elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Służebność przesyłu energii elektrycznej

Budowa sieci energetycznych pociąga za sobą konieczność wypłaty wynagrodzenia dla właściciela lub użytkownika wieczystego, który nie może w pełni korzystać ze swojej nieruchomości.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zobacz także

news Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk....

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk. Osiągnięcie to jest postrzegane, jako krok w kierunku potencjalnego wykorzystania tego pierwiastka do zasilania pojazdów kosmicznych w przyszłych misjach badawczych przez okres do 400 lat.

Zdobywanie uprawnień budowlanych – nowe wymagania (część 1.)

Zdobywanie uprawnień budowlanych – nowe wymagania (część 1.)

Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 768), zwaną „ustawą deregulacyjną”, która weszła w życie 10 sierpnia...

Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 768), zwaną „ustawą deregulacyjną”, która weszła w życie 10 sierpnia 2014 r., wprowadzono, w zakresie wymagań w zdobywaniu uprawnień budowlanych, zmiany w ustawie – Prawo budowlane [1] i w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa [2], a także wydano nowe rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i...

Zdobywanie uprawnień budowlanych – nowe wymagania (część 2.)

Zdobywanie uprawnień budowlanych – nowe wymagania (część 2.)

Zgodnie z zasadą określoną w art. 12 ust. 4d ustawy – Prawo budowlane, przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest ograniczony do zagadnień...

Zgodnie z zasadą określoną w art. 12 ust. 4d ustawy – Prawo budowlane, przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest ograniczony do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. W tym przypadku zestawy pytań przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.

Służebność przesyłu energii elektrycznej

Dla określenia, czym jest służebność przesyłu, niezbędnym jest poczynienie kilku uwag o charakterze ogólnym i prześledzenie dotychczasowej linii orzeczniczej w tej kwestii.

Służebność przesyłu jest jednym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, których istotą jest możliwość ingerencji w cudzą własność.

Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Zgodnie z art. 285 §1 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możliwości dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykorzystywać określonego uprawnienia, które mu względem nieruchomości władnącej przysługuje na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Pytanie: - Czy w ramach służebności przesyłu jest możliwe działanie na nieruchomości sąsiada?

Odpowiedź: Tak. Działanie takie jest możliwe w ramach tej instytucji. Istotą służebności jest właśnie możliwość ingerencji w cudzą własność.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Ustawodawca powtórzył stanowisko wypracowane wcześniej przez judykaturę, tworząc nowe ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu. Stanowi ono jak gdyby kompilację służebności gruntowej i służebności osobistej.

Podobieństwem do służebności gruntowej jest związanie służebności z nieruchomością obciążoną, natomiast podobieństwem do służebności osobistej jest jej ustanowienie na rzecz przedsiębiorcy, a nie nieruchomości (dla jasności – służebność osobista może być ustanowiona tylko na rzecz osoby fizycznej).

Za twierdzeniem, że stanowi ono nową, odrębną od służebności gruntowej i osobistej służebność, przemawia ponadto fakt, że przepisy ją regulujące wyodrębnione zostały w dodanym do Działu III Tytułu III księgi drugiej – Rozdziału III.

Służebność przesyłu jest to zatem ograniczone prawo rzeczowe, którego istotą jest możliwość korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości stanowiącej prywatną własność w precyzyjnie określonym zakresie – wybudowania i/lub korzystania z urządzeń określonych w art. 49 k.c. w sposób zgodny z przeznaczeniem tych urządzeń.

Może ono przysługiwać jedynie przedsiębiorcy, którego własność stanowią lub który zamierza wybudować urządzenia określone w art. 49 k.c., a więc służące do przesyłu gazu, wody, prądu, pary itp.

Przepis stanowi, że urządzenia te mogą służyć jedynie do „doprowadzania lub odprowadzania” płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, a więc ustawodawca wyłączył z tego zakresu urządzenia o przeznaczeniu wydobywczym, przechowawczym i innym (np. studnie głębinowe, zbiorniki kanalizacyjne, źródła alternatywnej energii). Takimi urządzeniami są przykładowo słupy napowietrznych linii wysokiego napięcia, rury gazownicze, ciepłownicze czy kanalizacyjne, kable, stacje trafo.

Pamiętać należy, że z chwilą przyłączenia takiego urządzenia do sieci staje się ono własnością przedsiębiorstwa. W konsekwencji przestaje być częścią składową nieruchomości i wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że urządzenie przestaje być częścią składową nieruchomości, o ile zostały spełnione dwie przesłanki, a mianowicie istnieje relacja, która łączy to urządzenie z przedsiębiorstwem i urządzenie to służy w chwili dokonywania oceny jego statusu prawnego dostarczaniu mediów.

Służebność przesyłu po jej ustanowieniu staje się składnikiem majątku przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) k.c. i może być razem z nim zbyta i przeniesiona na nabywcę. Jeżeli inaczej nie zostało ustalone w umowie lub postanowieniu sądu ustanawiającymi służebność przesyłu – wygasa ona najpóźniej z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po jej wygaśnięciu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń wskazanych w art. 49 k.c., utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub szkody, przedsiębiorca zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Do służebności przesyłu odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące służebności gruntowych.

Jak ustanowić służebność energii elektrycznej

Ustawodawca dał pierwszeństwo umownemu porozumieniu się właściciela gruntu z przedsiębiorcą do ustanowienia służebności przesyłu. Do jej ustanowienia niezbędne będzie zatem sporządzenie dwustronnej umowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 2 k.c. tylko oświadczenie właściciela gruntu o obciążeniu jego nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym musi zostać wyrażone w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że niekoniecznie cała umowa musi zostać sporządzona w takiej formie.

Brak zgody drugiej strony

W gorszej sytuacji będzie przedsiębiorca lub właściciel nieruchomości, który nie jest w stanie zawrzeć umowy z drugą stroną wobec braku konsensusu. Rozwiązaniem jest jedynie sądowe ustanowienie służebności przesyłu, które wyrażone zostało w art. 305 (2) k.c. Z takim żądaniem wystąpić może zarówno właściciel nieruchomości, jak i przedsiębiorca.

Wprowadzony nowelizacją przepis art. 623 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że do ustanowienia służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustanowienia służebności drogi koniecznej. Oznacza to, że ustanowienie omawianej służebności nastąpi w drodze postępowania nieprocesowego, a sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W celu zainicjowania postępowania w sprawie ustalenia służebności przesyłu, niezbędnym jest złożenie przez osobę zainteresowaną (właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcę) wniosku do właściwego sądu rejonowego. We wniosku tym należy wskazać wszystkich właścicieli nieruchomości, dokładnie określić przebieg służebności.

Należy pamiętać, że w trakcie postępowania niezbędne może być powołanie biegłego w celu określenia wynagrodzenia należnego właścicielowi gruntu w zamian za ustanowienie służebności przesyłu na jego nieruchomości.

Po ustanowieniu służebności przesyłu, zarówno w formie umownej, jak i postanowienia sądowego, niezbędne jest wpisanie tego faktu do księgi wieczystej lub ujawnienia tego faktu w zbiorze dokumentów prowadzonych dla tej nieruchomości, w celu ujawnienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Warto zauważyć, że budowa sieci energetycznych pociąga za sobą konieczność wypłaty wynagrodzenia dla właściciela lub użytkownika wieczystego, który nie może w pełni korzystać ze swojej nieruchomości. Wszystkim właścicielom i użytkownikom wieczystym gruntów należą się odszkodowania za bezumowne zajęcie terenu pod sieci energetyczne, w zakresie, w jakim obniżają one funkcjonalność i wartość gruntów.

Warto zaznaczyć, że bezumowne korzystanie z cudzego gruntu, jak to czyni zakład energetyczny, sprawia, że zachowuje się on prawie jak właściciel gruntu, czyli samoistny posiadacz zgodnie z art. 225 k.c., nie mając do tego żadnego tytułu prawnego.

W dodatku działa on w złej wierze, o czym może świadczyć brak umowy z właścicielem. Dlatego zakład energetyczny powinien podpisać z właścicielem stosowną umowę. Należy jeszcze wspomnieć, że służebność przesyłu jest jednym rodzajów ograniczonych praw rzeczowych, których istotą jest możliwość ingerencji w cudzą własność. Służebność przesyłu po jej ustanowieniu staje się składnikiem majątku przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego i może być razem z nim zbyta i przeniesiona na nabywcę.

Służebność przesyłu – wygasa najpóźniej z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa energetycznego. Po jej wygaśnięciu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych, utrudniających korzystanie z nieruchomości.

Jeżeli usunięcie słupów wysokiego napięcia, czy transformatorów, czy jeszcze innych urządzeń znajdujących się na terenie zakładu młynarskiego powodowałoby nadmierne trudności lub szkody, zakład energetyczny zobowiązany jest do naprawienia wynikłej tej szkody.

Naturalnie właściciel i zakład energetyczny mogą podpisać umowę o ustanowienie służebności przesyłu na kilka lat.

Po ustanowieniu służebności przesyłu, zarówno w formie umownej, jak i postanowienia sądowego, niezbędnym jest wpisanie tego faktu do księgi wieczystej lub ujawnienia tego faktu w zbiorze dokumentów prowadzonych dla tej nieruchomości, w celu ujawnienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Wybudowanie na terenie nieruchomości urządzeń przesyłowych i obciążenie jej służebnością przesyłu powoduje w większości wypadków obniżenie wartości tej nieruchomości (chociażby przez fakt ograniczenia wykorzystania jej części).

Ustawodawca niestety w żaden sposób nie przewidział możliwości wystąpienia przez właściciela z roszczeniem wykupu tej nieruchomości lub przyznania odpowiedniego odszkodowania wyrównującego różnicę wartości.

Sąd ma prawo ustanowić służebność przesyłu na wniosek zakładu energetycznego

 • Z wnioskiem o ustanowienie służebności może wystąpić zarówno zakład energetyczny, jak i właściciel nieruchomości. W przypadku, kiedy to zakład energetyczny występuje do sądu, we wniosku tym zakład energetyczny powinien wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe.
 • Przeważnie, kiedy okoliczności istotne dla ustanowienia służebności okazują się sporne, wówczas sąd przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu służebności przesyłu może zarządzić przeprowadzenie wizji lokalnej.
 • Ustanowienie służebności może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne – zależne jest tylko od woli stron.
  W art. 305(2) § 2 kodeksu cywilnego określono, że właściciel może „żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”. Wynika z tego, że nie może wystąpić o zasądzenie wynagrodzenia bez jednoczesnego ustanowienia służebności.
 • Biorąc pod uwagę, że ustanowienia służebności przesyłu (podobnie jak innych służebności) następuje w postępowaniu nieprocesowym, żądanie o ustanowienie służebności przybiera postać wniosku i rozpoznawane jest zgodnie z regułami tego postępowania. Właściciel nieruchomości może złożyć wniosek także wówczas, gdy jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest spór co do wysokości wynagrodzenia.
 • Warto pokreślić, że ustanowienie służebności przesyłu winno nastąpić przede wszystkim w drodze umowy. W celu ustanowienia służebności w drodze umowy niezbędne będzie przedstawienie notariuszowi sporządzającemu umowę (o ile właściciel i przedsiębiorstwo energetyczne zdecyduje się na zawarcie umowy w takiej formie) następujących dokumentów:
  - odpis z księgi wieczystej, w której wpisany jest właściciel nieruchomości; w przypadku gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, niezbędne jest przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości;
  - wypis z ewidencji gruntów;
  - wyrys z ewidencji gruntów wraz z wyznaczoną częścią nieruchomości mającej być przedmiotem służebności.
 • Wyznaczenia na mapie powinien dokonać geodeta mający stosowne uprawnienia.
 • W treści umowy (aktu notarialnego) należy w sposób precyzyjny i szczegółowy dokonać opisu sposobu i zakresu korzystania z obciążonej nieruchomości przez zakład energetyczny oraz ewentualnego wynagrodzenia.
 • Służebność przesyłu nie pozbawia w zupełności faktycznego władztwa właściciela.
 • Korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu, nawet realizowane w dobrej wierze, nie wyłącza – o ile nie uczynią tego strony – uprawnienia właściciela rolnika do żądania wynagrodzenia.
 • Jeśli wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nie odnosiłoby się do korzyści czerpanych z wykorzystania przez hodowcę swojej nieruchomości (nieużytki), sąd powinien zastanowić się nad korzyściami z zajmowanej nieruchomości przez zakład energetyczny, który sprzedaje energię lub świadczy inne usługi przy jej wykorzystaniu w większym, lub mniejszym rozmiarze. Sądowi pozostaje ocenić taki stan rzeczy jedynie z perspektywy interesów ekonomicznych przedsiębiorstwa.
 • Płatne jednorazowo wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu powinno stanowić ekwiwalent wszystkich korzyści, których właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony w związku z jej obciążeniem. Powinno ono też pokryć wszystkie niedogodności, jakie w przyszłości dotkną właściciela obciążonej nieruchomości w związku z ustanowieniem służebności.

Podstawa prawna

Ustawa kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Powiązane

Oświetlenie miejsca pracy, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie miejsca pracy, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Autor przedstawia prawne aspekty związane z koniecznością (obowiązkiem) zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia miejsc pracy, a także oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Autor przedstawia prawne aspekty związane z koniecznością (obowiązkiem) zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia miejsc pracy, a także oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej

Artykuł traktuje o prawnych aspektach przyłączania obiektów do sieci elektroenergetycznej, opisuje, co powinien zawierać wniosek, jakie są warunki przyłączania do sieci, jak wygląda umowa czy opłaty za...

Artykuł traktuje o prawnych aspektach przyłączania obiektów do sieci elektroenergetycznej, opisuje, co powinien zawierać wniosek, jakie są warunki przyłączania do sieci, jak wygląda umowa czy opłaty za przyłączenie.

Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą być sprzedane w drodze aukcji

Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą być sprzedane w drodze aukcji

Autor odwołuje do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana...

Autor odwołuje do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych regulujących zasady sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego – poradnik elektroinstalatora

Wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego – poradnik elektroinstalatora

W artykule omówione zostały podstawowe wymagania projektu budowlanego oraz jego szczegóły.

W artykule omówione zostały podstawowe wymagania projektu budowlanego oraz jego szczegóły.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - wymagania normalizacyjne, prawne i orzecznictwo

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym - wymagania normalizacyjne, prawne i orzecznictwo

Publikacja przywołuje przepisy Prawa budowlanego warunkujące montaż instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych. W oparciu o orzecznictwo Autor zwrócił uwagę na dopuszczalność przebudowy instalacji...

Publikacja przywołuje przepisy Prawa budowlanego warunkujące montaż instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych. W oparciu o orzecznictwo Autor zwrócił uwagę na dopuszczalność przebudowy instalacji elektrycznej jako przedsięwzięcia niewymagającego pozwolenia na budowę, w tym także w przypadkach rozbiórek ścianek działowych.

Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego

Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego

Stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania bazy transportowej stanowi element lokalnego systemu elektroenergetycznego, który posiada układ pomiarowy pośredni zainstalowany w Głównej Stacji Zasilającej...

Stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania bazy transportowej stanowi element lokalnego systemu elektroenergetycznego, który posiada układ pomiarowy pośredni zainstalowany w Głównej Stacji Zasilającej SN. Zakład energetyczny na wniosek inwestora pojął decyzję o wyposażeniu każdej stacji wchodzącej w skład lokalnego systemu elektroenergetycznego, w którym część niskiego napięcia każdej stacji transformatorowej pozostaje na majątku użytkownika, w indywidualne układy pomiarowe półpośrednie instalowane...

Tradycyjne oraz alternatywne sposoby łączenia i napraw kabli elektroenergetycznych SN w świetle obowiązujących aktów normatywnych

Tradycyjne oraz alternatywne sposoby łączenia i napraw kabli elektroenergetycznych SN w świetle obowiązujących aktów normatywnych

W artykule omówiono różnice w wymaganiach normatywnych stawianych mufom do kabli SN o izolacji papierowej przesycanej syciwem, określonych w wycofanej normie PN-90 E-06401 oraz wymagania określone w normie...

W artykule omówiono różnice w wymaganiach normatywnych stawianych mufom do kabli SN o izolacji papierowej przesycanej syciwem, określonych w wycofanej normie PN-90 E-06401 oraz wymagania określone w normie PN-HD 629.2 S2:2006. Przedstawiono również szczegóły nowego rozwiązania muf do ich łączenia i napraw.

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN,...

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 13

Elektryczne niechlujstwo - cz. 13

Utarło się powiedzenie, że instalację elektryczną wykona każdy, przez co rosnąca liczba domorosłych elektryków zaczyna być wręcz niepokojąca. Znany jest mi przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym...

Utarło się powiedzenie, że instalację elektryczną wykona każdy, przez co rosnąca liczba domorosłych elektryków zaczyna być wręcz niepokojąca. Znany jest mi przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym podczas wymiany żarówki, co potwierdza, że nawet ta prosta czynność przy nieprawidłowo wykonanej instalacji może stwarzać poważne zagrożenia. Z kolei kilka dni temu prowadziłem nadzór autorski realizacji projektu oświetlenia drogowego.

Awaryjność transformatorów SN/nn

Awaryjność transformatorów SN/nn

W artykule przedstawiono ocenę awaryjności transformatorów SN/nn pracujących w sieciach rozdzielczych średnich napięć. Przeprowadzono analizę przyczyn awarii, miejsc uszkodzeń w transformatorze oraz wpływu...

W artykule przedstawiono ocenę awaryjności transformatorów SN/nn pracujących w sieciach rozdzielczych średnich napięć. Przeprowadzono analizę przyczyn awarii, miejsc uszkodzeń w transformatorze oraz wpływu sezonowej zmienności warunków pogodowych na liczbę uszkodzeń.

Powstała najdłuższa linia kablowa 110 kV

Powstała najdłuższa linia kablowa 110 kV

Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze

Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w 2014 roku ukazała się książka pt. „Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami”, autorstwa prof. dr. hab. inż. Kurta...

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej w 2014 roku ukazała się książka pt. „Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami”, autorstwa prof. dr. hab. inż. Kurta Żmudy, pracownika naukowego Politechniki Śląskiej.

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną (część 1. - stacja transformatorowa)

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną (część 1. - stacja transformatorowa)

Uproszczony projekt obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych zasilania, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania...

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach...

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach wywołać pożar. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma na celu zabezpieczenie budynku przed skutkami takich zjawisk. Okazuje się jednak, że niewłaściwie zaprojektowana lub niewłaściwie wykonana może stwarzać niebezpieczeństwo dla budynku oraz dla ludzi, zwierząt lub urządzeń, które się w nim...

Układy probiercze do prób napięciowych kabli i linii kablowych SN o izolacji polimerowej

Układy probiercze do prób napięciowych kabli i linii kablowych SN o izolacji polimerowej

W artykule opisano układy probiercze stosowane w badaniach napięciowych prowadzonych w produkcji kabli oraz w eksploatacji linii kablowych średniego napięcia o izolacji polimerowej. Omówiono procesy zachodzące...

W artykule opisano układy probiercze stosowane w badaniach napięciowych prowadzonych w produkcji kabli oraz w eksploatacji linii kablowych średniego napięcia o izolacji polimerowej. Omówiono procesy zachodzące w izolacji badanych kabli, zasady działania oraz podstawowe właściwości techniczne układów probierczych wytwarzających różne rodzaje napięć: przemienne o częstotliwości przemysłowej, stałe, przemienne o bardzo niskiej częstotliwości oraz oscylujące.

Efektywne zarządzanie siecią kablową SN

Efektywne zarządzanie siecią kablową SN

Trudno mówić o zarządzaniu majątkiem sieciowym, nie odnosząc się do zmian, które nastąpiły w polskiej energetyce. W procesie tym zostały stworzone silne grupy energetyczne, wydzielone przedsiębiorstwa...

Trudno mówić o zarządzaniu majątkiem sieciowym, nie odnosząc się do zmian, które nastąpiły w polskiej energetyce. W procesie tym zostały stworzone silne grupy energetyczne, wydzielone przedsiębiorstwa dystrybucyjne, postępuje proces liberalizacji rynku energii elektrycznej, następuje prywatyzacja energetyki, itd. Tak rewolucyjne zmiany i perspektywa nowej przyszłości wymagają od przedsiębiorstw dystrybucyjnych stworzenia strategii w zakresie zarządzania majątkiem sieciowym.

Pomiary elektryczne w technice

Pomiary elektryczne w technice

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące pomiarów elektrycznych w technice, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny, opracowane na podstawie informacji normalizacyjnych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące pomiarów elektrycznych w technice, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny, opracowane na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Oświetlenie awaryjne w budynkach i przemyśle – wymagania

Oświetlenie awaryjne w budynkach i przemyśle – wymagania

Artykuł przybliża problematykę oświetlenia awaryjnego. Autor odwołuje się do definicji zawartej w przepisach prawnych, przywołuje wymagania zawarte w aktach prawnych i normach, ponadto koncentruje uwagę...

Artykuł przybliża problematykę oświetlenia awaryjnego. Autor odwołuje się do definicji zawartej w przepisach prawnych, przywołuje wymagania zawarte w aktach prawnych i normach, ponadto koncentruje uwagę na normy PN-EN 1838-2005 oraz PN-EN 1838-2013 E

Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na środowisko (cz.1) - wpływ pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości na organizmy żywe

Oddziaływanie linii i stacji elektroenergetycznych na środowisko (cz.1) - wpływ pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości na organizmy żywe

Autorzy publikacji zwrócili uwagę na kwestie jakości publikowanych informacji dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez obiekty i urządzenia elektroenergetyczne (linie i stacje) na...

Autorzy publikacji zwrócili uwagę na kwestie jakości publikowanych informacji dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez obiekty i urządzenia elektroenergetyczne (linie i stacje) na środowisko, w tym przede wszystkim na zdrowie ludzi.

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Ocena stanu technicznego przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240 po 30-letniej eksploatacji

Ocena stanu technicznego przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240 po 30-letniej eksploatacji

Zbigniew Skibko - techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Zbigniew Skibko - techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Niekonwencjonalne skrzyżowanie linii napowietrznych 110 i 400 kV

Niekonwencjonalne skrzyżowanie linii napowietrznych 110 i 400 kV

Uruchomienie nowego bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów wiązało się z koniecznością budowy jednotorowej linii blokowej 400 kV o długości 42,5 km do węzłowej stacji Trębaczew. W początkowym...

Uruchomienie nowego bloku energetycznego 858 MW w Elektrowni Bełchatów wiązało się z koniecznością budowy jednotorowej linii blokowej 400 kV o długości 42,5 km do węzłowej stacji Trębaczew. W początkowym odcinku linia przebiega przez teren zaplecza elektrowni. Stwarzało to wiele problemów natury prawnej (zgody właścicieli zakładów), jak również i technicznych. Jednym z nich było skrzyżowanie z linią 110 kV.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.