elektro.info

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

news Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Litwini postawią w Polsce aż 66 farm fotowoltaicznych

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Energy and Infrastructure SME Fund ma uruchomić w Polsce 66 farm PV. Jednostkowa moc farmy ma nie przekroczyć 1 MW, na łączną moc 65,5 MW. Inwestycje są realizowane w północno-zachodniej części kraju i obejmują cztery województwa, a instalacje zostaną podłączone do sieci należących do dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych.

news Shell uruchomił stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Shell uruchomił stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Europie

Shell otworzył pierwszą stację ładowania wysokiej mocy na Węgrzech we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY. Dodatkowo koncern udostępnia też pierwszy publiczny punkt ładowania w ramach usługi...

Shell otworzył pierwszą stację ładowania wysokiej mocy na Węgrzech we współpracy z operatorem sieci ładowania IONITY. Dodatkowo koncern udostępnia też pierwszy publiczny punkt ładowania w ramach usługi Shell Recharge — swojej globalnej marki ładowania pojazdów elektrycznych. Oba punkty umożliwią kierowcom ładowanie samochodów na stacjach Shell podczas długich podróży.

Stacje transformatorowe SN/nn (część 1.)

Zagadnienia wybrane – sposób doboru mocy zapotrzebowanej i transformatora

Stacja elektroenergetyczna jest elementem systemu elektroenergetycznego (SEE), jej zadaniem jest przetwarzanie oraz rozdział energii elektrycznej o określonych parametrach pomiędzy odbiorców.

Zobacz także: Niezawodność urządzeń pomocniczych stacji transformatorowych SN/nn

Właściwy dobór stacji transformatorowej polega na określeniu:

1. liczby i mocy transformatorów,

2. przekładni transformatora,

3. grupy połączeń transformatora,

4. napięcia zwarcia transformatora,

5. częstotliwości znamionowej,

6. sposobu regulacji napięcia transformatora,

7. sposobu chłodzenia transformatora,

8. wytrzymałości zwarciowej dynamicznej i cieplnej,

9. typu i rodzaju wykonania stacji (w tym napięcia pracy).

Praca projektanta najczęściej ogranicza się do określenia punktów: 1., 2. i 5., ponieważ pozostałe parametry określa spółka dystrybucyjna.

Moc zapotrzebowana

Dobór stacji transformatorowej należy rozpocząć od określenia mocy zapotrzebowanej, to znaczy mocy szczytowej zapotrzebowanej przez pracujące w dowolnej chwili zainstalowane w obiekcie urządzenia (Czytaj więcej na ten temat). W tym celu należy wyznaczyć zapotrzebowanie na moc czynną i bierną przez poszczególne odbiory:

a) dla budynków mieszkalnych [2]:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor1
(1)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor2
(3)

Zobacz także: Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

gdzie:

SZBM – moc pozorna zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, w [kVA],

PZBM – moc czynna zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z [2], w [kW],

kj – współczynnik jednoczesności, w [-] [1, 2],

n – liczba mieszkań zasilanych z jednego WLZ-u, w [-],PM1 – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie, w [kW] [1, 2],

Poi – moc zapotrzebowana na ogrzewanie i-tego pomieszczenia, w [kW] [1, 2],

PA – moc zapotrzebowana przez odbiorniki administracyjne, w [kW],

QZBM – moc bierna zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, w [kVA],

cosϕM1 – współczynnik mocy dla pojedynczego mieszkania (cosϕM1≅1), w [-],

cosϕo – współczynnik mocy dla ogrzewania w i-tym mieszkaniu (cosϕ0≅1), w [-],

cosϕA – współczynnik mocy dla odbiorów administracyjnych, w [-].

Moc czynna zapotrzebowana przez grupę budynków mieszkalnych (PZGB):

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor4
(4)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor5
(5)

Jeżeli obliczony współczynnik będzie większy od dopuszczalnego tgϕdop, określonego w umowie przyłączeniowej (jeżeli nie został określony, to zgodnie z [3], jego dopuszczalna wartość wynosi 0,4), należy wprowadzić układ do kompensacji mocy biernej. Więcej informacji na ten temat w [1].

b) dla budynków użyteczności publicznej [1]:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor6
(6)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor7
(7)

gdzie:

kji – współczynnik jednoczesności (dla budynków wielorodzinnych należy przyjmować wartość 1), w [-],

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor8
(8)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor9
(9)

gdzie:

SZBP – moc pozorna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kVA],

PZBP – moc czynna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kW],

Pi – moc i-tej grupy odbiorników, w [kW],

kji – współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników, w [-] [1],

QZBP – moc bierna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kvar],

tgϕi – zastępczy współczynnik mocy i-tej grupy odbiorników, w [-].

Na podstawie obliczonej wartości mocy zapotrzebowanej czynnej i biernej należy wyznaczyć zastępczy współczynnik mocy tgϕZBP i porównać z tgϕdop:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor10
(10)

c) dla obiektów przemysłowych:

Zapotrzebowanie mocy przez urządzenia przemysłowe wyznaczane jest innymi metodami niż opisane wcześniej. Do metod tych należy zaliczyć:

  • metodę jednostkowego zużycia energii,
  • metodę średniówek powierzchniowych,
  • metodę współczynnika zapotrzebowania mocy,
  • metodę dwuczłonową,
  • metodę zastępczej liczby odbiorników,
  • metodę statystyczną.

 

Wyczerpujące opisy tych metod można znaleźć w literaturze [8, 9], w artykule więcej miejsca poświęcimy metodom współczynnika zapotrzebowania oraz zastępczej liczby odbiorników, jako najpowszechniej stosowanym w praktyce i dającym zadowalające wyniki.

Metoda współczynnika zapotrzebowania

W metodzie tej wykorzystuje się wartości współczynników zapotrzebowania dla różnych grup odbiorników, ustalone metodami statystycznymi, przy mocy zapotrzebowanej czynnej nie większej niż 500 kW. Moc czynną zapotrzebowaną wyznacza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor11
(11)

Natomiast moc bierną zapotrzebowaną oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor12
(12)

gdzie:

Pz – moc czynna zapotrzebowana, w [kW],

Qz – moc bierna zapotrzebowana, w [kvar],

Pni – moc czynna i-tego odbiornika, w [kW],

tgϕ – zastępczy współczynnik mocy, w [-],

kZ – współczynnik zapotrzebowania, w [-] (tab. 1.).

Wartość współczynnika tgϕ należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor13
(13)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor14
(14)

gdzie:

tgϕi – zastępczy współczynnik mocy dla i-tego odbiornika (wyznaczony ze wzoru 14.), w [-],

cosϕi – współczynnik mocy i-tego odbiornika, w [-].

Metoda zastępczej liczby odbiorników

Metoda ta jest bardzo uniwersalna i pozwala na dużą dokładność wyników obliczeń. Zastępczą liczbę odbiorników nz oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor15
(15)

gdzie:

Pni – moc czynna i-tego odbiornika, w [kW].

Moc zapotrzebowaną przez grupę jednakowych odbiorników oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor16
(16)

gdzie:

km – wskaźnik mocy obliczeniowej (tab. 2.):

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor17
(17)

kw – wskaźnik wykorzystania mocy (dla odbiorników w przemyśle budowy maszyn i obróbki metali wartości zostały podane w tabeli 2.), w [-],

Psr – średnia moc czynna grupy odbiorników, w [kW],

– suma mocy znamionowych zainstalowanych odbiorników, w [kW].

Jeżeli w rozpatrywanej grupie odbiorników znajdują się odbiorniki o różnych wskaźnikach kw oraz różnych współczynnikach mocy cosϕ, należy obliczyć średni wskaźnik wykorzystania mocy grup odbiorników kwss zgodnie ze wzorem:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor18
(18)

gdzie:

kwi – wskaźnik wykorzystania mocy i-tego odbiornika, w [-],

Jeżeli liczba odbiorników w grupie jest nie większa niż 3, to moc zapotrzebowaną grupy należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor19
(19)

W przypadku, gdy liczba odbiorników jest większa od 3, a zastępcza liczba odbiorników jest mniejsza od 4 (n>2 oraz nz<4), moc zapotrzebowaną należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor20
(20)

gdzie:

koi – współczynnik obciążenia i-tego odbiornika równy stosunkowi mocy rzeczywiście pobieranej przez odbiornik do jego mocy znamionowej, w [-].

W przypadku braku informacji o wartości współczynnika ko można przyjmować następujące wartości:

  • ko=0,90 – dla odbiorników przeznaczonych do pracy ciągłej,
  • ko=0,75 – dla odbiorników przeznaczonych do pracy przerywanej.

 

W przypadku dużej liczby odbiorników wartość zastępczej liczby odbiorników można wyznaczyć z zależności:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor21
(21)

gdzie:

nzw – względna zastępcza liczba odbiorników (wartość podana w tabeli 4. z uwzględnieniem liczby oraz p), w [-],

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor22
(22)

gdzie:

m – liczba odbiorników, których moc jest równa lub większa od połowy mocy największego odbiornika, w [-],

n – rzeczywista liczba odbiorników, w [-],

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor23
(23)

Moc bierną zapotrzebowaną należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor24
(24)

gdzie:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor25
(25)

d) dla oświetlenia ulicznego:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor26
(26)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor27
(27)

gdzie:

Posw – moc czynna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia ulicznego, w [kW],

Popi – moc czynna zapotrzebowana przez pojedynczą oprawę (przyjęta na podstawie projektu oświetlenia ulicznego), w [kW],

Qosw – moc bierna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia ulicznego, w [kvar],

tgϕosw – współczynnik mocy dla grupy opraw, w [-].

Efektem obliczeń powinna być suma mocy czynnej i biernej zapotrzebowanej przez poszczególne odbiorniki – na przykład:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor28
(28)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor29
(29)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor30
(30)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor31
(31)

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej, w [kW],

QZ – moc bierna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej, w [kvar],

SZ – moc pozorna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej, w [kVA].

Dobór transformatora

Moc transformatora musi pokrywać moc zapotrzebowaną przez zasilane odbiorniki oraz uwzględniać straty własne, czyli:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor32
(32)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor33
(33)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor34
(34)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor35
(35)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor36
(36)
ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor37
(37)

gdzie:

SnTr – moc znamionowa transformatora, w [kVA],

SZc – całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki z uwzględnieniem strat własnych transformatora, w [kVA],

ΔPT – straty czynne transformatora, w [kW],

ΔQT – straty bierne transformatora, w [kvar],

ΔP0=ΔPFe – straty mocy czynnej stanu jałowego transformatora, w [kW],

ΔPobc_zn=ΔPCu – znamionowe obciążeniowe straty mocy czynne transformatora, w [kW],

ΔQ0 – straty jałowe bierne transformatora, w [kvar],

ΔQobc_zn – straty obciążeniowe bierne transformatora, w [kvar],

Qk – moc baterii kondensatorów zastosowanych do kompensacji, w [kvar],

uk% – napięcie zwarcia transformatora, w [%],

i0% – prąd stanu jałowego transformatora, w [%].

Po wyznaczeniu mocy zapotrzebowanej SZc należy z katalogu producenta dobrać transformator o mocy znamionowej SnTr (spełnić nierówność (32)). Więcej informacji na temat kompensacji mocy biernej oraz doboru baterii kondensatorów można znaleźć w rozdziale 8. [1].

Jeżeli planowane jest zasilanie odbiorników w układzie rezerwy ukrytej lub jawnej, każdy z transformatorów powinien być dobrany tak, jak to zostało przedstawione wcześniej (zależności od (32) do (37)). Następnie należy dokonać podziału odbiorów pomiędzy transformatory, w zależności od przyjętej koncepcji zasilania. Podział obciążenia powinien zapewniać w miarę równomierne obciążenie obydwu transformatorów w warunkach normalnej pracy (rezerwa ukryta).

Parametry transformatora

Wybrane parametry transformatora:

SnTr – moc znamionowa transformatora, w [kVA],

UnTr – napięcie znamionowe transformatora, w [kV],

ϑI – przekładnia prądowa transformatora, w [-]:

ϑU – przekładnia napięciowa transformatora, w [-]:

I1 – prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym transformatora, w [A],

I2 – prąd płynący w uzwojeniu wtórnym transformatora, w [A],

Ud1 – napięcie znamionowe na zaciskach uzwojenia dolnego transformatora, w [kV],

Ug1 – napięcie znamionowe na zaciskach uzwojenia górnego transformatora, w [kV],

ΔPobc_zn=ΔPCu – znamionowe obciążeniowe straty mocy czynnej transformatora, w [kW],

ΔP0=ΔPFe – straty mocy czynnej stanu jałowego transformatora, w [kW],

ΔQobc_zn – straty obciążeniowe bierne transformatora (zgodnie z (37)), w [kvar],

ΔQ0 – straty jałowe bierne transformatora (zgodnie z (36)), w [kvar],

uk – napięcie zwarcia transformatora, w [-] (lub uk%=uk⋅100 %),

i0% – prąd stanu jałowego transformatora, w [%],

uX – składowa bierna napięcia zwarcia, w [-]:

uR – składowa czynna napięcia zwarcia, w [-]:

ZT – impedancja transformatora, w [Ω]:

XT – reaktancja transformatora, w [Ω]:

RT – rezystancja transformatora, w [Ω]:

m1 – liczba faz, w [-],

cosϕ – współczynnik mocy, w [-].

Literatura

1. Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. DW Medium 2008.

2. N-SEP 002

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r.

4. www.enco-energetyka.com.pl

5. www.elektromontaz-export.com.pl

6. www.nowaplus.com.pl

7. www.zpue.pl

8. www.bazpol.pl

9. Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II) pod redakcją Juliana Wiatr, zespół autorski w składzie: Julian Wiatr, Mirosław Miegoń; Adam Przasnyski, Marcin Orzechowski.

10. T. Kahl, Sieci elektroenergetyczne, WNT 1984.

11. T. Wiśniewski, S. Niestępski, J. Pasternakiewicz, M. Parol, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU nr 24, poz. 141, z późniejszymi zmianami).

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami).

14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627).

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62 poz. 628).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134).

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007 poz. 623).

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (DzU 98.59.377, z późniejszymi zmianami).

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 129, poz. 844).

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912).

22. PN-EN 50110-1:2005 (U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych.

23. PN-88/E-08501 Tablice i znaki bezpieczeństwa.

24. PN-IEC 60364-5-54 z listopada 1999 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

25. PN-IEC 60364-4-41 z lutego 2000 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

26. PN-IEC 60364-4-47 z marca 2001 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania...

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania stanowi stacja dwutransformatorowa, wyposażona w dwa transformatory o mocach 630 kVA oraz zespół prądotwórczy o mocy 300 kVA. Podział zasilania poszczególnych odbiorników został określony w projekcie instalacji elektrycznych budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wyposażonym w sygnalizację ciągłości obwodu sterowania oraz stanu położenia styków aparatu wykonawczego

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu wyposażonym w sygnalizację ciągłości obwodu sterowania oraz stanu położenia styków aparatu wykonawczego

Autorzy pokazują modelowe rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej. Podają podstawy opracowania, wyciąg z warunków technicznych, opis...

Autorzy pokazują modelowe rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej. Podają podstawy opracowania, wyciąg z warunków technicznych, opis stanu istniejącego i projektowanego, metodykę obliczeniową w oparciu o wzory matematyczne, schematy. Formułują tez uwagi końcowe.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (część 2.) Mity a rzeczywistość

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (część 2.) Mity a rzeczywistość

Drugi odcinek artykułu dotyczy niezawodności różnych układów przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), problemów eksplotacyjnych baterii akumulatorów stanowiących wyposażenie zasilaczy stosowanych w obwodach...

Drugi odcinek artykułu dotyczy niezawodności różnych układów przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP), problemów eksplotacyjnych baterii akumulatorów stanowiących wyposażenie zasilaczy stosowanych w obwodach bezpieczeństwa, sprawy zagrożeń wybuchowych stwarzanych przez wydzielający się wodór i wymogu badania stanu technicznego akumulatorów przez kontrolne rozładowania oraz konieczności konstruowania PWP zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E 005, która nie przewiduje instalacji zasilacza UZS w układzie...

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - mity a rzeczywistość

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - mity a rzeczywistość

Autorzy omawiają aktualne rozwiązania techniczne przeciwpożarowych wyłączników prądu w świetle ścierania się różnych poglądów środowisk zawodowych pożarników i elektryków oraz uwag do Rozporządzenia Ministra...

Autorzy omawiają aktualne rozwiązania techniczne przeciwpożarowych wyłączników prądu w świetle ścierania się różnych poglądów środowisk zawodowych pożarników i elektryków oraz uwag do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym - analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym - analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Artykuł został poddany recenzjom przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych oraz biegłych sądowych z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych....

Artykuł został poddany recenzjom przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych oraz biegłych sądowych z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przedstawione w artykule rozwiązania układowe są przykładowe i mogą być dalej rozbudowywane w zależności od potrzeb.

Uproszczony projekt zestawu tymczasowej instalacji elektrycznej rozwijanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

Uproszczony projekt zestawu tymczasowej instalacji elektrycznej rozwijanej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

Autorzy przedstawiają przykładowy projekt realizacji praktycznej zasad budowy i projektowania polowych sieci elektroenergetycznych wykonywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Autorzy przedstawiają przykładowy projekt realizacji praktycznej zasad budowy i projektowania polowych sieci elektroenergetycznych wykonywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Publikacja zawiera uwagi dotyczące podstaw prawnych zasad instalowania ppoż. wyłącznika prądu, uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem ochrony ppoż. oraz rozwiązań technicznych dotyczących aparatu...

Publikacja zawiera uwagi dotyczące podstaw prawnych zasad instalowania ppoż. wyłącznika prądu, uzgadniania dokumentacji projektowej pod kątem ochrony ppoż. oraz rozwiązań technicznych dotyczących aparatu wykonawczego i sterowania ppoż. wyłącznika prądu, a także zasilania awaryjnego i gwarantowanego.

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania...

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 1.) - zasady obliczania mocy zapotrzebowanej

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 1.) - zasady obliczania mocy zapotrzebowanej

W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 [1] należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie...

W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 [1] należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie niższe niż: 12,5 kVA – dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej centralnej sieci grzewczej, 30 kVA – dla mieszkań nieposiadających zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnętrznej sieci grzewczej, 7 kVA – w przypadku instalacji modernizowanych.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania

Zespół urządzeń do wytwarzania, przesyłu, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej tworzy system elektroenergetyczny (SEE). W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: elektrownie, sieci oraz...

Zespół urządzeń do wytwarzania, przesyłu, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej tworzy system elektroenergetyczny (SEE). W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: elektrownie, sieci oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze, odbiorniki energii elektrycznej.

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i...

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów obiektów budowlanych, zakładów pracy, obiektów publicznych. Zakres normy obejmuje wymagania oświetlenia dla miejsc pracy na zewnątrz, które powinny zaspakajać potrzebę...

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego,...

Kompleks zakładu przemysłowego składa się z pięciu budynków zasilanych z dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/0,42 kV o mocach S=250 kVA. Inwestor podjął decyzję o instalacji zespołu prądotwórczego, który ma objąć zasilaniem awaryjnym w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego budynek nr 1 oraz budynek nr 2. Budynki te zasilane są z jednej stacji transformatorowej, natomiast pozostałe budynki zasilane są z drugiej stacji transformatorowej. Energia...

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków i ich usytuowania zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,...

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków i ich usytuowania zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [1]. W rozporządzeniu tym określono pięć klas odporności ogniowej budynków: A, B, C, D, E. Każdej klasie przypisane są odpowiednie wymagania co do konstrukcji ścian i stropów.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 2.).

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 2.).

Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji,...

Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji, w których konstrukcji lub sposobie działania zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia wykluczające lub znacznie ograniczające możliwości zainicjowania wybuchu przez iskry lub temperaturę, powstałe podczas pracy lub awarii.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności...

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji oraz wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących się przyczynić do powstania wybuchu. Klasyfikując pomieszczenia pod względem wybuchowości musimy sobie zadać pytanie, co to...

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Jak chronić obiekty budowlane przed przepięciami i wyładowaniami? (część 1.)

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe....

Projekt ochrony odgromowej obiektu budowlanego należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-xx/E 05003 Instalacje odgromowe obiektów budowlanych lub zgodnie z normą PN-IEC 60124 Instalacje odgromowe. Żadna z tych norm nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z ochroną odgromową. Wręcz przeciwnie, w normach tych występuje różne podejście do oceny zagrożenia piorunowego, które stanowi podstawę do przyjęcia określonego poziomu ochrony odgromowej.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury...

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz przesyłowo-rozdzielczej. O ile dobrze znana technologia budowy i eksploatacji linii przesyłowych najwyższych napięć nie przysparza obecnie problemów technicznych na obszarach niezaludnionych, o tyle problem pojawia się w przypadku obszarów miejskich i uprzemysłowionych. Brak...

Stacje kontenerowe – wprowadzenie

Stacje kontenerowe – wprowadzenie

Prefabrykowane stacje kontenerowe charakteryzują się małymi wymiarami oraz krótkim czasem montażu, wykonywanym w docelowym miejscu instalacji. Służą do rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania sieci...

Prefabrykowane stacje kontenerowe charakteryzują się małymi wymiarami oraz krótkim czasem montażu, wykonywanym w docelowym miejscu instalacji. Służą do rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania sieci elektroenergetycznych.

Optymalna lokalizacja stacji transformatorowych SN/nn w zurbanizowanych terenach miejskich

Optymalna lokalizacja stacji transformatorowych SN/nn w zurbanizowanych terenach miejskich

W artykule przedstawiono trudności, z którymi projektant może spotkać się w pracy zawodowej przy ustalaniu optymalnej lokalizacji nowych stacji transformatorowych (przede wszystkim kontenerowych stacji...

W artykule przedstawiono trudności, z którymi projektant może spotkać się w pracy zawodowej przy ustalaniu optymalnej lokalizacji nowych stacji transformatorowych (przede wszystkim kontenerowych stacji małogabarytowych) w warunkach miejskiej zabudowy. Scharakteryzowano stacje transformatorowe Sn/nn, stacje wnętrzowe, stacje słupowe napowietrzne oraz stacje podziemne.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.