elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Eksploatacja stacji elektroenergetycznych

Operation of electrical power substations

Artykuł przedstawia problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Omawia: wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy, dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych, dokumentację

Stacje elektroenergetyczne stanowią ważne elementy sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Funkcjonują zarówno w obszarze przesyłu (stacje najwyższych napięć), jak i w obszarze dystrybucji (stacje wysokich i średnich napięć).

Zobacz także

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

W artykule:

• Stacje elektroenergetyczne w Polsce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
• Eksploatacja stacji elektroenergetycznej
• Dokumentacja techniczna i prawna stacji
• Wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji

***

Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć (NN) obejmują stacje:

400/220/110 kV,

400/110 kV,

220/110 kV.

Stacje elektroenergetyczne wysokich napięć (WN) obejmują stacje:

110 kV/SN,

110 kV/SN/SN.

Stacje średnich napięć (SN) obejmują stacje:

SN/SN,

SN/nn o poziomach napięć znamionowych 6, 10, 15, 20 i 30 kV [8].

Stacje te w zależności od napięcia znamionowego i miejsca, gdzie są zlokalizowane, mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W kraju użytkowanych jest obecnie 262 814 stacji elektroenergetycznych, wśród których jest:

108 stacji NN,

1 537 stacji WN

261 169 stacji SN [1].

b eksploatacja stacji elektroenergetycznych pelplin
Stacja elektroenergetyczna (SE) 400/200/110 kV Pelplin; Fot. materiały prasowe/archiwum redakcji EI

Bardzo istotnym elementem umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie stacji elektroenergetycznych jest ich właściwa eksploatacja. Polega ona na prowadzeniu ruchu oraz utrzymaniu w należytym stanie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji.

Prowadzenie ruchu określa działanie obsługi w stacji elektroenergetycznej, mające na celu spełnienie zadań wynikających z roli tych stacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Zadania te obejmują m.in.:

 • zapewnienie zasilania odbiorców,
 • wyprowadzenie mocy z elektrowni,
 • rozdział energii,
 • właściwą pracę systemu [8].

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Omówiono wagę prawidłowej eksploatacji stacji dla jej poprawnej pracy. Przedstawiono dokumenty zawierające wymagania i zalecenia dotyczące eksploatacji stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono dokumentację techniczną i prawną stacji, zwracając szczególną uwagę na dokumentację eksploatacyjną i ruchową. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji stacji związane z dokonywaniem oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów stacji elektroenergetycznej lub urządzeń i instalacji w niej zlokalizowanych.

Abstract

Operation of electrical power substations

In this paper, issues concerning operation of electrical power substations are shown. Importance of proper substation operation for its correct use are discussed Documents concerning requirements and recommendations for operational of electrical power substations are shown. Technical and legal documentation of substation is shown. Attention is paid to operation and use documentation. Selected problems concerning operation of substation are discussed. They are connected with execution of surveys, reviews, assessment of technical condition and maintenance for electrical power substation or devices and installations located there.

Prowadzenie ruchu opiera się na trzech podstawowych zasadach, do których należą:

 • prawidłowe użytkowanie urządzeń, zapewniające ich trwałość, niezawodność i dyspozycyjność;
 • ekonomiczne wykorzystanie urządzeń – dążenie do zmniejszania kosztów dostawy energii elektrycznej,
 • pełne bezpieczeństwo obsługi stacji [9].

Prowadzenie ruchu stacji 400 i 220 kV jest realizowane przez służbę dyspozytorską operatora systemu przesyłowego, którym jest spółka PSE S.A., natomiast prowadzenie ruchu stacji o górnym napięciu nieprzekraczającym 110 kV jest realizowane przez służbę dyspozytorską właściwego operatora systemu dystrybucyjnego.

Na terenie kraju kluczowymi i najważniejszymi operatorami systemu dystrybucyjnego są obecnie spółki:

 • PGE Dystrybucja SA,
 • TAURON Dystrybucja SA,
 • ENEA Operator Sp. z o.o.,
 • ENERGA-OPERATOR SA,
 • innogy Stoen Operator Sp.z o.o.

Prowadzenie ruchu wymusza przyjęcie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie obsługi stacji. Stosowane są powszechnie dwa rozwiązania:

 • ze stałą obsługą
 • lub bez stałej obsługi.

Duże stacje elektroenergetyczne, odgrywające kluczową rolę w KSE, wymagają stałej 24-godzinnej obsługi. Należą do tej grupy:

 • stacje elektrowniane,
 • stacje NN
 • oraz ważne dla zasilania danego regionu stacje 110 kV [8].

Stacje bez stałej obsługi coraz częściej są sterowane zdalnie i pracują pod nadzorem systemów dyspozytorskich. Mogą być obsługiwane przez pracownika pełniącego dyżur domowy lub przez pogotowie energetyczne.

W ostatnim okresie dominuje silna tendencja do ograniczania, a nawet eliminowania personelu rucho­wego ze stacji elektroenergetycznych. Uzyskuje się to przez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w stacjach elektroenergetycznych oraz optymalne wykorzystanie środków i narzędzi telemechaniki.

Literatura

 1. Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016. Minister Energii, Warszawa, 2017.
 2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. PSE S.A. Warszawa, 1 grudnia 2017.
 3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Energia OPERATOR S.A. Gdańsk 2014.
 4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. PGE Dystrybucja S.A. Lublin 2013.
 5. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. TAURON Dystrybucja S.A. Kraków 2014.
 6. Ramowa Instrukcja Eksploatacji Stacji Elektroenergetycznych Wysokich Napięć. ENERGA S.A. Gdańsk 2001.
 7. Wytyczne w sprawie standaryzacji budowy i eksploatacji elementów sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A., 2012.
 8. W. Dołęga, Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 9. Praca zbiorowa pod redakcją Rynkowskiego A. i Jabłońskiego W.: Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1kV. Poradnik inżyniera elektryka, projektanta i inwestora, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 10. PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.: www.pse.pl./home
 11. TAURON Dystrybucja: www.tauron-dystrybucja.pl/
Aby zobaczyć pełną treść artykułu, wykup abonament

Powiązane

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji...

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji inteligentnych można zrealizować wszystkie tradycyjne układy sterowania instalacji elektrycznej [5].

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6,...

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

Eksploatacja instalacji elektrycznych tymczasowych - część 2

Eksploatacja instalacji elektrycznych tymczasowych - część 2

Instalacje elektryczne na placach budowy i/lub rozbiórki podlegają ściśle krajowym regulacjom prawnym dotyczącym instalacji elektrycznych. Wynikają one głównie z ustawy Prawo budowlane [1] i jednego z wielu...

Instalacje elektryczne na placach budowy i/lub rozbiórki podlegają ściśle krajowym regulacjom prawnym dotyczącym instalacji elektrycznych. Wynikają one głównie z ustawy Prawo budowlane [1] i jednego z wielu aktów wykonawczych do niej – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [2]. W rozdziale 7 poświęconym instalacjom i urządzeniom elektroenergetycznym wspomnianego rozporządzenia zamieszczono szereg...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.