elektro.info

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Znak graficzny informujący o lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu

W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinien spełnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Określono cel jego stosowania oraz przedstawiono podstawy prawne wymagań w zakresie jego instalacji oraz zasady jego projektowania oraz sterowania.

Zobacz także

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później....

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później. Na miejscu strażacy dowiadują się, że wszystkie osoby zdążyły się bezpiecznie ewakuować. Pożar rozwija się bardzo szybko. W części budynku nastąpiło już rozgorzenie. W związku z tym, aby nie tracić czasu, dowodzący akcją postanawia sytuację rozpoznać bojem. Strażacy rozwijają odcinki węży, autopompy...

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Niezawodność zasilania w kontekście układów SZR

Niezawodność zasilania w kontekście układów SZR

Zaprojektowanie możliwie najbardziej niezawodnego systemu zasilania w konkretnym obiekcie wymaga wiedzy o wymaganiach i zainstalowanych odbiornikach. W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności...

Zaprojektowanie możliwie najbardziej niezawodnego systemu zasilania w konkretnym obiekcie wymaga wiedzy o wymaganiach i zainstalowanych odbiornikach. W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności dla użytkownika stosowane są różne rozwiązania układów sieci zasilającej oraz zasilania gwarantowanego. Podstawowym wyznacznikiem doboru odpowiedniego układu zasilania jest wymagana niezawodność systemu zasilania. Aby zmniejszyć możliwość awarii systemu zasilania, stosuje się zwielokrotnienie...

Wprowadzenie – podstawa prawna

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) jest wyłączenie zasilania budynku objętego pożarem w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Podstawowe wymagania w zakresie jego instalacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [2].

W Rozporządzeniu tym zapisano, że w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem, istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Do urządzeń tych należy zaliczyć:

a. pompy pożarowe,

b. dźwiękowy system ostrzegawczy,

c. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

d. windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

e. systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,

f. wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),

Z uwagi na szereg niejednoznacznych wymagań zawartych w Rozporządzeniu [2], Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki rozpoczęło prace na nowelizacją tego dokumentu. Trwające szeroko zakrojone prace kilku zespołów eksperckich doprowadziły do powstania roboczej wersji dokumentu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w 2017 roku.

W zakresie dotyczącym PWP projekt nowelizacji Rozporządzenia [2] przewiduje następujące wymagania:

a. Aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo lub rozdzielnicy pożarowej. W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne.

b. Energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy doprowadzić kablem lub przewodem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym od działania wody lub odpornym na działanie wody.

c. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub strefy pożarowej i odpowiednio oznakować zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych.

d. Dopuszcza się sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu za pomocą centralki sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi z wydzielonego pożarowo pomieszczenia ochrony z całodobową obsługą.

e. Dla obwodów o obciążalności prądowej do 125 A i napięciu do 1 kV dopuszcza się instalację ręcznego wyłącznika prądu, który powinien być zainstalowany przy głównym wejściu do obiektu lub strefy pożarowej.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem ochrony przeciwpożarowej

Obiekt budowlany spełniający wymagania §4.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2003 r., nr 121, poz. 1137) lub obiekt zgłoszony przez projektanta/inwestora należy uzgodnić pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, tzn. z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tym samym, wyłącznik przeciwpożarowy prądu również podlega uzgodnieniu. Projekt uzgadnia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po uzgodnieniu projektu budowlanego rzeczoznawca zobowiązany jest do poinformowania komendy wojewódzkiej PSP właściwej dla miejsca inwestycji.

W grudniu 2014 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosili wspólne stanowisko w sprawie postępowania w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W punkcie 3 wspólnego stanowiska określa się skutki wykonania obiektu budowlanego zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i jednocześnie niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

W kolejnych punktach wspólnego stanowiska stwierdza się, że dla obiektu wykonanego zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. będzie wydany nakaz dostosowania go do wymagań przepisów/zaleceń przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w procedurach odbiorczych lub może zostać niewydane pozwolenie na użytkowanie.

Komentarz: Zgodnie z powyższymi zapisami można wykonać obiekt budowlany zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i nie otrzymać zgody na jego użytkowanie. Czemu zatem ma służyć instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, skoro wykonane uzgodnienie nic nie znaczy?

Powyższe zapisy powodują dalsze poszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy PSP i mogą się przyczyniać do dalszego podporządkowywania obiektów wyłącznie funkcjom pożarowym na zasadzie dowolnej interpretacji obowiązujących przepisów.

Definicja

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia [2] wyłącznik przeciwpożarowy prądu jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie (niefunkcjonującej w czasie pożaru) od źródła energii elektrycznej. Odcięcie dopływu energii elektrycznej wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Należy zwrócić uwagę na różnorodność rozumienia pojęcia „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” przez strony biorące udział w procesie projektowania, odbioru i eksploatacji tego urządzenia:

a. z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych jest to aparat (wyłącznik lub rozłącznik), który dokonuje odłączenia instalacji elektrycznej od źródła zasilania;

b. z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariusza PSP jest to element, którym kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą dokonuje wyłączenia zasilania obiektu. Zatem jest to element sterujący aparatem elektrycznym: przycisk sterujący lub dźwignia sterująca. Rzeczoznawca do spraw ppoż. lub funkcjonariusz PSP mówiąc, że „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” należy umieścić przy wejściu do budynku, powinien rozumieć przez to element sterujący tym aparatem.

Komentarz: Decyzja o lokalizacji aparatu elektrycznego dokonującego odłączenia instalacji powinna należeć do projektanta instalacji elektrycznych, który podejmuje ją na podstawie uwarunkowań techniczno-ekonomiczno-budowlanych.

Rolą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariusza pionu prewencji PSP jest wskazanie miejsca (miejsc), w którym należy zabudować sterowanie tym aparatem tak, aby kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą bez wahania dokonał odłączenia obiektu od źródła zasilania obiektu w energię elektryczną.

Wyłącznik ppoż. nie ma żadnej funkcji przeciwpożarowej, a jego nazwa jest zwyczajowa i przyjęta na wniosek Straży Pożarnej. Jedyną funkcję, jaką pełni w całej akcji gaśniczej, jest bezpieczne odcięcie obiektu od dopływu energii elektrycznej.

Zatem „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” z punktu widzenia instalacji elektrycznych jest to aparat wykonawczy (lub kilka aparatów), który odłącza instalację od źródła lub źródeł energii elektrycznej. Pożar jest zjawiskiem ekstremalnym, które może wystąpić w każdej chwili, przez co instalacja elektryczna powinna bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach. Jednak trudno zgodzić się z lansowaną tezą przez środowisko rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz funkcjonariuszy PSP, że instalacje (w tym elektryczna) w coraz większym stopniu są podporządkowywane funkcji pożarowej.

Rozwiązania techniczne aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Należy zwrócić uwagę, że w przygotowywanej nowelizacji Rozporządzenia [2] zostały rozróżnione dwa pojęcia:

 • aparat wykonawczy,
 • sterowanie aparatem wykonawczym,

co ma  istotne znaczenie z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz użytkownika instalacji elektrycznych.

Aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu – aparat elektryczny (rozłącznik/wyłącznik), który stanowi element fizycznie odłączający dopływ energii do budynku. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne. Miejsce instalacji: na zewnątrz lub wewnątrz obiektu (preferowane).

Zgodnie z zapisami proponowanych zmian w Rozporządzeniu [2] dopuszczalne jest instalowanie ręcznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (In ≤ 125 A) przy wejściu do budynku lub strefy pożarowej. Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany.

Takie rozwiązanie jest możliwe z punktu widzenia technicznego, jednak pod warunkiem spełnienia kilku warunków:

1. obudowa takiego aparatu powinna uniemożliwić niekontrolowane odłączenie obiektu od sieci elektroenergetycznej i tym samym pozbawienie go zasilania. Zatem tylko użytkownik (administrator) obiektu lub ekipa ratownicza powinni posiadać dostęp do samego aparatu,

2. aparat wykonawczy (rozłącznik lub wyłącznik) powinien posiadać zakres temperatur pracy dostosowany do warunków, w jakich będzie pracować. Jeśli aparat będzie zabudowany na zewnątrz budynku, to powinien zostać przystosowany do pracy w zakresie temperatur (–25 do +50)° C. Niezależnie od tego, w obudowie, w której będzie zainstalowany taki aparat, należy:

a) zabudować rezystor grzejny wraz ze sterowaniem, który zapobiegnie kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy;

b) zapewnić wentylację obudowy.

Powyższe rozwiązanie jest technicznie realizowalne, jednakże niepraktyczne oraz nieefektywne z punktu widzenia zużywanej energii elektrycznej (z uwagi na straty ponoszone na zasilanie rezystora grzejnego).

Na rys. 1a i rys. 1b. przedstawiono sposób wykonania wyłącznika przeciwpożarowego na zewnątrz budynku. Należy zwrócić uwagę, że pomimo zabudowania aparatu na zewnątrz budynku sterowanie jego wyłączeniem odbywa się za pomocą przycisku sterującego umieszczonego przy wejściu do hali. Natomiast w przypadku niezadziałania istnieje możliwość ręcznego wyłączenia zasilania.

b zasady instalowania rys1 a
Rys. 1a. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza budynkiem: uproszczony schemat instalacji.

W przypadku instalacji aparatu wykonawczego we wewnątrz obiektu (preferowane rozwiązanie), należy go zabudować w:

rozdzielnicy głównej (obiektu lub strefy pożarowej), która to znajduje się w strefie wydzielonej pożarowo (pomieszczeniu rozdzielni – stanowiącym osobną strefę pożarową),

rozdzielnicy pożarowej, tzn. obudowa rozdzielnicy została wykonana w klasie odporności E30, E60, E90 lub E120 (w zależności od wymagań pożarowych). Rozdzielnica w takim wykonaniu stanowi wydzieloną strefę pożarową. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w przypadku, gdy w obiekcie nie ma technicznych możliwości wydzielenia osobnej strefy (pomieszczenia) dla tej rozdzielnicy w której będzie zabudowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

b zasady instalowania rys1 b
Rys. 1b. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza budynkiem: schemat montażowy szafki wyłącznika ppoż. prądu

W takim przypadku aparat elektryczny powinien mieć możliwość doposażenia w wyzwalacz wzrostowy, aby było możliwe jego zdalne sterowanie. Nie zaleca się stosowania jako elementu sterującego napędu silnikowego aparatu.

Komentarz: w momencie zadziałania cewki wyzwalacza, dźwignia aparatu zostaje ustawiona w położeniu, z którego będzie możliwa tylko jego ręczna zmiana. Żaden impuls/sygnał nie może ponownie załączyć aparatu.

Przewód doprowadzający energię do PWP musi posiadać cechę ognioodporności E30 według DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Trasa kabla powinna być zabezpieczona przed działaniem środków gaśniczych (szczególnie wody).

Dopuszcza się zastosowanie nieodpornego na działanie ognia, przewodu/kabla elektroenergetycznego obudowanego płytami ognioodpornymi. W takim wypadku projektant/inspektor nadzoru powinien żądać raportu (certyfikatu) z badań całego zestawu. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązania polegającego na wmurowaniu przewodu/kabla w ścianę.

W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy dodatkowo zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i funkcjonują w warunkach normalnej eksploatacji obiektu.

Komentarz: O rodzaju zastosowanego aparatu (rozłącznik/wyłącznik) powinien decydować projektant instalacji elektrycznej na podstawie uwarunkowań techniczno-budowlanych projektowanego obiektu. Z punktu widzenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż., funkcjonariuszy PSP i kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą nie ma znaczenia, jakiego typu jest to aparat, pod warunkiem, że skutecznie odłączy dostawę energii elektrycznej do budynku.

Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciowych występujących w miejscu jego instalacji, a prąd znamionowy przyjętego aparatu elektrycznego nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

Na rys. 2. przedstawiono uproszczony schemat realizacji PWP przy zasilaniu budynku w układzie rezerwy ukrytej. Po zbiciu szybki zabezpieczającej przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu RGnn następuje zadziałanie wyzwalacza wzrostowego WW1 i WW2 (otwarcie aparatów QG1 i QG2) oraz podanie sygnału do sterownika automatyki SZR informującego o wyłączeniu pożarowym rozdzielnicy.

b zasady instalowania rys2
Rys. 2. Uproszczony schemat zasilania obiektu w układzie rezerwy ukrytej z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu. Kolorem czerwonym oznaczono elementy sterujące wyłącznika przeciwpożarowego prądu (na schemacie pominięto część sygnalizayjną). Elementami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są aparaty oznaczone QG1 i QG2

Należy zwrócić uwagę, że w omawianym przypadku po zadziałaniu wyzwalacza WW1 i WW2, zasilanie obiektu zostanie odłączone, pod napięciem pozostaną takie elementy jak: rozdzielnica SN, TR1, TR2 oraz kable łączące transformatory z łącznikami QG1 i QG2. Dlatego też należy umieścić dodatkowy przycisk sterujący, który umożliwia otwarcie rozłączników w polach transformatorowych rozdzielnicy średniego napięcia.

W przedstawionym rozwiązaniu aparatami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są te same aparaty, które funkcjonują podczas normalnej pracy obiektu.

Rozwiązania techniczne – sterowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być realizowane w następujący sposób:

 • ręczne – wyłączenie następuje poprzez przestawienie dźwigni aparatu,
 • zdalne – zadziałanie aparatu wykonawczego następuje przez wyzwolenie przycisku sterującego i tym samym zadziałanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie.

Lokalizację poszczególnych elementów instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Należy jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowniczych wyłącznika głównego w innych punktach budynku.

Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Sterowanie ręczne PWP stosowane jest w praktyce dla następujących sytuacji:

 • zabudowy aparatu w złączu lub przy wejściu do budynku,
 • w sytuacji awaryjnej, gdy zdalne sterowanie wyłącznika ppoż. prądu nie zadziałało. Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii układu sterowania.
b zasady instalowania fot1 a
Fot. 1a. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania wielolokalowego budynku mieszkalnego: widok
rozdzielnicy z osłonami

Na fot. 1a. i fot. 1b. przedstawiono przykład ręcznego wyłącznika ppoż. prądu w wielolokalowym budynku mieszkalnym. Czerwonym kółkiem oznaczono umiejscowienie aparatu.

b zasady instalowania fot1 b
Fot. 1b. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania wielolokalowego budynku mieszkalnego: widok rozdzielnicy bez osłon

Prezentowana rozdzielnica będzie zabudowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przy wejściu do budynku, a sam aparat posiada wyzwalacz wzrostowy, który będzie sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejściu do budynku na elewacji zewnętrznej. Dźwignia aparatu będzie wyprowadzona na drzwi rozdzielnicy tak, aby ułatwić ekipie ratowniczej jej użycie.

Sterowanie zdalne wyłącznika ppoż. prądu jest realizowane poprzez przycisk chroniony szklaną szybką. Jego uruchomienie odbywa się poprzez zbicie szklanej szybki. Zastosowanie przycisku, który uruchamia się po zbiciu szybki, uniemożliwia przypadkowe jego sterowanie oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej. Przycisk powinien zostać umieszczony przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy pożarowej.

W budynkach o znaczeniu strategicznym lub tych, w których niekontrolowane wyłączenie zasilania może spowodować duże straty finansowe lub zagrożenie dla zdrowia i życia osób w nim przebywających dopuszcza się umieszczenie przycisku (przycisków) sterującego w innej lokalizacji w pobliżu wejścia (np. pomieszczenie służb ochrony). W takim przypadku jego (ich) lokalizacja powinna być wskazana poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy oraz znaków informacyjnych wskazujących miejsce instalacji.

Przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną. Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją ratowniczo ­gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, że można rozpocząć działania ratowniczo-gaśnicze

Brak świecenia lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia. W związku z tym obok przycisku sterowniczego należy zamieścić trwały napis informujący o miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Czytaj też: Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 1) >>>

W przypadku kilku aparatów pracujących w układzie automatyki SZR należy zapewnić możliwość równoczesnego ich wyłączenia z jednego miejsca (rys. 2.). Przy każdym przycisku zaleca się umieszczenie informacji o miejscu (jeśli to możliwe, to również mapkę), w którym znajduje się aparat wykonawczy ppoż. wyłącznika prądu. W miejscu jego instalacji (np. pomieszczenie rozdzielni nn) należy umieścić instrukcję, w której opisane będą czynności, jakie należy wykonać, aby odłączyć obiekt od źródła (źródeł) energii.

Przewód łączący przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu z cewką wyzwalacza aparatu głównego zaleca się wykonać przewodem/kablem ognioodpornym E30 zgodnie w wymaganiami normy DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Cewkę wyzwalacza aparatu wykonawczego PWP należy zasilać poprzez układ przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub w dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki na fazę aktywną (rys. 3.).

Jako wyzwalacze aparatu wykonawczego wyłącznika ppoż. prądu stosowane są dwa rozwiązania:

wyzwalacz podnapięciowy (WP) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego PWP w przypadku zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza.Jest to rozwiązanie preferowane przez część rzeczoznawców do spraw ppoż., gdyż w ich mniemaniu jest to układ, który zadziała w każdych warunkach. Wadą tego rozwiązania jest to, że do prawidłowej pracy wymaga zastosowania zasilacza UPS umożliwiającego podtrzymanie załączenia aparatu w przypadku zaniku napięcia normalnej pracy obiektu.

b zasady instalowania rys3 1
Rys. 3. Schemat zasilania i sterowania wyłącznika w układzie przełącznika fazy aktywnej oraz z sygnalizacją stanu pracy
 • Należy podkreślić, że niezastosowanie UPS-a będzie skutkować zadziałaniem PWP w chwili zaniku lub zapadu napięcia zasilającego. Żeby przywrócić zasilanie takiego obiektu, będzie konieczne ręczne załączenie aparatu (aparatów).
  Takie rozwiązanie pozbawia obiekt zasilania do czasu interwencji służb utrzymania ruchu (o ile są w obiekcie). Sam użytkownik może nie mieć świadomości, czy zanik napięcia zasilającego jest wynikiem awarii sieci elektroenergetycznej, czy też samego toru zasilającego cewkę PWP, w wyniku czego użytkownik może ponieść dotkliwe straty finansowe.
  Zastosowanie dedykowanego UPS-a wiąże się z dodatkowymi kosztami (szczególnie dla małych obiektów) oraz koniecznością jego konserwowania i okresowych przeglądów, w tym wymiany akumulatorów. Zastosowanie cewki wyzwalacza podnapięciowego jest rozwiązaniem niezalecanym przez autorów,
 • wyzwalacz wzrostowy (WW) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza (rys. 3.).
  Wadą tego rozwiązania jest, że w przypadku zaniku napięcia zasilającego w sieci cewka nie zadziała. Z tego też powodu część z rzeczoznawców nie dopuszcza tego rozwiązania. Należy pamiętać, że w momencie rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej kierujący akcją ma obowiązek zbicia szybki przycisku sterującego wyłącznikiem ppoż. prądu. Po zbiciu szybki przycisk trwale pozostaje w pozycji załączony.
  Jeśli więc podczas akcji napięcie zasilające powróci, to natychmiast nastąpi pobudzenie cewki wyzwalacza i odłączenie obiektu od źródła energii, tym samym nie stwarzając zagrożenia dla osób prowadzących akcję gaśniczą oraz znajdujących się w obiekcie.
  Zaletą tego rozwiązania jest niewrażliwość na wahania napięcia zasilającego, brak dodatkowych elementów, takich jak np. zasilacz UPS, i tym samym większa niezawodność układu.
  Jest to rozwiązanie zalecane przez autorów oraz normę N SEP E-005, która wymaga instalowania PWP w taki sposób, by w przypadku braku napięcia w sieci zasilającej lub awarii sterowania PWP możliwe było ręczne odłączenie instalacji od źródła zasilania.

Rozwiązania techniczne wyłącznika ppoż. prądu – zasilanie awaryjne i gwarantowane

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia [2] PWP jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie zasilania budynku od źródła energii elektrycznej w przypadku powstania pożaru. Odcięcie dopływu energii elektrycznej PWP nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy przeznaczony do zasilania awaryjnego lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego.

W przypadku, gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instalacja automatyki SZR (w skrajnym przypadku jest to ręczny przełącznik) sieć/zespół prądotwórczy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić w układzie SZR lub na wyjściu układu przełączającego zasilanie sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. Na rys 4. przedstawiono przykładowe rozwiązanie tego problemu.

b zasady instalowania rys4
Rys. 4. Uproszczony schemat wyłącznika przeciwpożarowego prądu dla obiektu zasilanego w układzie SZR SEE/zespół prądotwórczy i zasilaczem UPS

Jako element sterujący wyłącznika ppoż. prądu wykorzystano automatykę SZR.

Po zbiciu szybki przycisku ppoż. RGnn następuje podanie sygnału do automatyki ZSR. Wewnętrzne styki automatyki SZR podają napięcie na wyzwalacze wzrostowe WW1 i WW2 powodujące otwarcie styków głównych aparatów QG1 i QG2. Obiekt zostanie odłączony od źródeł energii elektrycznej, jednak napięcie pozostanie na zaciskach wejściowych aparatów QG1 i QG2. W takim wypadku należy przy wejściu do pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia umieścić tablicę informującą o tym fakcie oraz informację, w którym miejscu (miejscach) znajdują się aparaty umożliwiające odłączenie napięć zasilających rozdzielnicę główną.

W przypadku instalowania zasilacza UPS obok głównego przycisku sterowniczego, powinien zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a (EPO), który należy odpowiednio opisać.

Przycisk należy wykorzystać jako przycisk wyłącznika ppoż. prądu zasilacza UPS. Należy jednak podkreślić, że w instalacjach zasilających obiekty Data Center wyłącznik EPO postrzegany jest jako pojedynczy punkt awarii zasilania systemów informatycznych. Zatem jego stosowanie i instalacja powinny być poprzedzone wnikliwą analizą ewentualnych skutków niekontrolowanego wyłączenia UPS-a.

Ponadto należy pamiętać, że samo zadziałanie przycisku EPO nie powoduje rozładowania baterii akumulatorów, które to stanowią magazyn energii dla zasilacza UPS, a zgromadzona w nim energia może zagrażać bezpieczeństwu strażaków oraz ewakuowanych osób z budynku objętego akcją ratowniczo-gaśniczą. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby pomieszczenie UPS-a oraz baterii akumulatorów stanowiło osobną strefę pożarową. Przy wejściu do strefy należy umieścić tablicę informującą o tym fakcie.

Jeśli w obiekcie znajduje się kilka zasilaczy UPS (np. małe jednostki) służących do zasilania pojedynczych odbiorników (nie ma możliwości wydzielenia strefy pożarowej), to również zaleca się, aby przy wejściu do tych pomieszczeń umieścić tablicę informującą o funkcjonujących tam bateriach akumulatorów.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137]
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz projekt jego nowelizacji przygotowywany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 3. N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.
 5. Katalog firmy Legrand
 6. J. Wiatr – Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego obiektów budowlanych – seria Zeszyty dla elektryków, Nr 3, DW “MEDIUM” 2009, wydanie II.
 7. J. Wiatr; M. Miegoń – Zasilacze UPS i baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego - seria Zeszyty dla elektryków Nr 4 – DW “MEDIUM” 2008
 8. J. Wiatr; M. Orzechowski – Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów nieprzemysłowych w energie elektryczną – DW „MEDIUM” 2012 – wydanie V
 9. E. Skiepko – Instalacje przeciwpożarowe – DW MEDIUM 200910. DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Czytaj też: Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Ochrona przepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego

Ochrona przepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego

W instalacjach zasilających zasilacze UPS należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez te urządzenia oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są przez nie zasilane. Podstawą doboru...

W instalacjach zasilających zasilacze UPS należy ograniczać przepięcia do poziomu wytrzymywanego przez te urządzenia oraz urządzenia elektroniczne i elektryczne, które są przez nie zasilane. Podstawą doboru ograniczników przepięć jest odporność udarowa zasilaczy UPS oraz urządzeń przez nie zasilanych. Dobierając ograniczniki przepięć (SPD) należy uwzględnić konieczność pozostawienia marginesu bezpieczeństwa pomiędzy poziomem odporności udarowej zasilacza UPS a poziomem ochronnym układu ograniczników.

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu...

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu na wartość wskaźnika zagrożenia piorunowego.

Jeleniogórska energetyka wodna. Wybrane małe elektrownie wodne

Jeleniogórska energetyka wodna. Wybrane małe elektrownie wodne

Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez dostępu do energii elektrycznej, która stanowi ekologicznie najczystszy rodzaj energii. W światowej produkcji energii elektrycznej dominujące znaczenie...

Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez dostępu do energii elektrycznej, która stanowi ekologicznie najczystszy rodzaj energii. W światowej produkcji energii elektrycznej dominujące znaczenie mają ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz uran. Surowce te w wyniku przemian energetycznych wpływają na znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a duża konsumpcja energii elektrycznej powoduje szybkie zmniejszanie się zapasów tych surowców. Prowadzi to do konieczności poszukiwania...

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek...

Budynek użyteczności publicznej jest zasilany z dwóch stacji transformatorowych Tr1 15/0,4 kV o mocy 400 kVA oraz Tr2 15/0,4 kV o mocy 250 kVA. Na budynku jest zainstalowane złącze kablowe ZK-2b. Budynek jest zasilany dwoma liniami kablowymi YAKXS 4×120, o długości odpowiednio: Tr 1: l1=200 m, Tr 2: l2=350 m. Moc zapotrzebowana przez budynek wynosi Pz=80 kW, cosϕz=0,8.

Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (część 2.)

Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (część 2.)

Kontynuujemy tematykę związaną z doborem zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (w „elektro.info” 11/2009 publikowaliśmy cz. 1. artykułu). Tym razem więcej miejsca poświęcimy zagadnieniom związanym...

Kontynuujemy tematykę związaną z doborem zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (w „elektro.info” 11/2009 publikowaliśmy cz. 1. artykułu). Tym razem więcej miejsca poświęcimy zagadnieniom związanym z selektywnością działania zabezpieczeń przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 2.).

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 2.).

Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji,...

Urządzenia elektryczne Ex są przeznaczone, w całości lub w częściowo, do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, akumulowania, pomiarów, przetwarzania i pobierania energii elektrycznej oraz urządzeń telekomunikacji, w których konstrukcji lub sposobie działania zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia wykluczające lub znacznie ograniczające możliwości zainicjowania wybuchu przez iskry lub temperaturę, powstałe podczas pracy lub awarii.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność...

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność poszczególnych kondygnacji artykuł został ograniczony tylko do IV piętra I klatki schodowej. Zestawienie materiałów zamieszczone na końcu artykułu podaje ilość materiałów w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane

Obliczanie energii zapotrzebowanej przez oświetlenie wbudowane

W 2008 roku zostały wprowadzone zmiany do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków w zakresie określania ich charakterystyki energetycznej wynikającej z dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu...

W 2008 roku zostały wprowadzone zmiany do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków w zakresie określania ich charakterystyki energetycznej wynikającej z dyrektywy nr 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu budowlanego pod względem ppoż.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – ostatnia DzU nr 109/2004, poz. 1156 [1]) w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego...

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego energia elektryczna jest doprowadzona do rozdzielnicy głównej budynku (RGB) kablem YKXSżo 5×70. Rozdzielnica jest zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (część 1.)

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności...

Zagadnienie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji urządzeń w obiektach zagrożonych wybuchem stwarza szereg problemów związanych z bezpieczeństwem technologicznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji oraz wyeliminowania lub ograniczenia zagrożenia, każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących się przyczynić do powstania wybuchu. Klasyfikując pomieszczenia pod względem wybuchowości musimy sobie zadać pytanie, co to...

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.)

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.)

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez przepisy techniczno-prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez przepisy techniczno-prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), szczególnie zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZLI - ZLV).

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na...

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na majątku użytkownika. Do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia przyłączona jest bateria kondensatorów przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Bateria ta w przypadku podania napięcia z generatora zespołu prądotwórczego zostaje automatycznie odłączona.

Uproszczony projekt instalacji pomieszczenia ładowania akumulatorów

Uproszczony projekt instalacji pomieszczenia ładowania akumulatorów

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu....

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji dwutransformatorowej 15/0,4 kV linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego energia elektryczna jest doprowadzona kablem YKXSżo 5×70 do rozdzielnicy głównej budynku (RGB). Projekt instalacji elektrycznej budynku zakłada opracowanie instalacji ładowania akumulatorów w drugim etapie.

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia...

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia do sieci elektroenergetycznej z generatora pracującego zespołu prądotwórczego (w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody od zarządcy lub właściciela sieci, dopuszcza się w godzinach szczytu obciążeń równoległe zasilanie odbiorników z sieci oraz generatora zespołu prądotwórczego. Nie dopuszcza...

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane...

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainstalowania w projektowanym obiekcie budowlanym.

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona...

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona jest kablem YAKXS 4×120, przyłączonym do pobliskiej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zmierzona miernikiem MZ-C2 w szafce złączowo-licznikowej, na zaciskach przyłączeniowych kabla, wynosi Zk1=0,50 Ω. Impedancja dla zwarć trójfazowych...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu...

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu szafki złączowo-licznikowej, zainstalowanej w linii ogrodzenia, z której zasilane są garaże.

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym....

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. W projekcie technologii wyznaczono strefy zagrożenia, również przy wentylatorach, które zakwalifikowano do strefy 2. Budynek jest zasilany kablem YAKY 4×50 wprowadzonym do rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez...

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez normę PN-EN 12464-1:2004 poziom natężenia oświetlenia. Dzięki temu modernizacji podlega instalacja zasilająca oprawy oświetleniowe, bez konieczności opracowania nowego projektu oświetlenia pomieszczenia.

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego....

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego. Pomieszczenie ZSE zostało wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacji sanitarnych, który obejmuje czerpnie powietrza, wyrzutnię oraz wentylację. Projekt konstrukcyjny oraz projekt sanitarny stanowią osobne opracowania. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia adaptowanego...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.