyjścia wygląda następująco dla układu ciągłego:

zaś dla układu dyskretnego:

gdzie:

C – macierz wyjścia,

D – macierz przenoszenia.

Na bazie przedstawionych równań można budować modele uwzględniające szum addytywny, tj. ARMAX, ARMA, czy AR. Dysponując takimi modelami można w następnej kolejności uzyskać charakterystyki układu dla określonych pobudzeń. Szczególnie istotne są charakterystyki: impulsowa (odpowiedź na deltę Diraca) oraz skokowa (odpowiedź na skok jednostkowy).

W przypadku modeli częstotliwościowych istotne jest określenie tzw. transmitancji operatorowej, czyli wielkości opisującej związek pomiędzy sygnałem pobudzającym oraz odpowiedzią układu. Transmitancja określona jest wzorem:

Operator przy tym nie jest określony i może być związany z transformatą Laplace’a, Z-transformatą lub transformatą Fouriera, w zależności od charakteru układu (tzn. ciągłego, dyskretnego, lub opisywanego w dziedzinie częstotliwości). Główną zaletą transmitancji jest to, że znajomość odpowiedzi na jedno pobudzenie pozwala uzyskać zależność prawdziwą dla wszystkich innych pobudzeń. Możliwe jest dzięki temu ustalenie odpowiedzi układu dla dowolnego pobudzenia. Najczęściej uzyskiwane informacje na podstawie transmitancji to charakterystyki: amplitudowa i fazowa. Przykład tej pierwszej pokazano na rysunku 4.

Obecnie ani od inżyniera, ani projektanta układów i systemów nie jest wymagane ręczne układanie i rozwiązywanie równań, chociaż znajomość zasad rządzących tym procesem jest istotna. Z pomocą przychodzą pakiety obliczeniowe, takie jak Matlab, czy Mathematica. Za ich pomocą możliwe jest układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych i różnicowych. Ponadto w pakiecie Matlab znajduje się narzędzie Simulink, które służy głównie do modelowania systemów o zróżnicowanej złożoności. Jest to moduł pozwalający w łatwy sposób (poprzez umieszczanie graficznych reprezentacji elementów obiektów i łączenie ich liniami sygnałowymi) zaprojektować system zarówno ciągły, jak i dyskretny. Za przystępnym interfejsem użytkownika kryje się jednak potężny aparat rozwiązywania równań różniczkowych, pozwalający z bardzo dużą dokładnością określić stan systemu w określonej chwili. Przykładowy projekt systemu elektronicznego w Simulinku przedstawiono na rysunku 5. Istnieją również inne narzędzia do modelowania (takie jak np. PSpice), jednak zwykle ograniczone są one do określonej klasy systemów (np. wyłącznie układów elektronicznych).

Literatura

 1. T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski, R. Łopatka, Podstawy teorii sterowania, WNT Warszawa 2006.
 2. J. Mazurek, H. Vogt, W. Żydanowicz, Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 3. A. Jakubiak, D. Radomski, Sygnały i systemy. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa? Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje...

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje bezpieczeństwo, jak i komfort życia nie generując większych wydatków. Co więcej, minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązania są już w zasięgu każdego posiadacza domu.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt) Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.